Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21305

Hankkeen nimi: Creative Finland

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2355856-8

Jakeluosoite: Mariankatu 8 C, 3.krs

Puhelinnumero: 0408658738

Postinumero: 00170

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.agma.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Johanna Uusi-Rauva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.uusi-rauva(at)agma.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408658738

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Creative Finland on monipuolinen luovan alan ja uuden arvonluonnin toimija sellaisessa arvonluonnin ympäristössä, joka rakentuu toimiala- ja toimijaekosysteemien verkostosta ja kirkastaa luovan osaamisen parhaita käytäntöjä sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia toimialariippumattomasti.
Creative Finland pohjustaa luovan alan ja uuden arvonluonnin yhteistä keskustelua ja toteuttaa ajankohtaisten asioiden viestintävirtaa. Tarinan kertomiseen otetaan mukaan uusia tiedon jakamisen ja tuottamisen kanavia ja alustoja, joiden avulla sitoutamme kohderyhmät toimimaan keskenään ja rakentamaan uutta, kestävää ja monialaista toimintakulttuuria. Viestintää toteutetaan ajanmukaisesti digitaalisten kanavien mahdollistamissa mediaformaateissa ja sellaisessa muodossa, joka on helposti lähestyttävää eri kohderyhmille.
Keskeistä hankkeessa on edistää suotuisan toimintaympäristön rakentumista, joka vahvistaa ja monipuolistaa yritysten tietoa ja osaamista luovan alan hyödyntämisestä, lisää aineettomilla oikeuksilla liiketoimintaa ja työllisyyttä ja lisää luovan osaamisen roolia kansallisissa ja alueellisissa strategisissa kärki- tai kasvuhankkeissa. Hanke tuottaa strategisen toimintamallin ja kuvan, jossa luova osaaminen on erilaisissa ekosysteemeissä hyödynnettävää osaamista.
Hankkeen aikana luodaan yhteisöalusta tiedon tuottamiseksi, keräämiseksi ja jakamiseksi tehokkaasti luovien alojen kentällä. Luovien alojen kesken pyritään löytämään yhtenäinen tapa käydä keskustelua ja jakaa tietoa kartoittamalla ja tunnistamalla alojen keskeisiä, yhdistäviä elementtejä. Alusta kirkastaa luovien alojen imagoa.
Luovan työn tekijöiden työllistymistä ja toimintamahdollisuuksia tuetaan välittäjätoiminnan kehittämisellä, joka mahdollistaa prosessien asiakaslähtöistä toteuttamista, palvelujen tuotteistamista sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.
Koordinaatiohanke keskittyy viestinnässä, kuten muissakin toimissa ymmärrettävään ja käytännönläheiseen toimintaan: kytkeydytään osaksi laajempaa kokonaisuutta ja tavoitteita toteutetaan yhteistyökumppaneiden, kuten OKM:n, TEM:n, Business Finlandin, luovien alojen toimialajärjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa.
Hankkeen toimenpidekokonaisuudet muodostuvat kuudesta osa-alueesta, jotka täydentävät toisiaan:
1. Yhteisöalustan luominen luovien alojen kentällä ja siihen liittyvä tiedonkeruu sekä viestintä
2. Viestintä ja vaikuttaminen eri kohderyhmille sekä brändin rakentaminen
3. Tiedontuotanto
4. Tapahtumat ja tilaisuudet
5. Monialainen kehittäminen, erilaisten osaamisten yhdistäminen
6. Kansainvälinen toiminta

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
- Selkeä ja tavoitteellinen kuva luovan osaamisen integroitumiseksi kasvuekosysteemeihin sekä strategia ja menetelmiä pitkäjänteiselle asian toteutukselle.
- Osaamistarpeiden muutosten tunnistaminen ja luovan osaamisen koulutuksen suuntautuminen riittävästi uuden arvonluonnin tehtäviin: yrityslähtöisiä koulutushankkeita ja toimintaympäristökokeiluja sekä oppilaitosten välisiä yhteishankkeita.
- Luovien alojen tekijät tunnistavat osaamisensa potentiaalin tuote- ja brändin kehityksessä. Arvonluonnin osaajia on saatavilla ja yritykset sekä muut tahot hyödyntävät tätä osaamista.
- Ilmapiirin ja kulttuurin muutos asiantuntijapalveluissa ja yrityksissä, jotta niissä tunnistetaan paremmin uudet arvonluonnin lähteet.
- Tiedon tuottaminen ja välittäminen, tilastoinnin ja mittaamisen kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa: mittarit, luvut ja tilastot, jotka avaavat luovan osaamisen panostusten vaikutuksia talouteen ja yritysten liiketoimintaan.
- Business Finlandin kasvuohjelman kanssa tavoitteena on vahvistaa luovan osaamisen hyödyntämiseen tähtääviä verkostoja ja toimintamalleja ja lisätä tietoa käytettävissä olevasta rahoituksesta.
- Valtakunnalliset kasvupalvelut luoville aloille ovat käytettävissä koko Suomessa.
- Systemaattinen luovien alojen yritysten ja rahoittajien välinen vuoropuhelu ja päivitetty näkemys rahoitusinstrumenteista rahoittajien keskuudessa.
- Lisätä luovien alojen työllisyyttä ja vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen yritystoimintaa alueilla sekä liiketoiminnan kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä
- Luovan työn tekijöiden välittäjätoiminnan kehittäminen.
- Liiketoiminnan osaamisen kasvu, yritysten tahtotilan kasvattaminen, rohkaisu kasvu- ja uudistuspolulle
- Toimijoiden verkostoituminen: monialaiset tutkimus- ja yritysverkostot, kansainväliset verkostot ja erityisesti pohjoismaisen luovan talouden yhteistyön lisääminen.
- Tavoitteena on, että aineeton arvon tuotanto ja luova talous määritellään yhdeksi valtakunnalliseksi kasvun kärjeksi.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
- yhteisöalustan luominen tiedon tuottamiseksi, keräämiseksi ja jakamiseksi luovien alojen kentällä säännöllisten tapaamisten, työpajojen ja yhteisen verkkoalustan kautta
- strateginen pitkäjänteinen viestintäalusta ja -suunnitelma ja –toteutus, luovan alan ja aineettoman arvonluonnin viestinnän terävöittäminen ja kohderyhmien määrittäminen
- tiedontuotanto ja julkaisutoiminta: asiantuntija-artikkeleiden ja keskustelua herättävien puheenvuorojen tuottaminen verkkoon tai julkaisuihin
- tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen: vuosittaiset valtakunnalliset luovan alan tapahtumat, säännölliset ja fasilitoidut luovien alojen toimialajärjestö- ja verkostotapaamiset monialaisten kumppanuuksien luomiseksi, hanketoimijoiden verkostotapaamiset, rahoitukseen, kehittämiseen ja verkostoitumiseen liittyvät info-, sparraus- ja neuvontatilaisuudet luovan alan toimijoille, teemalliset tapaamiset
- strategiatyö, joka sisältää myös menetelmien kehittämisen luovan osaamisen integroitumiseksi kasvuekosysteemeihin
- Kansainvälinen verkostoyhteistyö, mm. Creative Business Network ja Creative Business Cup. Monialainen luovaan osaamisen perustuva pohjoismainen yhteistyö sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden luovan alan toimijatapaamiset ja yhteistoiminnan tiivistäminen.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy:

- Koordinaatiohankkeen tuloksena syntyy yhteisöalusta tiedon tuottamiseksi, keräämiseksi ja jakamiseksi tehokkaasti luovien alojen kentällä. Alusta kirkastaa luovien alojen imagoa. Hanke luo yritys- ja osaajapalveluverkoston toimintamallin, Creative Finlandin, joka edistää luovan osaamisen hyödyntämistä monialaisissa ekosysteemeissä. Verkosto kehittyy jatkuvasti. Hankkeen tuloksena syntyy suunnitelma hankkeen keskeisten tehtävien vakiinnuttamisesta luovien alojen tukitoiminnoksi.
- Selkeä kuva luovan osaamisen integroitumiseksi kasvuekosysteemeihin sekä kasvu- ja rakennemuutosaloille sekä strategia ja menetelmiä pitkäjänteiselle asian toteutukselle. Hankkeen tuloksena monialaiset ekosysteemit ja kehittämispalvelut hyödyntävät luovan alan osaamista.
- Hankkeen tuloksena syntyy luovan osaamisen ja aineettoman tuotannon kansallinen brändi, joka tukee keskeisten sidosryhmien työtä sekä strateginen pitkäjänteinen viestintäalusta ja -suunnitelma, joka tavoittaa kohderyhmittäin eri organisaatioiden toimijat ja yritykset. Hankkeessa rakennettu tiedontuotantoalusta pyritään vakiinnuttamaan kanavaksi tuottaa ja jakaa luovaan osaamiseen ja aineettomaan tuotantoon perustuvaa keskeistä tietoa. Viestintää varten luodaan sidosryhmien/ toimijoiden yhteinen alusta, joka tavoittaa kohderyhmittäin eri organisaatioiden toimijat ja yritykset.
- Hankkeen tuloksena syntyy luovaan talouteen ja aineettomaan tuotantoon liittyviä julkaisuja, selvityksiä ja raportteja, joita eri toimijat voivat hyödyntää.
- Systemaattinen luovien alojen yritysten ja rahoittajien välisen vuoropuhelun käynnistäminen auttaa poistamaan esteitä luovien alojen kasvumahdollisuuksista ja lisää muiden alojen tietoa luovan osaamisen hyödyntämisestä uuden taloudellisen arvon ja kasvun luomiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- luovat toimialat; niillä toimivat yritykset ja järjestöt
- luovien toimialojen ekosysteemeissä olevat muut toimialat ja toimijat, eli asiakkaat ja yhteistyökumppanit
- Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden hankkeet ja niiden toteuttajaorganisaatiot (myös Osallistamlla osaamista -toimenpidekokonaisuuden hankkeet)
- luovien alojen ja niiden ekosysteemipalvelujen kehittäjät kansallisesti
- oppilaitokset, jotka tarjoavat luovien alojen koulutusta
- alueelliset kehitysyhtiöt ja muut vastaavat toimijat
- kansallisen ja julkisen yrityspalvelujärjestelmän eri organisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
- luovien alojen yksittäiset osaajat
- muiden alojen tuotekehitys- ja markkinointiosaajat
- kansainväliset vastaavat hankkeet ja toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 454 046

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 453 463

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 484 046

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 483 463

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 167

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma läpileikkaavasti. Tarvittaessa hanke laatii seurantaa ja kartoitusta horisontaalisten tavoitteiden toteutumiseksi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uusia yhteistyökumppanuuksia/verkostoja, joiden kautta kannustetaan mm. monialaiseen yhteistyöhön, luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön, arvon luomisen uuteen aaltoon ja innovaatioiden uudelleenmäärittelyyn, käyttäjälähtöiseen toimintaan, uuteen johtajuuteen/muutosjohtajuuteen. Edellä mainitut tavoitteet edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa läpileikkaavasti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hanke edistää sekä välittömästi että välillisesti kestävää kehitystä pyrkimällä lisäämään aineettomaan arvonluonnin syntyyn liittyvää liiketoimintaa. Yhä suurempi osa taloudesta liittyy aineettomuuteen, kuten palveluihin, t&k-toimintaan ja brändeihin. Vaikka fyysisillä tuotteilla ja niiden tuotannolla on edelleen merkitystä, aineettomuuden ja ei-materiaalisten asioiden merkitys kasvaa. Taloudelliset arvot kiinnittyvät entistä enemmän eettisiin arvoihin ja globaaleihin megatrendeihin, kuten digitalisoitumiseen, elämyksellisyyteen, vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Nämä trendit ovat yhteydessä toisiinsa ja tarjoavat mahdollisuuksia luovan osaamisen ja aineettoman tuotannon hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Luovaan osaamiseen liittyy vahvasti digitaaliset palvelut, joiden käyttäminen vähentää tarvetta liikkua paikasta toiseen ja näin vähentävät ilmastovaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hanketoiminta itsessään ei synnytä materiaaleja ja jätteitä, mutta vaikuttaa välillisesti taloudelliseen kestävyyteen edistämällä aineetonta arvonluontia ja ei-materiaalista tuotantoa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hanke on valtakunnallinen ja edistää toiminnallaan aineetonta ja ei-materiaalista tuotantoa ja näille suotuisaa toimintaympäristöä. Hanke lisää yritysten tietoa, vahvistaa ja monipuolistaa osaamista ja kehittää tietopohjaa kestävästä aineettomasta tuotannosta. Hanke tukee paikallista elinkeinorakenteen kehittämistä tuottamalla toimintamenetelmiä yritystoiminnan uudistamiseen ja yritysverkostojen monipuolistamiseen, jolloin pärjääminen globaalissa kilpailutilanteessa paranee. Hanke edistää valtakunnallisten kasvupalvelujen saatavuutta luoville aloille koko Suomessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke vahvistaa aineettoman arvon luomisen toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Hanke edistää toiminnallaan aineetonta ja ei-materiaalista tuotantoa ja näille suotuisaa toimintaympäristöä. Hanke lisää yritysten tietoa, vahvistaa ja monipuolistaa osaamista ja kehittää tietopohjaa kestävästä aineettomasta tuotannosta. Taloudelliset arvot kiinnittyvät entistä enemmän eettisiin arvoihin ja globaaleihin megatrendeihin, kuten digitalisoitumiseen, elämyksellisyyteen, vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Nämä trendit ovat yhteydessä toisiinsa ja tarjoavat mahdollisuuksia luovan osaamisen ja aineettoman tuotannon hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Luoviin aloihin vahvasti liittyvät digitaaliset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta. Hankkeessa on myös käytössä mm. etäneuvottelut, verkkopalvelut, sähköinen tiedonsiirto, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää hyvinvointia, koska se laajentaa luovan osaamisen hyödyntämistä ja turvaa osaltaan yritysten menestymistä. Hanke lisää luovien alojen työllisyyttä ja vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen yritystoimintaa alueilla sekä liiketoiminnan kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Hanke edistää naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä purkaa perinteisiä sukupuolikäsityksiä luomalla uusia yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja, joiden kautta kannustetaan mm. monialaiseen yhteistyöhön, luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön, käyttäjälähtöiseen toimintaan ja uuteen johtajuuteen/muutosjohtajuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Luovan osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla toimialoilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Hankkeen tavoitteena on luovan osaamisen ja aineettoman tuotannon näkyväksi tekeminen ja merkityksen korostaminen yritysten kilpailukykytekijänä. Hankkeen kautta pyritään nostamaan luovan alan toimijoiden ja yritysten arvostusta merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana ja yritystoiminnan uudistajana.
Kulttuuriympäristö 8 9
Hankkeen näkökulmasta luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä liiketoiminta voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Kolmanteen ryhmään "Taide ja kulttuuri" kuuluu liiketoiminta, joka on aikaan ja paikkaan sidottua ja jolla on vahva aluetaloudellinen merkitys sekä kulttuurin infrastruktuuri, johon kuuluvat mm. kulttuuri, kulttuuriperintö, taide, tietovarannot, arvot ja historia.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hanke tuottaa osaltaan aineettoman tuotannon ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan kestävää kehittymistä ja sitä kautta ympäristöosaamisen ja tietoisuuden vahvistumista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Creative Finland on ollut vuosina 2018-2021 Luovaa osaamista –toimenpidekokonaisuuden koordinointihanke, jonka tehtävänä on ollut koota ja levittää kokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden tuloksia. Creative Finland on ollut ensi sijassa viestintään ja tiedontuotantoon keskittyvä hanke, jossa on pyritty tiedon keruun, tuottamisen ja jakamisen kautta brändäämään suomalaista luovien alojen toimintaa sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia muilla toimialoilla. Viestinnän toimenpiteinä on tuotettu artikkeleita, haastatteluita ja uutisia sekä luovaan talouteen liittyviä julkaisuja, jotka sisältävät tietoja ja lukuja, joiden kautta voidaan ymmärtää paremmin luovien alojen ominaispiirteitä ja kehittymistä. Creative Finlandin tehtävänä ja tavoitteena on ollut tarjota luovaan talouteen liittyvää tietoa helposti omaksuttavassa muodossa. Tiedontuotannossa on keskitytty kuvaamaan luovien alojen kasvupotentiaalia ja toimintamalleja, joissa luova osaaminen on erilaisissa ekosysteemeissä hyödynnettävää osaamista.

Creative Finland on tarjonnut kansallisen verkostoitumisalustan luovan talouden yrittäjille ja muille toimijoille sekä kehittäjille että päättäjille. Tärkeänä tehtävänä on ollut korostaa, että luovalla osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Hanke on tuottanut valmennus- ja sparrauskonseptin luoville aloille asiantuntijaverkostoineen. Sparrausten avulla on edistetty luovan työn tekijöiden liiketoimintamahdollisuuksia, ja ne ovat myös edistäneet toimijoiden muutoskykyä ja joustavuutta ennakoimattomissa tilanteissa. Kansainvälisellä verkostoitumisella on luotu uusia yhteistyökumppanuuksia ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa on toteutettu tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäksi on välitetty tietoa muihin maihin Suomen luovan talouden kehittämisestä. Hanke on vakiinnuttanut kansainvälisen luovien alojen Creative Business Cup -kilpailukonseptin Suomeen.

Creative Finlandin viestintäkanavista, joita ovat creativefinland.fi-verkkosivusto, Facebook-sivu, Twitter- ja Instagram-tilit, podcast-äänitiedostot ja YouTube-kanava, on muodostunut monipuolinen ja tärkeä kansallinen luovan talouden viestin välittäjä, joka saavuttaa laajasti eri kohderyhmiä. Creative Finland toimii myös työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön Luovan talouden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisen viestintäalustana yhteistyössä Business Finlandin kanssa, sivustolla www.creativefinland.fi/tiekartta. Creativefinland.fi-verkkosivusto jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen luovan talouden viestintäsivustona.