Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21240

Hankkeen nimi: PRIMA – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Haukemaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nina.haukemaa(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 626 6790

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalassa on merkittävä tarve lisätä kansainvälisten ja kasvuhaluisten yritysten määrää. Kyky ennakoida yritysten muuttuvia osaamistarpeita on yksi keskeisistä keinoista, jolla koko maakunnan yhteiseen tavoitteeseen pääsemistä voidaan edistää. Maakuntaohjelman mukaisen älykkään erikoistumisen strategia edellyttää, että huippulaatua edustavia tuote- ja palveluratkaisuja on pystyttävä myymään markkina-alueesta riippumatta menestyksellisesti. Viime aikoina yhä useampi yritys on herännyt tilanteessa, jossa osaaminen ei enää riitä, vaatimusten noustessa.

Perinteisiä osaamisalueita kuten myyntiä, viestintää, kommunikointia vieraissa kulttuureissa ja kykyä ottaa haltuun vaativiakin kokonaisuuksia on pitkään pidetty oletusosaamisena. Näihin taitoihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota ja nyt niiden puutteet näkyvät kasvun ja menestymisen esteinä.

Prima-hankkeessa keskitytään nopeuttamaan reagointia yritysten muuttuviin tarpeisiin yritysten ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämällä toimintamallilla. Hankkeen päätavoitteena lisätä eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla vastaamalla yhdessä yritysten kanssa tunnistettuihin osaamispuutteisiin. Vastauksena ovat laadultaan, sisällöltään ja toteutustavoiltaan yritysten kannalta hyödylliset koulutustoteutukset.

Kehittämishanketta tarvitaan, koska yritysten ja maakunnan älykkääseen erikoistumiseen liittyviin osaamistarpeisiin, on tehokkainta ja nopeinta vastata oman maakunnan koulutusorganisaation toimesta. Näin voidaan saavuttaa jatkuva toimintamalli, joka palvelee ennakointia hyödyntäen juuri niitä tarpeita, jotka mahdollistavat kasvan ja kansainvälistyvän yritystoiminnan.

Hankkeen sisältö koostuu koulutusmallin muodostamisesta kokeilevan kehittämisen-mallin mukaisesti. Koulutusmallia kehitetään yhdessä yritysten valitseman ensimmäisen ja tärkeimmän koulutusteeman, teollisen myynnin, kautta. Samanaikaisesti koulutusten toteuttamisen kanssa, kerätään lisää yritysten osaamispuutteita ja -tarpeita sekä luodaan niihin yritysten henkilöstölle sopivat ratkaisut. Samalla syntyy yhteiskehittämisen malli yritysten tarpeiden ennakoivasta välittämisestä koulutusorganisaatioon ja päinvastoin. Hankkeen aikana toteutettavat koulutukset ovat avoinna myös muille teollisen myynnin osaamisesta kiinnostuneille, jolloin näkökulmat kehittämiseen ovat mahdollisimman laajat.

Hankkeen varsinainen päätulos on yhteiskehittämiseen perustuva koulutusmalli, joka jalkautuu hankkeen jälkeen Saimaan ammattikorkeakoulun perustoimintaan. Hankkeen välillisenä tuloksena, teollisen myynnin osaaminen lisääntyy maakunnassa merkittävästi ja alueen yritysten kilpailukyky kasvaa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eteläkarjalaisten yritysten sekä maakunnan kasvusta ja kehityksestä vastaavien tahojen kanssa. Hankkeessa huomioidaan mahdollisimman pitkälle aikaisempien ja käynnissä olevien hankkeiden kokemukset. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018-30.9.2020.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

Koronan takia suunnitelluista toimenpiteistä osa on jouduttu kokonaan perumaan ja osa jouduttu toteuttamaan typistettyinä verkkototeutuksina. Luonnollisestikin kokonaan perutuista toimenpiteistä jäävät tavoitteet saavuttamatta. Myös muunnetuista verkkototeutuksista jäi oleellinen osa toimenpiteistä toteutumatta. Toteutetaan koronan takia perutut toteutukset niiltä osin mitä ei ole toteutettu verkossa. Tunnistetaan ja tuodaan myynnin kannattavuuden ja myynnin vaikuttavuuden toteutuksiin lisää koronan nostamista osaamistarpeita koulutusta verkossa tapahtuvaan myyntiin. Haettava kolmen kuukauden jatkoaika ei vaadi toteutukselle lisärahoitusta, vaan on toteutettavissa alkuperäisellä rahoituksella, koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten peruttua tapahtumia ja toteutuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa määritettyjen älykkään erikoistumisen toimialojen yritysten henkilöstö mm. vihreän teknologian, cleantechin ja älykkäiden valmistusteknologioiden osalta (yksilöt ja yksilöiden osaaminen työmarkkinoilla). Teollisen myynnin testauskoulutuksen osalta kohderyhmää on laajennettu erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimiville tai haluavien yritysten henkilöstöön.

Toimenpiteiden kohteina ei ole yritysten toiminta, vaan henkilöstön osaaminen. Koulutussisällöt ovat vapaasti kaikkien tahojen hyödynnettävissä.

Näissä yrityksissä teollisen myynnin osaamisen lisääminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia lisätä kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä luo parempia ura- ja etenemismahdollisuuksia yksilöille. Yleisimmin nämä henkilöt ovat teknisen koulutuksen omaavia, jo jonkin aikaa työelämässä olleita henkilöitä. Toisena kohderyhmänä ovat teknisen koulutuksen saaneet työttömät työnhakijat, jotka haluavat laajentaa osaamistaan myynnin puolelle ja näin edistää työllistymistään tai työelämässä kehittymistään.

Hankkeen päätavoitteen kautta kohderyhmänä ovat myös ne elinkeinoelämän parissa toimivat henkilöt, joiden vastuulla on yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kasvu ja kehittyminen, ts organisaatioiden johto, henkilöstön kehittämisjohto ja myynnin ja markkinoinnin johto.

Suuryritysten mukana olo tuo koulutettaville helpommin käytännön esimerkkejä kansainvälisen toimintaympäristön myyntitilanteista ja mahdollistaa sellaisiin tilanteisiin varautumisen, joita ei voida tunnistaa tai ymmärtää, jos kohderyhmä rajautuu mikro- ja PK-yrityksiin. Suuryritysten kautta saadaan myös rakennettua ajantasaista toimintaympäristötietoa laajemmalta kohdealueelta (markkinat) kuin rajatummalla joukolla. Paikallisesti toimivien suuryritysten merkitys aluetaloudelle on niin merkittävä, että pienemmät yritykset on välttämätöntä saada mukaan suuryritysten kehitystahtiin.

Sisältöjen määrittelyssä huomoidaan eniten kuitenkin mikro- ja PK-yritykset, sillä niissä kehittymistarpeet osaamisen osalta ovat huomattavan erilaisia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun ja yleisesti ammattikorkeakoulukentän kehittämisestä vastaavat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 344

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 280 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Taipalsaari, Rautjärvi, Savitaipale, Luumäki, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristössä (kansainvälinen myynti ja markkinointi teollisuusympäristössä) sukupuoli tuo merkittäviä eroja käytännön toimintaan. Analyysin perusteella merkittävimmät erot syntyvät erilaisten toimintakulttuurien (yritykset ja toimialat) ja eri maiden kultturien osalta. Hankkeen tarpeellisuuden arvioinnin perusteella, n. 70% kansainvälistä teollista myyntiä ja markkinointia tekevistä henkilöistä on miehiä, usein hyvin teknisellä taustalla. Pienemmissä yrityksissä painotus kääntyy tasaisemmaksi. Analyysin mukaan naisten osaamistarve liittyy enimmäkseen kykyyn vakuuttaa teollisen ympäristön ostaja (tekninen osaaminen ja referenssit), kun taas miehillä vastaava tarve liittyy myyntiosaamiseen (esiintyminen ja uskottavuus).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään vahvistaamaan tunnistettuja osaamispuutteita, huomoimalla ja tuomalla avoimesti esiin haastavia tilanteita eri ympäristöissä (kts. jaottelu edellisessä kohdassa). Kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että tulevaisuudessa ammattimainen myyntiosaaminen ja osaamisen kehittäminen ei riipu sukupuolesta. Samanaikaisesti on ymmärrettävä, että kansainvälisen toimintaympäristön traditiot eivät muutu hetkessä. Pienten yritysten osalta kyky hyödyntää toisten yritysten myyntikokemuksia on tärkeää, sillä myös sukupuolinäkökulmasta voidaan tuoda esiin tekniikoita, menettelytapoja ja ratkaisuja, jotka edesauttavat eri sukupuolten mahdollisuuksia menestyä ja kehittyä myyntitehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toteutetaan sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiden ja hankkeen aikana esiin tuleviin tarpeisiin reagoiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Välillinen merkitys taloudellisen kestävyyden osalta liittyy pääkohderyhmän (teollisuusyritysten henkilöstö) osaamiseen lisääntymiseen ja kohderyhmän kykyyn myydä taloudellisempia ja kestävämpiä ratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Välillinen merkitys taloudellisen kestävyyden osalta liittyy pääkohderyhmän (teollisuusyritysten henkilöstö) osaamiseen lisääntymiseen ja kohderyhmän kykyyn myydä taloudellisempia ja kestävämpiä ratkaisuja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 4
Erittäin merkittävä suora vaikutus, johon hanke pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan. Välillisesti lisääntynyt osaaminen näkyy myös Etelä-Karjalan houkutteluvuuden lisääntymisenä (Suomen menestyksekkäin maakunta).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Kohtalainen suora ja välillinen merkitys liittyy pääkohderyhmän (teollisuusyritysten henkilöstö) osaamiseen lisääntymiseen ja kohderyhmän kykyyn myydä taloudellisempia ja kestävämpiä ratkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Hanke edistää osaamisen kasvua sukupuolineutraalisti, huomioiden vallitsevan kansainvälisillä markkinoilla kohderyhmän näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-