Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21239

Hankkeen nimi: KOKOMA - Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anita Hartikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anita.hartikainen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 5175

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun Ammattikorkeakoulu, 2528160-3
Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2094551-1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 0245904-2
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Pienyrityskeskus, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOKOMA-hankkeessa kehitetään pääosin verkossa toteutettava opintokokonaisuus, jonka kautta korkeakoulutetut maahanmuuttajat vahvistavat yrittäjyysvalmiuksiaan. Opintokokonaisuus koostuu yrittäjyysvalmiuksia kehittävistä moduleista, valmennusleiristä, S2-opetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjausprosessista. Moduleissa ja valmennusleirillä osallistujat suorittavat yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä tehtäviä yrityksissä ja aidoissa työelämätilanteissa. S2-opetus linkittyy opetettaviin sisältöihin. Henkilökohtainen ohjaus varmistaa reflektoinnin ja tehtävien liittymisen oman ammattiosaamisen vahvistamiseen.
Opintokokonaisuus pilotoidaan Lahden ja Turun alueella sekä pääkaupunkiseudulla. Opintokokonaisuuden vaikutuksia osallistujien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen arvioidaan hankkeen aikana. Opintokokonaisuus, eli sisällöt ja ohjaussabluuna, ovat korkeakoulujen käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on korkeakoulutetut maahanmuuttajat, joilla on kiinnostus ja potentiaali toimia yrittäjinä Suomessa.

Lisäksi kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hanke tavoittaa myös henkilöitä, joiden työllistymismahdollisuudet palkkatöihin paranevat vahvistamalla yrittäjämäistä asennetta ja työotetta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Korkeakouluopintoja järjestävät oppilaitokset
- yritykset ja muut työnantajaorganisaatiot
- maahanmuuttajia tukevat ja ohjaavat organisaatiot, esim. TE-toimisto, elinkeinoyhtiöt, julkiset palvelut (esim. Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi)
- maahanmuuttajien parissa toimivat ohjaajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 497 429

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 497 429

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 621 788

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 621 788

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Nais- ja miesyrittäjyydessä on eroja kantaväestön keskuudessa. Naisten yrittäjyyden edistäminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Maahanmuuttajat tuovat mukanaan oman kulttuurinsa erot sekä ylipäänsä naisten osallistumisessa yhteiskuntaan että myös mahdolliset kyseisen kulttuurien erot yrittäjyysvalmiuksien suhteen. Maahanmuuttajien maita ei vielä etukäteen tiedetä, joten ko. kulttuurin yrittäjyysvalmiuksia sukupuolten mukaan ei ole lähdetty selvittämään. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että globaaleissa yrittäjyyden tutkimuksissa miehet perustavat yriyksiä useammin kuin naiset ja ovat kasvuhalukkaampia yrittäjyydessä. Lisäksi yrittäjyyden diskurssi on usein miehinen, samoin yrittäjyyden palvelu- ja tukijärjestelmät tukevat enemmän miehiä tai miehisiä toimialoja. Maahanmuuttajien kultturitaustat tuovat tähän oman lisänsä, joka tulee ottaa huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvia maahanmuuttajia ei ole rajattu sukupuolen mukaan ja ideana on, että hankkeeseen osallistuisi mahdollisimman laajasti erilaisia yrittäjyydestä kiinnostuneita maahanmuuttajia. Hankkeessa luotava yrittäjyysvalmiuksia kehittävä opintokokonaisuus tulee soveltumaan sekä miehille että naisille. Kohderyhmässä tulee todennäköisesti olemaan edustajia myös sellaisista kulttuureista, joissa näkemys koulutuksesta, yrittäjyydesta ja roolista työelämässä on riippuvainen sukupuolesta. Tämä asia tullaan ottamaan huomioon koulutuksessa, erityisesti henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisilla työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Maahanmuuttajayrittäjyyttä tukemalla kehitetään ja monipuolistetaan alueiden elinkeinorakennetta. Oman alakohtaisen osaamisensa ja uuden liiketoiminnen lisäksi maahanmuuttajat tuovat yrityksiin monikulttuurisuusosaamista, josta on apua mm. yritysten kansainvälistymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa rakennettava opintokokonaisuus tulee toimimaan lähes kokonaan verkossa. Toimintaan osallistuvien maahanmuuttajien joukossa on myös henkilöitä, joiden osaaminen liittyy nimen omaan aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Hankkeen toimenpiteet edistävät maahanmuuttajien osaamista, integroitumista alueelle, mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiseen ja työllistymiseen Suomessa. Tämä vaikuttaa sekä heidän että heidän läheistensä hyvinvointiin mutta myös alueen hyvinvointiin lisäämällä monikulttuurisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Hanke edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa tarjoamalla heille mahdollisuuden kehittää yrittäjyysosaamistaam ja edistää näin mahdollisuuksiaan yrittäjyyteen ja mielekkääseen työllistymiseen Suomessa. Sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta hanke tarjoaa samanlaiset mahdollisuudet yrittäjyysosaamisen kehittämiseen sekä naisille että miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Maahanmuuttajien yrittäjyysosaamisen kehittyminen lisää yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen Suomessa. Yrityselämän ja työmarkkinoiden monikulttuuristuminen on etu kaikille osapuolille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KOKOMA-hankkeessa kehitettiin pääosin verkossa toteutettava, korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattu opintokokonaisuus, yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen taidon vahvistamiseksi. Kieli- ja kulttuuritietoinen opintokokonaisuus pilotoitiin Lahden ja Turun alueella sekä pääkaupunkiseudulla. Opintokokonaisuuden vaikutuksia osallistujien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen arvioitiin hankkeen aikana. Opintokokonaisuus, eli sisällöt ja ohjausmalli, ovat korkeakoulujen käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen kaikille avoimella ilmaisella DigiCampuksella https://digicampus.fi/course/view.php?id=693. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Koulutusmallin tekninen ja pedagoginen toteutus sekä verkko-ohjaus veivät odotettua enemmän aikaa ja niihin myös panostettiin hankkeessa erityisen paljon. Verkkotyön ja -koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen kohdennettiin enemmän resurssia kuin hankesuunnitelmassa oli huomioitu. Hanke tavoitti korkeakoulutettuja maahanmuuttajia numeeristen tavoitteiden verran (62/60 piloteissa ja 123 muissa toimenpiteissä + 31 ei-korkeakoulutettua / 150) sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä yli numeeristen tavoitteiden verran (193/30). Pitkäkestoisen koulutuksen osallistujat kokivat suomen kielen taitonsa ja yrittäjyysvalmiuksiensa vahvistuneen ja koulutus rohkaisi perustamaan yrityksiä.
Koulutusten jälkeen rakennettiin kahden pilottikoulutuksen kokemusten ja palautteen perusteella MOOC-koulutus, kirjoitettiin opettajan opas ja järjestettiin infotilaisuuksia hankkeen mallin ja materiaalin opiskelusta ja käyttämisestä opetuksessa. Lyhytkestoiset verkkotilaisuudet saavuttivat enemmän aiheesta kiinnostuneita osallistujia kuin odotettiin.