Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21236

Hankkeen nimi: Generalistit osaa (GO) -hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: 20014, Turun yliopisto

Puhelinnumero: 029 450 5000

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.uravalmennus.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Kankare

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö/projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.kankare(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3494728

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Generalistit osaa (GO) -hanke

Generalistit osaa -hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti generalistialoilta valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden urataitoja ja laadullista työllistymistä sekä lisätä tietoa Varsinais-Suomen työllisyysmahdollisuuksista.

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos kasvattaa painetta tarkastella korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista laaja-alaisesti ja löytää osaavaa työvoimaa syntyviin uusiin työpaikkoihin. Suuri osa Turun korkeakouluista valmistuvista osaajista opiskelee generalistialoilla, kuten humanistisessa, luonnontieteellisessä, yhteiskuntatieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai kauppatieteellisessä koulutuksessa, joka ei valmista suoraan ammattiin. Näiden alojen opiskelijoilla on eniten työllistymishaasteita, mutta myös laaja-alaista osaamista, jota ei ole puolin ja toisin täysin tunnistettu. Hanke lähestyy teemaa opiskelijoiden kautta: kun opiskelijat ja vastavalmistuneet tunnistavat alueen työllistymismahdollisuudet sekä osaavat sanoittaa ja soveltaa osaamistaan työnantajaa puhuttelevalla tavalla, alueen osaamispotentiaali saadaan vahvemmin käyttöön. Opiskelijoille tulee tarjota uudenlaista tukea työelämäorientaation kehittymiseen jo opintojen aikana. Lisäksi tukea tarvitsevat vastavalmistuneet generalistit, joille hanke tarjoaa TE-palveluiden kautta uravalmennuksen oman osaamisen soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeessa
1) tuotetaan vertaisoppimista hyödyntäviä digitaalisia sisältöjä tukemaan generalistialojen opiskelijoiden ura- ja työnhakutaitojen kehittymistä.
2) toteutetaan digitaalisiin sisältöihin ja moniammatilliseen osaamiseen (mm. valmistuneiden sijoittumistietoon, uraohjaukseen, ryhmäohjaukseen ja työmarkkinaosaamiseen) pohjautuvia uravalmennuksia generalistialojen opiskelijoille ja vastavalmistuneille.
3) luodaan Varsinais-Suomeen Job Shadowing -konsepti, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja alueen yritysten ja muiden työnantajien kohtaamisen sekä luo uudenlaista ymmärrystä rekrytointi- ja työllistymisvaihtoehdoista sekä osaamisen hyödyntämisestä.

Hankkeen luomassa uudenlaisessa mallissa hyödynnetään yksittäisten toimenpiteiden tai lyhyiden koulutusten sijaan monipuolisesti elinkeinoelämäyhteistyötä, vertaisoppimista sekä digitaalista alustaa ja materiaaleja urataitojen kehittämisessä. Digitaalisten sisältöjen pohjana hyödynnetään erilaisia uraohjauksen metodeja ja työllistymiseen liittyviä uraseurantatutkimuksia, muuntaen ja visualisoiden olemassa olevaa dataa esimerkiksi digitaalisiksi harjoituksiksi.

Luodut materiaalit ja toimintamallit levitetään alueen korkeakouluihin, muun muassa Opiskelijakaupunki Turku - verkostoa hyödyntäen. Akateemisten työnhaun ja osaamisen erityiskysymykset huomioivista sisällöistä hyötyvät myös vuonna 2020 uudistuvien TE-palveluiden asiakkaat, joille uravalmennus pilotoidaan osana hanketta.

Hanke sijoittuu Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjaan 4, 'Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen'. Hanke vastaa toimintalinjan Korkeakoulusta työelämään -osan kehittämistarpeisiin lisätä korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat työmarkkinoille.

Hankeen toteuttaja on Turun yliopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-palveluiden ja Turun korkeakoulujen ja kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat kolmannesta opiskeluvuodesta eteenpäin.

Opiskelijoiden lisäksi kohderyhmään kuuluvat edellä mainituilta aloilta valmistuneet henkilöt, joiden tutkinnon suorittamisesta on kulunut alle kolme vuotta. Heidät tavoitetaan joko Varsinais-Suomen TE-palveluiden tai Turun yliopiston työelämäpalveluiden eli Rekryn kautta.

Hankkeen toinen kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen elinkeinoelämä ja työnantajat sekä yksityisellä, julkisella että kolmannella sektorilla. He hyötyvät osaajien kohtaamisesta ja molemmin puolisen vuorovaikutuksen lisääntymisestä sekä osaajien urataitojen kehittymisestä. Erityisesti kohderyhmää ovat Turun yliopistosta valmistuneet alueen yrityksissä sekä alueen yrittäjäjärjestöt, joiden kanssa yhteistyössä Job Shadowing -konsepti käynnistetään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Turun korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijat, jotka opiskelevat muuta kuin generalistialaa. He hyötyvät hankkeessa tuotettavista työnhakua ja osaamisten kartoittamista kehittävistä digitaalisista materiaaleista.

Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat
- Turun korkeakoulujen henkilökunta, erityisesti opiskelijoiden ohjaustyötä tekevät henkilöt, joiden työn tueksi hanke tarjoaa opiskelijoille suunnattuja sisältöjä ja vertaisoppimismalleja.
- Turun muiden korkeakoulujen opiskelijat muun muassa kulttuurialalta, yhteiskuntatieteiden, kaupan ja hallinnon sekä luonnontieteiden aloilta.
- TE-palveluiden henkilökunta, joiden työn tueksi hanke tarjoaa vastavalmistuneille suunnattuja sisältöjä ja vertaisoppimismalleja.
- Muut korkeakouluopiskelijoiden ohjauksesta vastaavat tahot sekä Varsinais-Suomessa että muualla Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 326 659

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 462 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 435 545

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Sauvo, Lieto, Rusko, Paimio, Masku, Turku, Mynämäki, Nousiainen, Naantali, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: 20014 Turun yliopisto

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat generalistialojen opiskelijat Turun yliopistossa. Turun yliopiston tuottaman uraseurantatiedon (uraseurantakyselyt vuosilta 2009-2016) perusteella noin 67 % valmistuneista generalisteista on naisia. Hankkeen toimet kohdistuvat sekä miehiin että naisiin, mutta kohderyhmän ollessa lähtökohtaisesti naisvaltainen, lisätään hankkeen toimenpiteillä erityisesti naisgeneralistien urataitoja ja työllistymisvalmiuksia. Varsinais-Suomessa käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos näkyy erityisesti tyypillisesti miesvaltaisilla (insinööri- ja tietotekninen työ) aloilla, jolloin näköalojen ja mahdollisuuksien laajentaminen generalistien keskuudessa lisää positiivisen talouskehityksen tasa-arvoisia vaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhtenä tavoitteena on auttaa opiskelijoita näkemään koulutuksen tuottama osaaminen ja sen soveltamiskohteet aiempaa laajemmin. Tämä auttaa molempia sukupuolia tarkastelemaan työllistymismahdollisuuksia monipuolisemmin. Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sukupuolijakauman odotetaan noudattavan valmistuneiden jakaumaa, joten osallistujista noin 2/3 arvioidaan olevan naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon lisääminen, mutta hankkeen toimenpiteet tukevat sukupuolten välistä tasavertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Digitaalisten sisältöjen tuottaminen vähentää tarvetta painettujen materiaalien päivittämiselle ja hankinnalle. Hankkeessa pyritään kautta linjan hyödyntämään sähköisiä työkaluja ja minimoimaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Digitaalisten sisältöjen tuottaminen vähentää tarvetta painettujen materiaalien päivittämiselle ja hankinnalle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Digitaalisten sisältöjen tuottaminen vähentää tarvetta painettujen materiaalien päivittämiselle ja hankinnalle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeessa luodaan uusia yhteyksiä ja toimintatapoja, joilla alueen korkeakoulutettu työvoima ja elinkeinoelämä voivat hyötyä toisistaan ja luoda kestävää kasvua alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeessa tuotetaan digitaalisia materiaaleja sekä toimintamalleja, jotka perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tiedon vaihtoon ja kokemusperäisen ymmärryksen kasvattamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Työttömyys tai epävarmuus omista työllisyysmahdollisuuksista ja osaamisesta heikentää merkittävästi opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden hyvinvointia. Hankkeen toimenpiteet lisäävät hyvinvointia tarjoamalla kohderyhmälle uusia välineitä ja yhteistyönmuotoja, jotka parantavat urataitoja ja työllistyvyyttä. Monipuolisempi kuva omasta osaamisesta ja työllistymismahdollisuuksista lisää opiskelumotivaatiota ja positiivista suhtautumista tulevaisuuteen. Yli puolet opiskelijoista arvioi Turun alueen tarjoavan oman alan töitä opiskeluaikana melko tai erittäin huonosti. Samalla 75 % opiskelijoista voisi jäädä asumaan Turkuun valmistumisensa jälkeen, mikäli töitä löytyy. Alueellisena hankkeena Generalistit osaa tukee Turussa opiskelevien toiveita asettua pysyvästi alueelle lisäämällä niin opiskelijoiden kuin elinkeinoelämänkin ymmärrystä generalistien osaamisesta ja mahdollisuuksista.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämisen lisäksi hanke lisää alojen välistä tasa-arvoa. Generalistien työllisyystilanne ja ymmärrys omasta osaamisesta on tyypillisesti heikompaa kuin professioaloilla. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan generalistien urataitoja ja laadullista työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan yhtäläisesti kaikki kohderyhmään kuuluvat yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Generalistit osaa -hankkeen tavoitteena oli tukea erityisesti generalistialoilta valmistuvien ja hiljattain valmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden urataitoja ja laadullista työllistymistä sekä lisätä tietoa Varsinais-Suomen työllisyysmahdollisuuksista. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020.

Merkittävä osa Turun seudun yliopistoista valmistuvista henkilöistä on generalistialojen osaajia, jotka ovat opiskelleet esimerkiksi humanistisia, kasvatustieteellisiä tai yhteiskuntatieteellisiä aloja. Nämä generalistit eivät valmistu suoraan tiettyyn ammattiin, kuten lääkärit tai juristit. Generalistialojen opiskelijoilla on eniten
haasteita työllistymisessä, mutta myös laaja-alaista osaamista, jota ei ole puolin ja toisin täysin tunnistettu. GO-hanke lähestyi teemaa opiskelijoiden kautta: kun opiskelijat ja vastavalmistuneet tunnistavat alueen työllistymismahdollisuudet sekä osaavat sanoittaa ja soveltaa osaamistaan työnantajaa puhuttelevalla tavalla, alueen osaamispotentiaali saadaan vahvemmin käyttöön.

Generalistit osaa -hankkeen keskeisimmät toimintamuodot olivat:
1) Vertaisoppimista hyödyntävien digimateriaalien tuottaminen tukemaan generalistialojen osaajien työllistymis- ja työnhaku- sekä urataitojen kehittymistä.
2) Digitaalisiin sisältöihin sekä moniammatilliseen osaamiseen (uraohjaukseen, ryhmäohjaukseen, valmistuneiden työllistymistietoon, työmarkkinaosaamiseen) pohjautuvien generalistialojen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden uravalmennusten tuottaminen.
3) Job Shadowing -konseptin kehittäminen Varsinais-Suomeen, joka mahdollistaa generalistialojen osaajien sekä alueen työnantajien kohtaamisen ja luo ymmärrystä yritysten rekrytointikäytänteistä ja osaamisen hyödyntämisestä.

Generalistit osaa -hankkeessa järjestettiin yhteensä kuusi generalistialojen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden uravalmennusta. Uravalmennuksiin sisältyi koko valmennusryhmän tapaamisia, yksilö- ja pienryhmäohjausta sekä erilaisia digimateriaaleihin perustuvia tehtäviä ja valmennusmateriaalia osallistujien työnhaku- ja urataitojen kehittymisen tueksi. Uravalmennusten osallistujat osallistuivat myös Job Shadowing -konseptilla toteutetulle vierailulle Turun alueen yrityksessä. GO-hankkeen yhteistyöyrityksiin lukeutui monikymmenpäinen joukko Turussa toimivia eri alojen yrityksiä.

Uravalmennusten jälkeen hankkeen kohderyhmältä kerätty palaute osoittaa, että Generalistit osaa -hanke on onnistunut sen toimintamuodoissaan ja vastannut osallistujien odotuksiin. Uravalmennuksen koettiin kehittäneen etenkin osallistujien oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista, työhakemuksen ja CV:n laatimista sekä oman alan eri urapolkujen hahmottamista. Job Shadowing -yritysvierailun positiivisimpina tuloksina oli joidenkin uravalmennuksen osallistujien pääseminen työharjoitteluun yritysvierailukohteeseensa.

Generalistit osaa -hankkeen hyviä käytänteitä, kuten uravalmennusmallia ja Job Shadowing -yritysvierailukonseptia on levitetty muille suomalaisille korkeakouluilla. Myös hankkeen uravalmennusmallia on pilotoitu Varsinais-Suomen TE-palveluiden asiakkaiden kanssa keväällä 2020.

Generalistit osaa (GO) -hankkeen toteuttajana on toiminut Turun yliopisto. Hanke on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-palveluiden sekä Turun alueen korkeakoulujen kanssa.