Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21315

Hankkeen nimi: Kaikki samalta maalilta töihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Kärpät 46 ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0187701-5

Jakeluosoite: urheilukatu 5b

Puhelinnumero: 0400689649

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulunkarpat46.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Petri Juhani Pieniniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.pieniniemi(at)oulunkarpat46.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400689649

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaikki samalta maalilta töihin – hankkeessa tarjotaan heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille (16–29-vuotiaat) palveluja heidän työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä lisätään joustavuutta työmarkkinoille. Palvelua tuotetaan seurassa olevien SOPPI-hankkeen aikana luotujen palvelupolkujen sekä oppilaitos yhteistyön kautta.
Hankkeessa edistetään nuorten työllisyyttä ja lisätään nuorten ammattitaitoa. Samalla nuorten sosiaaliset taidot harjaantuvat sekä motivaatio parantuu. Lisäksi nuoret saavat käytännön työkaluja arjenhallintaan ja kokemuksia työympäristöstä hyvässä seurassa.
Hankkeen avulla nuorille räätälöidään personoituja koulutuspolkuja ammattiopisto Luovin kanssa. Opintopolkua suunnitellaan yhdessä nuoren sekä muiden opiskelua tukevien henkilöiden kanssa juuri nuorelle sopivaksi. Tärkeintä ovat nuoren toiveet, tavoitteet ja kyvyt.
SOPPI-hankkeen aikana luodut vanhusten virikekerhot toimivat oivana paikkana nuorelle toteuttaa työssäoppimista uudistuvassa vanhustyössä. Tämän toiminnan kautta nuoret pääsevät kanssakäymiseen eri ikäpolvien kanssa. Vanhustyön haasteita ovat suurten ikäluokkien eläköityminen, ikääntyneiden viriketoiminnan lisääminen ja sen ympäristön kehittäminen, yksinäiseksi kokevien ja syrjäytymisvaarassa olevien ikääntyneiden tavoittaminen sekä palveluiden ja palvelurakenteen edelleen kehittäminen. Suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää tulevaisuudessa vanhustyöntekijöiden tarvetta ja hankkeen kautta syntyy alalle uusia toimintamuotoja. Nämä toimintamuodot edistävät erityisesti nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien yhteiskunnallista osallisuutta ja vahvistavat etenkin paikallista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Myös SOPPI – hankkeen aikana luodut lasten matalankynnyksen liikuntakerhot ja leirit toimivat hyvänä paikkana nuorelle toteuttaa työssäoppimista lasten kanssa. Nuoret oppivat työelämän taitoja lasten ohjaamisen kautta, kuten mm. tuntien suunnittelu, ohjaaminen, vuorovaikutus ja toiminnan soveltaminen. Myös tapahtuman järjestämisen taidot ja sen eri osa-alueet kehittyvät.

Hanke on jaettu kahteen osatavoitteeseen:
1. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllisyysvalmiuksien parantaminen.
2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten mahdollisuus uudelle koulutuspolulle.

1. osatavoitteessa pyritään luomaan ”kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. Nuoren kanssa on tekemisissä paljon merkittäviä aikuisia, jotka auttavat luomaan henkilökohtaisen personoidun palvelupolun. Nuorelle tarjotaan Oulun Kärpät 46 ry:ssä työkokeilua tai työharjoittelua. Nuoria valmistellaan työelämän taitoihin ja kartoitetaan nuoren kanssa yhteistyössä tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Oulun Kärpät 46 ry:llä on ohjausosaamista, osaamista erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta, toimintakulttuuri, joka perustuu jatkuvuuteen ja toistoon eli sisäänrakennettuna arvoina itsestään huolehtiminen yhteisen hyvän eteen. Oulun Kärpillä on hyvä status valtakunnallisesti ja nuorelle on hienoa olla osallisena tällaisessa organisaatiossa. Seuratoiminnan kenttä on laaja, mikä mahdollistaa nuoren tutustumisen useaan ammattiryhmään ja auttaa nuorta tulevaisuudessa valitsemaan itselleen sopivan työ- tai koulutuspolun.
2. osatavoitteessa yritetään löytää nuorelle uusi tai ensimmäinen sopiva koulutuspolku ammattiopisto Luovin kanssa. Oulun seudulla toiseen asteen ammatillisia koulutuspaikkoja on vähennetty ja muutenkin peruskoulun jälkeinen syksy on erityisen kriittinen vaihe nuorelle. Oulun kaupungissa kesäkuussa 2017 oli noin 3700 alle 25-vuotiasta nuorta työttömänä tai ilman opiskelupaikkaa, mikä on Suomen mittakaavassa normaalia keskiarvoa korkeampi. Ammattiopisto Luovi on erityisoppilaitos, jossa on pitkään pyritty toteuttamaan työelämälähtöistä oppimista aidoissa työtehtävissä. Luovi tarjoaa oman väylän työhön ja hyvään elämään nuorille, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan ja työllistymisessään. Kaikki samalta maalilta töihin – hanke on luonnollinen yhteistyökumppani ammattiopisto Luoville.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30 -vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat julkinen sektori, lapset ja ikäihmiset sekä Oulun Kärpät 46 ry:n yhteistyöyritykset, Oulunseudun seniorijärjestöt sekä muut Oulunseudun yhdistykset ja urheiluseurat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 374

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 297

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun Kärpät 46 ry on aatteellinen yhdistys ja sinettiseura, ja toiminnan periaatteisiin on kirjattu sukupuolten tasa-arvo. Hankkeeseen tulevat nuoret ohjataan viranomaisten toimesta normaalin palvelunohjausprosessin kautta. Yhteistyöllä kaupungin palveluntarjoajien ja ammattiopisto Luovin kanssa varmistetaan, että hankkeeseen ohjataan molempien sukupuolten edustajia tasapuolisesti. Seuroissa toiminnasta vastaavat ohjaajat ovat tasapuolisesti miehiä ja naisia hankkeeseen ohjattujen nuorten tarpeen ja tilanteen mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun Kärpät 46 ry on aatteellinen yhdistys ja sinettiseura, jonka toiminnan periaatteisiin on kirjattu sukupuolten tasaarvo. Hankkeeseen tulevat nuoret ohjataan viranomaisten toimesta normaalin palvelunohjausprosessin kautta. Yhteistyöllä kaupungin palveluntarjoajien ja ammattiopisto Luovin kanssa varmistetaan, että hankkeeseen ohjataan molempien sukupuolten edustajia tasapuolisesti. Seuroissa toiminnasta vastaavat ohjaajat ovat tasapuolisesti miehiä ja naisia hankkeeseen ohjattujen nuorten tarpeen ja tilanteen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta, koska emme toimi Natura 2000-ohjelman kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Hankkeen yhtenä tavoitteena palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat hyvinvoinnin edistämistä
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja ne on kirjattu seuran toimintasuunnitelmaan. Hankkeen tavoiteet ja toimenpiteet tukevat yhdenvertaisuutta. Kts hankkeen tavoitteet
Kulttuuriympäristö 5 5
Kulttuuriympäristö on osa seuran paikallista toimintaympäristöä.
Ympäristöosaaminen 6 7
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaikki samalta maalilta töihin – hankkeessa tarjottiin heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille (16–29- vuotiaat) palveluja heidän työ- ja toimintakykynsä parantamiseksi sekä pyrittiin lisäämään joustavuutta työmarkkinoille.
Palvelua luottiin seurassa olevien palvelupolkujen sekä oppilaitos yhteistyön kautta.
Tavoitteena oli, että hankkeessa edistetään nuorten työllisyyttä ja lisätään nuorten ammattitaitoja. Samalla nuorten sosiaaliset taidot voivat harjaantua sekä motivaatio parantua. Lisäksi pyrittiin saamaan nuorille käytännön työkaluja arjenhallintaan ja kokemuksia aidosta työympäristöstä, hyvässä seurassa. Hankkeen avulla nuorille räätälöitiin personoituja työllisyyspolkuja sekä koulutuspolkuja ammattiopisto Luovin kanssa.

”Työkokeilu Kärpillä oli mahtava kokemus, eniten jäi mieleen Action-kerhot, kun pääsi itekkin pitkästä aikaa pelailemaan kaikennäköstä ja huomasi että lapsetkin tykkäs niistä ja lähti aina mukaan mitä ikinä sitten pelailtiinkaan. Virikekerhot oli kanssa hauskoja ja joskus oli naurussakin pidätteleminen kun mummojen ja pappojen kanssa kaikkea askarteli ja puuhasi. Luistelutkin onnistu aina sään salliessa ja vaikka ei ite luistellutkaan niin oli niissäkin mukavaa. Tietenkin oli myös mahtavaa olla mukana Save Pond Hockeyssä, koska niin tärkeän asian puolesta se järjestetään. Työkaverit ja toimiston väki oli huippuja ja töissä oli aina hauskaa, tosi tärkeää työtä Kärpät tekee urheilun ulkopuolellakin. Työkokeilu toteutui just ku pitikin ja selkeytti alavalintaa. Varmasti muistan aina tän 6kk jonka kärpillä työkokeilussa sain olla.” – Kaikki samalta maalilta töihin – hankkeen nuoren palaute 3/2019-

Nuoret toimivat seurassa pääsääntöisesti lasten liikunnan ja vanhusten viriketoiminnan ohjaajina. Luotujen toimintojen kautta nuoret pääsivät kanssakäymiseen eri ikäpolvien kanssa. Moni sai kokemusta myös tapahtumien ja leirien toteuttamisesta ja organisoinnista, toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta. Monelle nuorelle ensin pelottavana pidetty vanhusten viriketoiminta olikin todella mieluisaa työtä ja osoittautui antoisimmaksi kokemukseksi hankkeessa olo aikana.

Nuoret oppivat hankkeen kautta työelämän taitoja, kuten mm. ohjaustuntien suunnittelu, ohjaaminen, vuorovaikutus ja toiminnan soveltaminen. Myös tapahtuman järjestämisen taidot ja sen eri osa-alueet kehittyivät.

Hanke oli jaettu kahteen osatavoitteeseen:
1. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllisyysvalmiuksien parantaminen.
2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten mahdollisuus uudelle koulutuspolulle.

1. osatavoitteessa yhteistyössä nuoren, kaikki samalta maalilta töihin hanketyöntekijän ja Byströmin ohjaamon edustaja suunnittelivat nuoren toiveiden mukaisen palvelupolun. Monesti palvelupolku selkeytyi vasta työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan aikana. Nuoren kanssa oli kuitenkin tekemisissä paljon merkittäviä aikuisia, jotka auttoivat nuorta luomaan henkilökohtaisen personoidun palvelupolun.

”Mukavaa kerhojen vetämistä. Alku jännityksen jälkeen mummokerhot oli positiivinen yllätys, jotka oli parhaimpia kokemuksia työssäolon aikana. Kommunikointi vanhusten kanssa lähti käyntiin luonnostaan, vaikka aiempien kokemusten perusteella yhteyden luominen ikäihmisten kanssa ollut haastavaa. Koulujen action-kerhot oli huippuja, joista sai paljon uusia ideoita ja kokemusta kerhojen vetämiseen. Kaiken kaikkiaan työ oli mukavaa ja opettavaista, sekä ohjaajalta sai tukea niin työ- kuin vapaa-ajalle. Lisäksi tuki työ/koulutusasioissa oli omalle kohdalle ratkaisevassa asemassa nykyiseen tilanteeseen pääsyssä. – Kaikki samalta maalilta töihin – hankkeen nuoren palaute 3/2019-”

Hankkeessa oli laskettavina indikaattoreina 27 nuorta, joista 15 jatkoi suoraan työ – tai koulutuspolulle (55 %). Osa jatkoi opiskeluaan Luovilla. Muutaman nuoren lopetusyhteenvetoa ei ole saatu (n=5), lukuisista yhteydenotoista huolimatta, koronapandemian takia. Näitä nuoria ei voida laskea hankkeen indikaattoreihin. Nuoria jatkoi hankkeesta mm. oppisopimusopiskelemaan liikuntaneuvojaksi Oulun kaupungille sekä Oulun Kärpät 46 ry:lle. Suurimman osan jatkopolku olikin opiskelu, osa ammattiopisto Luoville, osa myös muihin oppilaitoksiin. Töihin nuoret ovat päässeet hankkeen jälkeen pääsääntöisesti kaupungille iltapäivätoimintaan sekä koulunkäynninavustajiksi.

2. osatavoitteessa yritettiin löytää nuorelle uusi tai ensimmäinen sopiva koulutuspolku ammattiopisto Luovin kanssa. Muutaman nuoren kanssa Luoville kouluun meneminen hankkeessa olon jälkeen oli lottovoitto ja yhteistyö Ammattiopisto Luovin kanssa oli helppoa ja sujuvaa yksittäisen nuoren asioita eteenpäin vietäessä.

Ammattiopisto Luovin kanssa luotiin myös työelämälähtöinen oppimisympäristö Raksilan jäähallille. Luovin media-alan opiskelijat tuottivat monikameralähetyksiä Ruutu+ sekä Kaleva Liveen Oulun Kärppien Naisten liiga sekä U20 – joukkueiden peleistä. Millainen työntekijä pärjää työpaikan hektisessä arjessa? Millaisia osaajia tämän päivän työelämässä tarvitaan? Ammatillisen osaamisen ei tänä päivänä katsota enää kytkeytyvän ainoastaan ammattialakohtaisiin tietoihin ja taitoihin. Sen sijaan ammatillisen osaamisen ja työuran myötä kehittyvän kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden nähdään rakentuvan pitkälti yleisistä työelämävalmiuksista, jotka tukevat työssä suoriutumista alalla kuin alalla ja vaihtelevissa ympäristöissä.

Keväällä 2020 iskenyt koronapandemia loi kuitenkin suuret haasteet Kaikki samalta maalilta töihin hankkeelle ja hanketta ei kyetty toteuttamaan samalla tavalla tai edes uusin keinoin pyörimässä. Työelämälähtöinen ohjaus toiminnan kautta ei onnistunut etätyönä ja seuran omaamilla resursseilla. Hanke oli jäissä useamman kuukauden ja se jää harmaaksi pilveksi hankkeessa saatujen hienojen tulosten ylle.