Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21312

Hankkeen nimi: CE-polku - Uutta osaamista ja liiketoimintaa terveysteknologiasektorille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kasve Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2457832-5

Jakeluosoite: Puijonkatu 23 2 krs.

Puhelinnumero: 0401831214

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kasve.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elias Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elias.haapakorva(at)kasve.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401831214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon kansainvälisesti toimiva ja kilpailukykyinen palveluverkosto, joka tarjoaa kansainvälisille terveysteknologia- ja in vitro-diagnostiikkayrityksille lain vaatimia ja standardoituja bioyhteensopivuus-, turvallisuus- ja suorituskykytestejä. Toistaiseksi Suomessa ei ole yhtään toimijaa, jolta kyseisiä testejä voisi palvelututkimuksena ostaa. Nämä samat vaatimukset koskevat kaikkia uusia tuotteitä kehittäviä terveysteknologiayrityksiä ja ovat edellytyksenä tuotteen markkinoille saattamiseen (CE-merkintään). Hankkeessa selvitetään terveysteknologian turvallisuustestausten kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tunnistetaan palvelukokonaisuuden kannalta oleelliset testit ja menetelmät sekä niiden vaatimat osaamistarpeet.

Pohjois-Savossa toimii lukuisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joilla olisi teknologinen valmius tällaisten testien tekemiseen (esim. monet sopimustutkimusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset), mutta joiden ydinliiketoiminta on muualla. Hankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savossa toimivien terveysteknologiayritysten, sopimustutkimuspalveluyritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamisalueet ja pystyssä olevat menetelmät ja tunnistetaan ne testit ja menetelmät, joita tulisi pystyttää riittävän kattavan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Palvelukokonaisuuteen valittavien toimijoiden, testien ja menetelmien validointi-, sertifiointi ja akkreditointitarpeet selvitetään ja niiden ympärille rakennetaan palveluverkosto kattavan turvallisuustestauspalvelun luomiseksi maakuntaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Pohjois-Savon alueella toimivat terveysteknologiayritykset, in vitro-diagnostiikkayritykset, tutkimuspalvelulaboratoriot sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Tunnistettuja, hankkeen kohderyhmään olennaisesti kuuluvia toimijoita ovat mm:
- Yliopisto / Koe-eläinkeskus
- Charles River DRS Finland
- Experimentica
- Biosafe
- Movet
- Medfiles
- Savonia
- KYS / Living Lab
- Reagena
- Medikro
- Bittium biosignals
- Elektropoint

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kaikki ne terveysteknologia- ja in vitro-diagnostiikkayritykset (Pohjois-Savossa, muualla Suomessa ja Euroopan talousalueella), jotka tarvitsevat kyseisiä testejä ja analyysejä osana tuotekehitysprojektejaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 875

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 235

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 875

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Hankkeessa kehitetään alueellista osaamiskeskittymää ja alueellista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda alueelle uusia palvelukokonaisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity projektiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeessa edistetään hyvinvointia edistävien tuotteiden syntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella Pohjois-Savoon yhden luukun periaatteella toimiva terveysteknologian palvelututkimusverkosto ja kouluttaa hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden henkilöstöä terveysteknologia-alan erityispiirteistä palveluntuottajan näkökulmasta. Edelleen tavoitteena oli kehittää näiden organisaatioiden uudistumiskykyä (uusia palveluratkaisuja uusille asiakkaille) sekä parantaa näiden kilpailukykyä lainsäädäntöön liittyvässä muutostilanteessa.

Hankkeen aikana tunnistettiin Pohjois-Savon alueella laaja yrityksistä ja julkisista organisaatioista koostuva terveysteknologiatoimialan osaamisverkosto, jolla on tahtotila toimia yhdessä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeeseen osallistuvien tahojen avainhenkilöitä koulutettiin toimialan erityispiirteisiin järjestämällä osallistujille neljä yhteistä koulutuspäivää Suomen johtavien asiantuntijoiden toimesta sekä usein eri lähitapaamisin. Koulutuskokonaisuudessa osallistujien osaamista kasvatettiin erityisesti terveysteknologiatoimialan regulaatioihin ja erityispiirteisiin palveluntarjoajan näkökulmasta.

Hankkeessa tuettiin palveluekosysteemin rakentumista myös selvittämällä uuden liiketoiminnan kansallisia ja kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia sekä hahmottelemalla palveluekosysteemin toimintamalli tunnistaen samalla seuraavat konkreettiset kehittämisaskeleet.

Hankkeen tuloksena pystyttiin lisäämään osallistuvien tahojen osaamista terveysteknogiatoimialasta ja sen mahdollisuuksista palveluntarjoajan näkökulmasta, tunnistamaan kunkin toimijan mahdollisuudet ja valmiudet toimia osana palveluekosysteemiä sekä selvittämään mahdolliset validointi- ja akkreditointitarpeet tunnistettujen palvelutuotteiten kaupallistamiseksi. Hankkeen lopputuloksena syntyi osaamisverkosto, joka pystyy tukemaan toisiaan sekä kehittämään liiketoimintaansa osana hankkeessa koottua palveluverkostoa.