Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21309

Hankkeen nimi: URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03-6461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Heino

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.heino(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504779911

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osuva ohjaus -teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Tällä hetkellä Ohjaamoissa vahvana näyttäytyy arjen hallinnan ohjausosaaminen. Koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista Ohjaamoissa uraohjausosaamisen tarve korostuu, mikä vahvistaa asiakkaiden pitkäjänteistä urasuunnittelutaitojen kehittymistä.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tavoitteena on vahvistaa Ohjaamohenkilöstön monialaista uraohjausosaamista. Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, joihin osallistuvat Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden lisäksi Ohjaamojen verkostojen edustajia (esim. koulutuksen järjestäjät). Lisäksi projektin tavoitteena on mallintaa Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tuloksena: Ohjaamojen henkilöstön monialainen uraohjausosaaminen on kehittynyt, Ohjaamojen uraohjauskäytänteet ja -palvelut on mallinnettu sekä valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen on luotu.

Projekti tukee Ohjaamojen yhteisen uraohjauksen toimintamallin muodostumista. Pitkällä aikavälillä projekti on varmistamassa Ohjaamojen uraohjauksen laatua. Uraohjauksen mallinnuksilla ja suosituksilla edesautetaan Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamisen jatkuvaa kehittymistä myös projektin jälkeen.

Projektin toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. URAA!-projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Ohjaamoissa pää- ja sivutoimisesti työskentelevät eri hallinnonalojen asiantuntijat
• Ohjaamojen verkostot ja sidosryhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Ohjaamoiden asiakkaat
• Ohjaamoiden yhteistyökumppanit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 442 561

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 504

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 553 203

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 310 631

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suomalaisen työelämän ja koulutuksen sukupuolen mukaisesta eriytymistä sekä sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta on olemassa tutkimus- ja tilaostotietoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
URAA! - projekti huomioi valmennusten toteutuksissa sukupuolisensitiivisen ohjauksen. Sukupuolisensitiivinen ohjaus tukee opiskelijaa tekemään mielekkäitä opiskeluvalintoja sekä suunnittelemaan omaa elämäänsä omista lähtökohdista käsin. Sukupuolisensitiivisen ohjauksen tärkeä tehtävä on tukea erityisesti sukupuolelleen epätyypillisen koulutusalan valinneita sekä voimaannuttaa opiskelijoita hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
URAA! - projektin päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta projekti tukee Ohjaamoita sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Projektin tiedottamis- ja levittämistoimissa käytetään sähköisiä välineitä ja työkaluja, jolla edesautetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Projekti tarjoaa etäosallistumismah-dollisuuksia,joilla vähennetään matkustuksen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma ja kasvihuonekaasujen väheneminen eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Projektissa tuotettava materiaali tuotetaan ja jaetaan sähköisessä muodossa (esim. www -sivut, verkkolehdet ja uutiskirjeet).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Ohjaamot tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, joka osaltaan tukee alueellisen elinkeinoelämän toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
URAA! - projekti tuottaa koulutus- ja valmennusmalleja uraohjausosaamisen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
URAA! - projekti tekee verkostotyötä ja tiedottamis- sekä levittämistoimia sähköisiä jakelukanavia hyödyntäen sekä tarjoaa myös etäosallistumismahdollisuuksia yhteisiin tilaisuuksiin, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Nuorten koulutukseen osallistuminen lisääntyy, opiskeluajat lyhenevät ja nuoret työllistyvät paremmin mikä ehkäisee syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Ohjaamo on matalankynnyksen palvelu kaikille ohjausta tarvitseville nuorille. Sen toiminta lisää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
URAA! - projekti kannustaa Ohjaamoja huomioimaan yhdenvertaisuuden mm. sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja etnisen taustan näkökulmista
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaaminen ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-