Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21242

Hankkeen nimi: Fast Track

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 0172556000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://portal.savonia.fi/amk/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Tarvainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, Liiketalous koulutus/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.tarvainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 785 6981

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopion alueen kauppakamari, 0276398-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää helposti toteutettava systemaattinen, yrityskohtaiset tarpeet huomioiva toimintamalli osaksi Team Finland – palvelumallia. Toimintamallin avulla yritysryhmän ja yksittäisten yritysten markkina-avauksia voidaan nopeuttaa ja tehostaa Team Finlandin ydintoimijoiden ja kumppanien systemaattisemmalla yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään valmistautumiseen ja jälkiseurantaan toteutuksen lisäksi.

Hankkeen aikana on tarkoitus koota maakuntastrategian kärkitoimialojen mukaisesti kolme (todennäköisesti saman toimialan) yritysryhmää (yksi ryhmä/vuosi) jotka valmennetaan ja tuetaan viestinnällisen, markkinoinnillisen sekä kulttuurisen osaamisen näkökulmista. Myös kohdemaahaan liittyvää toimialatietoutta lisätään yritysten tarpeiden mukaisesti ja määrittelyiden perusteella. Yritykset osallistuvat kohdemaassa hyvin valmisteluihin tapaamisiin ja yrityksiä tuetaan tarvittaessa myös saatujen kontaktien jälkihoitovaiheessa. On mahdollista että muodostetut toimialayritysryhmät jatkavat yhteistyötä ja viestivät maakuntastrategian mukaisesti oman toimialansa osaamista yhteisvoimin kansainvälisillä markkinoilla jos tämä koetaan tarpeelliseksi.

Hankkeen tavoitteena on jakaa yhteistyöverkoston kesken roolit ja vastuut niin että varmistetaan saatujen kokemusten perusteella luodun toimintamallin jatkuvuus.

Toimenpiteet

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on vuosittain (kolmen vuoden aikana) koota valittuun toimialaan liittyvä ja/tai samasta kohdemarkkinasta kiinnostunut yritysryhmä. Yritysryhmät kootaan jo vientiä tekevistä yrityksistä sekä viennissä vielä alkuvaiheessa olevista yrityksistä. Tämä toimintamalli mahdollistaa osaamisen välittymisen alueen yritysten kesken. Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten kanssa tarkennetaan toimenpiteitä ja yrityskohtaisia tarpeita. Yritysryhmää valmistellaan viestinnällisen, myynnillisen/markkinoinnillisen, kulttuurisen sekä toimialaan liittyvän osaamisen näkökulmista. Kohdemaassa puolestaan haetaan yritysryhmälle sopivia kontakteja ja ollaan jatkuvassa yhteydessä hakuprosessin aikana hankeyrityksiin kontaktien valinnan/karsinnan osalta. Ensimmäisen vaiheen aikana voidaan suunnitella ja toteuttaa myös toimialan yhteistä viestintää/markkinointia jossa on mahdollista myös vahvistaa alueen kansainvälistä tunnettuutta. Näin ollen hankeaikana voisi syntyä esim. kolmen maakuntatoimialakärjen kv-näkyvyys.

Toisessa vaiheessa toteutetaan kontaktointimatka kohdemaahan. Matkan päätarkoitus on osallistuminen hyvin valmisteltuihin tapaamisiin. Lisäksi matkan ohjelmaan voidaan sisällyttää yritysryhmän tarpeiden mukaisesti muuta kohdemaahan/toimialaan liittyvää ohjelmaa joka tukee yhteistyösuhteiden syntymistä. On myös mahdollista yhdistää matkaohjelmaan maakunnan muuta näkyvyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joka omalta osaltaan voisi tehdä ohjelmasta vetovoimaisen ja kiinnostavan kohdemaasta haettaville kontakteille.

Kolmannessa vaiheessa eli matkan jälkeen yritysryhmän on mahdollista jatkaa jonkin aikaa vielä yhdessä ns jälkihoitovaihe. Tässä vaiheessa on mahdollista sopia yritysryhmälle tapaamisia tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamista sekä mahdollisten jatkosuunnitelmien arviointia varten.

Jotta yrityksillä olisi kyvykkyyttä edetä myös hankkeen jälkeen, on tärkeää arvioida viennin edistämistä toteuttavien paikallisten ja maailmalla sijaitsevien Team Finland toimijoiden kesken, miten yrityskohtaisia esille nousseita haasteita voidaan yhteistyössä ratkaista myös jatkossa. Hankkeen aikana ja hankkeen loppuvaiheessa viestintä maakunnassa sekä valtakunnallisesti mallin hyödyistä ja jatkosta varmistamaan että toimintamalli jää käytänteeksi.

Tulokset

Laajasti ajateltuna hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisestikin tarpeellinen testattu malli joka tehostaa ja tekee systemaattisemmaksi yritysten lähtemisen maakunnista maailmalle hakemaan yhteistyökumppanuuksia ja asiakkaita sekä maakunnissa että kohdemaissa sijaitsevia verkostoja ja palveluita hyödyntäen.

Alueellisesti tuloksena voidaan nähdä maakuntastrategian kärkitoimialojen tunnettuuden kasvaminen kansainvälisillä markkinoilla sekä Järvisuomen/Savon alueen tunnettuuden kasvaminen laajemminkin kuin valitun toimialan osalta.

Yrityskohtaisesti tuloksena on parhaimmillaan kansainvälisen liiketoiminnan kehittyminen, kansainvälisen viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kehittyminen. Yrityskohtaisesti tuloksena on myös yhteistyöverkostojen syntyminen sekä maakunnan alueella että kansainvälisesti. Viennissä vielä alkuvaiheessa olevat yritykset saavat vetoapua isommista jo vientiä tekevistä yrityksistä.

Yritystukiorganisaatioiden /maakunnallisten toimijoiden näkökulmasta tuloksena voidaan nähdä roolien ja vastuiden selkiintyminen. Myös organisaatioiden oman toiminnan kehittyminen on tavoitteena. Erityisenä tuloksena nähdään maakuntien toimijoiden ja kohdemaissa sijaitsevien toimijoiden yhteistyön kehittyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainvälistä kauppaa käyvät ja kansainvälistymistä suunnittelevat pk- yritykset (ml. startup.- vaiheessa olevat yritykset) Pohjois-Savossa maakunnan kärkitoimialoilta.

Hankkeeseen osallistumisesta on alustavasti oltu yhteydessä mm. seuraavien ensimmäiseen yritysryhmään haettavien, terveysteknologia-alaan liittyvien yritysten kanssa:
- Ergorest Oy
- Chasswheel Oy
- Newicon Oy
- 3D Talo Oy
- Oy Medfiles Ltd
- Reagena Oy


Yritysten kanssa käydään paraikaa tarkentavia keskusteluja hankkeesta. Hankkeen varmistuttua aloitetaan hankkeen viestintä- ja markkinointitoimenpiteet joiden tavoitteena on tehdä hankkeen toimenpiteet tunnetuiksi maakunnan alueella niin että kaikilla halukkailla ja soveltuvilla yrityksillä on mahdollisuus hakeutua mukaan hankkeeseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Team Finland –toimijat ja muut yrityspalveluorganisaatiot, oppilaitokset sekä yritykset. Maakunnan alueen kansainväliset osaajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 324 702

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 245 182

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 965

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 301 022

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimet tukevat sekä miesten että naisten työuria ja yrittäjyyttä sekä yritysten toimintaympäristöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Valtavirtaistaminen näkyy hankkeen kaikissa työvaiheissa. Toteuttaja-, asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat edustettuina molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kansainvälisyyttä huomioiden sukupuolten tasa-arvoisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitään useammalle yritykselle sekä toimialaryhmälle liiketoimintaa, joiden vaikutukset ovat välittömiä sekä välillisiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten tuote- ja palvelukonseptia mukaan lukien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Pk-yritykset saavat lisää liiketoimintaa ja sillä on postiivisia vaikutuksia aluetalouteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei tasa-arvovaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Toimenpiteet kohdennetaan kansainvälisiin yrityksiin tai kansainvälistymishakuisiin yrityksiin. Ei kulttuurisia vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Yritysten kv-liiketoiminnan kasvulla voi olla ympäristöosaamiseen liittyviä vaikutuksia kohdemaahan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Fast Track- hanke omalta osaltaan edisti maakunnan toimijoiden yhteistä tavoitetta alueen yritysten vientitoiminnan – ja osaamisen kehittämisestä. Hankesuunnitelma laadittiin yhdessä hankkeen yhteistyötahojen ja yritysedustajien kanssa. Hankkeen tavoitteena oli maakunnallisen yritysryhmille suunnatun vientipalvelun, ja palvelun toteuttamiseen tarvittavan toimintamallin kehittäminen ja pilotointi. Hankkeessa mukana olleiden yritysten, organisaatioiden ja niiden henkilöstön osaamisen kehittyminen oli hankkeen välitön, lyhyemmän tähtäimen tavoite.

Hankkeessa kehitettiin ns. yhden luukun vientipalvelumalli, jota voidaan halutessa hyödyntää maakunnissa sellaisenaan tai soveltaen. Fast Track- vientipalvelun pilotointi toteutettiin yhteistyössä Kuopion alueen kauppakamarin, Savonia-amk:n, Team Finland toimijoiden sekä Business Kuopion ja Kuopion kaupungin markkinoinnin kanssa. Hankkeessa koottiin kolme samasta kohdemarkkinasta kiinnostunutta yritysryhmää. Yritysryhmiin haettiin kansainvälistymisen eri vaiheissa olevia yrityksiä, jotta keskinäiselle yhteistyölle olisi mahdollisuuksia. Yritysryhmät ja valitut kohdemarkkinat olivat terveysteknologia-ala (kohdemarkkina UK), elintarvike- ja juoma-ala (kohdemarkkina Ruotsi) ja eri toimialoja (kohdemarkkina Kiina/Shanghai). Yritysryhmiä valmennettiin ryhmälle räätälöidyn sisällön mukaisesti vientitoiminnassa. Keskeisenä osana vientipalvelua yrityksille etsittiin kohdemaasta soveltuvia kontakteja ja yhteistyökumppanikandidaatteja. Valmennuksen tavoitteena oli mahdollistaa yritysten monipuolinen valmistautuminen kohtaamaan kohdemaan yhteistyökumppaneita. Yritykset saivat halutessaan osallistua valmennusjakson jälkeen kohdemarkkinaan järjestettyyn kontaktointimatkaan.

Hankeyritysten palautteiden perusteella pilotoitu vientipalvelu oli hyvä kokonaisuus ja mahdollisti siten vientitoiminnan edistymisen. Toisaalta toimijoiden näkökulmasta todettiin sen kustannustehokkaan toteuttamisen olevan haasteellista. Hankkeen päättyessä todettiin, että pilotoitua vientipalvelua yksinkertaisempaa on tarjota hankkeessa suunniteltuja valmennus- ym. muita palvelumoduuleita erillisinä toteutuksina, kullakin niistä omat vastuutahot. Yhteisellä viestinnällä palveluista muodostuu yhtenäinen ja selkeä vienninedistämisen palvelupolku.

Hankkeessa todettiin, että vientitoiminnassa alussa olevien yritysten tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota maakunnassa, pidemmällä olevat saavat tukea useista eri valtakunnallisista vientipalveluista, erityisesti Team Finland – toiminnasta sekä yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Maakunnan toimijoiden asettamien tavoitteidenkin näkökulmasta on huolehdittava mainitusta kohderyhmästä, jotta vientiyritysten määrä voisi realistisesti kasvaa. Hankkeessa todettiin myös, että vientitoiminnassaan alussa oleville yrityksille tulee suunnitella matalankynnyksen kohtuuhintaisia palveluita. Näin toimiessa vientitoiminnassaan alussa olevia yrityksiä voidaan valmistella myös valtakunnallisten vientipalveluiden sekä Team Finland -toiminnan piiriin.

Hankkeessa vahvistui ymmärrys siitä, että vientivalmiuksien analysointi on keskeistä ja toimii lähtökohtana vientitoiminnassaan alussa olevien yritysten tukemisessa. Lisäksi sekä aikajänteen & tavoitteen määrittely vientitoiminnan aloittamiselle tulee hoitaa tuetusti kuntoon – on luotava tähän selkeä käytänne ja sopia rooli jollekin maakunnan toimijoista. Alussa olevien vientiyritysten markkinarako maailmalla on tunnistettava hyvissä ajoin, jo alkuvaiheessa ja asetettava kohtuullinen hintalappu tälle markkinaselvitystyölle.

Hankkeessa saatiin kirkastettua maakunnallisten kansainvälistymispalvelujen tarjoajien rooleja sekä kehitettyä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeessa saatiin koottua myös toimijoiden yhteinen näkemys vientiosaamisen kehittämistarpeista maakunnassa. Lisäksi tunnistettiin maakunnan alueella vientipalveluiden tyypillinen asiakasprofiili. Asiakasprofiilin määritelmä auttaa palveluntarjoajia kohdentamaan kansainvälistymispalveluita asiakastarpeeseen ja viestimään palvelutarjonnasta kohdeasiakkaille. Hankkeen päättymisen jälkeen hanketoimijat jatkavat hankkeen tulosten pohjalta omien vientipalveluidensa kehittämistyötä.

Hankeaikana on ekosysteemi- ja klusteritoiminta kehittynyt isoin harppauksin. Hankkeen päättyessä nähdään tarve vienninedistämisorganisaatioiden tiiviiseen yhteistyöhön ekosysteemien ja klustereiden kanssa, esim. tarjoamalla näille räätälöityjä vientipalveluita. Hankeaikana selvisi se, että yrityksille tarjotaan Suomessa paljon vienninedistämispalveluita. Yksittäisen vientipalvelun markkinointi on siten haasteellista. Yritysten näkökulmasta tilanne on hankala, löytääkö se kohderyhmällensä sopivan palvelun tarjonnasta. Hankkeessa vahvistui ymmärrys siitä, että yhdessä suunniteltu viestintä vienti- ja kansainvälistymispalveluista edistäisi yritysten vientiosaamisen kehittymistä, sillä näin yritykset löytäisivät kohderyhmällensä suunnatun palvelun helpommin.