Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21243

Hankkeen nimi: URAOHJAUS 2020

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: + 358 44 785 5626

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Turpeinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutussuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.turpeinen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 5621

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5
Savon koulutuskuntayhtymä, 1852679-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uraohjaus 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli.

Muuttuvat työmarkkinat osaamisvaateineen ja koulutuspoliittiset uudistukset asettavat runsaasti vaatimuksia ajantasaiselle työelämätiedolle. Nuorten työnhakeminen kuin myös työuran suunnittelu on muuttunut koko työiän kestävästä urasta, kohti jatkuvaa omien valintojen pohtimista sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia hakevaksi. Opettajat ja ohjaushenkilöstö tarvitsevat tässä muutoksessa uudenlaista ohjausosaamista, työelämätietoutta sekä tukea vahvistaakseen itsessään ominaisuuksia, joilla voivat olla vahvistamassa nuorten polkua työelämään.

Tavoitteeseen pyritään kehittämällä laadullisesti hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opinto- ja uraohjaustyötä sekä opetustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista ja ohjauksellista työotetta. Hankkeella vahvistetaan osallistuvien oppilaitosten palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen linkittyviä toimintatapoja. Alueellisesti yhtenevällä ohjauksen ja uraohjauksen työotteella saavutetaan tasavertaisuutta opiskelijoiden saaman ohjauksen näkökulmasta, sujuvoitetaan siirtymävaiheita ja parannetaan ohjauksen laatua ja tuloksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston (Savon ammattiopisto) sekä Ylä-Savon ammattiopiston ohjaushenkilöstö ja opettajat. Opiskelijat osallistuvat hankkeessa tehtävään uraohjauspalvelujen kehittämistyöhön.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat:
- oppilaitoksissa opiskelevat
- osaamistaan täydentävät
- oppilaitoksiin hakevat
- yritykset ml. henkilöstöpalveluyritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 306 951

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 844

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 438 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 347

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 340

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä koostuu korkeakoulutetuista opinto-ohjaajista, tiimivetäjistä ja ohjauksen vastuuopettajista. Valta-osa kohderyhmästä (yli 70%) on naisia. Vähemmistön muodostavat miesopintoohjausammattilaiset sijoittuvat perinteisesti miehiseksi mielletyille aloille. Lopullisten hyödynsaajien, opiskelijoiden osalta, urasuuntautuminen on yhä sukupuolisidonnaista. Naisten osalta monilla roolit ja odotukset ohjaavat kodin piiriin ja toisalta ammatinvalinnassa hoito- ja hoiva-aloille. Miesten perinteiset roolit heijastuvat perinteisisesti miehisille aloille (tekniikka)hakeutumisena. Lähtökohtaisesti hankkeen kohderyhmän sukupuolijakauman ennakoidaan heijastelevan näitä sukupuolinormeja jossakin määrin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnan pääpainopiste on omaa osaamista vastaaviin tehtäviin työllistyminen ja/tai uralla eteneminen. Kohderyhmän naisiin kohdistuvat odotukset perheen arjen huolehtijoina pyritään huomioimaan palvelun joustavuutena ja toisaalta myös oppimissisältöinä, joissa painotetaan suomalaisen työelämän sukupuolineutraaliuteen tähtäävää työn tekemisen laatua. Kaiken kaikkiaan hankkeen tulokset tukevat omalta osaltaan tasa-arvotyötä, antaen paremmat eväät menestyä suomalaisilla avoimilla työmarkkinoilla heidän etenemisensä pullonkauloina olleiden osaamisvajeiden ja työelämä/koulutustietouden puutteiden ratkettua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen sivutuote, joka on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeella on myönteisiä sukupuolivaikutuksia pitkällä aikavälillä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisesti tai välillisesti merkittävää vaikutusta luonnovarojen käytön kestävyyteen. Hankkeen pelvelut eivät kehitä luonnonvara-alan tai ympäristönsuojelualan osaamista erityisesti. Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisesti tai välillisesti merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen. Hankkeen pelvelut eivät kehitä ympäristönsuojelualan osaamista erityisesti. Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisesti tai välillisesti merkittävää vaikutusta monimuotoisuuteen. Hankkeen palvelut eivät kohdistu biologisen prosessin ymmärrykseen tai suojeluun. Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisesti tai välillisesti merkittävää vaikutusta vedenkierron ja ravinnetasapainon kestävyyteen. Hankkeen palvelut eivät kehitä luonnonvara-alan, vesitekniikan tai ympäristöalan osaamista erityisesti. Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisesti tai välillisesti merkittävää vaikutusta luonnovarojen käytön kestävyyteen. Hankkeen palvelut eivät kehitä ympäristönsuojelualan osaamista erityisesti. Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Kierrätys, energiansäästö ja kestävä kehitys on huomioitu hakijaorganisaatioiden päivittäisen toiminnan järjestelyssä hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toteuttajaorganisaatiot hyödyntävät omassa toiminnassaan uusiutuvaa energiaa taloudellisten reunaehtojen mahdollistamalla tavalla. Tässä hankkeessa uusiutuva energia ei ole kehittämiskohteena.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeessa kehitettävät palvelutuotteet mahdollistavat sujuvan, integroidun toiminnan opiskelijoiden paikallisen elinkeinoelämän ja muiden työnantajien palvelukseen. Tältä osin hanke palvelee elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä ja kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa kehitetään palvelutuoteryhmää jota voidaan tarjota eri alueille alhaisemmin taloudellisin ja ympäristöön liittyvin kustannuksin. Kyseessä on palveluinnovaatio, jossa integroituvat eri asteiden opinto-ohjausken elementit.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Joustava osaamisen siirto ristiin ja organisaatioiden välillä pääosin sähköisesti tukee liikkumisen ja logistiikan ratkaiujen kehittymistä koulutus ja valmennuspalveluiden osalta tulevaisuudessa. Käytännössä oletuksena on, että hanke tukee henkilöliikenteen määrän hallintaa pitkällä aikavälillä, ja näinollen hiilijalanjäljen vähentymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke lisää kohderyhmän hyvinvointia ja lisää osallisuutta työmarkkinoille. Samalla työllisyyden lisääntymisellä on selkeitä heijastusvaikutuksia koettuun hyvinvointiin ja tulotasoon sekä terveyteen. Kielitaidon kehittymisen vaikutuksena työnteon lisäksi kohderyhmän valmiudet vapaa-ajan aktiviteetteihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan kohentuvat.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lähtömaan sukupuolirooleista irtaantumiseen erityisesti naisten osalta. Työmahdollisuudet lisäävät oman elämän hallintaa ja autonomiaa. Miesten osalta sukupuolikäsitysten purkautuminen on naisia heikompaa, mutta todennetut vaikutukset henkiseen hyvinvointiin erittäin merkittäviä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hankkeessa kehitettävät toimenpiteet poistavat esteitä tärkeimmän epätasa-arvoa tuottava pullonkaulan, työllisyyden osalta. Kohderyhmän työllistyminen tuottaa heille tasaveroisia mahdollisuuksia osallistua taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti suomalaiseen elämäntapaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeessa luodaan keinoja kehittää aineetonta osaamispääomaa, joten hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisiavaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uraohjaus2020-hanke (1.3.2018 – 31.5.2020) toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimana yhteishankkeena Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä sekä ohjaushenkilöstön että opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja -osaamista ja näin selkeyttää opiskelijoiden jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua. Lisäksi tavoitteena oli luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli. Tavoitteena oli myös vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiatuntijaorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen tuloksena kaikkiin hankkeeseen osallistuneisiin oppilaitoksiin syntyi opiskelijoiden urasuunnittelua, verkostoitumista ja työllistyvyyttä aktivoivia toimintamalleja. Toimintamallit perustuvat opintoihin integroituvaan uraohjaukseen sekä työnantajarajapinnassa tehtävään yhteistyöhön. Uraohjauksen tueksi koottiin ja tuotettiin erilaisia ohjausaineistoja ja työvälineitä, joilla vaikutetaan opiskelijoiden keinoihin suunnitella opintoja ja uraa sekä kontaktoida työnantajia ja tuoda esille omaa osaamistaan. Lähtökohtaisesti kaikissa hankkeen toimenpiteissä oli tavoitteena, että kehitetyt menetelmät jalkautuvat osaksi oppilaitosten arkea, niillä lisätään sekä ohjaushenkilöstön että opiskelijoiden työelämätietoutta, ne tukevat opiskelijoiden omaa aktiivisuutta sekä tarjoavat keinoja astua alueen työelämään tai siirtyä sujuvasti jatko-opintoihin.

Uraohjaus2020 –hankkeessa toteutetuilla koulutuksilla, webinaareilla, työpajoilla, yhteistyötapaamisilla ym. on edistetty ja vahvistettu mukana olleiden oppilaitosten henkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista sekä uraohjauspedagogisia valmiuksia opiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyneet oppilaitoskohtaiset aineistot ja työvälineet, kuten opiskelijoille suunnatut Työelämään –tiedotus, valmennus ja itseopiskeluaineistot (digitaalinen) sekä uraohjauspalveluja kuvaavat palvelukartat tarjoavat hyvän valikoiman toimivia menetelmiä opiskelijoiden uraohjaukseen, jatkokoulutuksen siirtymiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Hankkeen tuottama ohjaushenkilöstön osaamisen kehittyminen säilyy mukana olleissa oppilaitoksissa pääomana, ja tuottaa mahdollisesti uusia ja laadukkaita uraohjausta tukevia ohjauspalveluita opiskelijoille. Hanke on kehittänyt osallistuvien oppilaitosten palvelukykyä ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen linkittyviä toimintatapoja. Hankkeen tuloksena uraohjaus on aiempaa paremmin integroituneena osallistuneiden oppilaitosten koulutusrakenteisiin ja pedagogiikkaan.

Hanketyö on myös tiivistänyt oppilaitosten yhteistyötä ja tuottanut Vika on eka -mallin, jolla sujuvoitetaan siirtymävaihetta ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Lisäksi hankkeen tuotoksena syntyivät työelämätoimijoiden kanssa yhteistyössä rakennetut uraohjauksen palvelukonseptit Amiksesta työelämään-, Uraklubi-, Työlämätreffit- ja UraPopUp –mallit, joilla tuetaan opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin siirtymistä. Nämä kehitetyt toimintatavat ja menetelmät jäävät oppilaitosten uraohjausta tekevän henkilöstön käyttöön ja työn tueksi hankkeen jälkeen. Lisätietoja hankkeesta ja tuloksista löytyy https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/