Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21270

Hankkeen nimi: Kansainväliset osaajat yritysten kehitysliiketoiminnan mahdollistajina

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 020 7879 200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.taitajantie.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sami Teittinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.teittinen(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6736773

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on saada kansainvälisten osaajien osaaminen yritysten vienti- ja kehitysliiketoiminnan tueksi ja samalla edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.
Hankkeessa pilotoidaan valmennusohjelma, jonka aikana valmennettavat perehtyvät vienti- ja kehitysliiketoimintaan (joint venture, long term partnership, licencing, subsidiary), projektinhallintaan sekä yrittäjyyteen. Valmennusohjelmaan sisältyy myös valmennettavien aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen sekä työnhakuvalmiuksien kehittäminen. Lisäksi opitaan hyödyntämään tehokkaasti digitalisaatiota kansainvälisessä yhteistyössä ja projektinhallinnassa. Valmennukseen valitaan 15 henkilöä, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen toimenpiteet sisältävät myös yrityksille suunnatut vienti- ja kehitysliiketoiminnan käynnistämistä tukevat innovaatiotyöpajat sekä kansainvälisen rahoituksen hakuun liittyvän tiedottamisen ja neuvonnan.

Osallistujien rekrytoinnissa tehdään yhteistyötä TE-palvelkuiden, alumnien, kehitysyhtiöiden ja muiden verkostojen kanssa.

Hankkeen tuloksena valmennukseen osallistunut kansainvälinen osaaja kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja johtamaan Itä-Afrikkaan suuntautuvan vienti- ja/tai kehitysliiketoiminnan hankkeen ja hänellä on konkreettinen projektisuunnitelma isäntäyrityksen vienti- ja kehitysliiketoiminnan käynnistämiseksi. Lisäksi valmennettavalla on valmius rakentaa kansainvälisiä verkostoja ja toimia niissä, ja hänen yrittäjyysosaamisensa lisääntyy mahdollistaen yritystoiminnan käynnistämisen. Valmennettavan ja isäntäyrityksen tukena toimii broker, joka tuntee Itä-Afrikan toimintaympäristön ja etsii yhteistyökumppanit kohdealueelta.

Hankkeen tuloksena kansainvälisten osaajien erityisosaaminen saadaan yritysten hyödyksi ja on kehitetty toimintamalli, jolla kansainvälisten osaajien työllistymistä voidaan tehokkaasti tukea.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat,kansainväliset osaajat, aikuisopiskelijat, joiden kohdemaantuntemus, kansainväliset verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen eivät tällä hetkellä kanavoidu heidän osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja joilla on haasteita löytää osaamistaan vastaavaa työtä. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, jotka haluavat kehittää kansainvälistä liiketoimintaansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 611

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 121 611

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 611

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia tutkimuksia maahanmuuttaja taustaisten koulutuksesta. Huomioita on hyvä kiinnittää miesten ja naisten segregaatioon Suomessa. Ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten suorittamat tutkinnot eriytyvät Suomessa voimakkaasti (UTH:n tutkimus)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty sisäasiainministeriön Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian sukupuoli-ja yhdenvertaisuus-vaikutusten arvioinnin (30.1.2013) tuloksia. Sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan. Se, miten asia koskee naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (valtavirtaistaminen). Sukupuolten välinen tasa-arvo tulee näkyväksi myös henkilökohtaistamisprosessissa, jota ohjaava asetus velvoittaa tunnistamaan aiemmin hankitun osaamisen ja sekä huomioimaan kieli-ja kulttuuritaustasta syntyvät erityistarpeet.Ulkomaalaistaustaisilla naisilla oli useammin korkea-asteen koulutus kuin miehillä 25–54-vuotiaiden joukossa vuonna 2014.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan tai kasvihuonekaasujen vähentämiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta materiaalihallintoon tai jätteiden syntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Valmennusohjelmalla on myönteinen vaikutus työllistymiseen ja elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hanke tuottaa uusia aineettomia palveluita, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden siirtymiä työhön ja yrittäjyyteen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei vaikuta liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Ammatillisen identiteetin vahvistuminen ja työllistyminen lisää yksilön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hanke edistää maahanmuuttajien yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuuttaa tukemalla korkeasti koulutettujen työllistymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana pilotoitiin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnattu valmennusohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöiden työelämätaitoja ja työllistymisen edellytyksiä ja saada kansainvälisten osaajien osaaminen yritysten vienti- ja kehitysliiketoiminnan tueksi sekä samalla edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Aikuiskoulutus Taitajan (ex. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus) toteuttama ESR-rahoitteinen hanke toteutettiin ajalla 1.3.2018 – 30.6.2020.

Hankkeen aikana toteutettuja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat olleet kansainvälisen kaupankäynnin perehdyttämiseen, projektinhallintaan, yrittäjyyteen ja erityisesti henkilökohtaiseen työnhakuvalmennukseen liittyvät asiat. Lisäksi hankkeessa on perehdytty suomalaiseen työelämäkulttuuriin, monikanavaisiin työnhakua edistäviin sovelluksiin, tutustuttu suomalaiseen pien- ja keskisuureen vientiteollisuuteen ja parannettu verkostoitumistaitoja.

Hankkeeseen osallistui 10 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa. Heistä neljälle saatiin luotua tiiviimpi yritysyhteys ja työssäoppimispaikka. Suoran työsuhteen aloittamiseen ei hankkeen aikana päästy kenenkään kohdalla. Hankeaikana kaksi henkilöä teki päätöksen ryhtyä kevytyrittäjäksi. Hankkeen aikana toteutettua digitaaliseen järjestelmään luotua koulutusmateriaalia ja hyviksi koettuja käytänteitä voidaan hyödyntää vastaavissa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisohjelmissa.