Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21255

Hankkeen nimi: Luontopolku työhön

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sininauhaliitto ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0217042-5

Jakeluosoite: Opastinsilta 7A

Puhelinnumero: 0400620149

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.sininauhaliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Lund

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Määräaikainen toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.lund(at)sininauha.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505223906

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LUONTOPOLKU TYÖHÖN hankkeessa kehitetään työllistymisen edellytyksiä vahvistavaa ja työelämään valmentavaa työtoimintaa, jossa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan paraneminen suotuisaa ympäristöä ja green care menetelmiä hyödyntäen. Hanke toteutetaan Skatan tilalla,jossa on remontti- ja kiinteistöhuollon sekä puutarha- ja viheralueiden huollon sekä eläinten hoidollisia työtehtäviä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat ja työllistymisen edellytyksiin vahvasti tukea tarvitsevat. Skatan tilalla toimintaa kehitetään muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyölle ja vertaistoiminnalle on Skatan tilalla myös oiva mahdollisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Haastavassa työmarkkinatilanteessa ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, runsaasti työllistymisen edellytyksien vahvistumiseen tukea tarvitsevat. Työtoimintaan osallistuvat ohjautuvat toimintaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen (päihdekuntoutujat, asunnottomat), Klubitalojen kautta (mielenterveyskuntoutujat) ja Plan Suomen (maahanmuuttajat) sekä työkokeiluun ohjautuvat alueellisen TE- toimiston kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Skatan tilaa kehitetään paikaksi, joka mahdollistaa tilan käytön laajasti myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiakkaille ja muille kansalaisilla. Sininauhaliiton Vihreä veräjä järjestää tilalla kursseja ja tapahtumia sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöille, vapaaehtoisille ja asiakkaille. Skatan tila toimii näin oppimiskeskuksena ja tapahtumapaikkana laajalle kohderyhmälle. Mukanaolo merkityksellisessä ja yleishyödyllisessä toiminnassa on osallistujille palkitsevaa.
Vapaaehtoistyön lisäksi alueen kansalaisten osallistuminen vahvistaa ihmisryhmien kohtaamista ja yhdessä tekemistä: erilaiset ihmiset voivat kohdata, Skatan tila ei silloin saa leimaa pelkästään erityisryhmien kokoontumispaikkana vaan kaikenlaisten kansalaisten toimintakeskuksena. Tällöin myös vaikeasti yhteiskuntaan integroituvat asiakkaat saavat toimia tasavertaisina kansalaisina yhteisten askareiden äärellä. Tällä pyritään myös vähentämään mielenterveys- ja päihdeongelmiin usein liittyvää häpeäleimaa ja maahanmuuttajat ovat luonnollisessa kanssakäymisessä muiden toimijoiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 688

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 688

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skatanniementie 19

Postinumero: 00980

Postitoimipaikka: Hki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Olemme tehneet vuosien ajan säännöllisesti useita tiedonkeruita kohderyhmän parissa. Toistuvasti kyselyt tuottavat tuloksen, jonka mukaan kohderyhmä on miesenemmistöinen mutta että siinä on huomattava osuus myös naisia: naisten osuus vaihtelee eri kyselyissä kolmanneksesta puoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta soveltuu sekä miehille että naisille. Skatan tilalla on erilaisia työtehtäviä, jotka soveltuvat kaikille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa tarjoamalla kaikille soveltuvia työtehtäviä. Kaikessa hankkeen toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessä hyädynnetään pitkään Sininauhaliitossa kehitettyä green care työmuotoa ja kokemusta, jossa luonto ja ympäristö ovat keskiössä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeeseen osallistuneiden ympäristötietoisuus lisääntyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Green care työmenetelmissä tutustutaan luonnon mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen kaikessa toiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeesssa hyödynnetään Skatan tilan ympäristön ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ja tutustutaan mm. kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Skatan tilan tulevaisuuden näkymä on kaikille avoin oppimiskeskus, joka tuo alueellista ja paikallista elävyyttä ja lisää osallisuuden mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Skatan tilan tulevaisuuden näkymä on kaikille avoin oppimiskeskus, joka tuo alueellista ja paikallista elävyyttä ja lisää osallisuuden mahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa ja huomioidaan sukupuolisensitiivisyys kaikessa toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Tavoitteena on asenteilta vapaa kaikille avoin ympäristö, jossa vertaistuki, osallisuus, vapaaehtoistyö ja järjestöyhteistyö toteutuisi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 5
Hanke tukee Helsingin Vuosaaressa Uutelassa sijaistevan tilan käyttöä. Green care menetelmät lisäävät kaikkien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luontopolku työhön -hankkeessa kehitettiin kokonaisvaltaista, voimaannuttavaa ja elämänhallintaa parantavaa työtoimintaa Skatan tilalla Helsingin Uutelassa. Hanke tarjosi työtoimintaa 19 työelämän ulkopuolelta tulevalle tai haastavasti työllistyvälle. Työtoiminta koostui maatilan tehtävistä kuten pienimuotoisista rakennus- ja remonttitehtävistä, viher- ja puutarhatehtävistä, eläinten hoitotehtävistä sekä siivous- ja keittiötehtävistä.
Hankkeen toteuttajaorganisaatio Sininauhaliitto teki selvityksen hankkeen osallistujien kokemuksista. Hankkeen toimintaan osallistuneet kertoivat, että hanke tarjosi mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia. Toiminnalla oli myös hyvinvointia ja itsetuntoa parantava vaikutus. Työtoimintaan osallistuminen lisäsi työskentelytaitoja ja vahvisti työelämän pelisääntöjen tuntemusta. Hankkeen toiminnan tuloksena moni osallistujista eteni omalla työllistymisen polullaan.
Hankkeessa toteutuivat horisontaaliset periaatteet; sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä kehitys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ja yhdenvertaisuus. Hankkeen osallistujista lähes puolet olivat naisia. Hankkeessa hyödynnettiin toteuttajaorganisaation green care -osaamista. Hankkeen toiminnalla lisättiin sekä hankkeeseen osallistujien että Skatan tilan hyvinvointia.