Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21266

Hankkeen nimi: Kunnon Koutsi - hyvinvointia kentältä konttoriin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Palloseura ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0281218-4

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Puhelinnumero: +358172668571

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Pekka Koistinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.koistinen(at)juniorikups.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504354267

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnon koutsi - hyvinvointia kentältä konttoriin - hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamallia, jossa juniorijalkapallon parissa toimivat vapaaehtoisen vanhemmat syventävät osaamistaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja vievät osaamistaan eteenpäin omiin työyhteisöihinsä.

Juniorijalkapallossa pyörii isot massat. Mukana on niin lapsia, vanhempia kuin seuraorganisaatioiden jäseniäkin. Valmennuspuoli on hoidettu pitkälti vapaaehtoisesti roolissa toimivien vanhempien kautta. Jalkapalloharrastus mahdollistaa valmentajille myös monien pedagogisten ja tiimin kehittämiseen liittyvien taitojen kehittämisen.

Samaan aikaan yrityksissä nousee kasvava tarve liikuttaa henkilökuntaa. Haaste on, että erilaiset hyvinvointikampanjat vaikuttavat yleensä pääasiassa niihin, jotka liikkuvat muutenkin; eniten liikunnan tarpeessa olevat eivät erilaisiin haasteisiin kovin helposti syty.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on kolme:
- Juniorijalkapallovalmentajat, jotka haluavat lisätä ymmärrystä ja kykyä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja riskitekijöiden tunnistamiseen.
- Yrityksen ja yrittäjät, jotka kaipaavat kustannustehokkaita keinoja ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin kehittämiseen.
- Juniorijalkapallon seuraorganisaatiot, jotka pystyvät tarjoamaan vapaaehtoisille valmentajille kentän ulkopuolista lisäarvoa ja näin sitouttamaan vapaaehtoisia valmentajia mukaan toimintaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yrityksissä työskentelevät työntekijät, jotka hyötyvät oman työyhteisön Kunnon koutseista, jotka motivoivat ja tarjoavat konkreettisia keinoja hyvinvoinnin kehittämiseen, sekä tarvittaessa ohjaavat hyvinvointivalmennusten tai työterveyden piiriin. Hanke toimii myös alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä toimintamallin pilotointina työntekijälähtöisen ns. ruohonjuuritason yksilöllisen hyvinvoinnin kehittämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 648

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 148

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty. Joukkuelajit kuten jalkapallo ja valmentajana toimiminen mielletään perinteisesti enemmän miesten toiminnaksi. Hankkeen toimenpiteiden kautta rohkaistaan myös naisia mukaan Kunnon koutsi -toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella on tunnistettu olevan positiivisia vaikutuksia elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen lisääntyneen työhyvinvoinnin kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään uudenlainen työhyvinvoinnin palvelumalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Luodaan uudenlaista työhyvinvoinnin edistämisen kulttuuria ja mallia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen kautta kannustetaan myös naisia mukaan toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toiminta

Kunnon Koutsi- hankkeen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2017. Hankkeen ideana on kouluttaa vapaaehtoisista valmentajista oman työyhteisön hyvinvoinnin kartoittajia ja hyvinvoinnin kehittämisen moottoreita. Samalla pyritään jalostamaan valmentajien osaamista entistä paremmin työyhteisön käyttöön.

Hankkeessa toteutettiin aloitusseminaari, kolme koulutuspäivää, yritysvierailut, valittujen valmennettavien tapaaminen, sekä etätehtävät. Koulutuspäivien ohjelma, etätehtävät ja yritysvierailut suunniteltiin huolellisesti yhdessä ja saatua tietoa käsiteltiin tapaamisissa, joissa mukana oli kaikki hankkeen toteuttajat.

Hanke toteutettiin kokonaisuudessaan maaliskuun 2018 ja joulukuun 2018 välillä. Hankeen osa-alueet toteutettiin seuraavasti:

Kunnon Koutsien haku ja aloitusseminaari maalis- huhtikuu 2018.

Kunnon Koutsi koulutuspäivät touko- joulukuu 2018

Yritysvierailut touko- marraskuu 2018.

Kunnon Koutsien vertaisvalmennus toukokuu 2018- marraskuu 2018.

Hankkeen yhteenveto ja raportointi joulukuu 2018.

Hankkeen toteutus eteni alustavan suunnitelman mukaan lukuunottamatta viimeisten koulutuspäivien järjestämistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan toinen koulutuspäivä oli tarkoitus järjestää elokuun alussa, mutta lomakausi esti tämän suunnitelman. Hankepalaverissa päädyimme siirtämään toisen koulutuspäivän järjestämistä siihen, että kaikki yritysvierailut oli tehty ja vertaisvalmennukset saatu toteutettua. Lopullisessa päätöksessä hankeen kaksi viimeistä koulutuspäivää nidottiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja järjestettiin 18.12.

Tulokset

Vertaisvalmentaminen on toimiva ja innovatiivinen tapa viedä hyvinvointia ruohojuuritasolle yrityksissä. Vertaisvalmentaminen toimii myös erinomaisena kanavana saada tietoa ja kartoittaa riskejä työyhteisön ja yksilöiden hyvinvoinnin osalta.

Seurojen mahdollisuus kouluttaa vertaisvalmentajia on myös kiistaton. Toki ulkopuolista tukea tarvitaan koulutuksen monipuolisuuden varmistamiseksi, mutta seuroilla on jo nyt valtava määrä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Hankkeen toteuttajien näkökulmasta vertaisvalmentamisella ja Kunnon Koutsi toimintamallilla on todelliset edellytykset kestävään toimintaan, kunhan yllä olevat kehityskohteet otetaan huomioon.