Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21289

Hankkeen nimi: Työodotusten toteutuminen - työurien jatkumisen mahdollistaja ja osa yrityksen menestymistä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 0400 827 251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Maarit Puumalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.puumalainen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-793026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

TCD Consulting And Research Oy, 2572597-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työodotusten toteutuminen työuran jatkumisen mahdollistajana ja osa yrityksen menestymistä –hankkeen päätavoitteena on kehittää malli siitä, miten yrityksen henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Työhyvinvointia tarkastellaan työhön kohdistuvien odotusten toteutumisen kannalta, eli kuinka hyvin yksilölliset työodotukset täyttyvät henkilön työtehtävissä ja –suorituksissa. Yksilön kannalta parempi työodotusten täyttyminen tukee työssä pysymistä eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin. Yrityksen kannalta hankkeessa tuotetaan ja dokumentoidaan se, miten henkilöstön työodotusten toteutumisen kehittäminen näkyy yrityksen tuloksessa. Yrityskohtaisesti tuloksellisuutta voidaan mitata erilaisilla mittareilla, jotka määritellään yrityksen strategiasta käsin.
Hankkeessa on mukana 7 eri alan pk-yritystä, 1 kolmannen sektorin toimija sekä koulutuskuntayhtymän yksi yksikkö, jolla toimintamallia rakennetaan ja testataan. Kehittämistyö rakentuu kolmeen päävaiheeseen:
- Lähtökartoituksen kautta päätettävät tavoitteet, toimenpiteet ja käytettävät mittarit
- loppuarvioinnin kautta tarkasteltavat tulokset ja niiden väliset yhteydet
- prosessin kokonaisarvioinnin kautta laadittavan mallinnuksen rakentaminen, dokumentointi ja julkaisu
Hankkeen tuloksena syntyy yleistettävä malli siitä, miten työhyvinvoinnin kehittämiseen käytettävä panostus näkyy yrityksen tuloksissa. Kehitettävän mallin kautta voidaan vaikuttaa yksilöllisiin päätöksiin työurien jatkamisesta, pitkällä aikavälillä myös sairaspoissaoloihin sekä yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen ja siinä menestymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat johto ja henkilöstö yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat pk-yritykset sekä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ha-luavat tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseen laitetuista panostuksen vaikutuksista yrityksen tai organisaation tuloksellisuuteen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 170

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 159

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 159

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Sonkajärvi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomalaiset työmarkkinat jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti naisten ja miesten töihin kansainvälisestikin verrattuna. Hankkeessa toimitaan useilla toimialoilla, myös perinteisillä mies- että naisvaltaisilla aloilla, joiden haasteet ovat jossain määrin erilaisia. Monilta suurten rakennemuutosten kohteena olevilta miesvaltai-ilta teollisuusaloilta katoaa työpaikkoja kun taas esimerkiksi hoiva-alalla työllisyys- ja yrittäjyysnäkymät ovat vakaat, jopa kehittyvät. (Elinkeinoelämän keskusliitto, Naiset ja miehet työelä-mässä, 2013). Hankkeen kohderyhmää on arvioitu toimialojen mukaisesti. Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on laadittu hyödyntäen Lapin Letka -hankkeen laatimaa Suvauskonetta (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php), jolla on mahdollista arvioida hanketoiminnan sukupuolivaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteiden sisältö suunnitellaan ja toteutetaan siten että tasa-arvoinen osallistuminen on sukupuolinäkökulmastakin mahdollista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa tiedostetaan ja toteuttamisessa huomioidaan työelämän sukupuolistuneet rakenteet ja käytännöt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla tuetaan yritysten tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Työurien pidentäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen helpottavat yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 10
Hanke hyödyntää ja kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita (kehittämispalvelut).
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on kehittää työhyvinvointia ja -motivaatiota parantavien toimenpiteiden sekä yrityksen tuottavuuden välisen yhteyden mitattavaa mallia
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen tuottama malli tuottaa työhyvinvointia molemmille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen tuottama malli perustuu yksilöllisiin työodotuksiin, joten työhyvinvoinnin kehittämistoimet laaditaan yksilöllisesti. Tästä syystä kehitettävä malli tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työodotusten toteutuminen – työurien jatkumisen mahdollistaja ja osa yrityksen menestymistä –hankkeessa on mitattu pk-yrityksien työhyvinvoinnin vaikutusta yritystoiminnan tuottavuuteen.

Hankkeessa tehtiin kohdeorganisaatioille alkukartoitus työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, määritettiin tavoitteet sekä suunniteltiin kehittämistoimet niiden parantamiseksi. Työhyvinvoinnin kehittymistä sekä vaikuttavuutta mitattiin uudelleen 10 kuukauden kuluttua työhyvinvoinnin mittaamiseen kehitetyillä Timantti-mittareilla. Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että työhyvinvointi on kasvanut jos toimintaa on lähdetty kehittämään kehitystä vaativien asioiden edellyttämällä tavalla. Lyhyen mittausajan aikana osassa hankkeen toimissa mukana olleissa yrityksissä on tapahtunut työhyvinvoinnin kasvua sekä myös vaikuttavuutta toiminnan tuottavuuteen. Hankkeen toimiin osallistui kahdeksasta yrityksestä/organisaatiosta johtoa- sekä henkilöstöä Ylä-Savosta.

Hankkeen tuotoksena ja tuloksena on tuotettu mallikuvaus työhyvinvointiin vaikuttavista mittareista. Mallikuvauksen pohjana ovat mukana olleiden yritysten/organisaatioiden työhyvinvoinnin alkukartoitukset sekä loppukartoitukset, sekä näistä tehdyt analyysit niiden vaikuttavuudesta työodotuksiin sekä työhyvinvoinnin kehittämisen kautta työn tuottavuuteen. Hankkeen tuloksena on tuotettu Tuotos 1:Työodotusten toteutuminen – raportti alkukartoitukset tuloksista ja johtopäätöksistä sekä Tuotos 2: Video ja raportti, työhyvinvointitoimenpiteiden vaikutuksista osallistuneiden organisaatioiden kokemana.