Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21280

Hankkeen nimi: TAHTI - Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2 B

Puhelinnumero: 0207879200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 7879211

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAHTI - Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

Tavoitteet: Hankkeella haetaan ratkaisuja heikot perustaidot (lukemisen ja kirjoittamisen taidot, numeeriset taidot, tietotekniset taidot, elämänhallinnan taidot ja oppimaan oppimisen taidot) omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi sekä ammatilliseen koulutukseen pääsemisen, läpäisyn tehostamisen ja työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien, tarvittavien perustaitojen hank-kimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan erilaisin ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja jatkuvasti muuttuvan työelämän myötä on koulutukseen tullut uusia haasteita, joihin pyrimme vastaamaan kehittämällä toimintaamme opiskelijoiden/asiakkaiden parhaaksi. Li-säksi pyrimme edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvis-tamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.

Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet jakautuvat eri toimenpidekokonaisuuksiin.
1. Hankkeessa kehitetään yhteistyön muotoja kolmannen sektorin, työpajojen ja kuntouttavaa työtoimintaa to-teuttavien toimijoiden kanssa tavoitteena tukea aliedustettujen ryhmien (mm. heikot perustaidot omaavat ai-kuiset) hakeutumista ammatilliseen koulutukseen.
2. Hankeverkostossa kehitetään ja pilotoidaan opiskeluvalmiuksien kartoittamista ja erilaisia tapoja toteuttaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja vahvistaa opiskelijoiden osaamista. Hankkeessa kehitetään menetel-miä osallistaa myös opiskelijoita ohjauksen ja tukimuotojen suunnitteluun.
3. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään edelleen digitaalisia työvälineitä, joilla verkko-opetuksen toteuttaminen, opintojen suorittaminen ja myös ohjaustyö olisi toimivaa.
4. Hankeverkosto suunnittelee ja organisoi erilaisia yhteisiä vertaiskehittämisen tilaisuuksia ja tapahtumia, ku-ten työpajoja, valmennuksia ja webinaareja, joilla varmistetaan henkilöstön perehtyminen uudistettuihin pro-sesseihin, toimintaohjeisiin ja digitaalisiin välineisiin. Hankeverkostossa opitaan yhdessä ja jaetaan osaa-mista ja valtakunnallisesti eri alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden Taito-ohjelmassa olevien hankkeiden kanssa.


Tulokset: Hankkeen tuloksena saadaan ammatillisessa koulutuksessa aliedustettuina olevien ryhmien asiakkaat motivoitumaan koulutuksesta. Hankkeen tuloksena oppilaitokset osaavat entistä paremmin kartoittaa opiskelijoiden opiskelutaitoja ja oppilaitosten käytössä on toimivia menetelmiä opiskelutaitojen kartoittamiseen. Hankkeen pitkän tähtäimen tuloksena kohderyhmän opiskeluvalmiudet vahvistuvat sekä opiskelijahyvinvointi ja motivaatio ammatilli-sessa koulutuksessa opiskelemiseen lisääntyy ja koulutukseen sitoutuminen kasvaa joustavien, henkilökohtaisten koulutuspolkujen toteutumisen myötä aina tutkintoon ja työllistymiseen asti. Hankkeen tuloksena opetus- ja ohjaus-henkilöstön ohjausosaaminen lisääntyy ja digitaalisten menetelmien ja välineiden käyttö yleistyy ja tehostuu ohjauk-sessa.

Yhteistyökumppanit: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulu-tuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat

1. Ammatillisen koulutuksen (aikuiset) asiakkaat

2. Ammatillisen koulutuksen aliedustettuihin ryhmiin (maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, nuoret miehet, romanit) kuuluvat asiakkaat

3. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat, ml. aliedustetut ryhmät

4. Ammatillisen koulutuksen kouluttajat ja opettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat

1.alueelliset yksityisen sektorin työpaikat

2. alueelliset julkisen sektorin työpaikat

3. alueelliset kolmannen sektorin toimijat
Kohderyhmien tavoittaminen: Hankkeen varsinaiset kohderyhmän edustajat, ammatillisen koulutuksen asiakkaat ja hakeutujat, ovat helposti tavoitettavissa. Heistä suurin osa on oppilaitostemme opiskelijoita, joiden osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaistamisprosessissa. Myös kohderyhmänä olevat kouluttajat ja opettajat tavoitamme oppilaitoksista. Välillisten kohderyhmien tavoittaminen onnistuu, koska meillä on heidän kanssaan yhteistyötä arjessa mm. työpaikalla järjestettävä koulutus. Yhteistyötä teemme myös julkisen ja kolmannen sektorin alueellisten edustajien ja yhdistyskentän kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 704 511

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 667 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 813 759

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 771 146

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 770

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla oppilaitoksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista oppilaitosten toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan. Se, miten asia koskee naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa(valtavirtaistaminen). Sukupuolten välinen tasa-arvo tulee näkyväksi myös henkilökohtaistamisprosessissa, jota ohjaava asetus velvoittaa tunnistamaan aiemmin hankitun osaamisen ja sekä huomioimaan kieli-ja kulttuuritaustasta syntyvät erityistarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimin kuitenkin edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Digitaalisten välineiden ja toimintojen käytön kehittäminen mm. opiskelijoiden ohjauksessa vähentää liikkumisen tarvetta ja edesauttaa näin kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Liikkumisen vähentäminen käyttämällä digitaalisia ratkaisuja vähentää mm. päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Digitaalisten ratkaisujen lisääminen ja kehittäminen vähentää liikennettä ja sitä kautta päästöjä ja luonnon rasitusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttö vähentää paperijätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten tavoitteena on aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään digitaalisessa toimintaympäristössä tapahtuvaa ohjauspalvelua sekä aikuisten perusvalmiuksia tukevaa oppimateriaalia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Käyttämällä digitaalisia välineitä ja toimintoja vähennämme liikkumisen tarvetta, esim. etäyhteyden käyttö kokouksissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Ammatillisen identiteetin vahvistuminen ja työllistyminen lisäävät yksilön hyvinvointia. Oikea-aikainen oppimisen tuki sujuvoittaa yksilön opinpolkua ja lisää näin kokonaisvaltaista hyvinvointia. YTO-opinnoissa otetaan huomioon myös opiskelijoiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää opiskelijoiden tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä vahvistamalla mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinto.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää opiskelijoiden yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tukemalla heikot perustaidot omaavia opiskelijoita heidän kehittymisessään ammatillisissa opinnoissa
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 3
Kun kohderyhmän perustaidot, tietoisuus ja osaaminen lisääntyvät, myös ympäristöosaaminen lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

4.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä
Kirjoita tiivistelmä hankkeesta, sen toteutuksesta ja tuloksista koskien koko hankkeen kestoa. Tiivistelmä julkaistaan rakennerahastojen tietopalvelussa.


TAHTI – taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hankkeella haettiin ratkaisuja heikot perustaidot (lukemisen ja kirjoittamisen taidot, numeeriset taidot, tietotekniset taidot, elämänhallinnan taidot ja oppimaan oppimisen taidot) omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi sekä ammatilliseen koulutukseen pääsemisen, läpäisyn tehostamisen ja työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen tarve on ilmennyt PIAAC-tutkimuksessa saavutettujen tulosten pohjalta sekä PUHTI – ohjauksen tahto ja taito -hankkeessa toteutettujen tutkimuskyselyjen ja hankkeen toimijaverkoston kokemusten taustoittamana.

Monilla on puutteita perustaidoissa ja se aiheuttaa haasteita opinnoissa. Tavoitteena oli edistää työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimista ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia ja vahvistaa heidän opiskeluvalmiuksiaan ja lisätä välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä. Ohjausta tehtiin erilaisin ammatillisen ohjauksen ja erityisen tuen menetelmin. Hankeverkostossa suunniteltiin ja pilotoitiin erilaisia tapoja toteuttaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja vahvistaa opiskelijoiden osaamista. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä jaettiin verkostossa ja jalostettiin jokaisen osatoteuttajan omiin tarpeisiin sopiviksi (pysäkit, koutsaamot, pajat, valmennukset). Tarve tuelle ja valmennukselle on ollut suurta, hankkeeseen osallistuneita oli yli 800, ylitimme tavoitteemme (N=770) osallistujien suhteen.

Hankkeessa kehitettiin yhteistyön muotoja kolmannen sektorin, työpajojen ja kuntouttavaa työtoimintaa toteuttavien toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli tukea aliedustettujen ryhmien (mm. heikot perustaidot omaavat aikuiset) hakeutumista ammatilliseen koulutukseen sekä lisätä tietoutta puutteellisten perustaitojen merkityksestä jatkuvalle oppimiselle. Hankkeessa pilotoitiin toimintamalleja, joissa ammatillisen koulutuksen aloituskynnys on mahdollisimman matala. Koronaviruspandemia vaikeutti yhteistyön jatkumista hankkeen loppupuolella. Saimme kuitenkin luotua mallin, jonka pohjalta voimme toimia jatkossakin.

Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin edelleen digitaalisia työvälineitä ja menetelmiä, joilla verkko-opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen, opintojen suorittaminen ja myös ohjaustyö olisi toimivaa. Hankkeen tuloksena oppilaitokset osaavat entistä paremmin kartoittaa ja tunnistaa opiskelijoiden opiskelutaitoja ja oppilaitosten käytössä on toimivia menetelmiä opiskelutaitojen kartoittamiseen. Hankkeen tuloksena kohderyhmän opiskeluvalmiudet vahvistuivat ja koulutukseen sitoutuminen kasvoi. Hankkeen tuloksena opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen lisääntyi ja digitaalisten menetelmien ja välineiden käyttö yleistyi ja tehostui ohjauksessa.

Hankeverkosto suunnitteli ja organisoi erilaisia yhteisiä vertaiskehittämisen tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten työpajoja, valmennuksia ja webinaareja, joilla varmistetaan henkilöstön perehtyminen uudistettuihin prosesseihin, toimintaohjeisiin ja digitaalisiin välineisiin. Hankeverkostossa opittiin yhdessä sekä jaettiin osaamista ja valtakunnallisesti eri alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muiden Taito-ohjelmassa olevien hankkeiden sekä mm. alueellisten ohjausverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyö on jalostanut toimiamme ja tuotoksiamme, koska olemme voineet jakaa kokemuksiamme. Yhteistyö on ollut hedelmällistä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja työelämän muuttuvien tarpeiden myötä hanke oli hyvä tapa kehittää toimintaa opiskelijoiden parhaaksi vastaamaan uusiin haasteisiin.