Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21292

Hankkeen nimi: Kemin Kohtaamo- Nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016259111

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.kemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Hakala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.hakala(at)kemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406748355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monilla nuorten hyvinvointia ja syrjäytymistä kuvaavilla indikaattoreilla mitattuna Kemi sijoittuu Lapin kuntien vertailussa heikoiten. Kemissä alle 30-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden, sairauspäivärahalla tai kuntoutustuella olevien lukumäärät ovat suhteutettuna asukaslukuun valtakunnallista keskiarvoa korkeammat.

Nuoren asiakkaan palveluprosessia määrittävät asiakkuuksien ja palveluiden kriteerit, määräajat työttömyyden keston suhteen, olemassa oleva palvelutarjonta, erilaisten hankkeiden tuottamat palvelut sekä eri organisaatioiden käytännöt ja rajapinnat. Palveluprosessiin kuuluvia palveluja on tarjolla, mutta niiden ajoittuminen ja sijoittuminen ei onnistu tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.Nuorilla on monenlaisia tuen, avun ja ohjauksen tarpeita, eikä nuori välttämättä tiedä, kenen puoleen hajanaisessa palvelujärjestelmässä hänen tulisi kääntyä. Palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorelle sekä jopa viranomaisille sekavana ja monimutkaisena.

Kohtaamo -hankkeen tavoite on luoda Kemiin Ohjaamo -brändin mukainen toimipiste, johon keskitetään nuorten hyvinvointi-, koulutus- ja työllisyyspalvelut.
Tavoitteena on myös integroida nuorten palvelut osaksi työllisyydenhoidon kokonaisuutta ja ratkaista rakenteellisia ongelmia esim. nuorten palveluiden hajanaisuus. Kolmas tavoite on kohderyhmän työllisyyden ja osallisuuden edistäminen.

Kohtaamossa työskentelevät palveluohjaajat/projektityöntekijät sekä muut konseptin mukaiset toimijat tehtävien sopimusten mukaisesti. Palvelujärjestelmän ongelmakohtiin ja hajanaisuuteen vaikutetaan kehittämällä asiakasprosesseja ja toimintatapoja, selkeyttämällä ja uudistamalla työnjakoa, mallintamalla ja sekä juurruttamalla toimivia käytäntöjä.Palveluohjauksella rakennetaan kunnan, TE-palveluiden, oppilaitosten ja kolmannen sektorin palveluista mielekäs ja prosessinomainen kokonaisuus, joka vastaa asiakkaan palveluntarvetta ja tukee häntä kohti työelämää, vahvistaa hänen osallisuuttaan ja edistävää hänen hyvinvointiaan.

Hankkeen tuloksena Kemissä jatkaa Kohtaamo -palvelupiste, joka tarjoaa monialaista palvelua matalalla kynnyksellä osana työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Hankkeen tuloksena nuorten työllisyysaste on noussut ja osallisuus on vahvistunut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä on kemiläiset alle 30- vuotiaat nuoret, erityisesti työttömänä olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koska Kohtaamon toiminta-ajatukseen kuuluu palvella kaikkia nuoria, Kohtaamo palvelee myös opiskelijoita joilla on tarvetta työllistymistä edistäville ja osallisuutta vahvistaville palveluille. Tavoitteena on tavoittaa 150 opiskelijaa.

Hankkeen välillinen kohderyhmä on nuorten työllisyydenhoitoon liittyvän palvelukokonaisuuden eri toimijat; Lapin te -palveluiden nuorten palvelut, Kemin etsivä nuorisotyö, Lapin AMK:n SoKu -hanke, Kemin Lämäreiden Soppi -hanke, Kemin kaupungin sosiaalityö ja Kemin kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyönpalvelut, alueen oppilaitokset, kaupungin elinvoimapalvelut sekä työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 518 396

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 507 729

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 647 996

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 634 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 360

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kemissä työttömyys koskettaa enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia: tuoreimmat tilastot ovat elokuulta 2017, jolloin 20-24 vuotiaista työttömistä työnhakijoista miehiä oli 106 ja naisia 72 ja 25-29 vuotiaista työttömistä työnhakijoista miehiä oli 92 ja naisia 59 (toimialaonline 2017).Kemiläinen työllistämismalli -hankkeessa/kuntakokeilussa on tehty kaksiasiakasanalyysiä: 24.9.2013 ja 13.3.2014.Kuntakokeilun kohderyhmänä ovat vähintään 500 päivää työttömyysetuutta saaneet taiyhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleet ja heistä ne, jotka tarvitsevat julkistentyövoimapalvelujen lisäksi kunnan järjestämiäpalveluja.Kemin kaupunki seuraa kuukausittaintyöllisyystilastoja myös sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungintasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kemissä työttömyys koskettaa enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeessa pyritään parantamaan kouluttamattomien, huonosti työllistäville aloille kouluttautuneiden ja puutteelliset työnhaku- ja mahdollisesti työelämätaidot omaavien (miesten) asemaa prosessinomaisella, kohtaavalla ja rinnallakulkevalla työotteella(palveluohjaus).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisentasa-arvon edistäminen, mutta sen tuloksetlisäävät tasa-arvoa. Asiakkaan palvelutarve (eisukupuoli) määrittää hankkeeseen mukaanpääsemisen ja toimenpiteet. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- jayhdenvertaisuussuunnitelmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).Hanke toteutetaan pääasiassa Kemin kaupunginalueella, jossa välimatkat ovat lyhyet. Tämävähentää matkustamisen tarvetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei liity Natura 2000 -ohjelmankohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toiminnoissa pyritään vähäiseenjätteiden määrään ja kierrätykseen. Kestäväkehitys huomioidaan hankinnoissa. Hankkeessanoudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupunginsisäistä kestävän kehityksen ohjelmaa, jonkamukaan pyritään suosimaan uusiutuviaenergialähteitä (Kemin kaupunki 1997).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Paikallista elinkeinorakennetta kehitetään myösheikossa työmarkkina-asemassa olevientyöllistymisedellytyksiä parantamalla. Osaavantyövoiman saatavuus paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita. Osaaminen lisääntyy
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hanke toteutetaan pääasiassa Kemin kaupunginalueella, jossa välimatkat ovat lyhyet. Myösetäyhteyksiä hyödynnetään mahdollisuuksienmukaan. Näin vähennetään liikkumisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hanke tukee sosiaalisesti kestävää kehitystä,koska siinä kohdistetaan toimenpiteitä työllisyyden edistämiseen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Kohderyhmän osaaminen ja työelämävalmiudet kasvavat. Työllistymisen myötä myös taloudellinen tilanne paranee.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa ja tulokset lisäävät tasa-arvoa. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungintasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Yhdenvertaisuuteen pyritään kohdistamalla toimia heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin (syrjäytymisvaarassa olevat nuoret) Hanke lisää yhdenvertaisuuden lisäksi kulttuurista kestävyyttä, koska maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään.
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin sisäistä kestävänkehityksen ohjelmaa (Kemin kaupunki 1997).
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupunginsisäistä kestävän kehityksen ohjelmaa (Keminkaupunki 1997).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohtaamo -hankkeen tavoitteena oli luoda Kemiin Ohjaamo -brändin mukainen toimipiste, johon keskitetään nuorten hyvinvointi-, koulutus- ja työllisyyspalvelut. Tavoitteena oli myös integroida nuorten palvelut osaksi työllisyydenhoidon kokonaisuutta ja ratkaista rakenteellisia ongelmia esim. nuorten palveluiden hajanaisuus. Kolmas tavoite oli kohderyhmän työllisyyden ja osallisuuden edistäminen.

Tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Ohjaamo Kemin toiminta jatkuu hankkeen jälkeen vakinaisena toimintana. Hankkeen aikana on rakennettu nuorten työllisyydenhoitoon pysyvä matalankynnyksen monialainen prosessinomainen toimintamalli, Ohjaamo Kemi, jossa nuorten palvelut on integroitu osaksi työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Monialaiset toimijat on sitoutettu, toimintaa on kuvattu ja mallinnettu. Ohjaamo Kemissä näkyy kemiläinen vahva verkostotyön perinne, kaikkien toimijoiden mukaan ottaminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Ohjaamo Kemissä nuorta auttaa Ohjaamotiimi, johon kuuluu Kemin kaupungin työllisyyspalveluiden nuorten palveluohjaajien lisäksi, te-palveluiden, sosiaalityön, Kelan, Lappian, Merivan ja etsivän nuorisotyön asiantuntijoita. Ohjaamon kanssa osin samoissa tiloissa toimii myös Meriva sr:n nuorten palvelut ja mediapaja. Toimintaa koordinoi kaupungin työllisyyspalvelut.

Kemin Kohtaamo –hanke tavoitti yli 500 kemiläistä nuorta. Heistä kävi henkilökohtaisella aikavarauksella yli 350 ja heistä 207 aloitti hankkeen asiakkuudessa. Hankkeen asiakkaista 56% ohjautui työhön tai koulutukseen. Työttömyys ja siitä johtuvat kustannukset on saatu laskemaan ja nuorten aktivointiaste on hyvä.

Nuorelle Ohjaamo tarjoaa hänen tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Olemme ikään kuin käyttöliittymä palvelujärjestelmään. Nuoren ei tarvitse tietää minkä viranomaisen tai toimijan puoleen tulee kääntyä, riittää kun on yhteydessä Ohjaamoon. Nuorten antama palaute Ohjaaamo Kemin toiminnasta on ollut erinomaista koko hankkeen ajan.