Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21241

Hankkeen nimi: AMMATTITAITOA YHDESSÄ – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215382-8

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18-20A

Puhelinnumero: 044 5122062

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.tsl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Hannele Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekeskuksen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.ylitalo(at)tsl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 512 2062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Teollisuusliitto, 0201717-2
Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, 0147520-0
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 0116647-5
Palvelualojen ammattiliitto PAM, 0668222-5
Työterveyslaitos, 0220266-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työpaikat tarvitsevat tietoa uudistuksesta ja entistä vahvempaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen päämääränä on, että oppijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä ovat sujuvia ja työyhteisöillä on valmiudet ottaa vastaan oppijoita. Näin tuetaan välillisesti laadukasta oppimista ja oppijoiden oppimistavoitteiden toteutumista, heidän ammatillista osaamistaan ja työllistymistään.

Hankkeen tavoitteina luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöiden ja työpaikkaohjaajien osaaminen ohjata oppijaa ja tukea työyhteisöä vastaanottamaan oppija on vahvistunut, hankkeessa mukana olevat työnantajat ovat kehittäneet toimintamalleja resursoida ja koordinoida työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyö on vahvistunut ja on syntynyt uusia toimintamalleja.

Hankkeen kesto on 1.3.2018-30.7.2020. Hanke on valtakunnallinen keskittyen Etelä-Suomeen, Länsi-Suomeen, Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Toimenpiteinä toteutetaan laaja selvitys kartoittamaan työpaikkojen valmiuksia, olemassa olevia käytäntöjä sekä kehittämistarpeita nuorten ohjaukseen ja perehdyttämiseen. Työpajakokonaisuuksissa luottamushenkilöille, työsuojeluhenkilöille ja työpaikkaohjaajille lisätään heidän tietoutta ja ymmärrystä uudistuksesta, käytännön vaikutuksista sekä valmiuksia tukea oppijaa ja työyhteisöä. Työnantajat osallistuvat muutospajaprosessiin, jossa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjä. Yhteistyössä Parasta osaamista -verkostohankkeen kanssa toteutetaan työelämäfoorumeja, tavoitteena löytää oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista.

Tuloksina syntyy uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Yhteensä 140 oppijoiden ohjaamiseen osallistuvaa henkilöä koulutetaan levittämään malleja työpaikoille.

Hanke tuottaa tietopaketin alkuselvityksen tuloksista, työyhteisöille suunnatun verkkopohjaisen ja painetun oppimismateriaalin, suositukset ja työohjeet työpaikoille nuorten ohjaamisen ja perehdyttämisen tueksi ja toimintamallikuvauksen työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyöhön.

Toteuttajia ovat Työväen Sivistysliitto, Työterveyslaitos, Kiipulan ammattiopisto, Palvelualojen ammattiliitto, Teollisuusliitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Kiipulan ammattiopisto tuo osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tuen tarpeesta. Hankkeen sidosryhminä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, Teknologiateollisuus ry sekä oppilaitosten Parasta osaamista -verkostohanke sekä työnantajakumppanit tukevat toteutusta.

Yhteistyöverkostot tukevat ammatillisen koulutuksen uudistuksen täytäntöönpanoa ja oppijoiden sujuvia siirtymiä sekä nais- että miesvaltaisilla aloilla. Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulma läpileikkaa hankkeen toimintoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luottamushenkilöt, työsuojeluhenkilöt, työpaikkaohjaajat, muut opiskelijoiden perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt, työnantajat ja oppilaitosten edustajat (opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat).

Kohderyhmät tulevat osallistumaan joko heille suoraan suunnattuihin koulutuksellisiin työpajoihin, toimintamallien kehittämiseen tähtääviin muutospajoihin ja/tai työelämäfoorumeihin.

Koska ammatillisen koulutuksen uudistus tuo oppimista entistä enemmän työpaikoille ja tavoitteena on luoda uusia oppimisen väyliä ja malleja, joissa työpaikoilla tapahtuva oppiminen on suuressa roolissa, näemme, että tällöin myös työpaikat ovat osaltaan järjestämässä oppimista/koulutusta ja koko työyhteisöt osallistuvat oppijan tukemiseen ja ohjaamiseen. Näin ollen hankkeen osallistujissa ohjaajiksi määrittelemme ne kaikki henkilöt, jotka osallistuvat oppijoiden tukemiseen ja ohjaamiseen työpaikoilla (esimerkiksi luottamushenkilöt, työsuojeluhenkilöt ja työpaikkaohjaajat). Ohjaajille ei makseta hankkeesta palkkaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta tulevat välillisesti hyötymään osatoteuttajien organisaatiot ja läheiset sidosryhmät, erityisesti ammattijärjestökenttä, ammatilliset oppilaitokset sekä työnantajat laajemmin.

Lopullisina hyödynsaajina hankkeessa ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joiden sujuvat siirtymät työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen parantuvat ja jotka saavat laadukkaampaa ohjausta ja tukea työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aikana.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 511 673

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 469 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 589 741

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 541 617

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 171

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tausta-analyysissa on huomioitu ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden sukupuolijakauma sekä opiskelualojen sukupuolen mukainen segregaatio. Hankkeessa on mukana sekä miesvaltaisia että naisvaltaisia aloja, jotta vaikutukset leviäisivät molemmille aloille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintoihin aktivoidaan mukaan sekä naisia että miehiä. Hankkeen toiminnot kohdistuvat sekä miesvaltaisiin (teollisuus) että naisvaltaisiin (palvelu- ja hoitosektori) aloihin. Hankkeen seurantatiedot kerätään huomioiden muuttujana myös osallistujien sukupuoli, jolloin hankkeen vaikutuksia eri sukupuoliin pystytään arvioimaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolisensitiivistä ohjausta ja nais-ja miesoppijoiden tasa-arvoista oppimisympäristöä työpaikoilla tukemalla oppimisen laatua ja työyhteisöjen tukea oppijoille. Hanke ei kuitenkaan varsinaisesti pyri vaikuttamaan sukupuolten eriarvoisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin kuten ammattialojen sukupuolen mukaiseen segregaatioon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Luonnonvarojen käytön kestävyys on osa nykyaikaista suomalaista työpaikkakulttuuria. Näin ollen kestävän kehityksen mukaiset taidot kuuluvat myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työpaikkaohjaaja, luottamuhenkilöt ja työsuojeluhenkilöt voivat vahvistaa omalta osaltaan oppijan näitä taitoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Mm. kierrätys ja energia-ja materiaalitehokkuus kuuluvat osaksi työelämässä tarvittavia perustaitoja. Näihin asioihin linkittyvät taidot kuuluvat myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työpaikkaohjaaja, luottamushenkilöt ja työsuojeluhenkilöt voivat vahvistaa omalta osaltaan oppijan näitä taitoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Laadukas koulutus ja koulutuksen ja työpaikkojen tarpeen kohtaaminen ovat keskeisiä kymyksiä, kun pohditaan paikallisten elinkeinorakenteiden kestävää kehitystä. Hanke tulee osaltaan suoraan vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen täytäntöön panoon, jonka tavoite on kohdentaa paremmin ammatillista oppimista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimismateriaali, joka jää hankkeen päätyttyä yhteistyötahojen ja laajempien sidosryhmien käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Hankkeen toiminnoilla vaikutetaan välillisesti työhyvinvoinnin edistämiseen. Sujuva yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten välillä ja työyhteisöjen taidot ottaa vastaan oppija työpaikalle vaikuttavat työssäjaksamiseen, turvallisuuden tunteeseen ja sitä myöden työhyvinvointiin. Toisaalta oppijan saama tuki työyhteisöltä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja työkykyvalmiuksiinsa.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen opiskelijoiden ohjauksessa on keskeistä tavoiteltaessa tasa-arvoista oppimista. Tämä huomioidaan hankkeen toiminnoissa, kun keskustellaan oppijoiden ohjauksesta ja tuesta työpaikoilla. Lisäksi hankkeella tuetaan oppijoiden tasa-arvoa vaikuttamalla ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukkuuteen ja oppilaan sujuviin siirtymiin työpaikoille. Hankkeella vaikutetaan myös alueelliseen tasa-arvoon tukemalla ammatillisen koulutuksen uudistuksen täytäntöönpanoa eri alueilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Yhdenvertaisuusnäkökulma näkyy hankkeessa erityisesti Kiipulan ammattiopiston tuoman asiantuntijuuden kautta. Hankkeen tarkoituksena on päästä pureutumaan erityistä tukea tarvitsevien työpaikalla oppijoiden tuen tarpeen määrittelyyn ja tuen ja ohjauksen toteutukseen liittyviin kysymyksiin. Käytännössä näitä kysymyksiä käsitellään kaikissa hankkeen toimenpiteissä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 2
Ympäristöosaaminen on osa nykyaikaista suomalaista työpaikkakulttuuria. Näin ollen ympäristöosaamiseen liittyvät taidot kuuluvat myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työpaikkaohjaaja, luottamushenkilöt ja työsuojeluhenkilöt voivat vahvistaa omalta osaltaan oppijan näitä taitoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ammattitaitoa yhdessä -hanke käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena oli edistää ammatilisen koulutuksen uudistuksen toteutusta työpaikoilla vahvistamalla työpaikkojen ohjausosaamista, työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiliittojen toimitsijoiden ymmärrystä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Hanketta toteuttivat Työväen Sivistysliitto TSL (päätoteuttaja) ja osatoteuttajina Työterveyslaitos, Kiipula, JHL, PAM ja Teollisuusliitto.

Hankkeen tavoitteena oli viedä tietoa uudesta ammatillisesta koulutuksesta työpaikoille, sekä sujuvoittaa opiskelijoiden ohjausta ja parantaa työpaikkojen oppilaitosten yhteistyötä.

Hankkeen aikana kehitettiin Koko työyhteisö ohjaa -koulutus, jota tarjottiin valtakunnallisesti luottamusmiehille, työpaikkaohjaajille, työsuojeluvaltuutetuille ja liittojen toimitsijoille. Koulutuksen tarkoituksena oli tutustua uuteen ammatilliseen koulutukseen ja tukea työpaikkoja sen lainmukaisessa toteutuksessa.

Työterveyslaitos toteutti hankeaikana kyselyn työpaikoille, jonka tuloksia hyödynnettiin hankkeen toiminnoissa. Lisäksi Työterveyslaitos toteutti kumppaniyrityksissä muutospajaprosesseja, joissa kehitettiin toisaalta työpaikan ohjausosaamista ja työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyötä.

Hankkeen tuotokset on julkaistu PDF-muodossa sekä painettuna versiona. Hankkeen aikana tuotokset myös siirrettiin digitaaliseen muotoon luettavaksi internettiin.

Hanke paransi opiskelijoiden ohjaamisosaamista työpaikoilla ja synnytti yhteistyön mahdollisuuksia oppilaitosten ja työpaikkojen välille. Ohjausosaamisen parantaminen ja koko työyhteisön huomioiminen osana koulutusta parantaa opiskelijoiden oppimistuloksia