Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21285

Hankkeen nimi: International talents in Kanta-Häme

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0146921-4

Jakeluosoite: Wetterhoffinkatu 2

Puhelinnumero: 036211

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mikkola(at)hameenlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 036214660

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

International Talents in Kanta-Häme -hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueella asuvien kansainvälisten osaajien työllisyystilannetta palkkatyön tai yrittäjyyden kautta. On olennaista, että Kanta-Hämeessä asuvien kansainvälisten osaajien osaamista pystytään hyödyntämään paremmin: Alueen yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja julkinen sektori hyötyvät kansainvälistymisestä näkyvämmin ja pysyvämmin. Lisäksi väestönkasvu on Kanta-Hämeen keskeisimpiä tavoitteita. Kuntien maantieteellinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäyntialueen laajentamisen. Niin kutsutulla Suomen Kasvukäytävällä työllistyvien perheet voivat näin pysyä alueella. Kokemusten mukaan oman alan ammattisanaston lisäksi työmarkkinat erityisesti metropolialueen ulkopuolella vaativat myös sellaista yleiskielitaitoa, jolla pärjää hyvin sekä asiantuntijatehtävissä että työpaikan eri sosiaalisissa tilanteissa.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään löytämään ratkaisuja kansainvälisten osaajien työllistymisen esteisiin. Hankkeen kohderyhmä on korkeasti koulutetut ulkomaalaistaustaiset hämeenlinnalaiset, riihimäkeläiset sekä forssalaiset, alueella asuvat ulkosuomalaiset ja ulkomailta palanneet, siellä opiskelleet ja työskennelleet kantasuomalaiset. Hankkeeseen haetaan sata asiakasta, joista kahdeksankymmentä on ulkomaalaistaustaisia. Asiakashankinnassa hyödynnetään vahvasti julkisuutta ja sosiaalisen median kanavia viranomaisyhteistyön lisäksi. Asiakkaiden tilanteiden selvittämisessä keskitytään osaamiseen, kielitaitoon ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin, joiden mukaan heille laaditaan etenemisreittejä. Lisäksi kartoitetaan alueellisten yritysten rekrytointi- ja laajentumistarpeita ja tarjotaan heille suoraan työntekijöitä. Kielikoulutuksen tarpeessa oleville järjestetään YKI 5 -tasolle tähtäävää kielikoulutusta neljällekymmenelle henkilölle Hämeen Ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Hämeen Ammattikorkeakoulu tarjoaa uusille yrittäjille mentorointipalvelua.

Hanke lisää osallistujien työelämänvalmiuksia ja edesauttaa heidän ammatillista verkostoitumistaan niin face-to-face –kontakteja kuin sähköisiä kanavia (mm. LinkedIn, Omani) hyödyntäen. Hanke osallistuttaa asiakkaita oman ammattialojen foorumeihin, seminaareihin ja suurempiin tapahtumiin. Hanke järjestää Linnan kehitys Oy:n, Hämeen Kauppakamarin ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa talent match -tapahtumia. Hankkeen asiakkaille järjestetään esiintymismahdollisuuksia ammattifoorumeissa ja verkon välityksellä. Esiintymisten tallentamisella ja verkossa jakamisella luodaan osallistujille myös työnhaussa käytettävä portfolio.

Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueiden yritykset eivät yksin pysty tarjoamaan kaikille hankkeen asiakkaille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Lisäksi alue on asiantuntijayritykselle markkina-alueena melko suppea. Hankkeessa laajennetaankin osallistujien työnhakualuetta ja yritysten toiminta-alueita pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle luomalla yhteistyökontaktit mm. COME 2 -keskuksen ja Tampereen Twinklen kanssa. Tarpeen mukaan edesautetaan ulkomailla hankitun osaamisen ja koulutuksen tunnustamista Opetushallituksen ja muiden viranomaisten kanssa. Hankkeessa tuetaan osallistujien yritystoiminnan aloittamista eri yrittäjyysmuodoissa.

Hankkeen tuloksena vähintään 80 % asiakkaista työllistyy palkkatyöntekijänä tai yritystoiminnan kautta. Osallistujien työssäkäyntialue laajenee asuinkuntaa vaihtamatta. Alueen elinkeinoelämä kykenee hyödyntämään asiakkaiden osaamista ja sen myötä alueen yritysten markkina-alueet kasvavat ja alue kansainvälistyy. Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulussa syntyy uusi kielenopetuspaketti, jolla pystytään jatkossa parantamaan esimerkiksi valmistuneiden ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksia alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat
- opintojaan joko ulkomailla tai Suomessa suorittaneet korkeasti koulutetut ulkomaalaistaustaiset, aikuisopiskelijat, sekä ei omaa koulutusta vastaavissa työtehtävissä työskentelevät;
- Suomeen palanneet, ulkomailla opiskelleet tai työkokemusta saaneet kantasuomalaiset
- Suomeen muuttaneet ulkosuomalaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Alueen yritykset, jotka saavat kansainvälistä osaamista käyttöönsä paikallisesti.

2. Hämeen Ammattikorkeakoulu, joka kehittää aikaisemmin huomiomatta jääneen kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa uutta kielenopetusmallia.

3. Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kunnat sekä TE-toimisto palveluineen ja työntekijöineen. Kehittämällä kohderyhmän palveluja kasvatetaan myös palveluosaamista.

4. Toiminnan kehittämisestä hyötyy myös tuleva maakunnan valmisteilla oleva kasvupalvelut.

5. Alueen kansainvälinen väestö, perheet voivat jäädä asumaan alueelle työssäkäyntialueen laajetessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 356 073

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 557

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Hämeenlinnan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Hämeenlinna, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 9-11

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Te-toimiston työvälitystilastosta näkyy vain vailla kansalaisuutta olevat ja sen pohjalta työnhakijoita tammikuussa 2018 Kanta-Hämeessä työttömänä oli: Alin korkea-aste eu-kansalaiset 5, muut ulkomaalaiset 11 Alempi korkeakouluaste eu-kansalaiset 9, muut ulkomaalaiset 31 Ylempi korkeakouluaste eu-kansalaiset 17 , muut ulkomaalaiset 17 Tutkijakoulutusaste eu-kansalaiset 3, muut ulkomaalaiset 4. Linnan Kehitys Oy:n kysely kansainvälisen taustan omaaville työnhakijoille ja opiskelijoille 2/2017: vastauksia 135, heistä 34 % oli korkeastikoulutettuja (47 hlöä). Koulutustaan vastaamattomassa työtehtävässä kertoi olevansa 81 % vastaajista. Naisista 76 % ei ole työskennellyt ollenkaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työttömyys koskee Kanta-Hämeessä asuvien puolisoja (naisia). Arviomme mukaan nämä puolisot muodostavat noin 60 % kohderyhmästä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edesautetaan kansainvälisten osaajien työllistymistä omalla alallaan. Asiakkaista naisten vähimmäismäärä on 60 %. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei toteuteta luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyviä toimenpiteitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 1
Hankkeessa käytetään julkisia kulkuvälineitä ja sähköisiä kokoustapoja mahdollisuuksien mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa ei toteuteta kasvillisuuden, eliöiden tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimintoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 1
Hankkeessa käytetään julkisia kulkuvälineitä ja sähköisiä kokoustapoja mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 –ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän paperia ja käyttämään toteuttajaorganisaatioiden jätteidenlajittelumahdollisuuksia. Hankkeessa neuvotaan uusyrityksiä toimintansa digitalisointiin ja jätteiden oikeanlaiseen lajitteluun.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Emme kouluta hankkeeseen osallistujia eri energialähteiden käytön ympäristövaikutuksiin. Hankkeen toteutuksen aikana hankkeella ei ole vaikutusmahdollisuutta toteuttavien organisaatioiden energiakäyttötapoihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten työllisyyttä alueellisesti. Tämän myötä tapahtuu asennemuutosta yritysten työntekijöiden rekrytoinnissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa luodaan työllisyydenhoidon ja koulutuksen uusia malleja, jotka on hyödynnettävissä alueellisesti ja kansallisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeen aikana käytetään ja kehotetaan osallistujia käyttämään julkisia kulkuvälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Työllisyyden ja parantuneiden taloudellisten mahdollisuuksien myötä osallistujien ja heidän perheensä hyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, työllisyys vaikuttaa myönteisesti heikommassa asemassa olevien asemaan perheissä ja yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Parantuneen työtilanteensa myötä osallistujat pääsevät parempaan yhteiskunnalliseen asemaan ja pääsevät osallistumaan kulttuurielämään harrastavana tai kuluttavana osapuolena entistä enemmän.
Kulttuuriympäristö 2 4
Kanta-Hämeen kulttuuriympäristö saattaa kehittyä paikallisyhteisöihin päässeiden ulkomaalaistaustaisten myötä. Tulevaisuudessa alueella pysyvästi asuvien myötä kuntien kulttuuritarjonta vastannee muuttuneeseen kysyntään nykyistä enemmän. Alueen toimintaympäristö ja toimintatavat kansainvälistyvät hankkeen tulosten myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen osallistujille ei pidetä ympäristöosaamista kehittävää koulutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-