Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21310

Hankkeen nimi: Ripeämpi siirtymä Aikuisten Perusopetuksen työelämäjaksoille (RAIPE)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Opisto Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0188756-3

Jakeluosoite: Tahvintie 4

Puhelinnumero: 0400731305

Postinumero: 88380

Postitoimipaikka: Mieslahti

WWW-osoite: http://www.kainuunopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helena Ahonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rehtori, toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.ahonen(at)kainuunopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447727028

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry., 0169327-5
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry, 0163408-0
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry, 0203717-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työnantajien tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden osaaminen tai mahdollisuudet eivät kohtaa ja maahanmuuttajien työllistyminen on Suomessa heikkoa. Työelämään mukaan pääseminen voidaan havaita selkeästi jo opiskeluvaiheessa työharjoittelupaikkojen saamisen vaikeutena. RAIPE-hanke kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen järjestämistä ennakoivaksi, suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi ja arvioitavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda työnantajien ja aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten yhteistyöverkosto uudenlaisten yhteistyön käytänteiden ja sähköisen pilvipalvelun avulla, kehittää ennakoiva ja kustannustehokas opiskelijoiden ja työnantajien työelämäjaksoon perehdyttämisen prosessi, sekä mahdollistaa entistä parempi työelämäkumppanin, oppilaitoksen ja opiskelijan tavoitteellistaminen ja arviointi.

Hankkeen tuottama kustannustehokas ja ennakoiva toimintamalli ja toimintaa helpottava sähköinen järjestelmä auttaa kohdistamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työharjoittelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista yhä onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille. Pitkällä aikavälillä hankkeen toivotaan helpottavan paikkakunnilla työelämäjaksojen järjestämistä, hälventävän ennakkoasenteita, sekä mahdollisesti helpottavan maahanmuutajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista ammattiopintoihin ja työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuisten perusopetusryhmissä opiskelevat maahanmuuttajat.

Toisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opettajat, joille annetaan tarvittavaa koulutusta pilvipalvelujärjestelmän käyttämiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen.

Lisäksi koulutusta annetaan myös työnantajille, jotta he tuntevat uuden hankkeessa kehitetyn toimintaprosessin ja osaavat käyttää pilvipalveluohjelmistoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opettajat jotka eivät saa koulutusta. He saavat dokumentoidut ohjeet omatoimista opiskelijoiden ohjausta varten. Heille ei ole suoria toimenpiteitä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 143 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 804

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 449

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 804

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen aikana pyritään murtamaan perinteisiä rooleja eri sukupuolille mielletyistä ammateista. Hankkeen aikana tarkoitus on saada opiskelijoille vaihtoehdoiksi työharjoittelupaikkoja mahdollisimman laajasti eri aloilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Lisääntyvä motivaatio kohderyhmässä yrittäjyyteen ja työllisyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Digitaalisten palveluiden käyttöönotto.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Sukupuolten välisen ja etnisen tasa-arvon toteutuminen työelämäjaksoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-