Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21253

Hankkeen nimi: DigiTili 2020 - Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Talvitie

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408302382

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää tilitoimistojen liikkeenjohdollista osaamista sekä konsultointiosaamista ja antaa niille oman yrityksen sekä asiakasyrityksen kehittämiseen työkaluja.
Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä tilitoimistojen kyvykkyyksiä seuraavilla osa-alueilla:
1) kehittää tilitoimistojen liiketoiminnallisia kyvykkyyksiä, joita ne voivat hyödyntää myös asiakasyritysten kehittämisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
2) kehittää tilitoimistojen verkostoitumista ja yhteistyötä sekä niiden kykyä arvioida asiakasyritysten verkostoja ja niiden kehittämistä
3) kehittää tilitoimistojen ekosysteemiajattelua ja tietoisuutta erilaisista ekosysteemeistä ja niiden toimijoista sekä toimijoiden tarjoamasta tuesta ja palveluista niin yritysten kasvuun kuin omistajanvaihdoksiinkin.
4) kehittää tilitoimistojen tiedon hankintaan liittyviä kyvykkyyksiä, joita ne voivat jakaa myös asiakasyrityksilleen


Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa tuotetaan koulutusta tilitoimistojen oman toiminnan kehittämiseksi sekä tuotetaan toimintamalleja ja työkaluja, joita tilitoimistot voivat hyödyntää omassa konsultoivassa roolissaan asiakasyrityksissä ja näin auttaa myös niitä kehittymään ja kasvamaan. Lisäksi kehitetään tilitoimistoille tiedon jakamiseen digitaalinen platform, jonka kautta voidaan jakaa tietoa mm. toimialakohtaisista trendeistä ja näkymistä lakien ja säädösten muutosten lisäksi.

Toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen:
1) selvitys tilitoimistojen liiketoiminnallisista kyvykkyyksistä sekä digitalisoitumisen vaikutuksista tilitoimistojen toimintaan ja roolista asiakasyritysten kehittämisessä
2) työkalujen ja toimintamallien kehittäminen
a) oman toiminnan kehittämiseen
b) asiakkaiden tukemiseen
c) yhteistyöhön ekosysteemin toimijoiden kanssa
d) tiedonhankintaan
3) koulutukset
a) tilitoimistojen roolin muutos
b) digitalisaation mahdollisuudet: toiminta- ja ansaintamallit
c) talousjohtaminen ja suorituskykymittaristot
d) rahoitus ja rahoitusvaihtoehdot
e) tulevaisuuden ennakointi
f) markkinointikyvykkyys
g) kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset
h) strateginen johtaminen
i) ekosysteemiajattelu yritysten kehittämisessä
j) tiedon hankinta ja jalostaminen sekä tiedon louhinta

Hankkeen tulokset
Tilitoimistojen profiloituminen ja profiilia vastaavien kyvykkyyksien kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita - edistetään tuottavuutta, kehittymistä ja kasvua sekä alueellista hyvinvointia.
Toimintamallit ja kehittämisen työkalut, joiden käyttöä harjoitellaan koulutuksen yhteydessä - madaltaa kynnystä niiden käyttöönotossa.
Digitaalinen platform verkostoitumisen ja tiedon jakamisen foorumina

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tilitoimistot Etelä-Pohjanmaalla ja niiden henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tilitoimistojen asiakasyritykset
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
SeAMKin tutkinto-opiskelijat tulevaisuudessa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 397

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 149 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 140 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen pääätavoite on eteläpohjalaisten tilitoimistojen kyvykkyyksien kehittäminen, joka on sukupuolineutraali tavoite, vaikka tilitoimisto toimialana on naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan naisyrittäjien haasteet teknologian käyttöönotossa, sekä liiketoiminnan kehttämiseen ja kasvattamiseen motivoimisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tilitoimistojen kyvykkyyksien kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Sähköisen liiketoiminnan kehittämisellä vaikutetaan materiaalien käyttöön ja jätteiden muodostumiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeen päätavoitteena on kehittää tilitoimistojen kyvykkyyksiä, joita kehittämällä ne kykenevät vastaamaan asiakasyritystensä kehittämistarpeisiin. Näin paikallinen elinkeinorakenne kehittyy kestävällä pohjalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa tuotetaan tilitoimistoille toimintamalleja ja työkaluja oman liiketoiminnan ja asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan platform, joka toimii tiedon jakamisen alustana tilitoimistoille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Mikäli hankkeen tavoitteet saavutetaan, muodostuu alueelle vahva erilaisin profiilein toimivia tilitoimistoja, jotka kykenevät vastaamaan asiakasyritystensä tarpeisiin ja edistää näin hyvinvointia alueellisesti. Lisäksi koulutuksella lisätään tilitoimistojen henkilösötn osaamista, jolloin he tuntevat hallitsevansa tehtävåänsä paremmin muutospaineissa ja tätä kautta kokevat työnsä mielekkäänä ja antoisana.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Tilitoimistojen yrittäjät ovat yleensä naisia ja valtaosa tilitoimistojen henkilöstöstä on myös naisia. Koulutuksen tarjoaminen tilitoimistoille, auttaa niitä menestymään muuttuvassa maailmassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Vaikutukset perustuvat osallistuvien yritysten taustasta riippumattoman toimintamallin hankkeen toteutuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiTili 2020 – Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille –hanke toteutettiin ajalla 1.2.2018-31.1.2020. Hankkeessa kehitettiin tilitoimistojen liikkeenjohdollista osaamista sekö oman tilitoimiston johtamiseen että asiakasyritysten konsultointiin. Liikkeenjohdollista osaamista keitettiin mm. talousjohtamiseen, suorituskykymittaristoihin, rahoitukseen ja rahoitusvaihtoehtoihin, tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen johtamiseen, sekä digitalisaation mahdollisuuksiin, markkinointiin ja tiedon louhintaan liittyen.
Hankkeessa järjestettiin työpajoja, verkostoiduttiin, kehitettiin työvälineitä sekä järjestettiin talousseminaari.

Hankkeessa laadittiin tilitoimistojen käyttöön opas liikkeenjohdollisen osaamisen tasosta ja sen kehittämistarpeista. Opas löytyy osoitteesta: https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/01/opas_digitili2020_tietoa_ja_taitoa_kehittamiseen_ja_kasvuun_tilitstoille30-01-2020.pdf

Lisäksi hankkeessa kehitettiin tilitoimistoille tiedon jakamiseen TISMA portaali. Tiedonjakamisalustan avulla tilitoimistot voivat jakaa osaamiseen perustuvaa tietoa edelleen asiakkailleen. Portaalin avulla edistetään ymmärrettävän ja helppolukuisen tiedon ja osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä, tiedon levittämistä ja yhteistyötä tilitoimistojen ja tilitoimiston asiakkaiden välillä. Portaalista löytyy työvälineitä rahoituslähteiden valintaan ja arviointiin; tietoturvatason arviointiin; tunnuslukujen kehittämiseen; markkinoinnin vaiheittaiseen kehittämiseen; yritysostotilanteen hallintaan; yrityksen strategiseen suunnitteluun; ekosysteemiajatteluun; tulevaisuuden ennakointiin ja tiedonhallintaan. TISMA-portaali löytyy osoitteesta: https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/tisma/