Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21267

Hankkeen nimi: Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa – TEKOS 2020

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero: 040655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lasse Pulkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 571 5861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu, 0207390-8
Etelä-Savon Koulutus Oy, 2249317-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon teknologiateollisuus on vahva vientitoimiala ja se työllistää maakunnassa noin 2 000 henkilöä. Toimialan sisällä tärkeimmät tuoteryhmät ovat kone- ja metalliteollisuus sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus. Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa –hanke on XAMKin, Esedun, Samiedun sekä alueen teknologiateollisuuden yhteinen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus, joka tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen sekä työpaikkojen lisäämiseen alalla. Hankkeen osaamiskärjet ovat sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisen lisääminen erityisesti Savonlinnassa, uusien digitaalisten oppimissisältöjen kehittäminen, yrityslähtöisten koulutusmallien pilotoinnit sekä oppilaitosten erikoisosaamisten siirtäminen entistä tehokkaammin alueen yritysten henkilöstölle ja liiketoiminnan tueksi.

Hankkeen tuloksena on noin 40 maakunnan yrityksen osaamistason nosto sekä noin 500 teknologiateollisuuden alalla toimivan tai alalle siirtyvän henkilön osaamistason nosto. Lisäksi tuotetaan uusia koulutussisältöjä sekä otetaan käyttöön parhaita työssäoppimisen sekä yrityslähtöisten oppimispolkujen käytänteitä opiskelijasta ammattilaiseksi sekä ammattilaisesta asiantuntijaksi teknologiateollisuuden eri sektoreilla kone-, metalli- ja sähköteknisessä teollisuudessa eri ammattiryhmissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Teknologiateollisuuden yritykset
- Teknologiateollisuuden koulutettavat
- Alan vaihtajat ja vailla ammattitutkintoa olevat henkilöt
- Alan opettajat ja kouluttajat (osaamisen kehittäminen, teollisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen, asiantuntijaverkoston kokoaminen, tietovarannot/portaali, oppimisympäristöjen hyödyntäminen).

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Metsäteollisuus
- Sähkö- ja energiateollisuus
- Alan osaajat yrityksissä ja oppilaitoksissa Etelä-Savon alueella
- Kunnat ja kaupungit, jotka haluavat kehittää kilpailukykyä ja tukea yritysten menestymistä osaamisen kautta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 437 525

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 416 045

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 625 035

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 596 026

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Puumala, Pieksämäki, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 90

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hakijaorganisaatiot huomioivat sukupuolinäkökulman perustoiminassaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoitteena on XAMKin, toisen asteen oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyönä lisätä Etelä-Savon teknologiateollisuuden osaamispääomaa ja tehostaa osaamisen tuottamista sekä koulutuksen laatua.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei voida arvioida.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei voida arvioida.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei voida arvioida.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei voida arvioida.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei voida arvioida.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei voida arvioida.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei voida arvioida.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hanke tehostaa oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyötä ja lisää Etelä-Savon teknologiateollisuuden osaamispääomaa, tehostaa osaamisen tuottamista sekä koulutuksen laatua
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei voida arvioida.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei voida arvioida.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei voida arvioida.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei voida arvioida.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei voida arvioida.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei voida arvioida.
Ympäristöosaaminen 0 0
ei voida arvioida.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon teknologiateollisuus on vahva vientitoimiala ja se työllistää maakunnassa noin 2 000 henkilöä. Toimialan sisällä tärkeimmät tuoteryhmät ovat kone- ja metalliteollisuus sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus. Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa –hanke oli Xamkin, Esedun, Samiedun sekä alueen teknologiateollisuuden yhteinen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus, joka tähtäsi maakunnan osaamistason nostamiseen sekä työpaikkojen lisäämiseen alalla. Hankkeen osaamiskärjet olivat sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisen lisääminen erityisesti Savonlinnassa, uusien digitaalisten oppimissisältöjen kehittäminen, yrityslähtöisten koulutusmallien pilotoinnit sekä oppilaitosten erikoisosaamisten siirtäminen entistä tehokkaammin alueen yritysten henkilöstölle ja liiketoiminnan tueksi.

Hankkeen tuloksena oli noin 40 maakunnan yrityksen osaamistason nosto sekä noin 500 teknologiateollisuuden alalla toimivan tai alalle siirtyvän henkilön osaamistason nosto. Lisäksi tuotetiin uusia koulutussisältöjä sekä otetiin käyttöön parhaita työssäoppimisen sekä yrityslähtöisten oppimispolkujen käytänteitä opiskelijasta ammattilaiseksi sekä ammattilaisesta asiantuntijaksi teknologiateollisuuden eri sektoreilla kone-, metalli- ja sähköteknisessä teollisuudessa eri ammattiryhmissä.

Hankkeessa saatiin tavoitteiden mukaisesti Etelä-Savon teknologiateollisuuden ja alueen henkilöiden osaamista kehitettyä ja lisättyä täsmäkoulutusten avulla. Hankkeessa henkilökoulutuspäiviä toteutui 1276 päivää ja yksittäisiä eri henkilöitä koulutettiin 585 henkilöä. Yrityksistä osallistui projektiin 91 eri yritystä. Lisäksi hankkeessa tehtiin laajuudeltaan 5 opintopisteen yrityslähtöisiä digitaalisia verkko-opintomateriaaleja (OpenLearn-alustalle) sähkövoima- ja automaatiotekniikan alueelta. Yhteistyössä yritysten kanssa myös suunniteltiin ja toteutettiin hankkeeseen liittyviä yritysvideointeja. Hankkeessa myös alan vetovoiman lisäämiseksi innostettiin satoja nuoria alalle sekä tehtiin työtä yritysten työnantajakuvan parantamiseksi.