Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21296

Hankkeen nimi: Ohjaamo Lohja

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lohjan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1068322-0

Jakeluosoite: Karstuntie 4

Puhelinnumero: 0193690

Postinumero: 08100

Postitoimipaikka: Lohja

WWW-osoite: http://www.lohja.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva Sammalniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Nuorisosuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva.sammalniemi(at)lohja.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443740282

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Lohja - hankkeen tavoitteena on tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla kynnyksellä. Ohjaamo Lohja sijoittuu monialaiseen nuorten palvelukeskukseen, jossa tarjotaan laaja-alaisia nuorten hyvinvointia edistäviä palveluja. Työtä tehdään ratkaisukeskeisesti ja nuoria osallistaen. Palvelut räätälöidään yhdessä nuorten kanssa ja nuorten tarpeet huomioiden.

Ohjaamo Lohjan tavoitteena on rakentaa Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteinen palvelujen kehittämisalusta nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi. Ohjaamossa kootaan yritys- ja koulutusverkosto, jonka avulla laajennetaan nuorten työllisyys- ja opinnollistamispolkuja. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan yksilö-ja ryhmäohjauksen menetelmillä.

Ohjaamossa tarjotaan nuorille matalan kynnyksen terveyspalveluja, jossa keskiössä ovat nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Terveyspalveluissa toteutetaan nuorten työ- ja toimintakyvyn arviointeja ja terveystapaamisia.

Odotettuja tuloksia ovat nuorten työllisyystilanteen parantuminen ja työttömyysajan lyhentyminen. Opinnollistamisen kehittämisellä tehdään näkyväksi nuorten osaaminen. Nuorten kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja elämänhallinta paranevat. Monialainen verkostotyö laajenee ja monipuolistuu, jonka myötä nuoret saavat palvelut oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja joustavasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamo Lohjan -hankkeessa varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät, syrjäytymisvaarassa ja koulutuksen ulkopuolella olevat lohjalaiset nuoret. Ohjaamo Lohja palvelee kaikkia nuoria heidän tarvitessaan tietoa, neuvontaa ja palveluohjausta. Kohderyhmänä on myös hankkeessa ja Nuorisokeskuksessa työskentelevä henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä Ohjaamo Lohja -hankkeessa ovat nuorten sidosryhmät, julkiset ja yksityiset palveluntuottajat, työvoimaa tarvitsevat yritykset ja 3. sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 470 224

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 420 878

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Lohja

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lohjan kaupunki / Nuorisokeskus, Kullervonkatu 7

Postinumero: 08100

Postitoimipaikka: Lohja

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 611

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toiminnassa ja muista hankkeista saatuja hyviä käytänteitä hyödynnetään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjaamossa kohdataan ja palvellaan nuoria yhdenvertaisesti ja sukupuolineutraalisti. Hankkeessa arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia erikseen naisiin ja miehiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään huomioimalla naisten ja miesten työhön sekä koulutukseen pääsyn yhdenvertaisuutta ja tarjotaan nuorten tarpeiden mukaisia tukipalveluja työssä, koulutuksessa ja valmiuksien kehittämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Lohjan kaupungin strategian yksi keskeinen tavoite on kestävä kehitys ja osa hankkeeseen osallistuvista nuorista sijoittuu Kierrätyskeskukseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Lohjan kaupunki kuuluu Hinku -hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Hyödynnetään ympäröivää luontoa toimenpiteissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Lohjalla on 18 Natura kohdetta, joita hyödynnetään.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Suositaan kestävää kehitystä ja kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Jaetaan tietoa ja kerrotaan uusiutuvasta energiasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Paikallisen työvoiman ja työpaikkojen tarve kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen avulla tuotetaan hyvinvointia kohderyhmälle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Suositaan julkisia joukkoliikkennevälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeessa tuotettu palvelu on kaikille samanarvoista sukupuolesta, kansallisuudesta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa tuotettu palvelu on kaikille samanarvoista sukupuolesta, kansallisuudesta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 4
Kulttuuri luo hyvinvointia ja yhteistyötä kulttuuripalvelujen kanssa tehdään jatkuvasti. Hankkeen toiminta tukee nuorten osallisuutta.
Ympäristöosaaminen 7 7
Kasvatetaan nuoria ympäristöosaamiseen. Lohjan kaupungin Kierrätyskeskus ja sen kestävän kehityksen periaatteet ovat osa nuorisokeskuksen toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamot ovat ympäri Suomea sijaitsevia paikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota tukea, ohjausta ja neuvontaa nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjaamo-toiminta tuo nuorten palvelut saman katon alle, jotta nuorten olisi helpompi saada tarvitsemaansa tukea ja apua. Ohjaamo Lohja -hanke sijoittui Nuorisokeskukseen, joka on Lohjan kaupungin ylläpitämä monialainen nuorten palvelukeskus.

Ohjaamo Lohja -hankkeen kohderyhmänä olivat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen tavoitteena oli tarjota nuorille tukea, ohjausta ja neuvontaa monialaisesti ja matalalla kynnyksellä. Tätä tavoitetta toteutettiin tarjoamalla kohderyhmälle monialaisia palveluita sekä ilman ajanvarausta, että ajanvarauksella. Monialainen verkostotyö laajeni ja monipuolistui hankkeen toiminnan myötä. Hanketoimenpiteiden myötä nuoria saatiin ohjatuksi erityisesti vapaille työmarkkinoille, tukityöllistämistoimenpiteisiin sekä koulutukseen. Työelämävalmiuksia lisättiin lyhytkorttikoulutuksilla, info- ja rekrytointitilaisuuksilla sekä erilaisilla ryhmätoiminnoilla.

Ohjaamo Lohja -hankkeen suurin kohderyhmä Nuti-tilastoinnin mukaan oli 18–24-vuotiaat lohjalaiset työttömät ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Nuti-tilastoinnin mukaan Ohjaamo Lohjan palveluiden käyttökerrat yksilöiden osalta ajalta elokuu 2018 - joulukuu 2020 olivat yhteensä 4082. Kaikki käyttökerrat samalta ajanjaksolta oli 9987 (sis. ryhmät). ESR-henkilötietojärjestelmän mukaan Ohjaamossa hankkeen aikana ohjausprosessin aloitti 588 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Kaikki Ohjaamossa asioineet nuoret eivät täyttäneet ESR-henkilötietolomakkeita, eikä lomakkeita kerätty ns. non stop -palvelun asiakkailta.

Ohjaamo Lohja -hankkeen tavoitteena oli kehittää Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyötä nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi sekä laajentaa nuorten opinnollistamismahdollisuuksia ja tiivistää yritys- ja oppilaitosyhteistyötä. Hankerahoituksella palkatun yritys- ja opinnollistamisohjaajan ja TE-toimiston asiantuntijan toimesta tehtiin yritysvierailuja sekä toteutettiin yritysrekisteri Ohjaamon henkilökunnan käyttöön ja palveluohjauksen tueksi. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten määrä oli 47 ja yhteisöjen 13. Hankerahoituksen avulla järjestettiin korttikoulutuksia, jotka osaltaan paransivat nuorten työllistymismahdollisuuksia. Korttikoulutuksiin osallistui hankkeen aikana 206 nuorta. Hankkeen toimenpiteenä pilotoitiin opinnollistamisen malli nuorisotyöpajaympäristössä sekä toteutettiin osaamistodistusmalli, toimintaympäristön sekä koko opinnollistamisprosessin kuvaus. Opinnollistamisen toimilla varmistettiin, että opinnot oli mahdollista suorittaa loppuun vaihtoehtoisella tavalla.

Hankkeessa tarjottiin matalan kynnyksen terveyspalveluja kohderyhmälle. Palvelujen keskiössä oli nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hankerahoituksella palkattu Ohjaamo-terveydenhoitaja kartoitti nuorten terveydentilaa ja elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti terveystapaamisten muodossa. Terveystapaamisissa nuorten työ- ja toimintakykyä arvioitiin sekä nuorille annettiin tarvittava jatko-ohjaus ja tuki. Terveydenhoitaja laati hoitosuunnitelmia sekä varmisti niiden toteutumista. Terveydenhoitaja antoi lisäksi psykososiaalista tukea eri menetelmien avulla.

Hankkeen tavoitteena oli luoda pysyvä Ohjaamo-toimintamalli Lohjalle. Tämä tavoite toteutui, kun Ohjaamo-toiminta vakinaistettiin Lohjalla vuoden 2021 alussa Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteisestä päätöksestä.