Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21251

Hankkeen nimi: Taite työelämään -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Äänekosken kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2045520-5

Jakeluosoite: Hallintokatu 4

Puhelinnumero: 0401946100

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: Äänekoski

WWW-osoite: http://www.aanekoski.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva-Monica Isoluoma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva-monica.isoluoma(at)aanekoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 621 5399

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työelämän nopea ja jatkuva muuttuminen vaativat yhä useammalta työnhakijalta itseohjautuvuutta ja erilaista osaamista esimerkiksi sähköisen asioinnin suhteen. Työelämän jatkuva muuttuminen vaikuttaa toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, sillä heiltä puuttuu kiinteä yhteys työelämään ja ammatillisiin verkostoihin.

Taite työelämään -hankkeessa keskitytään erityisesti kunnalla palkkatuella työskentelevien henkilöiden sekä toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien pidempiaikaiseen työllistymiseen, luomalla erilaisia työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi.

Hankkeen tavoitteena on:
• vähentää toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien määrää Äänekosken ja Laukaan kuntien alueella.
• parantaa toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien ammatillisia verkostoja, osaamista sekä kykyä sijoittua avoimille markkinoille.
• työllisyystoimijoiden verkostojen laajentaminen ja tiedonkulun parantaminen.

Hanke vahvistaa osallistujien osaamista, työnhakutaitoja, työelämän verkostoja sekä ammatillista toimijuutta ja identiteettiä. Hanke rakentuu aikaisemmin alueella tehdyn hanketyön pohjalle hyödyntäen yksilö- ja ryhmävalmennusta, työnantajatarpeisiin perustuvia täsmäkoulutuksia sekä palkkatuella työskentelevien siirtoa ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeen viimeisenä toimintavuotena juurrutetaan hankkeessa syntyneet hyvät käytännöt osaksi maakuntauudistuksessa syntynyttä uutta hallintorakennetta.

Hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan ajalla 1.4.2018-31.3.2021.
Muutos 11.01.2021: Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2018-30.9.2021.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Laukaan ja Äänekosken kuntiin palkkatuella palkatut työntekijät, työkokeilussa olevat tai kohdealueen toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömät, joilla on useita joko työvoimapoliittisia tai vastaavia toimenpiteitä työhistoriassa (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työelämävalmennus, työssäoppiminen, palkkatukityösuhde, omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla, ammatillinen kuntoutus).

Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat alueen työnantajat, jotka ovat valmiita palkkatuetun henkilön siirtoon käyttäjäyritykseen tai rekrytoimaan hänet suoraan.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Keski-Suomen oppilaitokset ja työllistymistä edistävät organisaatiot, työvoimatoimistot, yrityskoordinaattorit, kolmas sektori ja muut toistuvais-/pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 409 057

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 388 064

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 545 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 518 524

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken

Kunnat: Äänekoski, Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 37

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty tilastojen pohjalta. Tilastojen perusteella pitkäaikaistyöttömyys koskee suurempaa määrää miehiä kuin naisia. Tästä syystä kohderyhmässä on enemmän miehiä kuin naisia. Ensisijaisesti hankkeessa näkyvät erot ohjauksen, tuen tarpeiden ja työllistymisen esteiden suhteen ovat toimialakohtaisia. Sukupuolittuneista asiakasryhmistä hankkeessa saattavat näkyä esim. äitiyslomien ja vanhempainvapaiden jälkeen takaisin työelämään suuntaamassa olevat naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksilö- ja ryhmätoiminnot kohdennetaan erityisesti asiakkaiden tarpeiden esim. toimialojen ja elämäntilanteen mukaan. Esisijaisesti hankkeen toimet ovat tarkoitettu sekä naisille että miehille. Sukupuolen mukaan eroteltua yksilö- tai ryhmävalmennusta ei varsinaisesti ole suunniteltu, mutta mikäli asiakkaiden keskuudesta nousee tarve esimerkiksi voimakkaammin sukupuolinäkökulman huomioivalle ryhmälle, niin tähän tarpeeseen on mahdollista reagoida.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvon toteutumista, vaikkakaan se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Jonkin verran vaikutusta kohderyhmän pidempiaikaiseen työllistymiseen ja alueen yritysten rekrytointi mahdollisuuksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Hankkeella on iso merkitys aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä mm. asiakaslähtöiset työllistymismallit avoimille työmarkkinoille.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeella vaikutetaan jonkin verran osallistujien myönteisen asenteen syntymiseen työpohjaista alueellista liikkumista kohtaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Kohderyhmänä on toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömät, joiden ammatilliseen toimijuutta ja identiteettiä sekä työllistymistä avoimille työmarkkinoille parannetaan hankkeen aikana. Suora vaikutus hankkeeseen osallistuneiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Tasa-arvo toteutuu hankkeessa. Naiset ja miehet ovat yhdenvertaisessa asemassa hankkeen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Jonkin verran merkitystä kohderyhmän hyvinvoinnin ja itsetunnon paranemisessa sekä sijoittumisessa avoimille työmarkkinoille. Ammatilliset verkostot, itseohjautuvuus ja osallisuus keskeisessä roolissa.
Kulttuuriympäristö 4 3
Jonkin verran merkistyästä osallistujien ammatillisen verkostojen laajentumisen kautta.
Ympäristöosaaminen 3 2
Jonkin verran merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Taite työelämään hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 yhteistyössä Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin toimesta.
Hankeen tavoitteena oli vähentää toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien määrää Laukaan ja Äänekosken kuntien alueella, parantaa toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien asemaa ja kykyä sijoittua avoimille työmarkkinoille sekä tukea yrittäjien ja työllisyystoimijoiden verkostojen laajentamista ja tiedonkulun parantamista.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Hallituksen uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta (TEM 1.9.2021).
Laukaan ja Äänekosken Taite työelämään hanke oli pari askelta Marinin hallituksen uudistusta edellä ja pääsi testaamaan mm. yksilöllisesti muotoiltujen työllistymispolkujen vaikuttavuutta.

Hankkeessa keskeisiä toimintamuotoja olivat yksilö- ja ryhmäohjaukset, joiden avulla työnhakijoita suunnattiin tunnistamaan oma osaaminen ja etenemään kohti koulutus- ja työelämäpolkuja palkkatukijakson aikana. Yksilö- ja ryhmäohjauksissa harjoiteltiin työelämä- ja työnhakutaitoja sekä tutustuttiin hankkeessa kunnille laadittuun perehdytysoppaaseen. Valmennuksista saadun palautteen perusteella hankekunnille kehitettiin Peda.net ympäristöön kurssimateriaali liittyen oman osaamisen tunnistamiseen. Materiaalissa ja oppimisalustan kokoamisessa hyödynnettiin mm. Hohto -hankkeen oppimismateriaalia sekä Tiimiverkko -hankkeen osaamista. Ohjauksen sisältöjen (urasuunnittelu-, opiskelu-, työnhaku- ja työelämätaidot sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ja esille tuominen) kautta on voitu edistää pysyvämpää opintoihin ja työmarkkinoille integroitumista, mikä tuo säästöjä pitkällä tähtäimellä.

Taite työelämään hanke tavoitti 207 kohderyhmän jäsentä. Tavoite oli 300 henkilöä. Covid-19 epidemia, hankehenkilöstön vaihtuvuus ja hankkeen aikana alkanut kuntakokeilu haastoivat tavoitteiden saavuttamista. Epidemian aikana virtuaalisesti järjestetyt rekrytointitapahtumat (Työtreffit) saavuttivat yrityksiä ja työnhakijoita yli kuntarajojen. Syksyn 2020 tapahtumassa oli esiintymässä 8 työnantajaa ja yli 100 katsojaa Työtreffien Youtube -kanavalla. Keväällä 2021 esiintyviä yrityksiä oli 10 ja työnhakijakatsojia oli 130. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä hankekuntien, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE:n ja Te-palveluiden kanssa. Työtreffit tapahtuma toi työnantajille näkyvyyttä ja he pääsivät tutustumaan kuntien tarjoamiin työllistämis- ja koulutuspalveluihin. Työnantajat saivat myös työhakemuksia avoinna oleviin paikkoihin, erityisesti teollisuutta edustavat alat. Hoito- ja varhaiskasvatusalojen työnhakijat eivät valitettavasti löytäneet virtuaalitapahtumaa. Tulevaisuudessa Työtreffit -tapahtuma on tarkoitus toteuttaa kuntien ja POKE:n yhteistyönä hankkeessa kehitetyn suunnitelman avulla. Tapahtuma tuo jatkossakin yhteen alueen työnantajat ja työnhakijat.

Uusien ohjausmenetelmien lisäksi käynnistettiin tiiviimpää yhteistyötä eri työllisyystoimijoiden kanssa. Tavoitteena on tiedonvaihdon ja asiantuntijoiden osaamisen kartuttamisen ekosysteemi. Koollekutsujina verkostolle toimivat hankehenkilöstö yhteistyössä kuntien työllisyyspalveluiden kanssa. Hankkeessa testattiin kunnalla palkkatukityössä olevan henkilön käyttäjäyritykseen siirtoa, joka on mekanismiltaan eräänlainen henkilöstövuokrausmalli. Toimintamalli osoittautui haastavaksi mm. erilaisten työaikojen, seurannan ja laskutuksen osalta. Jatkossa palveluprosessia tulee evaluoida ja resursoida tarkemmin ennen mahdollista käyttöönottoa. Yrittäjäyhteistyön kehittämisen yhteydessä pilotoitiin Poolimallia, jossa yrityksen ilmoittamat avoimet tehtävät kirjataan työllisyyspalvelun CRM-järjestelmään ja kohdennetaan toimialan työnhakijoille. Työllisyyden kuntakokeilu koordinoi jatkossa Poolimallin käyttöönottoa Urajärjestelmään.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa tavoitellaan eri palvelujen parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palvelujen löytämistä asiakkaalle. Kuntakokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille (TEM 1.9.2021).
Hanke on tuonut molemmille kuntakokeiluun osallistuville kuntien työllisyyspalveluille merkittävästi ymmärrystä yritysten, työllisyystoimijoiden tarpeista ja haasteista sekä merkittävää osaamista yksilö- ja ryhmävalmennuksiin työnhakijan osaamisen tunnistamisen tukemiseen. Lisäksi hankekunnat ovat lisänneet osaamistaan digitaalisten välineiden ja alustojen hyödyntämisessä ohjaustyössä. Hankekuntien esimiehet ovat saaneet käyttöönsä kattavan perehdytyspaketin tukeakseen palkkatukityöllistetyn henkilön aloitusta tehtävässään ja valmentajat digitaalisen oppisalustan valmennustyöhön.

Hanke on saanut valmennukseen osallistuneilta kiitosta yksilöllisestä valmennuksesta ja tuesta. Yritykset kiittivät Työtreffi tapahtuman avaimet käteen -palvelusta ja toivovat jatkossakin samantasoista tukea. Omavalmentajat kiittivät hanketta verkkovalmennusalustan käyttöönotosta ja esimiehet perehdytysmateriaalista. Hankeen ulkoinen arvioija totesi raportissaan hankkeen onnistuneen muuttuneessa toimintaympäristössä hyvin.

Lähteet
TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana – ministerityöryhmä linjasi valmistelun periaatteista. TEM tiedotteet 1.9.2021. Viitattu 30.11.2021. - https://tem.fi/-/te-palvelut-siirtyvat-kunnille-vuoden-2024-aikana-ministerityoryhma-linjasi-valmistelun-periaatteista.
Hallituksen työllisyysuudistukset. TEM ajankohtaiset hankkeet. Viitattu 2.12.2021. - https://tem.fi/muut-kehittamishankkeet