Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21233

Hankkeen nimi: ATY-ammattiin ja työhön

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: 06-3267411

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vamia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirpa Suomalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.suomalainen(at)vamia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 547 4028

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ATY – ammattiin ja työhön -hanke
ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja edistetään työllistymistä.Työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja sekä koulutusten sisältöjä.Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä siten, että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat työikäiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot esim. työhallinto, sosiaali- ja terveystoimi sekä alueen yritykset, mukaanlukien hankkeen kummiyritykset ja/ tai kummiyritysverkostot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 604

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 804

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 451 805

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Laihia, Vöyri, Maalahti, Isokyrö, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimijoilla on tietoa Pohjanmaan toimintaympäristön erityispiirteistä useamman edellisen hankekauden ajalta. Aikaisemmissa hankkeissa toteutetuissa koulutuksissa on esimerkiksi naisvaltaisilla koulutusaloilla koulutusryhmiin hakeutunut ja valittu miehiä, samoin miesvaltaisille aloille on hakeutunut ja valittu naisia. Valintakriteereissä painotetaan aina henkilökohtaista soveltuvuutta. Myös ohjaustyössä huomioidaan ensisijaisesti yksilölliset ominaisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vamialla on tasavertaisuusstrategia, jinka mukaan kaikki ovat tasavertaisessa asemassa sukupuolesta riippumatta. Toimintamme perustuu sukupuolineutraaliin ohjaus- ja koulutusmalleihin. Asiakkaita ohjataan yksilöllisesti soveltuviin koulutus- ja ohjauspalveluihin sukupuolesta riippumatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- arvon edistäminen, mutta se huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Kun hankkeen asiakkaat saavat koulutusten aikana tietoa kestävästä kehityksestä, he kykenevät toimimaan paremmin työelämässä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraalivaikutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraalivaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraalivaikutus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraalivaikutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Opiskelijoita ohjataan ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Myös projektihenkilöstö pyrkii välttämään turhaa materiaalikulutusta ja jätteen syntymistä. Hankkeessa pyritään tuottamaan mahdollimman vähän paperijätettä, niin opetus-, ohjaus- kuin hallinnointityössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali vaikutus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Työvoimaa ohjataan ensisijaisesti oman alueen yrityksiin. Hankkeen painopisteenä on alueen työllisyystilanteen parantaminen, ohjaamalla asiakkaita alueen työvoimakapeikkoaloille. Koulutus- ja ohjauspalvelut hankitaan oman alueen oppilaitoksista, aina kun se on mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa toteutettavat ja kehitettävät ohjaus- tukimallit ja koulutuspalvelut ovat aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa suositeen kimppakyytejä sekä julkisten kulkuneuvojen käyttöä, aina kun se on mahdollista. Käytetään sähköisiä yhteydenpitovälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen koulutus- ja ohjauspalvelut vaikuttavat asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen esimerkiksi sosiaalisten kontaktien ja itsetuntemuksen kasvamisen kautta. Näillä toimilla on yleensä kerrannaisvaikutus esim. asiakkaan perheen ja lähipiirin hyvinvoinnin
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat. Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat asiakaskunnan tasavertaisen huomioinnin sekä yhteiskuntaan osallistumisen edistämisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Huomioi kaksi edellistä kohtaa. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu mm. maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, joille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet ohjaus- ja koulutuspalveluihin.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke toimii Pohjanmaalla ja sen toiminnassa huomioidaan alueen kulttuurilliset erityispiirteet kuten kaksikielisyys.
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali vaikutus

9 Loppuraportin tiivistelmä

ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena oli työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Hankkeen aikana on kehitetty haku- ja ohjauspalvelu VamiaGuide, joka on yhden palvelupisteen malli uraohjaukseen ja työnhakuun. Samalla VamiaGuide neuvoo ja opastaa uusia hakijoita koulutukseen hakeutumisessa ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen aikana on kehitetty myös VamiaNext-sivusto itsenäiseen työnhakuun. VamiaNext-sivuston kehitystyö jatkuu ja sivuston vuorovaikutteisuutta kehitetään edelleen videoiden ja erilaisten tehtävien kautta.

Hankkeeseen osallistujien työllistymismahdollisuuksia on edistetty parantamalla heidän ammattiosaamistaan sekä tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja. Hankkeen asiakkaat ovat parantaneet esimerkiksi suomen ja ruotsin kielen taitoa, sekä saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja sen pelisäännöistä. Räätälöityihin koulutukseen osallistuvien joukosta osa on saatu polutettua työelämään ja tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hankkeessa mukana olleet henkilöt ovat edistäneet työelämäyhteistyötä erilaisissa verkostoissa. Vaikka varsinaisia kummiyrityksiä ei löydetty, löydettiin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta sekä kaupan alalta työelämäyhteistyökumppaneita, joilla on ja oli oikeanlainen tahtotila hankkeen kohderyhmään kohtaan ja yhteistyön ansiosta asiakkaille on löydetty sopiva harjoittelu- tai kesätyöpaikka.

Hankkeen ansiosta on saatu myös parannettua alueen 3. sektorin, eli välityömarkkinoiden osaamista opinnollistamisessa. Tämä auttaa hankeen kohderyhmää pitkällä aikavälillä ja luo selkeää työllistymispolkua esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta tai työkokeilusta eteenpäin tutkintoon johtavaan opiskeluun ja avoimille työmarkkinoille.