Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21257

Hankkeen nimi: Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (YLENNYS)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ekokumppanit Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1801748-4

Jakeluosoite: Pl 487

Puhelinnumero: 0407044099

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.ekokumppanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Maaria Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.holm(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407044099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, 0681365-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YLENNYS-hankkeen tavoitteena on helpottaa ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä ja tapahtumissa. Ympäristövaikutusten lisääntyminen ja globalisaation elinkeinoelämälle aiheuttamat haasteet on nimetty Tampereen strategiassa tulevaisuuden muutoshaasteiksi. Lisäksi pk-yritysten osuus kaikkien yritysten aiheuttamista ympäristövaikutuksista valtakunnan tasolla on noin 57 %. Vaikka yksittäisen yrityksen vaikutukset voivat tuntua pieniltä, on pk-yritysten yhteinen vaikutus suuri. Tapahtumat puolestaan antavat omalla ympäristötyöllään kävijöille selkeän viestin ympäristön ja kestävän kehityksen merkityksestä. Auttamalla pk-yrityksiä ja tapahtumia rakentamaan ympäristöjärjestelmä voidaan vähentää niiden toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto hyödyttää paitsi ympäristöä myös yritystä itseään. Ympäristöjärjestelmien tunnettuja hyötyjä ovat esimerkiksi kilpailukyvyn parantuminen, kustannussäästöt ja sidosryhmien tyytyväisyys. Etenkin pk-yrityksiltä kuitenkin puuttuu usein sekä tietoa että resursseja järjestelmän toteuttamiseksi. Lisäksi järjestelmän jalkauttaminen yritysten arkeen on haastavaa.

YLENNYS-hankkeessa ympäristöjärjestelmän rakentamista lähestytään yhteistyön, vertaistuen, yrityksen sisäisen motivaation ja henkilökunnan osaamisen kehittämisen kautta. Hankkeessa korostetaan yrityksen ympäristöjärjestelmän vastuuhenkilön roolia ja näin varmistetaan, että yrityksellä on riittävästi osaamista järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon. Samalla kuitenkin tarjotaan myös muille yrityksen työntekijöille mahdollisuus osallistua hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin ja tapahtumiin, mikä puolestaan tehostaa ympäristöjärjestelmän jalkauttamista yrityksessä. Hankkeessa painotetaan myös ympäristöviestintää, jolloin yritys voi hyödyntää tekemäänsä ympäristötyötä markkinoinnissaan. Merkittävä osa hankkeessa on verkostoitumisella ja vertaistuella, jota yritykset voivat saada toisiltaan ympäristöjärjestelmän rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamalla yrityksille tilaisuuksia tavata toisiaan, jakaa kokemuksia ja verkostoitua, luodaan uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Pirkanmaalaiset pk-yritykset, yritysten työntekijät
- Tapahtumat ja tapahtumanjärjestäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeessa mukana olevien yritysten alihankkijat ja kumppanit
- Yritysten asiakkaat ja muut sidosryhmät (esim. viranomaiset)
- Tapahtumien kävijät, tapahtumien talkooväki ja muut yhteistyökumppanit
- Tampereen kaupunki
- Muut kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 288 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 246 658

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 359 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 304 516

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Hämeenkyrö, Nokia, Orivesi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Tampere, Vesilahti, Pälkäne, Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Mukana olevien yritysten ja tapahtumien toimialat vaihtelevat. Yritykset ovat valikoituneet mukaan sattumanvaraisesti, eikä tarkoituksella ole valittu mies- tai naisvaltaisilla aloilla toimivia yrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä miehet, naiset että muiden sukupuolten edustajat voivat osallistua hankkeeseen. Hanketta markkinoitaessa ja tiedottaessa pyritään tavoittamaan kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvoasiat pidetään arvossa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 9
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto kannustaa yrityksiä resurssien kestävään käyttöön ja materiaalitehokkuuteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 9
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto kannustaa yrityksiä toimintansa vaikutukset ilmastoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Toimialasta riippuen ympäristöjärjestelmän käyttö voi auttaa yrityksiä paremmin huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Ympäristöjärjestelmä edellyttää ympäristölainsäädännön noudattamista ja toiminasta aiheutuvien päästöjen vähentämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Ympäristöjärjestelmä sisältää vaatimuksen lainsäädännön noudattamisesta ja sitä kautta toiminnassa on otettava huomioon mahdollisten Natura-alueiden läheisyys.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Materiaalitehokkuus ja jätehuolto ovat hankkeen koulutuksen aihealueita. Nämä näkyvät myös ympäristöjärjestelmien vaatimuksissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Ympäristöjärjestelmän käyttö kannustaa yrityksiä ja tapahtumia käyttämään uusiutuvaa energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen on yksi hankkeen päätavoitteista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Kestävän kehityksen huomoiminen yritystoiminnassa voi inspiroida yrityksiä kehittämään uusia aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 6 9
Liikkuminen ja logistiikka on myös yksi hankkeessa tarjottavien koulutusten osa-alueita. Yrityksiä kannustetaan tehostamaan logistiikkaa ja tapahtumat voivat vaikuttaa myös tapahtumakävijöiden liikkumismuodon valintaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Liiketoiminnan ja talouden kehittyminen lisäävät hyvinvointia. Lisäkoulutus edistää myös työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeessa pyritään tavoittamaan kaikkia sukupuolia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Ympäristön huomioiminen on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta. Koulutuksessa otetaan huomioon osallistujien kulttuuritaustat.
Kulttuuriympäristö 1 3
Toimialasta riippuen kulttuuriympäristön säilyttäminen on osa ympäristöjärjestelmää.
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympäristöosaamisen edistäminen on hankkeen ydintavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ylennys-hankkeella vastattiin sekä paikallisiin että EU-tason ilmasto- ja energiatavoitteisiin. EU:n ympäristöohjelman yksi tavoitteista on siirtyminen energiatehokkaaseen, kilpailukykyiseen ja vähähiiliseen talouteen. Pirkanmaan ympäristöohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on kehittää hiilineutraalia yhdyskuntaa ja toimia energiatehokkaasti ja ympäristömyönteisesti. Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa puolestaan halutaan edistää etenkin pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

Hankkeessa oli mukana 44 henkilöä 19 eri organisaatiosta. Hankkeen avulla organisaatiot saivat tukea ympäristöjärjestelmän rakentamisessa monilla eri tavoilla. Kaikille yhteisissä koulutuksissa käsiteltiin ympäristöjärjestelmän rakentamista ja organisaatioiden toiminnan ympäristönäkökohtia monelta eri kannalta. Neuvontakäynneillä perehdyttiin tarkemmin kunkin organisaation toimintaan ja Syklin kouluttajan vierailu oli mahdollista hyödyntää organisaation haluamalla tavalla esimerkiksi henkilökunnan kouluttamiseen. Lisäksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua ympäristöjärjestelmän rakentamisessa esiin nousseiden ongelmakohtien ratkaisemiseksi.

Hankkeessa järjestettiin myös kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia verkostoitumisen tukemiseksi ja tiedon jakamiseksi. Aamukahveilla käsiteltiin erilaisia aiheita mm. ympäristölainsäädäntöä, kiertotaloutta ja viestintää. Aamukahveille osallistui henkilöitä noin 60 eri organisaatiosta.

Hankkeen tuloksena ympäristöjärjestelmän rakentaneet organisaatiot saivat selkeän käsityksen omista ympäristövaikutuksistaan ja laativat suunnitelman vaikutusten vähentämiseksi. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä hyödyttää yrityksiä kilpailutilanteessa ja toimenpiteiden kautta on usein saatavissa myös kustannushyötyjä. Lisäksi ympäristöjärjestelmän käyttö lisää henkilökunnan tyytyväisyyttä ja helpottaa rekrytointia.