Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21245

Hankkeen nimi: Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Raahen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1791817-6

Jakeluosoite: Rantakatu 50

Puhelinnumero: 08 439 3111

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: Raahe

WWW-osoite: http://www.raahe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Marita Hautamäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankesuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.hautamaki(at)raahe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 1303822

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Raahen koulutuskuntayhtymä, 0210287-9
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, 0210286-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raahen Ohjaamo on 15-29 -vuotiaille suunnattua toimintaa, jonka tavoitteena on mm. nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon ja palveluketjujen parantaminen Ohjaamon toimijaverkostossa. Toimintaa ohjaavat valtakunnallisen Ohjaamotoiminnan kriteerit.

Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on mahdollista yhden luukun periaatteella ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamon ydintoimintaa on tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä arjen ja elämänhallinnan tuki. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat saavutettavuus, joustavuus, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

Hankkeen aikana luodaan Raahen alueelle toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä oppimista ja ohjausta sekä ehkäisee ennalta nuorten syrjäytymistä. Hankkeen alkuvaiheessa palvelupisteen toiminta käynnistetaan yhteistyöverkoston kanssa kalenteroiden. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankeaikana Ohjaamon -palvelupisteen aukiolo kaikkiin arkipäiviin. Ohjaamon palvelutarjontaa, kohderyhmän tavoitettavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan aktiivisesti. Saavutettujen tulosten perusteella päätetään lopullisen Ohjaamo palvelupisteen palvelutarjonnasta ja aukioloajoista. Hankkeen aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet myös Raahen seutukunnan kuntiin. Huomioitavaa on, että hankeajalle kohdentuu myös mahdollinen maakuntauudistus, jolla voi olla vaikutusta erityisesti sosiaalialan palveluiden tarjontaan alueella.

Ohjaamon työntekijöillä on kiinteä yhteys etsivään nuorisotyöhön ja ohjaamossa tapahtuva nuorten osallisuuden tukeminen on suunnitelmallista. Hankkeessa mukana olevat ohjaajat ja palveluverkostossa työskentelevät ammattilaiset opastetaan hyödyntämään työssään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Lisäksi heille tarjotaan täsmäkoulutuksia esimerkiksi riippuvuusongelmien tunnistamiseen, palvelumuotoiluun, moniammatillisissa palveluverkostoissa toimimiseen ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin.

Suomessa on toiminnassa noin 40 Ohjaamoa, joista lähimmät sijaitsevat Oulussa ja Jokilaaksojen alueella. Raahessa Ohjaamon toimintaa koordinoi Raahen kaupunki ja hankkeen osatoteuttajia ovat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat: Raahen kaupungin nuorisopalvelut: Satelliitti etsivä nuorisotyö/nuorten työpajatoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, koulutuksen järjestäjät, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: päihde- ja mielenterveyspalvelut, perheneuvola sekä aikuissosiaalityö ja työttömien terveydenhoito, alueen asumis- ja velkaneuvonta, Raahen nuorten työttömien aktivointi ja muut kaupungin työllistymistä edistävät palvelut, TE-palvelut, Kela, Nuorisovaltuusto, 3-sektori, yritykset ja seurakunta.

Ohjaamotoiminnan lisäarvo verrattuna nykyisiin toimintamalleihin on asiakkaan näkökulmasta mm. palveluiden helpompi, nopeampi saavutettavuus, tarvelähtöisemmin kohdennettu palvelu, matala kynnys palveluiden hyödyntämiseen ja mahdollisuus osallistua ohjaamotoiminnan kehittämiseen.

Palveluntuottajan näkökulmasta lisäarvoa antaa aktiivinen tiedonvälitys toimijaverkostossa, nuorten osallisuuden parantaminen ja aktivointi palvelurakenteen kehittämisessä, palveluketjujen kuvaukset ja mahdollinen muutostarpeiden havainnointi, jonka kautta on mahdollista toteuttaa erilaisten palveluketjujen optimointia ja resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä. Toiminnan kautta saadaan tarjottaville palveluille yhtenäinen mittaristo, kriteerit ja kirjausmenetelmät, jolloin toiminnan vaikuttavuuden arviointi on mahdollista sekä toimijoiden kesken että valtakunnallisesti.

Kunnallisten päättäjien näkökulmasta ohjaamotoiminnan etuna on ennaltaehkäisevä toimintatapa ja -malli, joka tehostaa palveluverkoston toimintaa ja vähentää mm. nuorten sosiaalista syrjäytymistä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä. Verkostomaisen toimintamallin myötä saavutetaan resurssien tehokkaampi hyödyntäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät, työelämän ja koulutuksen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat alle 30 vuotiaat erityisesti Raahen seutukunnan alueen nuoret. Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat (ml.maahanmuuttajat) ja Ohjaamo toiminnassa mukana olevat monialaiset toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kolmannen sektorin toimijat ja muut hankkeet sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 252 970

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 337 291

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tarjotaan palveluita sekä miehille että naisille. Eri väestöryhmiin kuuluvien naisten ja miesten olosuhteet ja tarpeet eroavat toisistaan. Toimintasympäristössä ja hankkeen toteutuksessa huomioidaan eri kulttuurien sukupuolinäkökulmiin liittyvät erot. Toimintoja kohdennetaan ja eriytetään tarvittaessa naisille ja miehille erikseen toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Erityisryhmien, kuten maahanmuuttajat, osalta hyödynnetään yhteistyöhankkeiden tarjoamia palveluita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulmien vaikutukset miehille ja naisille suunnattuihin toimintoihin ja ne huomioidaan kaikessa hankkeessa toteutettavassa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta kaikkia nuoria kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, kulttuurista, uskonnosta tai muista yksilön ominaisuuksista riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hankkeessa hyödynnetään digitalisia palveluita ja sähköistä tiedotusta ja viestintää. Näin voidaan vähentää tulosteiden määrää ja logistiikasta aiheutuvaa kuormitusta luonnolle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa tarjottavien elämänhallintaan liittyvien koulutusten kautta parannetaan kohderyhmän osaamista ja tietoutta ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja miten niitä voidaan vähentää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeessa tarjottavien elämänhallintaan liittyvien koulutusten kautta parannetaan kohderyhmän osaamista ja tietoutta ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja miten niitä voidaan vähentää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Työttömien nuorten koulutukseen ohjautuminen, työllistyminen tai yrittäjyys vaikuttavat positiivisesti paikalliseen elinkeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa rakennetaan Raahen seutukunnalle nuorilla suunnattuja palveluja toteuttava Ohjaamo -malli.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, joiden kautta turhaa liikkumista voidaan vähentää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke ehkäisee nuorten elämänhallintaa, sosiaalista syrjäytymistä, ammatillista osaamista ja työllistymistä, jotka kaikki parantavat kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Hanke edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivista toimintaa yhteiskunnan jäseninä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Hanke edistää nuorten yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti.
Kulttuuriympäristö 6 4
Hankkeen kautta voidaan jakaa esim. harrastuksiin ja elämänhallintaan liittyen tietoa ja huomioida nuorille suunnatun kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja luoda samalla edellytyksiä kulttuuriympäristön ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
Ympäristöosaaminen 4 8
Hankkeella edistetään nuorten ympäristöosaamista suomalaisen työelämän vaatimusten mukaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli luoda nuorille suunnattu, moniammatillista tukea tarjoava, matalan kynnyksen Ohjaamo -palvelupiste Raahen keskustaan. Tämä tavoite täyttyi siltä osin, että palvelupiste saatiin käynnistettyä olemassa olevia tiloja hyödyntäen ja palvelupisteen toimintaa toteutettiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lähes koko hankkeen toteutusajan.
Palvelupiste tarjosi moniammatillista ja monikanavaista tukea matalalla kynnyksellä. Erityisesti hankkeen alkuvaiheessa nuorille suunnattujen palveluiden tavoitettavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta saatiin Ohjaamon kautta parannettua. Kahden viimeisen vuoden ajan Koronapandemia asetti haasteita palvelupisteen toiminnalle ja ohjaajien yhteisöllisyydelle. Palvelupiste oli alueellisten rajoitusten ja koronohjeistusten mukaan kokonaan tai osin suljettuna määräajoin. Tämän seurauksena palveluita siirryttiin tarjoamaan osin etänä ja lisäksi palveluiden toteutusta hajautettiin palveluntarjoajien omiin toimitiloihin.

Tavoitteena oli parantaa ja tukea nuorten selviytymistä ja ratkaisukeskeisyyttä erilaisissa elämän ongelmatilanteissa ja esimerkiksi opiskelun sekä työelämän nivelvaiheissa. Tämä tavoite täytettiin hyvin, koska palvelupisteessä tarjottavien palveluiden tarjonta oli hyvä. Ohjaamossa ratkottiin asiakkaan kanssa yhteistyössä monenlaisia haasteellisia tilanteita ja etsittiin niihin kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Palvelupisteessä tarjolla olevat palvelut tukivat asiakkaiden koulutusohjaukseen, työllisyyden edistämiseen sekä elämänhallintaan liittyviä haasteita asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Yhdellä käynnillä voitiin ratkoa esimerkiksi asiakkaan velkaantumiseen, työllisyyteen tai asumisongelmiin liittyviä tilanteita.
Toukokuussa 2021 Ohjaamon asiakkaille toteutetun asiakaspalautteen (n=41) perusteella vastaajat olivat hyödyntäneet eniten koulutusohjausta ja neuvontaa (49%), toiseksi eniten työllisyydenhoitoon liittyviä palveluita (39%) ja kolmanneksi eniten mielenterveyteen liittyviä palveluita (29%). Seuraavana tulivat asumisneuvonta (27%), erityisnuorisotyö (22%), Kelan palvelut (22%) ja työkokeilupaikkoihin liittyvä ohjaus (20%).
Ohjausta palvelupisteessä tarjosivat Koulutuskeskus Brahen koulutusohjaus, Raahen kaupungin/Kiinteistö Oy Kummatin/Raahen asuntosäätiön/Kiinteistö Oy Ukonkantin yhteinen asumisneuvonta, Raahen kaupungin etsivä nuorisotyö, Raahen kaupungin nuorisotiedotus, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö, mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut sekä Kelan, TE-palveluiden ja Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun edustajat.

Hankkeen aikana kerättiin tietoa palveluohjauksista ja analysointiin nuorille Ohjaamossa tarjottavien palveluiden tavoitettavuutta, tuloksellisuudesta ja alueellisen palvelurakenteen kehittämistarpeita. Olimme osaltamme mukana Ohjaamojen valtakunnallisessa tiedonkeruussa.
Palautekyselyn vastausten perusteella Raahen ohjaamotoiminnan vaikuttavuutta arvioitiin asteikolla 0-10 seuraavasti:
• Koen, että Ohjaamosta saamaani palvelut ovat parantaneet hyvinvointiani, keskiarvo 6,8.
• Koen, että Ohjaamosta saamani palvelut ovat parantaneet elämänhallintaani, keskiarvo 6,9.
• Koen, että Ohjaamosta saamani palvelut ovat parantaneet työllistymismahdollisuuksiini, keskiarvo 7,1.
• Koen, että Ohjaamo on nopeuttanut palveluihin pääsyä ja ongelman ratkaisua, keskiarvo 6,9.

Valtakunnalliseen ohjaamoverkostoon kuulumisesta saatiin merkittävä lisäarvo alueellisen ohjausosaamisen parantamiseen. Valtakunnallisissa verkostotapaamisissa saatiin hyviä ideoita ja käytännön näkemystä eri tavoin toteutetuista nuorille suunnatuista palveluista ja niihin liittyvistä kokemuksista.

Hankkeen aikana Ohjaamopalveluita hyödynsi 406 nuorta (tavoite 250). Asiakkaina olleiden nuorten ikäjakauma painottui voimakkaasti alle 25 vuotiaisiin, joita osallistujista oli 72%. Osallistujista 25-29 vuotiaita oli 16%. Lisäksi yli 30 -vuotiaita oli 12%. Hankkeen toimintaan osallistuneista 206 henkilöä oli työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia oli 17. Opiskelemassa tai koulutuksessa olevia osallistujia oli 140 henkilöä. Lisäksi toimintaan osallistui 28 työssä olevaa henkilöä ja 3 yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa henkilöä.

Raahen Ohjaamo ei valitettavasti jatka toimintaansa Ohjaamo brändin alla. Hankkeen aikana ja erityisesti toteutuksen loppuvaiheessa taustaorganisaatioiden sitoutumiseen vaikuttivat korona pandemian lisäksi meneillään olevat kokeilut ja suuret lakimuutokset. Näistä muutoksista keskeisimpiä ovat oppivelvollisuusiän nosto, hyvinvointialueiden perustaminen ja työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen.
Muutosprosessien laajuus pakottaa toimijat keskittymään omaan perustehtäviinsä ja niitä koskeviin muutoksiin. Toisaalta muutoksissa etsitään ja hyödynnetään palvelutarjontaa integroivia, muutostyötä tukevia tietoja ja toimintamalleja, joita Raahen Ohjaamo on omalta osaltaan kerännyt ja ollut tuottamassa.

Ohjaamon käynnistyshankkeen aikana luotu verkosto jatkaa yhteistyötä ja kehittää toimintamallejaan edessä olevia muutoksia silmällä pitäen. Myönteisinä vaikutuksina voidaan jo nyt, todeta, että esimerkiksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään ollaan perustamassa nuorten matalan kynnyksen psykiatrista tukitiimiä, johon esitetään perustettavaksi nuorisopsykiatrin virka (aluenuorisopsykiatri). Lisäksi työllisyyden kuntakokeilun ja etsivän nuorisotyön toimijoiden yhteistyötä syvennetään. Työllistämispäällikön mukaan tavoitteena on Ohjaamomallin mukaisesti ja tämän hankkeen havaintoja jalostaen, että työntekijöitämme olisi tulevaisuudessa saman katon alla pysyvämmin kuin pelkästään pop up -tyylisesti.