Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21290

Hankkeen nimi: Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018-2019

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Savon Liikunta

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1440589-3

Jakeluosoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 050-322 3971

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.pohjois-savonliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Susanna Markkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-322 3971

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhä useammissa perheissä harrastamisen hinta rajoittaa tai jopa estää lasten/nuorten harrastamista. Myös aikuisten liikkumattomuus, huonot liikuntakokemukset ja haasteelliset elämäntilanteet heijastuvat monin tavoin koko perheen hyvinvointiin, lasten osallistumisen mahdollisuuksiin, liikunnallisen elämäntavan syntyyn sekä työikäisten työ- ja toimintakykyyn. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus kokeilla eri lajeja ja löytää sitä kautta itselle ainakin yksi mieluisa harrastus, kokeilujen ja harrastuksen löytymisen tulisi olla mahdollista vielä aikuisiälläkin. Hankkeen Perheiden Liikuntalauantait tarjoavat yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaisille kuopiolaisille perheille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua säännölliseen, ohjattuun ja osallistujille maksuttomaan toimintaan yhdessä koko perheenä, samanaikaisesti eri-ikäisten lasten kanssa.

Perheiden Liikuntalauantait toteutetaan Pohjois-Savon Liikunnan ja kahdeksan eri lajin seuran/muun tahon yhteistyönä. Jokainen seura/taho vastaa neljän peräkkäisen Liikuntalauantain matalan kynnyksen toiminnan tuottamisesta. Hankkeessa yhteistyöllä ennen Perheiden Liikuntalauantaiden toimintakauden käynnistymistä toteutettava Perhetapahtuma innostaa perheitä osallistumaan Liikuntalauantaihin ja tarjoaa vinkkejä perheenä liikkumiseen kotona. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia Tulevaisuusiltoja. Iltoihin kootaan eri toimintasektoreilta tulevia yhdistyksiä/muita tahoja sekä kaupungin edustajia ideoimaan ja suunnittelemaan uusia, yhteistyössä toteutettavia, matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja tietyille kohdennetuille työikäisten ryhmille (esim. diabeetikot, terveydellisiä riskitekijöitä omaavat, työttömät, nuoret työikäiset, 50+-vuotiaat).

Perheiden Liikuntalauantaiden juurtuessa kaikille kuopiolaisille perheille on tarjolla uusi perheen yhteinen, lähes ympärivuotisen harrastus. Lisäksi niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin voivat Liikuntalauantaiden kokeilujen kautta löytää itselle mieluisan harrastuksen/lajin tai seuran, jonka toimintaan kiinnittyä. Hanke lisää liikettä vaikuttavasti niin osallistumiskerroilla kuin vapaa-ajallakin, edistää liikunnallisen elämäntavan syntymistä ja juurtumista perheisiin, työikäisten työ- ja toimintakyvyn myönteisiä muutoksia unohtamatta. Kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja sosiaalisen osallisuuden tukemisessa vahvistuu. Perheiden Liikuntalauantait luovat uuden väylän ohjautua ja kiinnittyä seuratoimintaan ja uudet harrastajat, jäsenet ja toimijat tukevat kolmannen sektorin elinvoimaisuutta. Hanke edistää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä monella tasolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä Perheiden Liikuntalauantaihin osallistuvat, taustoiltaan hyvin erilaiset, kuopiolaiset, pääsääntöisesti työikäiset aikuiset sekä heidän kanssaan osallistuvat lapset ja nuoret, suurin osa osallistuvista perheitä. Lapset/nuoret osallistuvat toimintaan yhdessä mukana olevan huoltajansa (=vanhempi, isovanhempi, kummi, isosisar, tuttava, ym.) kanssa. Perhe käsite nähdään hankkeessa laajempana vaikkakin suurin osa osallistujista on mitä todennäköisimmin työikäinen vanhempi-lapsi/työikäiset vanhemmat-lapset -kokoonpanoja. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan etenkin seuratoiminnan ulkopuolelta tulevia sekä haasteellisissa elämäntilanteissa olevia työikäisiä perheineen ja aktivoida ja osallistaa Liikuntalauantai -toiminnalla niitä työikäisiä ja perheitä, jotka eivät vielä liiku työ- ja toimintakyvyn ja terveyden katsantokannalta riittävästi.

Heti hankkeen käynnistymisen varmistuttua laaditaan suunnitelma hankkeen pääkohderyhmän ja etenkin haasteellisissa elämäntilanteissa olevien perheiden tavoittamiseksi ja mukaan innostamiseksi. Suunnitelmaan listataan tahot, joille hankkeesta halutaan kertoa kasvokkain ja listausta täydennetään matkan varrella. Kuopion kaupungilta saadaan tietoa tärkeistä tavattavista tahoista ja oleellisista henkilöistä. Listaukseen laaditaan alustava tapaamisaikataulu. Tavattavina tahoina ainakin Kuopion kaupungin eri palvelualueita (esim. sosiaalipalvelut, päivähoito, perusopetus, neuvola, mielenterveys, päihdetyö, työllisyyspalvelu), Työkuntoon-hankkeessa rakentuneen verkoston toimijoita ja esim. maahanmuuttajien kanssa tekemisissä olevia tahoja. Hanketietous leviää TL 5:n kannalta oleelliselle kohderyhmälle myös Kuopion Kake-hankkeiden ohjausryhmäverkoston kautta ja alusta alkaen hankkeesta viestitään aktiivisesti, laajasti ja monikanavaisesti Pohjois-Savon Liikunnan tapahtumissa, tilaisuuksissa ja muussa viestinnässä ja esim. koulumaailmaan Liikkuva koulu -tekemisen kautta. Myös mukaan toimintaa tuottamaan lähtevien seurojen verkostojen kautta viesti leviää laajasti tavoittaen erilaisia kuopiolaisia perheitä.

Lisäksi laaditaan laajempi, aikataulutettu hankkeen viestinnän ja "näkymisen" suunnitelma (mitä tehdään, missä, milloin, miksi) - tavoitteena on, että hanketietoisuus leviää laajalle ja hanke on kaupunkilaisten puheissa ennen hankkeen Perhetapahtumaa ja säännöllisen toiminnan käynnistymistä. Toiminnan vakiinnuttamisen osalta on tavoitteena, että hankkeen aikana päästään kuvaamaan Perheiden Liikuntalauantai -kokonaisuutta ja kokemuksia sekä hankeaikana rakennettavaa toiminnan jatkumisen mallia jatkon kannalta oleelliselle taholle/oleellisille tahoille.

Ylinnä kuvatun lisäksi hankkeen kohderyhminä ovat uuteen Perhetapahtumaan osallistuvat kuopiolaiset ja Tulevaisuusiltoihin osallistuvat kuopiolaiset välillä Sorsasalo-Matkus toimintaa järjestävät yhdistykset ja muut tahot sekä yhdistystoimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat tahot, jotka hyötyvät varsinaisen kohderyhmän osallistumisesta ja osallistumisen aikaansaamista myönteisistä muutoksista. Esimerkiksi työikäisten osalta välillisin kohderyhminä työpaikat (työ- ja toimintakyvyn sekä tuottavuuden paraneminen) ja tahot, joissa työikäiset asioivat tai viettävät aikaa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kohoaminen heijastuu myönteisesti kouluihin, päiväkoteihin, terveydenhuoltoon ja muihin asiointitahoihin. Seurojen elinvoimaisuuden vahvistumisen ja positiivisen näkyvyyden myötä välillisenä kohderyhmänä seurojen jäsenistö laajemmin. Jos Tulevaisuusiltojen myötä onnistutaan jatkossa käynnistämään uusia matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja, ovat välillisenä kohderyhmänä noihin uusiin toimintamuotoihin osallistuvat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 713

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 713

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 472

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 472

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 149

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin ja hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tarkastellaan molempien sukupuolten osallistumista hankkeen toimenpiteisiin ja arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikessa hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti molemmat sukupuolet, mutta tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Mitä todennäköisimmin Perheiden Liikuntalauantait toteutetaan joidenkin lajien (jalkapallo, yleisurheilu) toimintakertojen osalta ainakin osittain ulkona erilaisissa ympäristöissä, osallistujat tutustuvat Kuopion hienoihin liikuntaympäristöihin. Materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhdistysten toiminta-alueella ja suuren potentiaalisten osallistujien joukon lähellä. Näin ilmastoa kuormitetaan kulkemisen aiheuttamien päästöjen osalta mahdollisimman vähän. Osallistuneista osa motivoituu hyötyliikkumaan toimintakerroille ja arjessaan laajemminkin. Välillisenä vaikutuksena yhä useammat kuopiolaiset löytävät harrastuksia läheltä ja kulkeminen vähenee. Jatkossa voi syntyä uusia yhteistyössä kaupungin keskusta-alueella toteutettavia hyvinvointipalveluja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
Mahdollisilla ulkona toteutettavilla toimintakerroilla osallistujat tutustuvat hienoihin ympäristöihin ja havainnoivat luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Lyhyet etäisyydet toimintakertoihin osallistumiseen minimoivat kasvihuonekaasujen syntymisen. Koko perhe kulkee samassa kulkuneuvossa ja osallistujilla on mahdollisuus kulkea hyötyliikkuen tai bussilla. Välillisenä vaikutuksena hankkeen toimintaan osallistuneet voivat löytää itselle mieluisan harrastuksen jatkossa aiempaa lähempää omaa asuinpaikkaa. Liikunnallisen elämäntavan vahvistumisen/syntymisen myötä aktivoidutaan hyötyliikkumaan aiempaa enemmän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Materiaalihankinnoissa huomioidaan ekologisuus. Ohjauksissa hyödynnetään olemassa olevaa välineistöä uusien tarvittavien välineiden hankinnan rinnalla. Hankkeelle hankitaan yhteisesti kaikilla Perheiden Liikuntalauantaiden toteutuskerroilla lajista toiseen kiertävä perusvälinepaketti. Tulostukset tehdään pääsääntöisesti kaksipuoleisina ja infoja ja materiaaleja jaetaan sähköisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 3
Paikallinen tarjonta monipuolistuu hankkeen myötä ja hankkeen toimenpiteet toteutuvat lähes kokonaan paikallisin resurssein. Hankkeen toimenpiteiden myötä kehitetään toimintaa paikallistasolla. Välillisesti hankkeen toimenpiteet edistävät, mm. yhteistyön lisääntymisen kautta, paikallisin resurssein paikallistasolla toteutettavan tarjonnan lisääntymistä hankkeen jälkeenkin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 5 1
Hankkeen toiminta toteutetaan määrällisesti suurelle joukolle ihmisiä ja yhdistyksiä lähellä ihmisten asuinpaikkaa ja yhdistysten toiminta-aluetta. Usea pääsee osallistumaan kävellen, pyörällä, bussilla tai samalla kyydillä (perheet). Välillisesti innostutaan kulkemaan lyhyet matkat aiempaa useammin hyötyliikkuen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke edistää vaikuttavasti kohderyhmän hyvinvointia (terveys, hyvinvointi, osallisuus, osallistuminen, työllisyys, matalan kynnys, harrastemahdollisuudet, luovuuden toteuttaminen, jne.). Välillisesti hanke edistää laajemmin hankkeessa mukana olevien seurojen ja yhdistysten hyvinvointia sekä hankkeen toimintaan osallistuneiden lähipiirin hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 7
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti naisiin ja miehiin. Hankkeessa toimitaan sukupuolineutraalisti ja suvaitsevaisesti ja hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua taustoiltaan kaikenlaiset henkilöt, perheet ja yhdistykset. Opitaan toimimaan ja nauttimaan liikkumisen riemusta erilaisten ihmisten kanssa. Välillisenä vaikutuksena erilaisuus nähdään aiempaa vahvemmin rikkautena ja yhteiskuntaa rikastuttavana asiana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaiset kuopiolaiset perheet ja taustoiltaan erilaiset yhdistykset. Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta ja kaikille hyvin saavutettavaa. Hanke lisää taustoiltaan erilaisten henkilöiden, perheiden ja yhdistysten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hankkeella vaikutetaan eriarvoisuuden vähenemiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen laajemminkin ihmisten ja yhdistysten arjessa.
Kulttuuriympäristö 3 1
Jotkin virkistysalueet ja maisemat tulevat osallistujille tutummiksi mahdollisen ulkona toteutettavan toiminnan ja toiminnassa osallistujien välillä käytyjen keskustelujen myötä. Myös hyötyliikkumisen lisääntyminen tutustuttaa osallistujia paremmin lähiympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 0
Tietoisuus ympäristöstä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin: 1) Perhetapahtuma, 2) säännölliset, lähes viikoittaiset Perheiden Liikuntalauantait (yht. 36 toimintakertaa) ja 3) kaksi kuopiolaisille yhdistyksille suunnattua Tulevaisuusiltaa.

Hankkeen ohjelmaltaan monipuolinen Perhetapahtuma toteutui lauantaina 1.9.2018 klo 10-14 Kuopio Maratonin yhteydessä. Ohjelmassa oli non-stop -periaatteella hankeinfoa ja infoa 8.9.2018 käynnistyvistä Perheiden Liikuntalauantaista, eri liikuntalajien kokeiluja, tutustumista seuroihin ja seurojen tarjoamiin harrastamisen mahdollisuuksiin, kaksi Maltin ja Valtin esitys-yleisötyöosuutta ja maksuton Minimaraton lapsille. Tapahtumaan osallistui mainiot 227 henkilöä ikähaarukassa 0-62 vuotta. Perhetapahtuma on jatkossakin helposti toteutettavissa ja toimisi hyvänä viestinnän väylänä Perheiden Liikuntalauantaiden jatkuessa.

Hankkeen Perheiden Liikuntalauantait oli Kuopiossa uusi, lajikirjoltaan monipuolinen, osallistujille maksuton, matalan kynnyksen perheliikuntatuote, jossa aikuiset ja lapset liikkuivat yhdessä. Perheiden Liikuntalauantaiden ensimmäiselle toimintakaudelle 2018-2019 osallistui 911 eri henkilöä. Toiminta kokosi yhteen ja liikutti laajasti erilaisia kuopiolaisia perheitä. Yhdeksän eri seuran/tahon vetämille yhteensä 36 Liikuntalauantaikerralle tuli yhteensä 2 148 osallistumista, osallistujia oli keskimäärin lähes 60/kerta. Kukin seura/laji vastasi neljän peräkkäisen Liikuntalauantaikerran toiminnan toteutuksesta. Toiminnan jatkuminen Kuopiossa on vielä avoinna, osallistuneet pitivät niin suullisissa kuin kirjallisissakin palautteissa ja yhteydenotoissa toiminnan jatkumista hyvin tärkeänä. Liikuntalauantait on herättänyt kiinnostusta niin muualla maakunnassa kuin muissa maakunnissakin ja esimerkiksi Varkaus ja Siilinjärvi käynnistävät samantyyppisen toiminnan syksyllä 2019.

Kahteen, kaikille kuopiolaisille yhdistyksille avoimeen ja osallistujille maksuttomaan Tulevaisuusiltaan (20.11.2018 ja 29.1.2019) tuli yhteensä 93 osallistumista. Ensimmäisessä illassa oli mukana 16 ja toisessa 50 eri yhdistystä. Illat rakentuivat hanke-esittelyn ja tutustumisen osuuksista sekä uuden yhteistyön ideoinnin ja koulutuksellisten sisältöjen osuuksista. Illoissa syntyi uusia yhteistyön ideoita ja moni kuvasi iltojen arvokkaaksi anniksi jo toisten yhdistysten kohtaamisen. Osallistuneet yhdistykset pitivät tilaisuuksien jatkumista tärkeänä ja hankkeen Tulevaisuusilloissa mukana ollut Sakke-hanke jatkaa Tulevaisuusiltojen toteuttamista syyskauden 2019 tilaisuudella.

Yhteenvetona hankkeen toimenpiteet vastasivat tarpeisiin, innostivat kohderyhmää osallistumaan ja hankkeen toteutus oli sisällöllisesti onnistunut. Toimenpiteitä jää elämään ja hankkeessa rakentuneet tuotteet ovat helposti toteutettavissa ja levitettäessä laajemmalle jatkossakin.