Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21283

Hankkeen nimi: Taival Työhön rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.3.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Taival Työhön -kehittämishankkeen (S21261) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:
Taival Työhön -hankkeen tavoitteena on luoda paikallinen, mutta laajemmin hyödynnettävä, malli työllistymisen edistämiseen pohjois-suomalaisella paikkakunnalla. Paikkakunnan työttömyysaste on korkea, kuitenkin toisaalta joillakin aloilla on vaikeuksia saada työntekijöitä. Tavoitteena on yritysyhteistyön lisääminen, yksilöllisten työ- ja opintopolkujen luominen sekä toimintamallin luominen työllistymis- ja kouluttautumisesteitten selvittämiseen. Aiemmissa hankkeissa on syntynyt näkemys, että työnhakijoissa on henkilöitä joiden työllistymisesteet eivät ole suuria. Tavoitteena on myös sopeutua palvelujen etääntymiseen ja hyödyntää koulutusjärjestelmän muutokset.

Kehittämishankkeen toteuttaja on Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry. Hankkeen keskeisimpinä kohderyhmänä ovat oppilaitoksista valmistuneet työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät sekä työttömyysuhan alla olevat. Palveluja tarjotaan TE-toimiston, Taivalkosken Kuohun sekä muiden työllistävien yhdistysten ja kunnan kautta tavoitetuille henkilöille.

Kehittämishanke aloitetaan tarvekartoituksilla kohderyhmälle ja valituille yrityksille sekä olemassa olevien palvelujen kartoituksella. Tutustutaan tarpeellisiin opiskelumahdollisuuksiin ja luodaan kontaktit oppilaitoksiin. Työnhakijoiden kanssa tehdään suunnitelmat työllistymisen edistämiseksi ja autetaan saamaan tarvittavat palvelut. Yrityksille esitellään työntekijöitä ja autetaan hyödyntämään työllistämistä edistäviä palveluja: palkkatuki, kuntalisä ja työhönvalmennus. Kehittäishankkeen tuloksena on toimiva työllistämisverkosto ja toimintamallit. Oma osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät ja palvelut paranevat. Lopullisena tuloksena on parempi työllisyys ja opiskelumyönteisyys.

Kehittämishanke toteutetaan 01.03.2018-31.12.2020 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.04.2020 (toimenpiteet eli palkkatukijaksot päättyvät viimeistään 31.12.2019) maakuntauudistukseen liittyvän maksatusrajoitteen vuoksi. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Taivalkosken Kuohu ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 210 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 197 700

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-