Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21264

Hankkeen nimi: Vahvistu verkossa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.3.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Jakeluosoite: PL 472, Viitaniementie 1 A

Puhelinnumero: 040 341 5111

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.gradia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annukka Norontaus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö (sijainen)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annukka.norontaus(at)gradia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 341 5196

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, 0165116-3
SASKY koulutuskuntayhtymä, 0204964-1
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 0208589-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Hankkeessa pyritään saavuttamaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä heikot perustaidot omaavia aikuisia, syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia ja nuoria aikuisia sekä tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin. Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. Vahvistamalla kouluttajien ja opettajien ohjauksellisia taitoja, digipedagogista ja työvälineosaamista, perustaitojen ongelmien tunnistamista saadaan ratkaisukeskeisiä työtapoja opiskelijan ohjaamiseen ja läpäisyn tehostamiseen. Vahvistamalla opiskelijoiden perustaitoja ja innostamalla oppimaan erilaisin digipedagogisin menetelmin valmennamme heidät samalla tulevaisuuden työtehtäviin.

TOIMENPITEET

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digipedagoginen ohjausmalli, jonka avulla vahvistetaan opiskelijan perustaitoja ja niiden kehittymistä. Malli rakennetaan sellaiseksi, että se tukee opiskelijan yksilöohjausta, työssäoppimisen ohjausta, samanaikais- ja yhteisopettajuutta, ryhmäohjausta, etäohjausta jne. Järjestetään ohjaajille, kouluttajille ja opettajille digipedagogiseen ohjaus- ja pajatoimintaan koulutuksia, workshoppeja ja verkostotapaamisia. Koulutusten avulla vahvistetaan heidän ohjausosaamistaan, digipedagogiikan tuntemusta ja digipedagogisten välineiden käyttöä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä ohjaamoiden, TE-toimistojen sekä järjestöjen kanssa.

TULOKSET

Hankkeessa syntyy digipedagoginen ohjausmalli, jossa harjaannutetaan opiskelijoiden perustaitojen (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, tvt-taidot) vahvistumista pajatoiminnan avulla. Mallia pilotoidaan hankeverkoston oppilaitoksissa ja piloteista saatujen kokemusten avulla jatkokehitetään mallia. Malli vakiinnutetaan toimivaksi käytännöksi ja osaksi oppilaitosten arkea. Koulutettu, osaava ja perehdytetty opetushenkilöstö hallitsee digitaaliset ratkaisut ja menetelmät ohjauksen osana ja perustaitojen vahvistajana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat tutkintoa vailla olevat, heikot perustaidot omaavat, opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämisvaarassa olevat aikuiset ja nuoret aikuiset.

Hankkeen kohderyhmänä on lisäksi verkoston oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Erityisenä kohderyhmänä ovat lisäksi korkeakouluopintoihin opintoihin hakeutuvat aikuiset ja nuoret aikuiset, joilla edellisistä opinnoista on kulunut aikaa.

Alueellisia lähikoulutuksia ja tukipajoja voidaan suunnitella myös verkoston työpaikoille ja työssäoppimisen ohjaajille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat työssäoppimispaikat, työpajat, viranomaiset (mm. TE-hallinto), muut oppilaitokset, yhteisöt ja järjestöt sekä maahanmuuttajaverkostot.

Hankkeesta välillisesti hyötyvät myös kohderyhmänä olevien aikuisten perheet ja läheiset, jatkohakeutumisen kohteena olevat korkeakoulut sekä työnantajat ja uutta työvoimaa tarvitsevat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 512 795

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 496 953

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 640 994

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 621 192

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 465

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla oppilaitoksella on voimassaoleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Suunnitelmien tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden todentaminen oppilaitoksissa ja opetustoiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. kohtaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. kohtaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tarkoituksena on parantaa työikäisten henkilöiden perustaitoja, mikä edesauttaa työllistymistä ja työpaikoilla vaativampien työtehtävien vastaanottamista. Hankkeen avulla tuodaan myös ilman toisen asteen tutkintoa olevia aikuisia toisen asteen koulutuksen piiriin ja parannetaan koulutuksen läpäisevyyttä. Yrittäjyyttä korostetaan asenteena ja oman osaamisen hyödyntämisen toimintatapana. Hankkeen kohderyhmän perustaitojen kehityttyä, on mahdollista, että ammattiin kouluttautuvat kohderyhmän edustajat valitsevat palvelualoja ja kiinnostuvat yritystoiminnasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen yhtenä perimmäisenä tarkoituksena on kehittää toimintamalleja ja verkostoyhteistyötä, aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Monipuoliseen varhaiseen tukeen ohjataan yhteistyöryhmän sisäisillä ohjeilla ja varhaisen puuttumisen mallilla. Elämässä eteneminen, koulutus ja työllistyminen edistävät kohderyhmän hyvinvointia sekä välillisesti koko heidän vaikutuspiirissään olevien henkilöiden hyvinvointia. Kun syrjäytymiskehitys vähenee, terveys, osallisuus, osallistuminen, työllisyys, tiedon saatavuus, harrastemahdollisuudet ja luovuuden toteuttaminen paranevat. Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti hankkeessa edistetään sekä nykyisten ja tulevien työntekijöiden että työyhteisöjen ammatillisen osaamisen kehittymistä ja tuetaan näin työllistymistä ja työurien pidentymistä sekä yksilön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus yhdenvertaiseen opiskeluun ja hyvään elämään riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai mistään muusta sen kaltaisesta asiasta. Ohjauksessa pyritään huomioimaan erilaisten yhteiskuntaryhmiin kuuluvat henkilöt, kuten maahanmuuttajat, romanit, vammaiset, mielenterveysongelmaiset ja työttömät yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Tulokset ja tuotokset ovat avoimesti jaossa koko hankkeen toiminta-ajan ja sen päättymisen jälkeen, jolloin niitä pystyy kehittämään ja hyödyntämään vapaasti. Hanke lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tiedon jakamisen, yhteisten dokumenttien, verkkoyhteisöjen ja maksuttomien palvelujen käytön avulla. Julkaisut luodaan ensisijassa sähköisesti ja jatkuvasti kehitettävässä muodossa. Sähköisissä tuotteissa käytetään CC-lisensointia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ko. vaikutuksen kohteeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet:
1: Kartoittaa ja selvittää aiempien hankkeiden tuloksia
2: Kehittää digipedagoginen ohjausmalli
3: Tunnistaa tuen tarve opintojen hakeutumis- ja alkuvaiheessa
4: Tukea, kouluttaa ja perehdyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöä uusien toimintamallien hyödyntämiseen.
Toimenpiteet ja tulokset:

Hankkeen kohderyhmäksi muodostuivat opintoihin hakeutuvat, opiskelijat, TE-palvelun asiakkaat, vangit, yhteisöt ja järjestöt ja niiden työpaja - asiakkaat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeessa syntyi digipedagoginen ohjausmalli, jossa vahvistetaan tarpeen mukaan eri vaiheissa hakijan tai opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoja, matemaattisia ja digitaalisia taitoja (tvt-taidot) sekä yleisiä opiskelutaitoja: opintoihin hakeutuminen, opintoihin orientoituminen sekä osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen. Menetelmät perustaitojen parantamiseen olivat: työpajoja, pienryhmä – ja yksilöohjausta, ohjaus- ja neuvontapalvelua, osaamis- ja kykykarttojen laatimista, tukimateriaalia, mobiili- ja verkko – ohjausta, perustaito- ja DigiLuki testejä ja digivinkkejä. Testien ja kartoitusten jälkeen tarjottiin mahdollisuus tarittaviin jatkotoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena käynnistyi tai syventyi perus- ja opiskelutaitoihin liittyvä yhteistyö monien eri sidosryhmien välillä.

Hankkeen vaikutuksia voidaan kuvailla palautteen ja palautekeskustelujen perusteella myönteisiksi. Hakijoille, opiskelijoille ja muille perustaidoista kiinnostuneille on tarjolla enemmän tarpeita vastaavaa tukea ja ohjausta opintoihin hakeutumiseen, lukemiseen, laskemiseen ja kirjoittamisen opiskelu- sekä digitaitoihin. Ohjaus ja tuki lisäävät osaamista ja itsetuntoa eikä digitaalisuus tunnu liian vieraalta.
Perustaitojen vahvistaminen on merkittävää myös yhteiskunnallisesti. Ne edistävät tasa -arvoa ja jatkuvan oppimisen tavoitteita sekä toimivat omalta osaltaan välineenä syrjäytymistä vastaan, opinnot käynnistyvät tai etenevät ja mahdollisia keskeytyksiä voidaan välttää. Lisäksi hankkeessa edistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä monien sidosryhmien tietoisuutta perustaitojen merkityksestä ja taitojen parantamisen mahdollisuuksista, laadittiin ja jaettiin ohjeita ja materiaalia sekä tarjottiin koulutusmahdollisuuksia opettajille ja ohjaajille. Ohjeet materiaalit ja koulutukset lisäävät mahdollisuuksia antaa tarpeita vastaa tukea ja ohjausta perustaitojen kanssa jumiin joutuneelle aikuiselle tai nuorelle.