Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21300

Hankkeen nimi: Potkuri-hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Edukai Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1560488-6

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 044-7970828

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.edukai.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Maarit Huotari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.huotari(at)edukai.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101393

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Potkuri-hanke pyrkii kaikilla kehittämistoimenpiteillään kohottamaan pitkäaikaistyöttömien osaamistasoa.
Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömille suunnattu palvelukokonaisuus on pirstaloitunutta. Palvelut ovat hajautuneita ja vaikeasti hahmotettavia käyttäjilleen. Koulutus- ja työllistymispolut ovat hitaita. Tarvitaan uusia toimintatapoja, jotka varmistavat, että pitkäaikaistyöttömien osaamistason kohottaminen konkretisoituu aidosti ja kestävällä tavalla. Nykytilanteessa tarvitaan ehjiä palveluprosesseja, joiden perustana ovat olemassa olevien palveluiden yhteensovittaminen ja tehokkaampi käyttöönotto koko Kainuussa. Hankkeessa keskitytään oikea-aikaisen ohjauksen saatavuuteen ja saatavuuden varmistamiseen. Tavoitteena on parantaa nykytilannetta, jossa ohjauksen ja asiakkaan tarpeen välille muodostuu kohtaanto-ongelma.
Verkostoyhteistyö kehittämisen keskiössä
Kehittämisyhteistyö toimijaverkostossa tähtää monialaisen palvelukentän hahmottamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä yhteisen käsityksen muodostamisen tarjolla olevista palveluista ja palveluketjun puuttuvista osista.

Edukai Oy:lla on erityisvahvuutena tiivis yhteistyö monialaisen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa. Se tarkoittaa, että koulutusaloihin ja opiskelukulttuuriin perehtyminen toimii saumattomasti ja luontevasti.
Palveluprosessi asiakkaalle
Kaikki asiakastyöskentely käynnistyy alkustartista, jossa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen käynnistyy. Alkustarttia toteutetaan nonstop-periaatteella. Alkustartin jälkeen osaamista selvitetään opinnollistamisen ja osaamisen tunnistamisen keinoin. Onnistunut kehittymissuunnittelu sisältää asiakkaan omatoimista, tavoitteellista osallistumista ja sitoutumista prosessiin. Kehittymissuunnitelmasta prosessi jatkuu yksilöllisesti toteutettavalle polulle, jota päivitetään säännöllisin väliajoin ja tarpeen mukaan.
Potkuri-hankkeessa otetaan käyttöön ohjaus- ja tukivalikko, joka on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja palveluverkoston kanssa. Valikko sisältää kehitettyjä ja testattuja ohjaus- ja tukimenetelmiä, joita ovat mm. henkilökohtainen tuki ja ohjaus oppilaitos- ja työympäristöissä, tukiopetus rästityöpajoissa sekä yksilöohjauksena. Tavoitteellisen ja jatkuvan ohjauksen saaminen selkeyttää asiakkaan omaa ura- ja elämänsuunnittelua. Hankkeessa tehtävän henkilökohtaiseen suunnitelmaan pohjautuvan ohjauksen ja tuen tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman kitkaton siirtyminen koulutukseen tai työelämään ja oman paikan löytyminen yhteiskunnan aktiivisena toimijana.

Tulokset
Asiakkaan osaamisvajeen sekä koulutuksen ja työllistymisen kohtaanto-ongelma poistuu. Potkuri-hankkeessa otetaan käyttöön henkilökohtaistettu jatkopolutusmenettely, joka on määritelty yhteistyössä moniammatillisen toimijaverkoston ja asiakkaan kanssa. Jatkopolutus varmistaa asiakkaan yksilöllisen henkilökohtaistetun etenemissuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden.

Kehittämisen kohteena olevat toimintatavat juurrutetaan pysyväksi tarjonnaksi. Sisällön kehittämistä jatketaan edelleen verkostoissa. Hankkeen aikana käynnistyvä jatkuvan tuen ja ohjauksen malli vakiinnutetaan ja otetaan käyttöön toimijaverkostossa. Hankkeen aikana selvitetään, miten mallin käyttöönotto roolitetaan hankkeen toimijaverkoston kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat, jotka ovat erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Heillä ei ole henkilökohtaisia valmiuksia eikä aktiivista otetta hakeutua omatoimisesti koulutukseen eikä työhön. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevä toimijaverkosto, joka koostuu työnantajista ja järjestöistä. Esimerkkejä järjestöistä: Kainuun Nuotta ry, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry ja Kumppaniksi ry.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmän muodostuvat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö. Välillinen kohderyhmä muodostaa palveluverkoston, joka on omalta osaltaan kehittämässä palvelukokonaisuuden sisältöä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 167 079

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 909

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 167 079

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 909

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Ristijärvi, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 143

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Edukai Oy:n henkilöstöllä on pitkän aikavälin tietoa eri sukupuolten hakeutumisesta opiskelijaksi toisen asteen koulutukseen ja eri ammattialoille. Olemassa oleva tieto vahvistaa, että toiminta on sukupuolineutraalia. Tätä tietoa hyödynnetään hankkeen toteutuksessa. Potkuri -hanke tasa-arvoistaa ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia suorittaa opintoja omista lähtökohdista ja ominaisuuksista käsin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Potkuri –hanke mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen ja opiskelun sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa ei ole sukupuolikiintiöitä eikä hankkeessa edistetä segregaatiota. Riippumatta asiakkaan sukupuolesta, häntä ohjataan mm. koulutuskokeiluissa niille aloille, jotka kiinnostavat häntä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
Edukai Oy:n tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa välitöntä/välillistä vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyminen kaikessa toiminnassa ja toissijaisena tavoitteena on löytää jätteelle hyötykäyttöä joko materiaalin tai energian muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 0
Kestävän kehityksen näkökulmat koulutuksen toteutuksessa: tavoitteena on että opiskelijat ymmärtäisivät toimia vastuullisena kuluttajina ja ammattilaisina. Opiskelun aikana he saavat mahdollisimman laaja-alaisen kuvan kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista ja saavat omakohtaisia kokemuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Potkuri-hanke mahdollistaa kaikille koulutuksen käyneille yhtäläiset mahdollisuudet työllistymiseen ja henkilökohtaisen polun jatko-opintoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Potkuri-hankkeessa huomioidaan asiakkaat yksilöinä. Toteutustapa mahdollistaa yksilöllisempiä tapoja ja polkuja opiskella sekä samalla sitouttaa opiskelijaa tavoitteisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Opiskelijoiden kulkemisen tarvetta on vähennetty jonkin verran mm. verkko-opetuksilla (huomioiden kohderyhmän osaamisen taso) ja osa työssäoppimiseen liittyvästä matkustustarpeesta on korvattu työssäoppimisen verkko-ohjauksella ja muilla sähköisillä viestimillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Potkuri-hankkeen toimenpiteet lisäävät opiskelijoiden motivaatiota opinnoissaan ja tiimimäinen toimintatapa lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Potkuri-hanke edistää erilaisista tarpeista ja lähtökohdista tulevien opiskelijoiden (naiset ja miehet)mahdollisuuksia työllistyä ja sijoittua jatko-opintoihin. Toimenpiteenä ja välineenä käytetään henkilökohtaistamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisina yksilöinä ja heitä palvellaan tasa-arvoisesti heidän omista lähtökohdista ja tarpeista lähtien.
Kulttuuriympäristö 8 0
Hankkeessa toteutettavat koulutusmallit tukevat monikulttuurisen ympäristön olemassaoloa ja uudistumista Edukai Oy:ssä.
Ympäristöosaaminen 10 0
Edukai Oy ja Potkuri -hanke toimivat kestävän kehityksen sertifioidussa ammatillisessa oppilaitosympäristössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tarve ja toteutus

Potkuri-hankkeen suunnittelu käynnistettiin havaitusta tarpeesta, jossa ei pitkäaikaistyöttömille suunnattu palvelukokonaisuus eikä palvelujen saatavuuden hahmottaminen kaikilta osin vastanneet monimuotoisen asiakaskunnan vaihteleviin tarpeisiin. Erityisesti koulutus- ja työllistymispolut ovat hitaita. Tarvittiin uusia toimintatapoja, jotka varmistavat osaamistason kohottamisen konkretisoituvan aidosti ja kestävällä tavalla.

Potkuri-hanke pyrki kaikilla kehittämistoimenpiteillään kohottamaan pitkäaikaistyöttömien osaamistasoa. Hankkeen kehittämisotteena oli toimintaan pohjautuva kokeilukulttuuri, joka korosti nopean reagoinnin tärkeyttä kehitettävinä olevien toimenpiteiden testauksessa aidoissa käyttötilanteissa.
Hankkeen toteuttaminen käynnistyi pitkäaikaistyöttömyyden työllisyydenhoidon ytimessä toimivan toimijaverkoston yhteisellä kehittämistyöskentelyllä, joka jatkui hankkeen keston ajan. Toimijaverkoston työskentely toteutettiin palvelumuotoiluprosessia ja -menetelmiä käyttämällä. Toimijaverkosto osallistui aktiivisesti kehittämistyöskentelytapaamisiin tukien, kehittäen ja arvioiden hankkeessa tehtävän kehittämistyön etenemistä.

Potkuri-hankkeen asiakasohjauksessa annettiin erityistä painoarvoa yksilölliselle ohjaukselle ja tuelle. Jokaisen asiakkaan ohjaaminen oli prosessi, jossa pyrittiin etsimään ja löytämään asiakkaan omista tarpeista ja toiveista syntyvä motivaatio. Ohjaustyötä tehtäessä havaittiin, että mikäli asiakas saa mahdollisuuden määritellä aidosti suuntaviivoja omalle polulleen yhteistyössä moniammatillisen toimijaverkostonsa kanssa, tulee kehittymissuunnitelmasta mahdollisimman tarkoituksenmukainen, helposti hahmotettava ja sujuva kokonaisuus.

Potkuri-hanketta arvioitiin asiakaslähtöisen työskentelyn arviointiin kehitetyllä BIKVA-menetelmällä. Menetelmä huomioi kaikkien hanketoimijoiden osallisuuden (varsinaiset ja välilliset kohderyhmät). Lisäksi kerättiin arvioivaa tietoa kehittämisen tueksi jatkuvan suullisen asiakaspalautteen avulla.

Tulokset

Kehittämistyöhön osallistuvien henkilöiden osaaminen ja yhteistoimintaan perustuva työote vahvistuivat. Asiakkaiden osaamisen kohtaanto-ongelman poistamiseen löydettiin toimivia ratkaisuja.
Hankkeen aikana tuotettiin kaksi julkaisua. Kainuulainen opinnollistamismalli -julkaisu laadittiin yhteistyössä kainuulaisten pitkäaikaistyöttömien työllisyydenhoitohankkeiden kanssa. Ohjauspolut-julkaisuun koottiin asiakkaiden ja heidän ohjauksen tukiverkostonsa kanssa yhdessä koettuja ohjaustilanteita.

Käytännön tilanteissa tehty kehittämistyö antoi lisäksi suuntaviivat tuotekonseptille nimeltään Tuki- ja ohjaustuotteita Potkurin jälkeen. Hankkeessa kehitettyjä työkaluja, menetelmiä ja tuotteita tullaan hyödyntämään jatkossa.