Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21313

Hankkeen nimi: TUURA - tukea urapolulle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 03 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Vartiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.vartiainen(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 663 5485

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy, 1474763-1
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, 2539767-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa. Uraohjauspalvelujen kehittäminen vahvistaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia ja edistää siten heidän työllistymistään. Tukea tarvitsevia AMK-opiskelijoita ovat tässä yhteydessä opiskelijat, joilla on elämäntilanteeseen liittyviä pulmia, vammaiset opiskelijat, mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmista kärsivät ja oppimisvaikeuksiset opiskelijat sekä opiskelijat, joilla on kieli- ja kulttuurieroavaisuuksista nousevaa tuen tarvetta. Hankkeen aikana muodostetaan kokonaiskuvaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauspalveluista sekä mahdollisista palvelukatveista ja levitetään tätä tietoa korkeakouluille valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulutuksen valmiuksia edistää tukea tarvitsevien opiskelijoidensa työllistymistä uraohjauspalveluja kehittämällä. Hankkeen tavoitteena on
- Kartoittaa ja kehittää uraohjauksen palveluja sekä tunnistaa mahdollisia palvelukatveita tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen
- Luoda tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta sekä kehittää uraohjausta osana AMK:n ura- ja rekrytointipalveluja
- vahvistaa ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä
- lisätä ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa


Tavoite 1. Kartoittaa ja kehittää uraohjauksen palveluja sekä tunnistaa mahdollisia palvelukatveita tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi
(huhtikuu 2018-joulukuu 2018)
Toimenpiteet:
-Tehdään opiskelijoiden kanssa yhteiskehittäen 1) nykytilan selvitys tukea tarvitsevien AMK-opiskelkijoiden erityistarpeista uraohjauspalveluissa ja työllistymisen tukemisessa sekä 2) kehittämistoimenpidesuunnitelma palvelujen parantamiseksi
-Selvitetään työnantajien, julkisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin edustajien näkökulmia ja mahdollisia yhteisen kehittämisen kohteita tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistämisen edistämiseen - tunnistetaan ammattikorkeakoulujen mahdollisia palvelukatveita
-Kartoitetaan ammattikorkeakouluissa toimivien ohjaajien (opinto-ohjaajat, ura- ja rekrypalvelut, harjoittelunohjaajat ja - koordinaattorit) sekä toisen asteen opinto-ohjaajien näkemykset tarvittavista kehittämistoimista tukea tarvitseville opiskelijoille sujuvan nivelvaiheen varmistamiseksi
-Analysoidaan aikaisemmissa hankkeissa saadut kokemukset uraohjauksesta ja työllistymisen tukemisesta
- Selvitetään mahdollisuutta lisätä amk-opiskelijoiden alumnikyselyyn tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden työllistymisen seurantakysymys
- Järjestetään alueellisia workshopeja (5 kpl) uraohjauksen palvelujen kehittämiseksi valtakunnallisesti hankkeessa kootun tiedon jakamiseksi ja ammattikorkeakoulujen osallistamiseksi

Tavoite 2. Luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta sekä kehitetään uraohjausta osana AMK:n ura- ja rekrytointipalveluja (elokuu 2018-joulukuu 2019)
Toimenpiteet:
-Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet tukea tarvitseville opiskelijoille valituilla koulutusaloilla
-Luodaan toteutettujen pilottien pohjalta kaikille AMK-opiskelijoille MOOC-jakso avoimeen käyttöön sekä järjestetään valtakunnallisia webinaareja korkeakoulujen opettajille sekä uraohjauspalvelujen toimijoille MOOC -jaksojen levittämiseksi
-Kehitetään palvelumuotoilua hyödyntäen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrypalvelujen toimintaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä edistäväksi
-Kokeillaan erilaisia tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauksen menetelmiä (esim. vertaismentorointia sote-alan opiskelijoiden toteuttamana, uravalmentaja) ja kootaan näistä menetelmäpankki avoimelle digitaaliselle ja sosiaalisen median alustoille

Tavoite 3. Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä (tammikuu 2019-syyskuu 2020)
Toimenpiteet:
-Kehitetään ja kokeillaan erilaisia työskentelymuotoja ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajien välillä (mentorointi, tiimityöskentely, harjoitteluohjauksen vahvistaminen, uravalmentaja) sekä kootaan parhaista käytännöistä digitaalisessa muodossa julkaistava huoneentaulu kaikkien AMKien käyttöön
-Laaditaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi opiskelijan, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajan digitaalinen opas tai road map
-Aktivoidaan ja lisätään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja olemassa olevien verkostojen ja foorumeiden välillä järjestämällä mm. workshopeja, tietoiskuja ja muita ura- ja rekrytointipalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen näkökulmasta

Tavoite 4. Lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen liittyen (syyskuu 2019-joulukuu 2020)
Toimenpiteet:
-Tuotetaan tietoa ja sisältöjä olemassa oleviin ammattikorkeakoulujen työllistymistietoja tarjoaviin sivustoihin (esim. toissa.fi, tarinoista voimaa -verkkopalvelu) tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalvelujen tueksi
-Hankkeen tuloksista tiedotetaan verkkosivujen ja muiden sähköisten julkaisujen muodossa
-tuloksia esitellään teemaan liittyvissä kansallisissa tapahtumissa, esim. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, AMK-päivät, Opo-päivät, rekrytapahtumat sekä AMK:n teemaan liittyvät verkostot, esim. ura- ja rekryverkosto sekä hankkeen päätöstilaisuudessa.

Tulokset:
Laajempana tuloksena hankkeessa luodaan kokonaiskuva tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden uraohjauspalveluista sekä mahdollisista palvelukatveista. Osana tätä kokonaiskuvaa ovat seuraavat tulokset:
- Opiskelijoiden kanssa yhteiskehittäen tuotettu 1) nykytilan selvitys tukea tarvitsevien AMK-opiskelkijoiden erityistarpeista uraohjauspalveluissa ja työllistymisen tukemisessa sekä 2) kehittämistoimenpidesuunnitelma palvelujen parantamiseksi. Selvityksessä huomioidaan myös AMK-toimijoiden ja -ohjaajien näkemykset. Selvitysraportti julkaistaan verkkojulkaisuna.
- opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät uraohjauksen opintokokonaisuudet (pilotit) tukea tarvitseville AMK-opiskelijoille valituilla koulutusaloilla (TAMK: liiketalous ja suomen ja englannin kieliset media-alan koulutukset; HAMK: tietojenkäsittely ja muotoilu; SeAMK: terveysalan opiskelijat; Humak: yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutus). Pilottien toteutusten pohjalta analysoidaan onnistumiset ja mahdolliset kehittämiskohteet, jonka jälkeen kehitetään kaikille AMK-opiskelijoille valtakunnallisesti avoin MOOC-tyyppinen jakso avoimeen käyttöön. AMK:n henkilökunnalle järjestetään webinaareja MOOCien käytön edistämiseksi ja tiedon levittämiseksi. Uraohjauksen opintokokonaisuuksissa edistetään tukea tarvitsevien opiskelijoiden vahvuuksien löytämistä ja vahvistamista, kehitetään opiskelu- ja työelämätaitoja sekä tuetaan harjoittelu- ja työpaikkojen löytämistä osana uraohjausta. Opintokokonaisuuksien aikana vahvistetaan tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia sekä lisätään opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista opiskelun ja työn tekemisen tukimahdollisuuksista. Uraohjaksen opintokokonaisuudet tukevat opiskelijoiden opiskelutaitoja, elämänhallintaa, minäpystyvyyttä sekä itsensä johtamisen osaamista. Pilotoitavat opintokokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien ja AMK-toimijoiden kesken.
-Julkaistaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauksen menetelmäpankki avoimella digitaalisella sekä sosiaalisen median alustoilla
- kehitetään ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrypalveluiden toiminnan tueksi tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauspalvelujen road map
- opiskelijoiden vertaismentorointi -sovellus osaksi ammattikorkeakoulujen uraohjauspalveluja
- vahvistuneet yhteistyökäytännöt: kohtaamiset työelämätahojen, ammattikorkeakoulutoimijoiden sekä opiskelijoiden kesken: järjestetään erilaisia tapahtumia, yhteistuokioita jne., joissa tukea tarvitsevan AMK-opiskelijan työllistymisvalmiuksia edistävät tahot tulevat yhteen
- digitaalinen opas tai road map tukea tarvitsevan AMK-opiskelijan työllistymisen tueksi (opiskelijan, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän näkökulmat), oppaan tiedot liitetään myös osaksi ammattikorkeakoulujen työllistymistietoja ylläpitäviin sivustoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä ovat hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen tukea tarvitsevat opiskelijat, ammattikorkeakoulujen opinto- ja uraohjaajat sekä ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen henkilöstö, työnantajat, kolmannen sektorin toimijat sekä julkisten palvelujen tarjoajat. Kohderyhmiä ovat myös ura- ja ohjauspalveluiden asiantuntijat laajasti ko. palveluita tuottavissa tahoissa, esim. TE-palveluissa. Myös opiskelijat sekä uraohajuspalveluissa työskentelevät henkilöt muissa ammattikorkeakouluissa kuuluvat kohderyhmään. Koulutuksen pedagogista kehittämistä tekevät sisältyvät myös hankkeen kohderyhmään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valtakunnalliset etu- ja työmarkkinajärjestöt, opiskelijajärjestöt ja AMK-kentällä sekä laajemminkin korkeakoulukentällä toimivat verkostot kuuluvat hankkeen toiminnasta hyötyjiin ja välillisiin kohderyhmiin. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös toisen asteen koulutuksen toimijat sekä opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 321 249

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 655 621

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 452

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 264

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Korkeakouluissa opiskelevat edustavat tietyillä aloilla edelleen melko perinteistä jakoa sukupuolten välillä. Vaikka hankkeessa tavoitellaan kaikkien tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämistä tasapuolisesti, otetaan alakohtaiset sukupuolijakaumat huomioon. Lisäksi mm. oppimisvaikeuksien osalta on syytä huomioida, että pojilla on tyttöjä enemmän oppimisvaikeuksia erityisesti kielellisten taitojen vaikuttamilla alueilla, kuten lukemisessa, mutta myös esim. oman toiminnan hallinnassa, kuten tarkkaavaisuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen on huomioituna uraohjauksessa siten, että lähtökotana ohjauksessa on tasa-arvon ja sukupuolten yhdenvertaisuuden edistäminen yksilöllisyyttä kunnioittaen. Hankkeessa edistetään sukupuolten yhdenvertaisempaa sekä aliedustettujen ryhmien tasa-arvoisempaa mahdollisuutta opiskella, valmistua ja työllistyä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden tasapuolisten mahdollisuuksien edistäminen niin opiskelussa kuin työllistymisessä. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon hankkeella on välillisiä vaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen aikana käytetään ekologisesti kestäviä materiaaleja aina, kun siihen on mahdollisuus (esim. kahvitustilaisuuksissa oikeat astiat). Tarpeetonta paperitulostusta vältetään ja suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Valtakunnallisessa hankkeessa suosiatan verkkoneuvotteluvälineitä kokouksissa ja näin vältetään turhaa matkustamista. Matkustettaessa suositaan julkisia kulkuneuvoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei yhteyttä hankkeen toimintaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei yhteyttä hankkeen toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei yhteyttä hankkeen toimintaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Huomiota kiinnitetään erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyjen yhteydessä, toteutuu välillisesti hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei yhteyttä hankkeen toimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa toimitaan työelämäläheisesti. Mukana olevat osatoteuttajat huolehtivat omalta osaltaan alueellisen elinkeinorakenteen kestävän kehityksen tukemisesta. Valtakunnallinen hanke palvelee myös paikallista toimintaa laajemmin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on kehittää aineettomia tuotteita (opintokokonaisuuksia, erilaisia yhteistyön tekemisen muotoja) ja palveluita. Hankkeen aikana luodaan uusia toimintamalleja ammattikorkeakoulujen käyttöön ja tätä tietoa voidaan hyödyntää laajasti eri sidosryhmien tahoilta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Hanketyöskentelyssä on luontevaa käyttää mahdollisimman paljon erilaisia verkkoratkaisuja (Some, amkien järjestelmät ja muut virtuaaliset ratkaisut). Tavoitteena on, että tieto ja informaatio liikkuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä työllistymisen tukeminen vaikuttavat suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Aliedustettujen ryhmien huomiointi osana uraohjausta ja työllistymisen tukemista edistää tasa-arvoisten lähtökohtien saavuttamista niin opiskeluaikana kuin työelämään siirtymisessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeessa kehitetään osallistumisen muotoja, jotka lisäävät opiskelijoiden, ammattikorkeakoulutoimijoiden sekä työelämän edustajien yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Tällä tuetaan yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 3
Uraohjaus ja työllistymisen tukeminen koskettavat myös eri kansallisuuksia edustavia opiskelijoita, jotka ovat osittain tämän hankkeen kohderyhmää. Hankkeessa huomioidaan kielellisen ja kulttuurisen eroavaisuuksien tuottamaa tuen tarvetta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa huomioidaan ympäristönäkökulma ja selvitetään virtuaalisten toimintatapojen tehokasta hyödyntämistä soveltuvin osin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-