Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21298

Hankkeen nimi: Avoimet ammatilliset opinnot

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 27 A

Puhelinnumero: 02 330 0000

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Mäkelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitoimiston päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.makela(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449073166

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä OSAO, 0992445-3
Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia, 0124610-9
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 0212371-7
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, 0993644-6
Salon seudun koulutuskuntayhtymä/ Salon seudun ammattiopisto, 0139545-4
Länsirannikon Koulutus Oy WInNova, 2245018-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi sekä kehittää ja testata palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton testaaminen toteutetaan valtakuntaa kattavasti edustavien pilottiorganisaatioiden toimesta. Käyttöönoton tukena toimivat käyttöönoton kokemuskouluttajat – organisaatiot, jotka ovat AAVA-hankkeessa kehittäneet palvelukonseptin ja ottaneet sen käyttöön. Kaikki toteuttajaorganisaatiot kehittävät palvelun käyttöönottoa tukevia toimintatapoja yhdessä osana asiakaslähtöisten digitaalisten henkilökohtaistamista tukevien palvelujen, kuten eHOKSin, kehittämistyötä.

Hankkeen toimenpiteet Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten selvittämiseksi toteutetaan seuraavien teemakokonaisuuksien alla:
- Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
- Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistamiseksi
- Sujuvia siirtymiä edistävien Avoimet ammatilliset opinnot -palvelua hyödyntävien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen
- Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
- Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun laajan käyttöönoton edellytyksistä ja sitä tukevista toimintatavoista, palvelun tuottajaverkosto laajenee ja palvelukonsepti kehittyy pilottiorganisaatioilta ja kohderyhmältä saatavan palautteen pohjalta. Tuloksena nuorilla ja aikuisilla eri puolilla Suomea on entistä paremmat mahdollisuudet hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista joustavasti kaikille avoimia opintoja suorittamalla ja siirtyä sujuvasti omalla opintopolullaan eteenpäin. Oppilaitoksilla on puolestaan käytössään monipuolisemmat keinot tukea tutkinnon suorittajien henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista käytännössä.

1.4.2018 alkava ja 31.7.2020 päättyvän hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio), Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus oy WinNova, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Salon seudun ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö, jotka osallistuvat käytäntöjen, toiminta- ja yhteistyömallien kokeiluun ja testaamiseen, joilla Avoimet ammatilliset opinnot -palvelua voidaan hyödyntää sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kehittäminen yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen ja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi -tavoitteen erityisenä välillisenä kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat nuoret ja aikuiset,
- jotka haluavat hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista joustavasti etä- ja verkko-opintoina
- joilla on aikaisempaa osaamista, mutta jotka haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
- jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen
- joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen
- jotka ovat aiemmin keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää opinnot
- jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun laajan valtakunnallisen käyttöönoton ja sen hyödyntämistä tukevien käytäntöjen kehittämisen myötä hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat koulutusorganisaatiot eri puolilla Suomea, erilaiset nuorten kanssa toimivat organisaatiot, järjestöt, projektit, työvoimahallinto, paikallisen ja kansallisen tason viranomaistahot ja päättäjät sekä tiedotusvälineet ja niiden kautta ns. suuri yleisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 470 439

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 285

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 588 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 547 857

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 750

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen keskeiset toimijat ovat arvioineet hankkeen toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta. Naisten ja miesten osuudesta avointen ammatillisten opintojen suorittajista ei ole vielä riittävästi määrällistä ja laadullista tietoa, jotta hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta olisi luotettava. Suunnitteluvaiheessa on kuitenkin arvioitu tilannetta saatavilla olevan ja erityisesti AAVA-hankkeen aikana kerätyn tiedon valossa. Alustavan tiedon perusteella näyttää siltä, että ammatillisten opintojen opiskelu avoimesti kiinnostaa jonkin verran enemmän naispuolisia kuin miespuolisia opiskelijoita. Päätelmää tukee AAVA-hankkeen aikana kohderyhmälle tehdyn kyselyn vastaukset (N=1480), joiden mukaan työttöminä työnhakijoina olleista vastaajista naiset olivat hieman miehiä kiinnostuneempia opiskelemaan avoimia ammatillisia opintoja. Myös Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kehittämiseen ja avointen opintojen pilotointiin AAVA-hankkeen aikana osallistuneista lähes 70 % oli tämänhetkisen tiedon mukaan naisia. Alustavaa arvioita avointen opintojen sukupuolijakaumasta tukee lisäksi taustatieto, jonka mukaan yli 70 % avoimen yliopiston opiskelijoista on naisia. Arvioita tukee ylipäätään tieto jatko- ja täydennyskoulutukseen hakeutuvien sukupuolenmukaisesta jakaumasta. Hankkeen toimintaympäristön analyysissä sukupuolinäkökulmasta on otettu huomioon tieto, että esim. Stadin ammattiopiston avointen opintojen opiskelijoista valtaosa on miehiä – tosin on huomioitava, että heillä avoin opiskelu tapahtuu pääosin lähiopetuksena, ei etänä verkossa. Hankkeen kannalta on tärkeää huomioida, että työpajoilla, joille avointen ammatillisten opintojen laaja tarjonta tarjoaa merkittävän uuden keinon täydentää ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevien nuorten osaamista, opiskelevista ja valmentautuvista nuorista lähes 60 % on miehiä. Myös poikien osuus koulupudokkaista on tyttöjen osuutta korkeampi. Hankkeen tavoitteena oleva Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun valtakunnallisen käyttöönoton testaaminen kuitenkin lisää sukupuolesta riippumatta kenen tahansa eri elämäntilanteessa olevan yhdenvertaisia mahdollisuuksia hankkia osaamista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tarjoaa mahdollisuuden purkaa ammatillisen koulutuksen eri alojen ja Suomen työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta laajentamalla Avoimet ammatiliset opinnot -palvelun ja avointen opintojen tarjonnan käyttöönottoa. Palvelu itsessään mahdollistaa kenelle hyvänsä sukupuolesta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia osaamista etä- ja verkko-opintoina. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa tullaan huomioimaan hankkeen aikana kerättävä tieto ja kokemukset - hankkeen kohderyhmän sukupuolen mukaisesta eritymisestä avointen opintojen opiskelussa, - erot sukupuolten välillä suhteessa avointen opintojen sisältöön ja toteutukseen liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin, - stereotypisten eri sukupuoliin kohdistuvien käsitysten vaikutuksesta toimenpiteisiin, - siitä, näkyykö sukupuoli avointen opintokokonaisuuksien ja palvelun kehittämistä ohjaavassa toiminnassa. Hanketoimijat kiinnittävät koko hankkeen ajan huomiota erityisesti siihen, että perinteisesti nais- tai miesvaltaiset koulutuksen ja työelämän alat esitellään avointen opintojen yhteydessä mahdollisimman sukupuolisensitiivisesti. Sukupuolten tasa-arvon näkökulma tullaan ottamaan huomioon hankkeen arvioinnissa niin palautteen keräämisen kuin itsearvioinninkin yhteydessä. Samoin hankkeen yhteydessä kerättävät ja kehitettävät hyvät käytännöt tullaan arvioimaan myös sitä silmällä pitäen, miten ne auttavat sukupuoleen liittyvien odotusten ja eri alojen sukupuolittuneisuuden purkamiseen. Hankkeen kohderyhmälle suunnatussa markkinointi- ja tiedotusmateriaalissa pyritään tietoisesti murtamaan stereotyyppisiä käsityksiä eri sukupuolta edustavista opiskelijoista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon kaikissa hankkeen eri vaiheissa aina kohderyhmän tarpeiden kartoittamisesta, toimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin, jatkokehittämiseen ja viestintään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeen valtakunnallisen kumppanuusverkoston toiminnassa (kokoukset, koulutukset, sparraus, vertaiskehittäminen) suositaan mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia ja webinaareja ym. etäyhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Hankehallinnossa hyödynnetään paperittoman toimiston käytäntöjä ja ympäristöjä (Office365 tai Moodle, keskeiset hallinnolliset ohjeet nauhoitteina). Hanketulosten tuotteistamisessa suositaan sähköisiä julkaisuja ja tuotteita (esim. sähköisen Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kehittäminen edelleen). Hanketulosten markkinoinnissa ja levittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon sosiaalisen median välineitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Välillinen vaikutus perustuu edellisessä kohdassa kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Paperittoman toimiston ja sähköisten julkaisujen suosiminen vähentävät hankkeen tuotteena syntyviä materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Hankkeen kaikessa toiminnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen monimuotoisuutta testaamalla Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönottoa valtakunnallisesti laajassa pilottiorganisaatioiden kumppanuusverkostossa tarjoten näin oppilaitoksille mahdollisuuden vastata paikallisen elinkeinoelämän nopeasti muuttuviin koulutustarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa testataan sähköisen Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönottoa ja uusien kaikille avointen opintokokonaisuuksien valtakunnallisesti laajassa pilottiorganisaatioiden kumppanuusverkostossa eli kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita ammatillisen koulutuksen kentälle.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa pyritään suosimaan verkostoissa etäkokouksia ja muita vastaavia yhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Tämä vähentää välittömästi hankkeessa tapahtuvan liikkumisen ympäristölle tuottamaa rasitusta. Lisäksi sähköisten julkaisujen suosiminen vähentää julkaisujen levittämiseen liittyvien logististen palveluiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke parantaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja vähentää koulupudokkuutta. Tutkimusten mukaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen lisää keskimäärin työvuosia ihmisen elämän aikana 7-10 verrattuna pelkän perusasteen suorittamiseen. Tällä on huomattavia hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Hankkeen yhteydessä kehitettävät hyvät käytännöt (palvelun käyttöönottoa edistävät toimeintamallit ja yhteistyömuodot) tullaan arvioimaan myös sitä silmällä pitäen, miten ne auttavat sukupuoleen liittyvien odotusten ja eri alojen sukupuolittuneisuuden purkamiseen. Kehittämistyössä tullaan myös ottamaan alakohtaisesti huomioon erityisesti aliedustetun sukupuolen tarpeet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hanke tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta testaamalla kaikille avointen ammatillisten opintojen palvelun ja tarjonnan valtakunnallista käyttöönottoa tarjoten näin kenelle hyvänsä yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella etänä eri elämäntilanteissa.
Kulttuuriympäristö 4 7
Hanke tukee uuden entistä laajemman älykkääseen resurssienkäyttöön ja jakamiseen perustuvan koulutuksenjärjestäjien yhteistyöverkoston kehittymistä ja toimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hyödyntäessään erilaisia ympäristön kestävyyden kannalta positiivisia toimintamalleja (etäkokoukset, paperiton toimisto, uudet oppimisympäristöt, sähköiset julkaisut jne.) hanke levittää ympäristöosaamisen käytäntöjä toteuttajaverkoston, kohderyhmän ja sidosryhmien käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.aavo.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena oli kehittää palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi, kehittää ja testata palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi sekä linkittää palvelu soveltuvin osin osaksi eHOKS-, Opintopolku.fi- ja Koski-palvelujen kehittämistyötä.

Hankkeen toimenpiteet Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten selvittämiseksi toteutettiin seuraavien teemakokonaisuuksien alla:

1. Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen

2. Palvelun kehittäminen yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi

3. Palvelun käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi

4. Palvelun vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi

5. Palvelun valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönotto kasvoi ja tuottajaverkosto laajeni. Palvelun laajaa valtakunnallista käyttöönottoa ja sujuvia siirtymiä avoimista opinnoista eteenpäin opinto- ja tutkintopolulla edistävät hyvät käytännöt tunnistettiin, kuvattiin ja otettiin käyttöön. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin erilaisia ratkaisuja, miten palvelu ja sen avointen opintojen tarjonta saadaan osaksi oppilaitoksen osaamisen hankkimisen keinovalikkoa ja henkilökohtaistamisprosesseja sekä sitä tukevia digitaalisia palveluja. Avoimet ammatilliset opinnot -palvelukonsepti kehittyi pilottiorganisaatioilta ja kohderyhmältä saadun palautteen pohjalta.

Hankkeen tuloksena saatiin työstettyä selvitys ja toimenpide-ehdotukset Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun avointen opintojen laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä sekä siitä, miten palvelu kytketään soveltuvin osin osaksi valtakunnallisia sähköisiä eHOKS-, Opintopolku- ja Koski-palveluja. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset löytyvät osoitteesta: bit.ly/aavo2020.