Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21285

Hankkeen nimi: International talents in Kanta-Häme

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0146921-4

Jakeluosoite: Wetterhoffinkatu 2

Puhelinnumero: 036211

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mikkola(at)hameenlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 036214660

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

International Talents in Kanta-Häme -hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueella asuvien kansainvälisten osaajien työllisyystilannetta palkkatyön tai yrittäjyyden kautta. On olennaista, että Kanta-Hämeessä asuvien kansainvälisten osaajien osaamista pystytään hyödyntämään paremmin: Alueen yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja julkinen sektori hyötyvät kansainvälistymisestä näkyvämmin ja pysyvämmin. Lisäksi väestönkasvu on Kanta-Hämeen keskeisimpiä tavoitteita. Kuntien maantieteellinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäyntialueen laajentamisen. Niin kutsutulla Suomen Kasvukäytävällä työllistyvien perheet voivat näin pysyä alueella. Kokemusten mukaan oman alan ammattisanaston lisäksi työmarkkinat erityisesti metropolialueen ulkopuolella vaativat myös sellaista yleiskielitaitoa, jolla pärjää hyvin sekä asiantuntijatehtävissä että työpaikan eri sosiaalisissa tilanteissa.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään löytämään ratkaisuja kansainvälisten osaajien työllistymisen esteisiin. Hankkeen kohderyhmä on korkeasti koulutetut ulkomaalaistaustaiset hämeenlinnalaiset, riihimäkeläiset sekä forssalaiset, alueella asuvat ulkosuomalaiset ja ulkomailta palanneet, siellä opiskelleet ja työskennelleet kantasuomalaiset. Hankkeeseen haetaan sata asiakasta, joista kahdeksankymmentä on ulkomaalaistaustaisia. Asiakashankinnassa hyödynnetään vahvasti julkisuutta ja sosiaalisen median kanavia viranomaisyhteistyön lisäksi. Asiakkaiden tilanteiden selvittämisessä keskitytään osaamiseen, kielitaitoon ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin, joiden mukaan heille laaditaan etenemisreittejä. Lisäksi kartoitetaan alueellisten yritysten rekrytointi- ja laajentumistarpeita ja tarjotaan heille suoraan työntekijöitä. Kielikoulutuksen tarpeessa oleville järjestetään YKI 5 -tasolle tähtäävää kielikoulutusta neljällekymmenelle henkilölle Hämeen Ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Hämeen Ammattikorkeakoulu tarjoaa uusille yrittäjille mentorointipalvelua.

Hanke lisää osallistujien työelämänvalmiuksia ja edesauttaa heidän ammatillista verkostoitumistaan niin face-to-face –kontakteja kuin sähköisiä kanavia (mm. LinkedIn, Omani) hyödyntäen. Hanke osallistuttaa asiakkaita oman ammattialojen foorumeihin, seminaareihin ja suurempiin tapahtumiin. Hanke järjestää Linnan kehitys Oy:n, Hämeen Kauppakamarin ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa talent match -tapahtumia. Hankkeen asiakkaille järjestetään esiintymismahdollisuuksia ammattifoorumeissa ja verkon välityksellä. Esiintymisten tallentamisella ja verkossa jakamisella luodaan osallistujille myös työnhaussa käytettävä portfolio.

Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueiden yritykset eivät yksin pysty tarjoamaan kaikille hankkeen asiakkaille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Lisäksi alue on asiantuntijayritykselle markkina-alueena melko suppea. Hankkeessa laajennetaankin osallistujien työnhakualuetta ja yritysten toiminta-alueita pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle luomalla yhteistyökontaktit mm. COME 2 -keskuksen ja Tampereen Twinklen kanssa. Tarpeen mukaan edesautetaan ulkomailla hankitun osaamisen ja koulutuksen tunnustamista Opetushallituksen ja muiden viranomaisten kanssa. Hankkeessa tuetaan osallistujien yritystoiminnan aloittamista eri yrittäjyysmuodoissa.

Hankkeen tuloksena vähintään 80 % asiakkaista työllistyy palkkatyöntekijänä tai yritystoiminnan kautta. Osallistujien työssäkäyntialue laajenee asuinkuntaa vaihtamatta. Alueen elinkeinoelämä kykenee hyödyntämään asiakkaiden osaamista ja sen myötä alueen yritysten markkina-alueet kasvavat ja alue kansainvälistyy. Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulussa syntyy uusi kielenopetuspaketti, jolla pystytään jatkossa parantamaan esimerkiksi valmistuneiden ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksia alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat
- opintojaan joko ulkomailla tai Suomessa suorittaneet korkeasti koulutetut ulkomaalaistaustaiset, aikuisopiskelijat, sekä ei omaa koulutusta vastaavissa työtehtävissä työskentelevät;
- Suomeen palanneet, ulkomailla opiskelleet tai työkokemusta saaneet kantasuomalaiset
- Suomeen muuttaneet ulkosuomalaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Alueen yritykset, jotka saavat kansainvälistä osaamista käyttöönsä paikallisesti.

2. Hämeen Ammattikorkeakoulu, joka kehittää aikaisemmin huomiomatta jääneen kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa uutta kielenopetusmallia.

3. Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kunnat sekä TE-toimisto palveluineen ja työntekijöineen. Kehittämällä kohderyhmän palveluja kasvatetaan myös palveluosaamista.

4. Toiminnan kehittämisestä hyötyy myös tuleva maakunnan valmisteilla oleva kasvupalvelut.

5. Alueen kansainvälinen väestö, perheet voivat jäädä asumaan alueelle työssäkäyntialueen laajetessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 356 073

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 337 933

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Riihimäki, Hämeenlinna, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 9-11

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Te-toimiston työvälitystilastosta näkyy vain vailla kansalaisuutta olevat ja sen pohjalta työnhakijoita tammikuussa 2018 Kanta-Hämeessä työttömänä oli: Alin korkea-aste eu-kansalaiset 5, muut ulkomaalaiset 11 Alempi korkeakouluaste eu-kansalaiset 9, muut ulkomaalaiset 31 Ylempi korkeakouluaste eu-kansalaiset 17 , muut ulkomaalaiset 17 Tutkijakoulutusaste eu-kansalaiset 3, muut ulkomaalaiset 4. Linnan Kehitys Oy:n kysely kansainvälisen taustan omaaville työnhakijoille ja opiskelijoille 2/2017: vastauksia 135, heistä 34 % oli korkeastikoulutettuja (47 hlöä). Koulutustaan vastaamattomassa työtehtävässä kertoi olevansa 81 % vastaajista. Naisista 76 % ei ole työskennellyt ollenkaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työttömyys koskee Kanta-Hämeessä asuvien puolisoja (naisia). Arviomme mukaan nämä puolisot muodostavat noin 60 % kohderyhmästä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edesautetaan kansainvälisten osaajien työllistymistä omalla alallaan. Asiakkaista naisten vähimmäismäärä on 60 %. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei toteuteta luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyviä toimenpiteitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 1
Hankkeessa käytetään julkisia kulkuvälineitä ja sähköisiä kokoustapoja mahdollisuuksien mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa ei toteuteta kasvillisuuden, eliöiden tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimintoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 1
Hankkeessa käytetään julkisia kulkuvälineitä ja sähköisiä kokoustapoja mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 –ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän paperia ja käyttämään toteuttajaorganisaatioiden jätteidenlajittelumahdollisuuksia. Hankkeessa neuvotaan uusyrityksiä toimintansa digitalisointiin ja jätteiden oikeanlaiseen lajitteluun.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Emme kouluta hankkeeseen osallistujia eri energialähteiden käytön ympäristövaikutuksiin. Hankkeen toteutuksen aikana hankkeella ei ole vaikutusmahdollisuutta toteuttavien organisaatioiden energiakäyttötapoihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten työllisyyttä alueellisesti. Tämän myötä tapahtuu asennemuutosta yritysten työntekijöiden rekrytoinnissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa luodaan työllisyydenhoidon ja koulutuksen uusia malleja, jotka on hyödynnettävissä alueellisesti ja kansallisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeen aikana käytetään ja kehotetaan osallistujia käyttämään julkisia kulkuvälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Työllisyyden ja parantuneiden taloudellisten mahdollisuuksien myötä osallistujien ja heidän perheensä hyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, työllisyys vaikuttaa myönteisesti heikommassa asemassa olevien asemaan perheissä ja yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Parantuneen työtilanteensa myötä osallistujat pääsevät parempaan yhteiskunnalliseen asemaan ja pääsevät osallistumaan kulttuurielämään harrastavana tai kuluttavana osapuolena entistä enemmän.
Kulttuuriympäristö 2 4
Kanta-Hämeen kulttuuriympäristö saattaa kehittyä paikallisyhteisöihin päässeiden ulkomaalaistaustaisten myötä. Tulevaisuudessa alueella pysyvästi asuvien myötä kuntien kulttuuritarjonta vastannee muuttuneeseen kysyntään nykyistä enemmän. Alueen toimintaympäristö ja toimintatavat kansainvälistyvät hankkeen tulosten myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen osallistujille ei pidetä ympäristöosaamista kehittävää koulutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

International Talents in Kanta-Häme –hanke paransi Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllisyystilannetta palkkatyön tai yrittäjyyden keinoin. ESR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttajana oli Hämeenlinnan kaupunki, ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) oli hankkeen osatoteuttajana. HAMK:in roolina oli tuottaa hankkeessa tarjottava suomen kielen S2-opetus.

Hankkeessa osaajat ovat verkostoituneet yritysten ja organisaatioiden kanssa hankkeen erilaisten rekrytointitapahtumien ja hankkeen tarjoamien yrityskontaktien avulla. Hankkeessa löydettiin keinoja ylittää kansainvälisten osaajien työllistymisen tyypillisiä ja tunnettuja esteitä. Hankkeessa vahvistettiin osallistujien työelämävalmiuksia ja rohkaistiin tunnistamaan omaa osaamistaan sekä sanottamaan sitä erilaisiin henkilökohtaisiin portfolioihin. Hanke tarjosi osallistujille mentorointipalveluja sekä organisoi mm. työnhakupajoja, video-CV työpajan, LinkedIn-koulutusta ja yrittäjyys- ja uravalmennusta. Hankkeen tarjoaman suomen kielen opetuksen tavoitteena oli kielitaidon kehittyminen YKI4/B2 tasolle.

Tavoitteena oli saada hankkeeseen 100 osallistujaa, joista ulkomaalaistaustaisia olisi 80 ja kantasuomalaisia paluumuuttajia tai ulkosuomalaisia 20. Tavoite oli, että osallistujista 80 % työllistyy palkkatyön tai yrittäjyyden kautta. HAMKin tavoite oli tarjota YKI4 tasolle tähtäävää suomen kielen opetusta 40 henkilölle. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli 70 ulkomaalaistaustaista osallistujaa. HAMKin kielikoulutukseen osallistui 46 talenttia. Suomalaistaustaiset kuten paluumuuttajat olisivat myös voineet hyödyntää hankkeen kautta tulevia verkostoitumismahdollisuuksia, mutta he eivät osoittaneet kiinnostusta hankkeen osallistujilleen tarjoamiin verkostoihin.

Hankkeen aikana tehtiin seurantaa myös muista positiivisista siirtymistä kuin työllistymisestä. Useat kv-osaajat olivat jaksoja palkkatukityöllistettyinä tai työkokeilussa. Jokainen positiivinen muutos on rohkaiseva ja itsetuntoa vahvistava, mikä vaikuttaa merkittävästi ihmisen kokonaishyvinvointiin ja elämänlaatuun. Osallistujista liki puolet (46 %) ilmoitti työllistyneensä lopettaessaan hankkeessa, ja opiskelijoiksi oli siirtynyt noin kolmasosa (29 %) eli positiivisia siirtymiä oli yhteensä noin 74 %. Työttömänä ilmaisi olevansa viidesosa osallistujista, työelämän ulkopuolella oli 1 %. Kielikoulutuksen osalta liki 60 % osallistujista, 27 henkilöä, saavutti hankkeessa tavoitellun YKI4 tason ja heistä osa jopa korkeamman YKI5 tason.

Hanke mallinsi kv-talenttien tarpeisiin vastaavan ja aikaisemmin puuttuneen vahvan tuen heidän polutukselleen ja koutsaamiselle työllistymiseen ja työelämävalmennukseen ottaen huomioon myös yritysten esiin tuoman korkeamman tason kielitaidon vaatimuksen Kanta-Hämeessä. Malli ja jatkopolutus otettiin myös käyttöön. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa sekä tulevassa työllisyyden kuntakokeilussa. Linkki Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelujen sivulle, jossa esitellään työllisyyshankkeita, ja josta saa tarkempaa informaatiota mallinnuksesta https://www.hameenlinna.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/tyollisyyshankkeet/

Tulevaisuudessa on suunniteltu myös erilaisten palvelutarpeen mukaisten valmennuskokonaisuuksien hankkimista kv-osaajille osana Teemme yhdessä –hanketta. Työllisyyspalveluiden ja hankintojen kehittämishankkeessa (ESR) pilotoidaan uudenlaista dynaamista pienhankintamallia.

Mallintamisen prosessissa lähtökohtaisesti kv-osaaja ja hänen palvelutarpeensa ovat keskiössä koko polutuksen ajan. Suomeen tuleva korkeasti koulutettu talentti käy ensin läpi maahantuloprosessin eri vaiheineen oleskelulupaprosessista lähtien. Talentin tausta vaikuttaa hänen prosessiinsa; hän voi tulla mm. kiintiöpakolaisena, työntekijänä, opiskelijana tai perhesyistä kuten Suomessa asuvan puolison vuoksi maahan tulleet. Kansainvälisten opiskelijoiden polku eroaa muista talenteista siinä, että he siirtyvät suoraan oppilaitoksen systeemeihin saatuaan oleskeluluvan.

Mallinnus jaettiin kolmeen eri vaiheeseen maahantuloprosessin jälkeen: Welcome-vaihe, Periskooppi-vaihe ja elämä Suomessa. Maahantuloprosessin jälkeen talentti siirtyy Welcome-vaiheeseen, jossa hän vielä järjestää perusasioita. Hämeenlinnassa on maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa tarjolla usealla eri kielellä palvelupisteessä Kastellissa. Itsenäisesti informaatiota etsivä löytää sitä Hämeenlinnan omalta sivustolta www.myintegration.fi. Welcome-vaihe sisältää myös kotoutumissuunnitelman tekemistä, osaamisen tunnistamista ja urasuunnittelua TE-toimiston palveluissa sekä kotoutumiskoulutusta eri järjestäjien toimesta. Jos näiden eri vaiheiden jälkeen talentti edelleen etsii työtä ja on TE-toimiston asiakas, hän ohjautuu Hämeenlinnan kaupungin työllisyystiimin palveluihin.

Welcome-vaiheesta kv-osaaja siirtyy Periskooppi-vaiheeseen. Työttömänä oleva talentti ohjautuu Hämeenlinnan kaupungin työllisyystiimin palveluihin, jossa omavalmentajan kanssa yhdessä kartoitetaan hänen palvelutarpeensa, tarkistetaan tutkinnon rinnastamisasiat ja selvitetään osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita. Näiden perusteella räätälöidään palveluita, annetaan uraohjausta ja työnhakuopastusta, koutsataan eteenpäin sekä ohjataan verkostoihin. Merkittävää on tarjota heti lähtökohtaisesti juuri kv-osaajan tarpeisiin soveltuvat palvelut ja vahva alku kohti työelämää tai tarvittavaa lisäopiskelua. Hankkeessa ideoidun kuvallisen osaajakortin talentti työstää omavalmentajan kanssa. Osaajakortin kautta talentit tuovat osaamistaan näkyväksi työnantajille hankkeessa kehitetyllä TalentHub-sivustolla: https://www.myintegration.fi/fi/tyonhaku-tyo-ja-yrittajyys/talenthub/. Tulevaisuudessa TalentHub sivustolle tullaan lisäämään myös muiden maahanmuuttajataustaisten osaajakortteja kuin vain korkeasti koulutettujen. ELYn ja TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö mm. kielikoulutusten tai muiden palveluiden hankinnoissa on merkittävää. Yhdyspintatyöskentelyä myös muiden eri toimijoiden kanssa jatketaan ja vahvistetaan.

Hankkeessa luotiin kielenopetusmalli vaativan kielitaitotason saavuttamiseksi. Pedagoginen tavoite on vahvistaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja sekä vuorovaikutteista kielitaitoa. Koska opiskelijoiden tapa oppia on erilainen, opetuksessa käytetään useita eri menetelmiä kuten perinteiset opetusmenetelmät, vuorovaikutukselliset menetelmät sekä pelillistäminen. HAMK tulee jakamaan tekemänsä mallinnuksen kansallisesti ammattikorkeakouluille sekä muille kouluttajille käyttöön. Jatkossa HAMKin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeamman tason kielikoulutusta hyödyntäen luotua mallinnusta. Lisää informaatiota kielenopetuksen mallista saa julkaisusta Karttakepistä kännykkään: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061042638

Talentin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta tärkeitä asioita hänen elämässään ovat vapaa-aika ja sen mukanaan tuomat kontaktit. Näitä ovat mm. osallistuminen naapureiden kanssa aktiviteetteihin, harrastukset, liikunta, vapaaehtoistoiminta ja osallistuminen tapahtumiin. Elämä Suomessa sisältää tärkeät elementit; perhe-elämän, terveydestä huolehtimisen, työtä ja/tai opiskelua sekä vapaa-aikaa. Ohjaus harrastusmahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen suomalaisten kanssa vapaa-ajalla lisää kv-osaajan ja hänen perheensä arjen hyvinvointia sekä johtaa siihen, että hän voi olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa niin ansiotyössä kuin vapaa-ajalla.

Hanke osoitti, että ulkomaalaistaustaiselle kv-osaajalle tulee heti lähtökohtaisesti saada vahva alku ja ohjaus palveluihin hahmottaen henkilön palvelutarpeet sekä tarjota henkilökohtaista uraohjausta ja mentorointia sekä työelämävalmennusta. Suomen kielen korkeamman tason koulutus ja verkostoituminen työnantajatahoihin ovat merkittävässä asemassa työllistymisen mahdollistamisessa. Lisäksi, onnistumistarinat mediassa nostavat talenttien tuoman potentiaalin esille. Hankkeessa tehty haastattelukierros niissä yrityksissä, jotka olivat palkanneet kv-osaajia, osoitti, mitä hyötyä maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat tuoneet yritykselle. Raportti on luettavissa: https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2020/05/International-Talents-selvitysraportti.pdf