Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21234

Hankkeen nimi: Ohjaamo-Loviisa/Navigator-Lovisa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Loviisan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0203263-9

Jakeluosoite: Karlskronabulevardi 8

Puhelinnumero: 0195551

Postinumero: 07900

Postitoimipaikka: Loviisa

WWW-osoite: http://loviisa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eriksson Leif

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leif.eriksson(at)loviisa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5684138

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo-Loviisalla haetaan ratkaisua ja uutta toimintatapaa, jonka avulla työttömille, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville alle 30-vuotiaille tarjotaan matalan kynnyksen monialainen palvelumalli. Tavoitteena on, että nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.

Ohjaamon toiminnan kautta nuorelle löydetään kestäviä ratkaisuja, ei ainoastaan työttömyyden katkaisemiseen vaan myös esimerkiksi koulutukseen siirtymisen, työnhakuun, asumiseen, talouden hallintaan ja nuoren kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan olennaisesti liittyviin asioihin.
Nuorten työllistämis- ja koulutuspolun toteuttamiseen ei ole yhtä yksittäistä toimenpidettä. Olemassa olevia palveluita yhdistetään ja eri asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään, jotta jokainen kohderyhmän nuori tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Ohjaamossa nuorille palveluita tarjoavat tahot pilotoivat uudenlaisia toimintatapoja. Keskeistä toiminnassa on tiivis yhdessä tekeminen ja palvelumuotoilu. Kehitetään tehokas toimintamalli yhteistyöhön. Resurssien käyttöä suunnitellaan yhdessä. Nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.
Tuloksena on hallintorajat ylittävä palvelumalli ja parempi tapa palvella kohderyhmän nuoria. Julkisen hallinnon toimijoiden ja alueen työnantajien lisäksi hankkeessa luodaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon kohderyhmänä ovat työttömät, työelämän, koulutuksen ulkopuolella ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat loviisalaiset ja lapinjärveläiset nuoret.

Ohjaamon kohderyhmää ovat myös nuorten palveluiden parissa työskentelevä henkilöstö sekä alueen työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- nuorten perheet ja läheiset,
- työvoimaa tarvitsevat yritykset,
- julkisten ja yksityisten palveluiden tuottajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 368 855

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 744

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Loviisan

Kunnat: Loviisa, Lapinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuningattarenkatu 18

Postinumero: 07900

Postitoimipaikka: Loviisa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 246

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koska kohderyhmänä on 15-29- vuotiaat nuoret, niin sukupuolesta riippumatta, jokaiselle Ohjaamossa käyvälle nuorelle tarjotaan palvelut samalla tavalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa arvioidaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo, mutta sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla naisten ja miesten työhön sekä koulutukseen pääsyn yhdenvertaisuutta sekä tarjoamalla nuorten tarpeen mukaisia tukipalveluita työssä, koulutuksessa ja valmiuksien kehittämisessä onnistumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen pohjalta. Täten edistetään jokaisella osa-alueella luonnovarojen säilyvyyttä ja niiden kestävää hyödyntämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Työskentely lähialueen nuorten kanssa edesauttaa pitkällä tähtäimellä hiilijalanjäljen pienentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvilisuuden, eliöiden tai luonnon monimuotoisuuden suhteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperäään sekä ilmaan (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000-alueelle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeen toimistokäytännöissä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä, kierrättämään ja käyttämään kestäviä materiaaleja sekä sähköistä viestintää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkitystä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen toiminta tukee paikallisia elinkeinoja työvoiman saatavuuden paranemisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään nuorten ohjauksen malli ja matalan kynnyksen palvelukokonaisuus.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Hankkeessa pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään matkustamiseen joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen puutteen takia auton käyttö on välttämätöntä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Nuorten työllistymisen, kouluttautumisen ja palveluihin pääsyn parantaminen on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää tasa-arvoa, kun luodaan matalan kynnyksen palvelupiste, josta jokainen nuori, sukupuolesta ja iästä riippumatta, voi saada jotain. Lisäksi heikossa asemassa olevien nuorten asemaa parannetaan koulutuksen ja palveluiden kautta. Sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistämään sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella että erityistoimilla tasa-arvon esteiden poistamiseksi (esimerkiksi koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus ja pääsyn tukeminen eri aloille sukupuolesta riippumatta)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Palveluiden ja ohjauksen kautta hanke vahvistaa nuorten itsenäistymistä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia palveluita kehitetään ja tuetaan maahanmuuttajanuorten osallisuutta yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen toiminta tukee nuorten osallisuutta ja edistää heidän kulttuurisia pääsymahdollisuuksiaan.
Ympäristöosaaminen 3 3
Nuorten ympäristöosaaminen kehittyy jonkin verran koulutuksen kautta ja hankkeessa nuoria ohjataan koulutukseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo-hankkeella Loviisan kaupunki halusi hankesuunnitelman mukaisesti löytää erilaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja työttömille, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella sekä heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Tarkoituksena oli luoda matalan kynnyksen toimintaa, josta nuoret kokisivat voivansa tulla hakemaan apua suurissa tai pienissä asioissa.
Loviisan kaupunki vuokrasi toimintaa varten sopivat tilat sekä palkkasi hankekoordinaattorin (100 %) ja hanketyöntekijän (50 %), jotka tekisivät yhteistyötä hankkeen käynnistämiseksi. Ennen työntekijöiden palkkaamista työryhmä kokoontui ja keskusteli yksityiskohtaisesti työntekijöiden hakuvaatimuksista. Haussa painotettiin kaksikielisyyttä, koska Loviisa on kaksikielinen kaupunki. Lisäksi hankekoordinaattorilla tuli olla hyvät verkostautumistaidot ja aiempaa kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Työhön haastateltiin seitsemää hakijaa, joista palkattiin hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä. Ohjaamon toiminta aloitettiin huhtikuussa 2018.
Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia, muun muassa pari kertaa kuussa ammatti-iltoja, joissa nuoret saivat tutustua eri ammatteihin ja koulutuksiin, kesärekrytapahtumia, kesätyöseteleiden jakoa, hygienia- ja anniskelupassikoulutuksia, infotilaisuuksia yrittäjille sekä luovan ajattelun kursseja. Myös CV:n kirjoittamiskursseja järjestettiin ja tehtiin päivittäistä työtä nuorten auttamiseksi opiskelu- ja työelämään.
Yhteistyötä lisättiin yrittäjien, TE-toimiston, Kelan, etsivän nuorisotyön, sosiaalityön, työpajojen sekä muiden Loviisan kaupungin ja kaupungin ulkopuolisten palveluiden kanssa, ja Ohjaamon katon alle koottiin Loviisan kaikki nuorten palvelut, kuten oli suunniteltu.
Vuonna 2018 palkattiin psykologi Onni-hankkeen kautta yhdessä Porvoon Ohjaamon kanssa ja vuonna 2020 Loviisan Ohjaamoon palkattiin psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja osoittautuivat hyvin arvokkaaksi lisäksi toimintaan.
Toiminta täytyi mukautua vuoden 2020 aikana koronaviruspandemian takia. Verkkosivujen kehittämiseen ja markkinointiin sosiaalisissa medioissa on panostettu paljon. Ohjaamo laajensi aukioloaikojaan ja pyrki kaiken tavoin tavoittamaan kohderyhmään kuuluvat nuoret.
Ohjaamo-hanke on tuonut uutta toimintaa Loviisaan ja on tärkeä Loviisan kaupungille ja sen nuorille. Toiminta jatkuu ja tavoitteet toteutuivat, vaikka toiminnan tiellä oli joitain haasteita. Aiemmat toimintamallit, kuten yhteistyö TE-toimiston, Kelan, Onni-hankkeen ja kaupungin eri yksiköiden kanssa, palvelevat nuoria jatkossa Ohjaamon uusissa tiloissa. Toimivaan ja hyvään yhteistyöhön loviisalaisten ja Loviisan ulkopuolella toimivien järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on panostettu.
Ohjaamo-hankkeen ansiosta koko kaupungin nuorisopalvelut ovat voineet olla mukana toiminnassa ja tällä tavoin kynnys avun hakemiseen on madaltunut.