Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21261

Hankkeen nimi: Taival Työhön -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0210354-8

Jakeluosoite: Kostontie 128

Puhelinnumero: 040 827 8431

Postinumero: 93470

Postitoimipaikka: Inget

WWW-osoite: http://www.taivalkoskenkuohu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hilkka Kynsijärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taivalkosken Kuohu ry:n sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hilkka.kynsijarvi(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 827 8431

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taival Työhön -hankkeen tavoitteena on luoda paikallinen, mutta laajemmin hyödynnettävä, malli työllistymisen edistämiseen pohjois-suomalaisella paikkakunnalla. Paikkakunnan työttömyysaste on korkea, kuitenkin toisaalta joillakin aloilla on vaikeuksia saada työntekijöitä. Tavoitteena on yritysyhteistyön lisääminen, yksilöllisten työ- ja opintopolkujen luominen ja toimintamallin luominen työllistymis- ja kouluttautumisesteitten selvittämiseen. Aiemmissa hankkeissa on syntynyt näkemys, että työnhakijoissa on henkilöitä joiden työllistymisesteet eivät ole suuria. Tavoitteena on myös sopeutua palvelujen etääntymiseen ja hyödyntää koulutusjärjestelmän muutokset.

Hankkeen toteuttaja on Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry. Hankkeen keskeisimpinä kohderyhmänä ovat oppilaitoksista valmistuneet työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät sekä työttömyysuhan alla olevat. Palveluja tarjotaan Te-toimiston, Taivalkosken Kuohun sekä muiden työllistävien yhdistysten ja kunnan kautta tavoitetuille henkilöille.

Hanke aloitetaan tarvekartoituksilla kohderyhmälle ja valituille yrityksille sekä olemassa olevien palvelujen kartoituksella. Myös tutustutaan tarpeellisiin opiskelumahdollisuuksiin ja luodaan kontaktit oppilaitoksiin. Työnhakijoiden kanssa tehdään suunnitelmat työllistymisen edistämiseksi ja autetaan saamaan tarvittavat palvelut. Yrityksille esitellään työntekijöitä ja tarjotaan ja autetaan hyödyntämään työllistämistä edistäviä palveluja: palkkatuki, kuntalisä ja työhönvalmennus.
Hankkeen tuloksena on toimiva työllistämisverkosto ja toimintamallit. Oma osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät ja palvelut paranevat. Lopullisena tuloksena on parempi työllisyys ja opiskelumyönteisyys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aktiivisten toiminpiteitten kohderyhminä ovat ammattitutkinnon saaneet työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, joista suurella osalla on vanhentunut koulutus tai ei ollenkaan ammatillista koulutusta, lisäksi myös työttömyysuhan alla olevat. Osa heistä tulee hankkeen aikana palkkatukityöhön Taivalkosken Kuohun (josta mahdollisuus edelleensijoittaa yrityksiin), muiden yhdistysten tai Taivalkosken kunnan palvelukseen. Kohderyhmänä ovat myös alle kaksi vuotta työttömänä olleet taivalkoskelaiset joita kutsutaan mm. teemapäiviin, otetaan mukaan koulutuksiin ja yhdessä työllistämisyksikön kanssa ohjataan erilaisiin palveluihin tai tukitoimenpiteisiin (työkokeiluihin sekä erilaisiin koulutuksiin).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset yritykset, jotka pyritään saamaan mukaan erilaisiin työkokeiluihin.
Taivalkoskelaiset yhdistykset ja muut palkkatuella työllistävät.
Kunnan työllistämisyksikkö, jonka kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä, jotta saataisiin "räätälöityä" sopivia työtehtäviä kohderyhmälle.
Paikkakunnan pienet tukityöllistäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 284 368

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 284 368

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 096

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 105

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aiemman toiminnan perusteella on asiasta tuntuma. Paikkakunnan pitkäaikaistyöttömissä on miehiä enemmän kuin naisia. Myös avoimia työpaikkoja on enemmän perinteisesti miehisiksi mielletyillä aloilla, poikkeuksena matkailuala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelutarve ohjaa kohdentamaan palveluja hieman enemmän miehille. Muutoin ei pitäydytä perinteisissä sukupuolikäsityksissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Pyritään vähentämään paperin käyttöä. Rinnalla työnohjaus, jossa ohjataan kierrätykseen ym.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista liittymäkohtaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Ympäristöä säästävä toiminta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Pyritään sähköiseen viestintään, tulostetaan harkiten. Kierrätetään kierrätettävät materiaalit ja toimitaan jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusmahdollisuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Suositaan paikallista, mikäli kilpailusäädökset eivät muuta edellytä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Kyseessä on lähinnä aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Yksityisautoilu suunnitelmallista. Käytetään ja kannustetaan käyttämään etäyhteyksiä ja verkko-opintoja ja kokoontumisia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Lisätään osallistujien hyvinvointia. Tavoitteena syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisy.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Palvelut vahvuuksien, ei sukupuolen mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 6
Kohderyhmässä jonkin verran maahanmuuttajia ja osatyökykyisiä. Palvelut tuen tarpeen mukaan.
Kulttuuriympäristö 0 5
Paikkakunnan ns. matalan kynnyksen työpaikoista osa on maisemanhoidossa ja kunnossapitotehtävissä. Kotiseuturakkaus.
Ympäristöosaaminen 2 3
Ympäristöosaaminen läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa ja soveltuvin osin tuodaan esille mm. eri toimijoiden ympäristöjärjestelmien olemassaoloa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Taival työhön -hankkeen tavoitteena oli luoda paikallinen malli työllistymisen edistämiseen. Hankkeen toteuttaja oli Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry. Taivalkosken Kuohu ry toimii palkkatukityöllistäjänä pitkäaikaistyöttömille. Työllistämistoiminta toteutetaan yhteistyössä Taivalkosken kunnan kanssa. Työllistämistoiminta jatkui läpi hankkeen ja jatkuu edelleen hankkeen päättyessä. Hankkeen avulla pystyttiin kehittämään ja edistämään palkkatukijakson tavoitteellisuutta. Hankkeen ja Taivalkosken kunnan työllistämisyksikön yhteistyönä toteutettiin Koulutukselliset aamutapaamiset Taivalkosken Kuohu ry:n ja Taivalkosken kunnan palkkatukityöntekijöille -toimintamalli. Toimintamallin tavoitteena on palkkatukijakson tavoitteellisuuden edistäminen sekä palkkatukityöntekijöiden yksilöllisten tavoitteiden selvittäminen ja edistäminen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat oppilaitoksista valmistuneet työttömät nuoret, pitkäaikaistyöttömät sekä työttömyysuhan alla olevat. Toiminnan järjestäminen painottui pitkäaikaistyöttömille sekä työttömyysuhan alla oleville henkilöille.

Hankkeen aikana järjestettiin kohderyhmälle työllistymisen edistämiseen liittyviä koulutuksia, valmennuksia sekä tapahtumia. Kohderyhmään kuuluville järjestettiin lupakorttikoulutuksia heidän tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen toiminta-alue oli Taivalkoski. Erityispiirteenä Taivalkoskella yli puolet työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita ja jatkossa on syytä huomioida tämä ja kehittää palveluita heidän tarpeitaan vastaavaksi. Pitkäaikaistyöttömyys on myös Pohjois-Pohjanmaalla kasvussa ja tämän kehityksen pysäyttämiseen tarvitaan jatkossakin aktiivisia toimia pysyviä palveluita tarjoavilta toimijoilta sekä hanketoimijoilta.

Työllistämisen edistämisen parissa toimivat muodostavat Taivalkoskella työllisyystiimin, joka on aloittanut toimintansa hankkeen alusta alkaen. Yhteistyö on onnistunut erityisen hyvin ja työllisyystiimi jatkaa toimintaansa hankkeen päättyessä.

Hankkeessa otettiin käyttöön Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä, jotta tuen tarpeiden selvittämisen edistämiseksi.

Hankkeen toteuttajaorganisaation oma osaaminen sekä hanketyössä että sisällöllisesti kehittyi todella paljon ja jatkossa esimerkiksi palkkatukityöntekijöitä pystytään tukemaan ja ohjaamaan paremmin.