Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21271

Hankkeen nimi: Liito-hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kirkkopalvelut ry

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0215281-7

Jakeluosoite: Järvenpääntie 640

Puhelinnumero: 0404828390

Postinumero: 04400

Postitoimipaikka: Järvenpää

WWW-osoite: http://www.seurakuntaopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helena Eila Markkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.markkanen(at)seurakuntaopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504005084

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liito on ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan yhdistelmä, missä aidossa yläkoulun oppimis- ja työympäristössä ammatillisen koulutuksen opiskelija tai työkokeilija voi vastuuopettajansa ja ohjaajansa tuella yhteistyössä koulun henkilökunnan ja verkostojen kanssa ohjata yläkoulun oppilaille yhdessä sovittua toimintaa niin koulun aikana kuin koulun jälkeen. Toimintaan osallistuvat nuoret voivat myös itse vaikuttaa ohjaustoiminnan sisältöön. Välillisenä vaikutuksena hankkeessa on kouluviihtyvyyden paraneminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen yläkoulussa.
Liito-hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä toteuttaa ammatillista koulutusta ja nuorten työkokeilua yhteisessä oppimisympäristössä. Menetelmässä nuorille mahdollistuu yksilöllinen, työvaltainen koulutuspolku, jonka puitteissa voi perehtyä laaja-alaisesti ohjaustoiminnan arkeen ja vaatimuksiin , ammatillisiin opintoihin sekä omiin mahdollisuuksiin opiskella ohjaustoimintaa sisältävä tutkinto eri oppimisväyliä hyödyntäen. Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen tutkinnon tai sen osien suorittaminen sekä työkokeilunuorten oman opiskelupolun löytyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.
Liito-hanketta hallinnoi Kirkkopalvelujen ylläpitämä Seurakuntaopisto. Hankekumppanina on Järvenpään kaupunki ja sen toimialat: perusopetus, nuorisopalvelut, ohjaamo, nuorten työpajat, liikuntapalvelut ja maahanmuuttajapalvelut.
Liito-hankkeessa mallinnetaan toimintamalli eri toimijoiden uudenlaisesta yhteistyöstä. Mallia voidaan laajentaa ohjausalan lisäksi muillekin ammatillisille aloille nuorten tutkinnon suorittamisen edistämiseksi, koulutuspolun löytämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhminä ovat Liito-ryhmään osallistuvat opiskelijat Seurakuntaopistolta ja työkokeilijat Järvenpään nuorten palveluista. Hanke kohdistuu myös osallistuviin organisaatioihin, jotka kehittävät yhteistyötään ja tuottavat Liito-toimintamallin. Järvenpään kaupungista mukana ovat perusopetus, nuorisopalvelut, ohjaamo, nuorten työpajat, liikuntapalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopistosta hankkeessa mukana on nuva-tiimi Järvenpäästä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Perusopetuksen oppilaat ja opettajat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset oppilaat oppimisympäristönä toimivissa kouluissa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 351

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 257

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Järvenpää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 16

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ovat tehneet Järvenpään kaupungin erityisasiantuntija sekä Seurakuntaopiston hankepäällikkö tarkastelemalla hankkeen vaikutusta eri sukupuolten kouluttautumiseen, analysoimalla toimintaympäristöä ja sen vaatimuksia sukupuolisensitiiviselle toiminnalle. Liito-ryhmään pyritään rekrytoimaan eri sukupuolta olevia opiskelijoita ja työkokeilijoita. Koska Liito-ryhmän toiminnan kohderyhmänään ovat yläkouluikäiset nuoret, on tärkeä mahdollistaa sukupuolisensitiivinen työskentely nuoruusikään liittyvien kehitysvaiheiden näkökulmasta. Lisäksi, mikäli toimintoihin osallistuu maahanmuuttajataustaisia yläkoululaisia, toimintoihin liittyviä käytänteitä tai jopa yksittäisen nuoren osallistuminen, voidaan joutua ratkaisemaan kulttuuritaustaan perustuen. Liito -ryhmän opiskelijoiden tai työkokeilijoiden näkökulmasta sukupuolella ei ole merkitystä ohjaustoimintaa opiskeltaessa yleisellä tasolla. Sukupuolisensitiivisen työskentelyn osaaminen tulee huomioida toimintoja suunniteltaessa. Mahdollistetaan yläkouluikäisille tarvittaessa eri sukupuolien oma toiminta ja huomioidaan maahanmuuttajataustaisten yläkoululaisten erityistarpeet. Liito-ryhmäläisten ohjauksessa huomioidaan sateenkaarinuoriin liittyvä ohjaus sekä annetaan valmiuksia heidän kohtaamiseen ja ohjaukseen. Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Seurakuntaopistossa valtavirtaistaminen on huomioitu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa. Kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa pyritään estämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää esim. välttämällä yksilön sosiaalistamista perinteisten roolimallien mukaisesti. Hankkeen toimintaympäristö koulu on lähtökohtaisesti tasa-arvoinen. Koulun toimintaa ohjaa Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Koivusaaren koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhdenvertaisuus ja erilaisten oppijoiden tukeminen on sukupuolinäkökulmaa on tärkeämpi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ekologinen kestävyys ei ole Liito -hankkeen ensisijainen päämäärä. Toiminnassa on kuitenkin merkitystä Järvenpään perusopetuksen uudella opetussuunnitelmalla, jossa yhtenä painopisteenä on kestävä elämäntapa. Kirjatut tavoitteet määrittelevät osaltaan toimintaa, jotka Liitoryhmä voi perusopetuksen oppilaille toteuttaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ei ole keskeistä tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tähän asiaan vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tähän asiaan vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Ks. ekologinen kehitys. Noudatetaan Järvenpään perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa ja annettuja ohjeita jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tähän asiaan vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Tähän asiaan vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään Liito toimintamalli. Toimintamalliin sisältyy Taito- ja osaamispassi, jonka avulla nuorten osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tähän asiaan vaikuttaminen ei ole hankkeessa keskeistä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Liito toiminnan tavoitteena on mahdollistaa yksilölliset oppimisenpolut, jolloin nuoren omalla motivaatiolla ja kiinnostuksenkohteilla on ratkaiseva merkitys. Mielekäs tekeminen, oppimisen oivallukset, omien asioiden edistymisen konkretisoituminen ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Perusopetuksen oppilaiden näkökulmasta harrastaminen ja kohti kokonaiskoulupäivää pyrkiminen ovat keinoja ehkäistä syrjäytymistä ja esimerkiksi vähentää yläkouluikäisten yksinäisyyden tunnetta. Liitoryhmän toiminnan avulla ehkäistään myös koulukiusaamista.Perusopetuksen henkilökunnan työtaakkaa ja kiireen tunnetta voidaan helpottaa tuottamalla ohjausta ja ohjausosaamista osaksi peruskoulun arkea.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Liito -hankkeessa tasa-arvo ei ole suoraa kehittämistyön tavoitteena, vaan se on oletusarvo. Toisaalta maahanmuuttajataustaisten Liitoon tulevien opiskelijoiden tai työkokeilijoiden avulla pyritään huomioimaan entistä paremmin maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeet ohjaustoiminnassa ja harrastamisessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Liito ryhmäläiset ovat keskenään tasa-arvioisia ja -vertaisia eri statuksistaan huolimatta. Ryhmän käynnistyessä panostetaan heidän ryhmäyttämiseensä ja pyritään löytämään synenergiahyödyt erilaisesta osaamisesta ja kokemuksesta, jotta ryhmässä on. Sama näkemys ohjaa myös heidän toteuttamaansa toimintaa koulun oppilaille huomioiden yksilöiden erityistarpeet voidakseen osallistua toimintaan. Hankkeessa pyritään edistämään maahanmuuttajataustaisten nuorten yksilöllisiä opinpolkuja sekä maahanmuuttajanuorten mahdollisuutta ohjaajuuteen ja sitä kautta kehittää kotoutumista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Järvenpään maahanmuuttajapalvelujen ja Seurakuntaopiston maahanmuuttajakoulutuksen kanssa.
Kulttuuriympäristö 5 7
Liito ryhmäläiset toteuttavat ohjaustoimintaa myös muualla, kuin oppilaitoksen seinien sisäpuolella. Näin oppilaita tutustutetaan myös omaan ympäristöönsä ja opetetaan heitä hyödyntämään ja nauttimaan erilaisia Järvenpään mahdollisuuksista vapaa-ajan toimintaan. Lisäksi liito -ryhmäläiset osallistuvat perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatun kulttuuripolun toteuttamiseen.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaaminen ei ole suoraa Liitohankkeen tavoitteissa. Mahdollinen ympäristöosaaminen näyttäytyy klubitoiminnan sisällöissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liito-hanke toteutettiin Kirkkopalvelujen ylläpitämän Seurakuntaopiston hallinnoimana yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja sen toimialojen kanssa vuosina 2018-2019. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää ammatillista koulutusta ja työpajatoimintaa aidossa yläkoulun oppimis- ja työympäristössä. Liito-hankkeessa oli palkattuna kaksi työntekijää; pedagogisesta vastuusta huolehtinut vastuuopettaja ( 60 %), sekä arjen toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastannut ohjaaja.
Hankkeeseen osallistui lukuvuoden 2018-2019 aikana 21 henkilöä, jotka toimivat Liito-ohjaajina Koivusaaren koulussa Järvenpäässä eri pituisia jaksoja. Liito-ohjaajat valikoituivat sekä Seurakuntaopiston kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoista (11) että Järvenpään kaupungin Ohjaamon kautta alasta kiinnostuneista työkokeilijoista (10).

Liito-ohjaajat toteuttivat perusopetuksen nuorille erilaista ohjaustoimintaa yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Liito-jakson aikana Liito-ohjaajille mahdollistui yksilöllinen, työvaltainen koulutuspolku, jossa he perehtyivät laaja-alaisesti ohjaustoiminnan arkeen ja vaatimuksiin , ammatillisiin opintoihin sekä omiin mahdollisuuksiin opiskella ohjaustoimintaa sisältävä tutkinto eri oppimisväyliä hyödyntäen.
Hankkeen aikana työkokeilijoita siirtyi jatkuvan haun kautta ammatillisten perustutkintojen tutkinnonsuorittajiksi. Hankkeessa kehitetyn työ- ja osaamispassin avulla heidän työkokeilussa saavuttama osaaminen tunnistettiin. Hankkeessa mukana olleet opiskelijat suorittivat hankkeen ohjaustoiminnoissa lukuisia näyttöjä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan perustutkintoon.

Liito-toiminnan välillisinä vaikutuksina on ollut perusopetuksen oppilaiden kokema kouluviihtyvyyden parantuminen ja turvallisuuden tunteen kasvu. Perusopetuksen henkilökunta on kokenut Liito-toiminnan vähentäneen heidän kokemaansa työtaakkaa oppilaille tarjottujen välituntitoimintojen ansiosta.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia ammatillisen koulutuksen ja työkokeilun yhdistämisestä jatketaan ja edelleen kehitetään hankekauden jälkeen Järvenpäässä.