Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21301

Hankkeen nimi: DUDE - Do yoUr own DiligencE

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407013221

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DUDE on pääasiassa nuorten alle 29 –vuotiaiden matalan kynnyksen uudenlainen ympäristö, jossa kohtaavat työelämän tarpeita mallintavat tehtävät ja nuorten laaja-alainen elämänhallinnan tuki kohti työuraa ja/tai lisäkouluttautumista. DUDE –ympäristö on tarkoitettu opiskelijoille, työttömille alan vaihtajille ja heille, jotka ovat vaarassa tippua koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Toiminta ei ole kohdennettu vain tietyn ryhmän edustajille vaan tavoitteena on luoda uudenlainen ympäristö, jonne on helppo tulla.
Toiminta ei ole oppilaitosten normaalia toimintaa, vaan sinne tuodaan yrityksiltä saatuja työelämää mallintavia tehtäviä, joilla kehitetään kohdehenkilöiden henkilökohtaista osaamista tekemisen kautta. Samalla kohdehenkilö pääsee verkostoutumaan uudella tavalla yritysten kanssa ja tuomaan omaa osaamistaan esille. Ympäristössä kohdehenkilöt työstävät tehtäviä ja heidän elämänhallintaa –ja taitojaan tuetaan hankkeen moniammatillisen henkilöstön avulla. Tämä luo uudenlaisen konseptin jossa tekninen tekeminen ja laaja-alainen elämänhallinnan tukeminen kohtaavat yksilön eduksi.

Ympäristön työskentelytavoissa korostetaan yksilölähtöisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja tilannekohtaisuutta. DUDEympäristössä yksilö työstää hänelle räätälöityä tehtävää joko yksin tai osana ryhmää. Räätälöidyt tehtävät tulevat asiantuntijoilta, jotka ovat valmistelleet ne lähtökohtaisesti yrityksiltä saaduista työelämää mallintavista tehtävistä. Tehtävät ovat työelämänkaltaisia ja niiden tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti nuoren ammatillista pääomaa. Yritysten rooli hankkeessa on tuottaa tehtäviä, jotka vastaavat alan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Yritykset eivät hyödy kohdehenkilöiden tekemistä tehtävistä, vaan ne ovat tehtäviä, joiden avulla kohdehenkilöt voivat harjoitella alalla tarvittavia taitoja. Nuoren tukena toimii laaja yhteistyöverkosto ja alakohtaiset asiantuntijat, jotka sparraavat, auttavat ja tukevat nuorta hänen tehtävissään. Työskentely tapahtuu nykyaikaisilla digitaalisilla työkaluilla ja toimintamenetelmillä, jotta siirtymä DUDE-ympäristöstä työelämään olisi joustavaa.

Hankkeella on vahva nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemisen näkökulma. Nuorilla voi olla haasteena se, että he saattavat asua perheineen kaukana oppilaitoksesta, eikä heidän tukeminen onnistu näin ollen perinteisin menetelmin. Tähän tarpeeseen DUDE –ympäristöä on laajennettu myös virtuaaliseen ympäristöön. Tämä helpottaa kohdehenkilöiden ohjausta paikkakunnasta riippumatta.

Ympäristön toiminta perustuu:
1) työelämää mallintavien, yleishyödyllisten, digitalisaatioon liittyvien tehtävien toteuttamiseen ammattitaitoisessa opastuksessa henkilökohtaisten taitojen kasvattamiseksi.
2) elämässä tarvittavien osa-alueiden kehittämiseen yksilötasolla, kuten vuorovaikutustaidot, työelämän pelisäännöt ja elämänhallinta.
3) selkeästi havaittuun tarpeeseen, johon ei kyetä vastaamaan tavanomaisilla toimintatavoilla.

DUDE-ympäristö toimii Kokkolan kampusalueella, jossa kohderyhmäläinen voi suorittaa annettuja tehtäviä, fyysisessä, miellyttävässä ja kannustavassa tilassa. Lisäksi fyysistä ympäristöä tukee virtuaalinen ympäristö, jonka toiminta perustuu olemassa oleviin digitaalisiin projektinhallinnan ja –toteutuksen työkaluihin. Virtuaalisessa ympäristössä kohderyhmäläinen voi työstää tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta, virtuaalisen ympäristön kautta mahdollistetaan myös tuki kohderyhmäläiselle DUDE-jakson jälkeen.


Hankkeen tavoitteena on
1) Yksilön työllistyminen ja ammatillisen pääoman kasvattaminen
2) Edesauttaa kohderyhmäläisten nivelvaihetta koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisestä.
Taustalla toimii väylämalli.
3) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
4) DUDE pilottiympäristön rakentaminen digitalisaatioalalle. Parhaiden keinojen etsiminen, rakentaminen ja toiminnanjatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tulokset tiivistetysti:
1) Yksilöiden digitalisaatio-osaamisen kehittyminen perusosaajasta itseensä luottavaksi taitajaksi
2) Yksilön kognitiivisten taitojen sekä elämänlaadun kohentuminen
3) Yksilöiden työllistymisen edistäminen
4) Konkreettisia referenssejä yksilöille omasta osaamisestaan
5) Minäkuvan vahvistuminen sekä sosiaalisten/työelämätaitojen kehittyminen
6) DUDE-konsepti, jota voidaan laajentaa ja monistaa osaksi oppilaitosten perustoimintaa, rinnakkaiseksi toiminnaksi.

Tässä hankkeessa digiosaamisella ja digitalisaatiolla tarkoitetaan tekniikan alaa, jossa tietotekniikka on hallitsevassa roolissa, tämä käsittää mm. koodaamisen, tekniset laitteistot, automatisaation, digitaalisten palveluiden ja digitaalisen viestinnän sekä niihin liittyvät kehittämisen, suunnittelun ja ylläpidon. Kohderyhmäläisillä tulee olla taustallaan jotain näistä digitalisaatioon liittyvistä taidoista jonkin osa-alueen osaamista. DUDE-ympäristössä toteutettavissa tehtävissä tulee olla edellä mainittuja elementtejä.

Hanke pyrkii uusilla konkreettisilla keinoilla saavuttamaan mukaan ne yksilöt, joilla on erityisen tuen tarve, tässä yhteisverkoston ja viestinnän rooli on merkittävä. Monet näistä yksilöistä ovat todella lahjakkaita, potentiaalisia huippuosaajia, joiden ammattitaitoa tarvitaan luomaan kotimaista kilpailukykyä ja kestävämpää yhteiskuntaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-Alle 29 –vuotiaat nuoret, joilla on digitaalisaatio-alan osaamista, joko harrastuspohjalta tai ammatti-
/ammattikorkeakoulu -opintojen kautta
-Syrjäytymisvaarassa olevat digiosaajat (mielenterveyskuntoutujat, työttömät, maahanmuuttajat, alentunut toimintakyky, ammatti – ja ammattikorkeakouluopiskelijat ja erityisnuoret sekä osatyökykyiset)

Kohderyhmä on tiivistetty tarkoituksella , jotta hankkeen toimet voidaan rajata ja saada sitä kautta riittävän syvällisiä tuloksia. Kohderyhmää on helppo laajentaa, kun DUDE-ympäristöä on ensin pilotoitu valitulle kohderyhmälle. Tarkoituksena on, että toimintaympäristön työkalut tukevat jatkossa tämänkaltaista toimintaa kohderyhmän koulutustaustasta, kulttuurista, tulevasta siirtymästä, toimialasta ja tehtävästä riippumatta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Yliopistosta valmistuneet alanvaihtajat ja työttömät aikuiset, joilla on digitaalista osaamista tai koodaamisosaamista joko harrastuspohjalta tai opintojen kautta
- Henkilöt, jotka ovat syrjäytymässä työelämästä
- Alueen yritykset, jotka haluavat olla mukana kehittämässä digitalisaatioalan kokonaisvaltaista eheyttä alueella.
- Alueen koulutusorganisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 396 819

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 396 754

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 494 273

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 503 705

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 29

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 96

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Centria-ammattikorkeakoululla ja KPEDU:lla on tasa- arvosuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa toiminnassa. Tasa-arvo on huomioitu hankkeen kohderyhmän asettelussa ja tavoitteissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kannustetaan soveltamaan osaamista uusille aloille myös perinteiset nais- ja miesvaltaisuus näkökulmat ylittäen. Hankkeen kohderyhmäläiset, yhteistyöverkostot ja työntekijät otetaan tasapuolisesti mukaan hankkeen toimintaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin miehiin että naisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Verkkopohjaisen DUDE ympäristön toiminta vähentää painetun materiaalin tarvetta. Monikanavainen (DUDE fyysinen- ja verkkoympäristö) vähentää matkustustarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Hankkeessa kehitetään virtuaalinen toimintaympäristö, hyödyntää vahvasti digitaalisuutta, jonka kautta voidaan ajasta ja paikasta riippumatta toimia tehokkaasti DUDE ympäristössä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta kasvillisuu- teen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Hankkeen toimintaympäristössä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja, mikä vähentää materi- aalien tulostus- ja lähettämistarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Hankkeessa edistetään vuorovaikutusta työ- elämän ja koulutuksen välillä. Elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välille tehtävä uusi yhteistyömuoto on hankkeen keskiössä = DUDE konsepti. Konkreettisella tuella pyritään saamaan sekä välittömiä että välillisiä tuloksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hanke pohjautuu digitaaliseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen, yksilö voi tulevaisuudessa kehittää taidoillaan aineettomia palveluita ja tuotteita. Hankkeessa kasvatetaan osaamista monialaisessa yhteistyössä, jolla on merkittävä vaikutus yksilön työllistymiseen ja hyvinvointiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hanke pohjautuu digitaalisuuteen ja digitaalisten työkalujen käyttöön, jolloin liikkuminen ja logistiikka jäävät vähemmälle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 10
Palveluilla pyritään nuorten syrjäytymisen vä- hentämiseen koulutuksesta koulutukseen siir- tymisen ja koulutuksesta työelämään siirtymi- sen nivelvaiheiden tukemiseen. Lisäksi tuetaan nuorten ammatillisen osaamisen kehittämistä, tuetaan elämänhallintaa ja hyvinvointia. Tukitoimet edesauttavat nuoren itsenäistymistä ja siten hyvinvointia. Hyvinvointi heijastuu myös laajemmin esimerkiksi hänen perhesuhteeseen ja taloudelliseen tasapainoon
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeessa tuetaan mm. syrjäytyneitä, erityistä tukea tarvitsevia, työttömiä, koulupudokkaita ja koulutuksen nivelvaiheessa olevia henkilöitä. Ehkäistään digitalisoitumisen mukanaan tuo- maa eriarvoistumista taidoissa. Kannustetaan laajentamaan osaamista koulutustaustasta tai sukupuolesta riippumatta. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ehkäisee eriarvoistumista työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 10
Hanketta on valmisteltu ja se tullaan toteuttamaan monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Hanke on suunnattu työelämän ulkopuolella tällä hetkellä oleville ja keskittyy näin ollen eriarvoisuuden vähentämiseen. DUDE ympäristössä puututaan kohdehenkilön haasteisiin moniammatillisesti ja tuetaan häntä kohti työelämää.Tavoitteena oleva työllisyyden parantaminen edistää suoraan kohderyhmän ja välillisesti heidän perheidensä ja yhteisöjensä yhteiskunnallista ja kulttuurillista hyvinvointia. Työllistyminen ehkäisee syrjäytymistä ja kohentaa erityisesti vaikeasti työllistyvien mahdollisuutta työn saamiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneina oleviin yrityksiin ja muihin sidosryhmiin kohdistuvalla viestinnällä ja tiedotuksella voidaan välillisesti vaikuttaa työnantajien ja työyhteisöjen asenteisiin ja erilaisuuden kohtaamiseen.
Kulttuuriympäristö 2 4
Lisätään ja edistetään työllisyysmahdollisuuksia mm. syrjäytymisvaarassa olevien alle 29 –vuotiaiden keskuudessa. Edistetään työ- ja toimintakykyä kohdehenkilöiden keskuudessa, joka palvelee paikallisia työelämäntarpeita.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankkeessa pyritään nostamaan esille digitaa- listen alustojen hyödyntämistä ja sitä kautta tuodaan asiakkaiden tietoon ympäristö osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DUDE-hankkeessa luotiin digitalisaatio-alalle sopiva osaamisen ja elämänhallinnan kehittämisen konsepti, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille.Hankkeeseen osallistui 160 henkilöä ja noin 30 yritystä tai muuta organisaatiota. Osallistujista kolmasosa työllistyi tai siirtyi uuden koulutuksen pariin, opintojen loppuvaiheessa olevista suurin osa valmistui. Koulupudokkuutta ei tapahtunut yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ollenkaan. Konseptiin kuuluu osaamispääoman kasvattaminen työelämälähtöisten tehtävien avulla sekä elämänhallnnan parantaminen yksilön tarpeen mukaan. Päätavoitteena oli saada kohderyhmä siirtymään työelämään tai opintoihin osaavana ja kykenevänä työntekijänä. Konsepti sai kiitosta niin osallistujien kuin yhteistyökumppaneidenkin keskuudessa sen käytännöllisyydestä ja sopivasta tasapainosta yksilön oman vastuun, tuen ja ohjauksen välillä. Käytännönläheinen osaamisen kehittäminen nähtiin toimivaksi kohderyhmän keskuudessa, jonka lisäksi alueen elinkeinoelämä arvostaa työnhakijoiden konkreettisia osaamisen näyttöjä. Lisäksi DUDEn avulla on päästy tiivistämään Keski-Pohjanmaan nuorten, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja työllistymistoimijoiden yhteistyötä. Tärkein tulos on kuitenkin alueen nuoret, joiden elämänlaatu ja urakehitys on lähtenyt nousuun positiivisen tuen ja realistisen ohjauksen keinoin. Töitä tehtiin verkossa ja fyysisessä ympäristössä, mutta suurin työ tapahtui jokaisen osallistujan ja ohjaajan mielessä: omia vahvuuksia käyttämällä ja osaamisen hiomisella löydetään oma paikka työmarkkinoilla!

Hankkeen toimenpiteet toteutettiin fyysisissä työympäristöissä hanketoteuttajien tiloissa sekä virtuaalisissa ympäristöissä. Kaikki ympäristöt mukailivat aitoa työelämää. Fyysisessä ympäristössä osallistujat käyttivät IT-alaan liittyviä työvälineitä ja heille tarjottiin asiantuntijatukea. Fyysinen ympäristö oli tärkeä osallistujien arjen hyvinvoinnin kasvattaja. Virtuaalisessa ympäristössä kommunikoitiin ja seurattiin tehtäväaihioiden etenemistä. Virtuaaliset ympäristöt olivat käytössä koko hankkeen ajan, mutta erityisen tärkeässä roolissa ne olivat COVID-19-pandemian myötä. Todettiin, että fyysisellä ympäristöllä on kuitenkin oma arvonsa erityisesti hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta.

DUDE-konseptia kehitettiin hankkeen aikana sidosryhmien palautteen pohjalta ja esiteltiin tilaisuuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta sai positiivista palautetta, ja todettiin, että monialainen DUDE-konsepti on tarpeen. DUDE-toimintaa jalkautettiin toteuttajaorganisaatioissa monipuolisesti tukipalveluihin ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskuudessa. DUDE-toimi motivaattorina opintojen eteenpäin viemisessä henkilöille, jotka kokivat opinnot haastaviksi tai turhiksi. DUDE-konseptin avulla osallistujat löysivät oman erityisen kiinnostuksenkohteensa IT-alalta, jonka myötä tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyivät, mikä antoi lähitulevaisuudelle rungon.