Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21235

Hankkeen nimi: Voimaa opiskeluun

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 040-821 2000

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mertsi Ärling

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mertsi.arling(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405092307

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO), 2756786-7
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS, 0829910-7
Nyyti ry, 0618512-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmät ovat Suomen Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja opiskelijat yleensä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hankkeen päätavoite: Opiskelun keskeyttämisen vähentäminen tukemalla opiskelijoita kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamalla opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.
Osatavoitteet:
1. Tukimallin kehittäminen keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille
2. Mielenterveys- ja elämänhallintataitojen ja -tietojen lisääminen
2.1. Opiskelijoiden ja oppilaitosten ammattilaisten mielenterveys- ja elämänhallintataitojen ja -tietojen lisääminen
2.2. Syventävää tietoa ja taitoa oppilaitosten ammattilaisille mielenterveyden ja elämänhallinnan edistämisen menetelmistä
3. Opiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukevan vertais/mentoritoiminnan kehittäminen
4. Mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän tarinallisen menetelmän kehittäminen edelleen ja sen pilotointi
5. Hankkeen tulosten levittäminen
Hankkeen tärkeimpänä tuloksena on kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen tukimalli keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Tukimalli vähentää opintojen keskeyttämistä ja mahdollistaa opinnoista suoriutumisen erilaisista haasteista huolimatta. Tukimallissa keskeistä on vahvuuksien pedagogiikka, mielenterveyden ja elämänhallinnan vahvistaminen näkökulma, opiskelijoiden osallisuus ja ratkaisukeskeisyys. Opiskelijat saavat työvälineitä tavoitteiden asettamiseen ja konkreettisten ratkaisujen löytämiseen haastavista tilanteista eteenpäin. Kokemus elämänhallinnasta ja opintojen merkityksellisyydestä vahvistuu, läsnäolo opinnoissa lisääntyy ja hyväksyttyjen suoritusten määrä lisääntyy. Tukimallin suunnittelussa huomioidaan kulttuurisensitiivisyys. Suomi toisena kielenä –opiskelijoista 13 % harkitsee opiskelun keskeyttämistä (suomenkielisistä 4 %). Muun kielisillä oppimisvaikeudet ja rahahuolet korostuvat enemmän kuin suomenkielisillä opiskelijoilla. Hankkeessa mallinnetun valmennuksen avulla kaikki opiskelijat saavat työvälineitä oman opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja opinnoissa jaksamiseen. Oppilaitosten ammattilaiset saavat tietoa ja varmuutta soveltaa mielenterveyden ja elämänhallinnan menetelmiä omassa työssään. Opiskelijoiden työstävät tarinoita osaksi menetelmää, jossa autetaan tarinan päähenkilöä kohtaamaan ja selvittämään erilaisiin haasteellisiin elämäntilanteisiin liittyvät ongelmat. Menetelmän avulla opiskelijat tunnistavat paremmin omaan mielenterveyteen ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä, omien kokemuksien reflektio vahvistuu ja heidän on helpompi pyytää apua. Myös vertais-ja mentoritoiminta nivoutuu systemaattisesti opiskelukyvyn ja mielenterveyden tukemiseen. Uusimaa-ohjelmassa 2.0 (2018-2021) tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja puuttuminen eriarvoisuutta aiheuttavien tekijöihin esim. koulutuksen näkökulmasta. Hankkeella voidaan luoda oppilaitoksiin ja opintoihin rakenteita, joilla eriarvoistumiskehitystä voidaan vähentää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät eri osatavoitteissa:

Suomen Diakoniaopistolla hanketta toteutetaan Alppikadun ja Sovinnon kampuksilla Helsingissä sekä Lahden kampuksella.
Diakonia-ammattikorkeakoulussa hanketta toteutetaan Helsingin toimipisteessä.

Osatavoitteet 1-4:
1) Keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat:
1-ryhmä: Äitiysloman/armeijan/sairausloman/tai muun poissaolon jälkeen opintoihin palaavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittaneet palaavansa takaisin opintoihin. Usein näillä opiskelijoilla ei ole enää kiinnittymispintaa takaisin opintoihin ja he tarvitsevat tukea opintojen jatkamiseen.

2-ryhmä: Opiskelijat, joilta on kertynyt vain vähän opintosuorituksia viimeisenä lukukautena, joilla on paljon opintoja rästissä, poissaoloja, huonoja arvosanoja tai arviointeja harjoittelusta/työssä oppimisjaksoilta. Opintojen kertymisen vähäisyyteen voivat olla syynä esim. terveydelliset ongelmat, taloudelliset ongelmat, haasteet ihmissuhteissa, oppimisvaikeudet ja suomi toisena kielenä -haasteet.

Ryhmien kriteereitä tarkennetaan hankkeen käynnistyessä.

Osatavoitteet 2, 3 ja 4:
2) Opiskelijat yleensä
3) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen - VALMA opiskelijat (SDO)

Osatavoite 2:
4) Opiskelijahyvinvointyöryhmät ja opetus- ja ohjaushenkilöstö yleensä
Mukaan osatavoitteen 2 valmennukseen ja muuhun hankkeen kehittämisyhteistyöhön kutsutaan aktiivisesti oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollon ja opiskelijahuollon edustajia.

Osatavoite 5:
5) Muiden ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö sekä opiskelijayhdistykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät

Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat valtakunnallisesti
Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijayhdistykset valtakunnallisesti
Oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollon ja opiskelijahuollon edustajat valtakunnallisesti
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) opiskelijat valtakunnallisesti

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 416 849

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 322 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 534 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 517

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Helsingin, Lahden

Kunnat: Lahti, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 186

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty alustava toimintaympäristön analyysi hanketta toteuttavien ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kohderyhmänä olevien opiskelijoiden sukupuolinäkökulmasta 1) kouluterveyskyselyn ja Amisbarometrin tulosten, 2) hankkeen suunnittelussa mukana olleiden oppilaitosten opettajien ja kehittämistoiminnan edustajien kokemusten, 3) Otuksen ja Nyyti ry:n asiantuntijoiden avulla sekä 4) sekä Diakin ja SDO:n asiantuntijoiden kokemusten perusteella. Analyysia tarkennetaan hankkeen käynnistyessä. Pilotteihin osalllistuvien opiskelijaryhmien valinta tehdään siten, että naisvaltaisesta opiskelijajoukosta saadaan myös miehiä mukaan pilottiryhmiin. Osatoteuttajien toimintasuunnitelmissa ja kaikissa toimenpiteissä on hyödynnetään analyysin tuloksia, ja mietitään miten esim. saadaan molempien sukupuolten edustajia osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin, yhteissuunnitteluun ja miten voidaan vastata heidän tarpeisiinsa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molempien sukupuolten saaminen hankkeen toimenpiteiden piiriin on tärkeää. Toimenpiteissä, mm. tarinoiden työstämisessä, vertais/mentoritoiminnan kehittämisessä ja tukimallissa opiskeluun palaaville ja muille keskeyttämisvaarassa oleville, otetaan huomioon molempien sukupuolten näkökulma esim. siinä, mitkä tarinat haastavat ajattelemaan omaa hyvinvointia ja auttavat löytämään keinoja oman mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa on tavoitteena löytää molempia sukupuolia motivoivat tavat tulla mukaan ja aktiivisesti osallistua yhteissuunnitteluun ja omien mielipiteiden ja tuen tarpeiden esille tuomiseen. Toimenpiteiden suunnittelussa voidaan hyödyntää ja soveltaa mm. kouluterveyskyselyn ja Amisbarometrin tietoja sekä oppilaitosten ammattilaisten kokemuksia sukupuolten välisistä eroista liittyen mm. eri sukupuolten mielenterveyden haasteista, opiskeluhaasteista ja toimivista tavoista saada heidät osallistumaan oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa pyritään saamaan selville, mitkä asiat tukevat opintoihin palaamista parhaiten ja muiden keskeyttämisvaarassa olevien opintojen sujumista eri sukupuolilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoitteena on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja molempien sukupuolten opintojen sujuvuuden tukemiseen ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen,eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Sähköisten materiaalien ja julkaisujen käyttäminen vähentää tulostettavien esitteiden ja opasten tarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeen pilotit toteutuvat paikallisena mm. koulutusorganisaatioiden ja järjestöjen yhteistyönä. Hankkeessa kehitetyt keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukimallit, mielenterveyden- ja elämänhallinnan tietojen ja taitojen edistämisen menetelmät ovat varmistamassa opiskelukykyä, opinnoissa pysymistä ja niiden suorittamista loppuun, keskeyttämisen vähentämistä. Näin työnantajat saavat työkykyisiä työntekijöitä, jolla on voimavaroja selvitä tulevaisuudessa hyvin työtehtävistään ja joilla on mm. riittävät työyhteisötaidot.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa mallinnetaan ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskeyttämistä vähentävät tukimallit, kehitetään ennaltaehkäisevää valmennusta oppilaitosten ammattilaisille ja opiskelijoille, opiskelukykyä tukevaa vertais/mentoritoimintaa sekä mielenterveys- ja elämänhallinnan taitoja edistäviä menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen kokouksia ja neuvotteluja pidetään osittain ac/skypen avulla. Foorumeihin on mahdollista osallistua myös videoyhteyden avulla. Jos sen katsotaan edistävän hankkeen tavoitteita, seminaaritallenteita voidaan tallentaa sopivaan paikkaan, jotta niitä olisi mahdollisuus seurata itselle sopivaan aikaan ilman matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävä opiskelijoiden oikea-aikainen ja kokonaisvaltainen tukimalli vähentää opintojen keskeyttämistä. Hanke vahvistaa nuorten opiskelukykyä sekä ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymisriskin syntymistä, keskeyttämistä. Tavoitteena että, opiskelijat osaavat hyödyntää opiskelussa ja muussa elämässään mielenterveyden edistämisen taitoja ja toimintamalleja, joita he ovat myös itse kehittämässä ja testaamassa. Vertais/mentoritoiminta nivotaan systemaattisesti opiskelijoiden opiskelukyvyn, mielenterveyden, elämänhallinnan tukemiseen. VALMA-koulutuksen opiskelijoiden polkuja ammatilliseen koulutukseen pyritään sujuvoittamaan mielenterveyden edistämisen tietojen ja taitojen lisäämisen kautta. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat hyvää opiskeluilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa niiden opiskelijoiden osalta, joilla on mielenterveyden haasteita, kuormittava elämäntilanne tai muita opiskelun sujumista vaikeuttavia haasteita. Hankkeessa kehitetyt tukimallit ovat matalan kynnyksen palvelua oppilaitoksessa ja niihin sisältyy mm. vertaistukea. Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien avulla mahdollisimman moni opiskelut aloittanut pystyy suorittamaan opinnot loppuun ja saamaan tärkeitä mielenterveyden ja elämänhallinnan edistämisen taitoja ja tietoja. Siten myös heidän tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet kasvavat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta kehittämällä tukimalleja, joiden avulla esim. maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat erilaisista haasteista huolimatta jatkaa opintojaan ja valmistua. Keskeyttämisvaarassa ovat itse mukana kehittämässä omia tukipalveluitaan. Mm. tarinallisia menetelmiä hyödyntämällä voidaan käsitellä erilaisuuteen ja yksinäisyyteen, kiusaamiseen, erilaisuuden kokemuksiin liittyviä teemoja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke ei kohdistu ympäristöosaamisen lisäämiseen tai sisällä erityisiä ympäristökasvatukseen liittyviä elementtejä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-