Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21262

Hankkeen nimi: Hävikistä tutkintoon

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Invalidisäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Jakeluosoite: Tenholantie 12

Puhelinnumero: 09-47481

Postinumero: 00280

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.invalidisaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Ruuskanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ammatillinen erityisopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.ruuskanen(at)inlive.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405425866

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

From Waste to Taste ry, 2747771-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ravintola-alalla on tällä hetkellä työvoimapula osaavista ammattilaisista. Alan ammattilliset tutkinnot ovat sellaisia, joihin ei välttämättä tarvita laajaa teoriaperusteista opiskelua vaan vaadittavaa osaamista voidaan hankkia
tietyiltä osin suorittamalla tutkinnon osia osana käytännön työskentelyä ravintolassa. On myös olemassa ihmisiä, jotka ovat halukkaita tekemään alan töitä, mutta heidän ei ole mahdollista hakeutua näihin työtehtäviin ilman perustutkinnon suorittamista. Viime vuonna avattu Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola Loop työllistää erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, maahanmuuttajia ja pitkäaikaistyöttömiä, ja auttaa heitä pääsemään kiinni työelämään.

Ravintolan toiminnan keskiöön nostetaan opinnollistaminen eli käytännön työelämässä kertyneen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteistyössä From Waste to Taste ry:n ja Keskuspuiston ammattiopiston kanssa määritellään ne käytännön ravintolatyöskentelyn osa-alueet, jotka voidaan tunnistaa, arvioida ja tunnustaa tietyn perustutkinnon osa-alueeksi. From Waste to Taste ry:n hävikkiruokaravintolassa suoritettavat mahdolliset tutkinnon osat voivat olla esimerkiksi kokin tai tarjoilijan osaamisaloihin kuuluvia. Osallistuja saa todistuksen suorittamastaan tutkinnon osasta. Osaamistodistuksen, johon henkilön konkreettinen osaaminen ja taidot on dokumentoitu, avulla on henkilöllä paremmat mahdollisuudet työllistyä ja/tai päästä opintoihin käsiksi. Osaamistodistuksella on suuri merkitys voimaantumisen kannalta henkilölle, jolla on ollut opiskelu- ja työelämässä keskeytyksiä tai muita epäonnistumisia.

Opinnollistamisen toteuttaminen hävikkiruokaravintolassa tuo lisäarvoa myös hankkeen kohderyhmille, oppilaitokselle ja sitä kautta myös työnantajille. Ruokahävikki on tärkeä teemaa nostettavaksi alan opetuksen keskiöön. Suomalaisella ravitsemusalalla päätyy syömäkelpoista ruokaa hävikkiin jopa 75-85 miljoonaa kiloa vuosittain.

Hankkeen osallistujat ovat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle syystä tai toisesta jääneitä henkilöitä tai opinnoissaan keskeyttämisuhan alla olevia. Tärkeä ryhmä ovat mm. voimaannuttamista kaipaavat maahanmuuttajataustaiset naiset ja miehet, mukaan lukien turvapaikanhakijat. Suomessa on paljon maahanmuuttajataustaisia kouluttamattomia naisia, joiden ydintaito kuitenkin on ruoanlaittotaito, josta he myös ovat ylpeitä. Opinnollistamisen kautta heille tarjoutuu mahdollisuus heille tutun työtehtävän kautta suorittaa tutkinnon osa tai osia. Dokumentoidun osaamisen kautta heidän itsetuntonsa kasvaa ja todennäköisyys hakeutua suorittamaan tutkinto loppuun kasvaa. Tutkinnon ja opintojen merkitys on ensiarvoisen tärkeä henkilön itsetunnon kannalta. Näin heidän on myös helpompi kokea olevansa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös ilman koulutusta jääneet tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät, joilla on vaikeuksia suoriutua normaalissa työ- tai opiskeluelämässä.

Hankkeen osallistujat valitaan yhteistyössä mm. TYP Helsingin, Ohjaamo Helsingin, Monika-Naisten liitto ry:n Osaavat Naiset -hankkeen ja Monik ry:n Urax-projektin sekä työttömien nuorten yhdistyksen Tatsi ry:n kanssa. Keskuspuiston ammattiopisto sta voidaan myös ohjata keskeyttämisuhan alla olevia hotelli- , ravintola- ja catering-alan opiskelijoita hankkeen osallistujiksi. Lisäksi yhteistyötä tehdään Lapinlahden alueella toimivien muiden projektien kanssa mm. Onnistu osallisuuden lähteellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen osallistujat ovat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle syystä tai toisesta jääneitä henkilöitä. Tärkeä ryhmä ovat esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset naiset ja miehet, mukaanlukien turvapaikanhakijat. Suomessa on paljon maahanmuuttajataustaisia heikon koulutustaustan omaavia naisia ja miehiä, jotka tarvitsevat osaamisensa tunnistamista ja tunnistamista siten, että heidän todennäköisyytensä hakeutua työelämään tai suorittamaan opinnot loppuun kasvaa. Näin heidän on helpompi kokea olevansa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Kohderyhmänä ovat myös ilman koulutusta jääneet tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät, joilla on haasteita suoriutua normaalissa työ- tai opiskeluelämässä. Erityisesti haluamme panostaa alle 30-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat jääneet ilman koulutusta ja/tai työelämän ulkopuolelle esimerkiksi oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä.

Kohderyhmänä ovat myös Keskuspuiston ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat, jotka tarvitsevat aidon, tarpeeksi tuetun oppimisympäristön tutkinnon osan suorittamisen ajaksi.

Hankeen osallistujien hankinnassa tehdään yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Helsingin kaupungin osaamiskeskus, työttömien nuorten yhdistyksen Tatsi ry, Monika-Naisten liitto ry:n Osaavat Naiset -hanke ja Monik ry:n HOPE- ja Next Generation-hankkeet. Yhteistyötä tehdään myös Lapinlahden lähteen alueella toimivien hankkeiden kanssa, esimerkiksi Invalidisäätiön hallinnoiman Onnistu osallisuuden lähteellä -hanke. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Nuorisotakuutalo-hankkeen kautta voidaan ohjata asiakkaita hankkeen osallistujiksi.
Keskuspuiston ammattiopiston keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat ohjautuvat hankkeen osallistujiksi suoraan oppilaitoksen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat osallistujien perheet ja läheiset. Yhdenkin perheenjäsenen työllistymisellä tai koulutukseen pääsemisellä voi olla merkittävä vaikutus koko perheen hyvinvointiin.

Ravintola-ala hyötyy saamalla koulutettua ja motivoitunutta työvoimaa.

Toinen tärkeä välillinen kohderyhmä on Keskuspuiston ammattiopiston ammattiopiston henkilökunta, joka hyötyvät hankkeessa ruokahävikkiteeman nostamisesta opetuksen keskiöön sekä myös uusien potentiaalisten oppilaiden muodossa. Työvoiman saannin näkökulmasta projektista hyötyvät osallistujien tulevat työnantajat, jotka saavat ruokahävikin asiantuntioita tiimeihinsä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi kauppiaat, tuottajat, yritykset ja tavalliset kuluttajat, joiden asenteisiin ja käyttäytymismalleihin pyritään vaikuttamaan ruokahävikin pienentämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 967

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 829

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ravintola-ala on perinteisesti naisvaltainen, vaikkakin vastuullisissa tehtävissä toimivat yleensä miehet. Lähettipalveluissa toimivat pääsääntöisesti miehet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolijakaumaa pyritään tasaamaan hankkeessa kannustamalla miehiä tarjoilu- tai avustaviin keittiötehtäviin ja vastaavasti naisia esimerkiksi lähettipalveluun tai vastuulliseen rooliin keittiössä. Esimerkkinä voi mainita, että edeltävän From Waste to Taste -hankkeen aikana eräs naispuolinen työkokeilija nostettiin kuudessa kuukaudessa vuorovastaavaksi taitonsa osoitettuaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen sivutavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
Vähentämällä ruokahävikkiä pienennämme maapallon luonnonvarojen kulutusta. Tällä hetkellä jopa kolmannes ruoasta menee hukkaan. Tällä määrällä poistettaisiin maailman nälänhätä neljä kertaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 8
Pienentämällä ruokahävikin määrää vaikutamme suoraan ilmastonmuutokseen ja siten sen aiheuttamien riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Kun hukkaan joutuvan ruoan määrä vähenee, vähenevät myös maatalouden valumavedet sekä ruoantuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tämä hillitsee myös vesien rehevöitymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Ruokahävikkiravintolassa hyödynnetään pääasiassa raaka-aineita, jotka muuten joutuisivat hävikkiin. Jätteen syntymistä pyritään pienentämään mahdollisuusten mukaan ja sille kehitetään ekologisesti kestäviä keinoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Pyrimme löytämään mahdollisuuden käyttää uusiutuvaa energiaa hankkeen toteutuksessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Uusi ekologinen ja sosiaalinen toimintamalli, joka on monistamiskelpoinen ja edistää kestävää kehitystä monin tavoin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Logistiikassa pyritään huomioimaan ekologisuus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Työelämän ulkopuolelle jääneiden sopeuttaminen työelämään edistää osallistujien ja heidän läheistensä hyvinvointia merkittävästi. Hankkeessa mukanaolo edistää työllistymistä, sillä ruokahävikki on suuri ongelma ravintola-alalla.
Tasa-arvon edistäminen 7 3
Hankkeessa tullaan edistämään tasa-arvon toteutumista kiinnittämällä erityishuomiota etenkin maahanmuuttajataustaisiin naisiin. Vastaavasti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla painoarvoa saa nuorten miesten syrjäytyminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen työelämään, ja siten pyritään lisäämään heidän yhdenvertaisuuttaan yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 3
Osallistujien ympäristöosaamista vahvistetaan, kun ravintola-alan suuri ongelma ruokahävikki on keskeisenä osana työnkuvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-