Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21281

Hankkeen nimi: TYÖMAA - työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Korpisaaren Säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0536496-2

Jakeluosoite: Opistontie 111

Puhelinnumero: 06-4256 000

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: Ilmajoki

WWW-osoite: http://www.epopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyösti Nyyssölä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rehtori, johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kyosti.nyyssola(at)epopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 559 4400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry, 0193507-8
Lahden kansanopiston säätiö sr, 0149666-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä sekä työelämäjaksoja kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen ytimen muodostaa työelämäyhteyksien seitsemän askelman osaamisen portaikon kehittäminen osaksi maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Hankkeen kolmella kansanopistolla on paljon omaa kokemusta työelämäyhteyksien rakentumisesta, mutta hankkeessa hajanaisista kokemuksista kootaan yhtenäinen toimintatapa, joka varmistaa työelämäohjauksen toteutumisen jokaisen opiskelijan kohdalla.

Hankkeen toteuttajina ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto sekä Peräpohjolan Opisto.

TAVOITTEET:
1. Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen portaikko -toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikille aikuisten perusopetuksen koulutuksen järjestäjien käyttöön.
2. Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa koulutuksen järjestäjien osaamista maahanmuuttajien koulutuksessa.
3. Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista.
4. Vahvistaa maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä yleisiä työelämätaitoja.
5. Mallintaa joustavat työssäoppimisväylät hankkeen työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa.
6. Vahvistaa maahanmuuttajien itsereflektion taitoja ja itsetuntemusta.
7. Tasa-arvon lisääminen eri ammattialoilla.

TOIMENPITEET:
- 7-portaisen työelämälähtöisen osaamisen portaikon mallintaminen ja levittäminen
- Aikuisten perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen työelämälähtöisyyden näkökulmasta
- Kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen

TULOKSET:

Lyhyt aikaväli:
- Aikuisten perusopetuksen järjestäjien työelämäyhteydet paranevat.
- Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaidot kasvavat.
- Opetusmenetelmät kehittyvät työelämälähtöisiksi.
- Opetussuunnitelmat uudistetaan työhön sijoittumisen näkökulmasta.
- Työelämäverkostot laajenevat opiskelijoilla ja aikuisten perusopetuksen järjestäjillä.

Pitkä aikaväli:
- Maahanmuuttajien työllistyminen paranee.
- Maahanmuuttajien yrittäjyys kasvaa.
- Aikuisten perusopetuksen työelämäyhteydet lisääntyvät.
- Tasa-arvo eri ammattialoilla kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Aikuisten perusopetuksen opiskelijat.
- Aikuisten perusopetuksen opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä voidaan nähdä laajasti koko suomalainen yhteiskunta. Hankkeen kautta saadaan asteittain lisää osaavaa työvoimaa ja sitä kautta veronmaksajia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 456

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 411 955

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 418 456

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 411 955

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 650

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty maahanmuuttajien osallistuminen koulutuksiin sukupuolinäkökulmasta. Usein maahanmuuttajanaiset ovat aliedustettuina eri koulutuksissa. Hankkeen toimintoja suunniteltaessa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että niin miehillä kuin naisilla olisi realistiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja näin ollen lisätä omaa yleissivistystä ja edetä jatko-opinnoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketoiminnoissa niin kohderyhmissä kuin toimijoissa, on edustettuna molempien sukupuolten edustajia. Hankkeen toimijoiden omaa toimintaa analysoidaan ja raportoidaan sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen sisällöissä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma sekä hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoon asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvoitteiden mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kuitenkin purkaa perinteisten alojen sukupuolikäsityksiä työelämässä ja sitä kautta edistää tasa-arvoa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää oppilaitosten työelämäsuuntautuneen opetuksen mallia ja helpottaa työelämään siirtymistä ja sitä kautta kotoutumista. Vaikkakin hanke on sisällöltään sukupuolineutraali eli siihen voivat tasavertaisesti osallistua sekä naiset että miehet, joten tästä näkökulmasta hanke edistää molempien sukupuolten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Hankkeen alkukartoituksen tarkoituksena on myös löytää henkilön jo nykyisen osaamisen lisäksi hänen kiinnostuksensa eri aloihin, jolloin hanke mahdollistaa ja tukee osaltaan myös perinteisten sukupuolikäsitysten purkamista eri koulutusaloilla ja työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Maahanmuuttajien työelämään siirtymisen helpottaminen monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja lisää tasa-arvoa työpaikoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Uuden toimintamallin kehittäminen. Uuden toimintamallin vaikutus jatkotoimiin ja uusiin innovaatioihin. Hankkeen jälkeen toimintamalli voidaan siirtää muille käytettäväksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hankkeen avulla edistetään monipuolisesti maahanmuuttajien hyvinvointia mm.itsetuntemuksen parantumisella ja yhteiskuntaan kiinnittymisellä työnteon kautta.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden huomioiminen on hankkeessa keskeistä. Joustavat, yksilölliset polut takaavat tasa-arvon lisääntymisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Maahanmuuttajien integroiminen ja kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on tärkeä osa hankkeen oppilaitosten tämän hetkistä työtä. Samalla myös suomalaiset oppivat lisää muiden maiden kulttuureista.
Kulttuuriympäristö 6 8
Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat maahanmuuttajien integroimisen omaan maakuntaan ja edesauttavat maakuntaan kiinnittymistä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työmaa-hankkeen toteuttajina toimi kolme kansanopistoa – Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto ja Peräpohjolan Opisto. Hankkeen tavoitteena oli edistää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja lisätä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työelämätoimijoiden välillä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli myös mallintaa 7-portainen työelämälähtöisen osaamisen portaikko.
Hankkeen kautta syntyi uudenlaista yhteistyötä työelämäsektorin ja koulutuksen järjestäjien välillä. Erilaisia työelämäaiheisia projekteja toteutettiin, ja aikuisten perusopetuksen opiskelijat kehittivät työelämätaitojaan myös työelämäjaksoilla, työpajoissa ja yhteisötöissä. Yhteistyössä työelämätoimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa syntyi kotoutumista ja osallisuutta edistäviä toimenpiteitä, joiden myötä hankkeeseen osallistuneet opiskelijat kokivat kiinnittyneensä paremmin uuteen ympäristöön ja saaneensa parempia valmiuksia sekä tietoja siirtyä ensin jatko-opintoihin ja sitten työelämään. Hankkeen loppujulkaisuna syntyi Osaamisen portaikko – työelämävalmiuksia kehittävä toimintamalli aikuisten perusopetuksessa. Julkaisua on jaettu verkossa ja sähköpostitse kaikkien aikuisten perusopetuksen toimijoiden käyttöön.