Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21316

Hankkeen nimi: Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - opiskelevan urheilijan urasiirtymät

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Asemakatu 38-40

Puhelinnumero: 044 718 1790

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Tikkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.tikkanen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 718 1790

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opiskelevan kilpa- ja huippu-urheilijan arkea määrittävät kaksi merkittävää asiaa: opiskelu ja urheilu. Suomessa tämän kaksoisuran haasteellisen yhtälön ratkaisemiseen ja tukemiseen on kehitetty urheiluakatemiajärjestelmä, jonka yksi toimijoista on Kuopion alueen urheiluakatemia.

Ketterä kaksoisura Kuopion alueella -hankkeen tavoitteena on kehittää akatemiaurheilijoille joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan opiskelu- ja urheilu-uran merkittäviin siirtymiin, niin opintoasteelta toiselle, kuin urheilu-uran jälkeiseen siviiliuraankin. Opiskelevien urheilijoiden elämäntilanne on hyvin yksilöllinen riippuen opiskelupaikasta ja alasta, urheilulajista ja urheilullisesta tasosta. Yksilöllisten ratkaisujen löytäminen on keskeistä yksilön arjen sekä laajemmin elämänuran näkökulmasta. Opiskelevan urheilijan valintojen ja päätösten tueksi tulee tuottaa ajantasaista ja oikeaa tietoa kaksoisuran tekemisen realiteeteista, reunaehdoista mutta myös mahdollisuuksista sen eri vaiheissa.

Hankkeessa on kaksi isompaa kokonaisuutta, joihin ratkaisuja haetaan uusien toimintamallien avulla:

1. Opiskelevien urheilijoiden joustavat ja siirtymävaiheita tukevat koulutuspolut ja toimintatavat

Hankkeen tavoitteena on mallintaa Kuopion alueen urheiluakatemian toiminta ja rooli urheilijoiden opinto- ja uraohjauksessa. Tavoitteena on tukea jäsenoppilaitosten opinto-ohjaajia sekä opiskelevia urheilijoita lisäämällä tietoisuutta kaksoisuran rakentamisesta eri koulutusasteet, urheilulaji ja urheilijan taso huomioon ottaen. Etenkin korkea-asteelle siirtyminen voi olla urheilijalle haastava vaihe jolloin urheiluakatemian toimijoiden tulisi yhdessä auttaa urheilijaa löytämään itselleen soveltuva opiskeluvaihtoehto. Hankkeen aikana kartoitetaan ensin urheiluakatemian korkea-asteen oppilaitosten kanssa jo olemassa olevat urheilijoille sopivat joustavat opintokokonaisuudet. Lisäksi tavoitteena on rakentaa vähintään yksi uusi urheilijoille räätälöity opintokokonaisuus (60 op) esimerkiksi ns. väyläopintoihin. Lopuksi nämä tuotteistetaan ja markkinoidaan sekä alueellisesti että kansallisesti.

Urheiluakatemian toiminta on perinteisesti myötäillyt koulumaailman lukuvuosikäytänteitä. Nykyään on ryhdytty puhumaan yhä enemmän kesälukukaudesta, joka myös urheiluakatemiassa tulisi huomioida mahdollisuutena tehostaa opiskelevien urheilijoiden joustavia koulutuspolkuja. Etenkin talvilajien urheilijoille tämä on hyvä mahdollisuus rytmittää opintoja entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena on mallintaa urheiluakatemian toiminta kesälukukauden aikana yhdessä oppilaitosten kanssa.

2. Urheilu-uran päättymisen tukeminen – työelämään siirtyminen

Kilpa- ja huippu-urheilu vaatii vuosia kestävän mittavan panostuksen, jolloin ajatukset ja toimenpiteet työelämään siirtymisestä jäävät usein taka-alalle. Haaste työelämään siirtymisestä on tunnistettu Suomessa laajasti, joten myös urheiluakatemian toiminta ja rooli tulisi tässä kohtaa konkretisoida. Työelämäosaamista ja -kontakteja tulisi hankkia jo opintojen aikana ja tässä kohtaa olisi mahdollisuus hyödyntää paremmin urheiluakatemian toimintaympäristössä olevaa asiantuntijaosaamista linkittämällä heitä ja opiskelevia urheilijoita yhteen esim. työharjoitteluiden osalta. Myös yritysmaailman kautta on mahdollista rakentaa urheilijoille ketterämpää väylää työelämään.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa alueen korkea-asteen oppilaitosten, sekä ostopalveluina hankittavan asiantuntijatyön avulla urheilijoiden pienyrittäjyyden kehittämiseksi toimintamalli, joka mahdollistaisi urheilu-uran yhdistämisen pienyrittäjyyteen. Mahdollisina toimintatapoina ovat henkilöbrändäys ja urheilu-uralta kertyneen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen (AHOT).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kuopion alueen urheiluakatemian eri toimijat. Urheiluakatemian jäsenoppilaitoksia on 2 korkea-asteen oppilaitosta, 5 lukiota ja 1 ammatillinen oppilaitos.

Keskiössä ovat opiskelevat urheilijat jotka ovat Kuopion alueen urheiluakatemian jäseniä,(laskentapäivänä 5.1.2018 jäsenmäärä on ollut 451 kpl).Lisäksi hankkeen toiminta kohdentuu urheiluakatemian jäsenoppilaitoksiin, joissa em. opiskelevat urheilijat opiskelevat.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat lisäksi urheiluakatemian jäsenoppilaitosten opetus- ja hallintohenkilökunta, opinto-ohjaajat ja muut koulutuspalveluiden asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat urheiluakatemian yhteistyöseurat ja niiden valmentajat. Urheiluakatemian toimintaympäristössä toimii yhteistyösopimuksin 16 urheiluseuraa ja niissä työskentelee päätoimisesti n.50 valmentajaa. Valmentajilla on iso rooli varsinaisen kohderyhmän eli opiskelevien urheilijoiden arjessa.

Kuopion alueen urheiluakatemia on osa valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa, johon kuuluu parikymmentä muuta urheiluakatemiaa. Verkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti tavoitteena on hankkeen kautta saadun osaamisen jakaminen verkoston toimijoiden käyttöön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 398

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 872

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 256 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 534

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 260

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty. Urheiluakatemian toimintaympäristössä on sekä naisia että miehiä: toisen asteen oppilaitoksissa jakauma on suunnilleen tasan ja korkeakouluissa naisia on enemmän. Jälkimmäistä selittää se, että joukkuepalloilulajeissa miesten osalta opiskelu korkeakouluissa on haasteellista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ei ole tehty tietoista valintaa nais- ja miesnäkökulmien perusteella. Naisille ja miehille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Urheiluakatemian toimintaympäristössä on viisi lajinsa miesten pääsarjassa pelaavaa palloilujoukkuetta. Usein pelaajat ovat työsuhteessa seuraan jolloin esim. tavoitteellinen tutkinto-opiskelu on haastavaa. Sen vuoksi on tärkeää rakentaa joustavia ratkaisuja päästä kiinni opintoihin esim. väylä- ja kesäopintojen muodossa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeen aikana hyödynnetään sähköisiä neuvotteluvälineitä mahdollisimman paljon. Tarvittaessa matkustaminen tapahtuu pääosin julkisilla kulkuvälineillä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeen aikana hyödynnetään sähköisiä neuvotteluvälineitä mahdollisimman paljon. Tarvittaessa matkustaminen tapahtuu pääosin julkisilla kulkuvälineillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan (ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä materiaaleihin ja jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeessa pyritään hyödyntämään paikallisia yrityksiä ja asiantuntijatahoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen aikana on tavoitteena luoda opintokokonaisuus joka on suorittaa täysin tai ainakin pääosin verkossa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeen aikana hyödynnetään sähköisiä neuvotteluvälineitä mahdollisimman paljon. Tarvittaessa matkustaminen tapahtuu pääosin julkisilla kulkuvälineillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeella vaikutetaan opiskelevien urheilijoiden henkiseen hyvinvointiin tarjoamalla tukea ja tietoa erilaisiin elämänuran siirtymiin jotka voivat aiheuttaa psyykkistä kuormittumista.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen keskeinen tavoite, mutta se on huomioitu hanketta suunniteltaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toimintojen kohderyhmän ovat Kuopion alueen urheiluakatemian urheilijat riippumatta voi osallistua yhteiskunnallisesta asemasta tai kulttuurista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ketterä kaksoisura Kuopion alueella -hankkeen tavoitteena oli kehittää akatemiaurheilijoille joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan opiskelu- ja urheilu-uran merkittäviin siirtymiin, niin opintoasteelta toiselle, kuin urheilu-uran jälkeiseen siviiliuraankin. Tavoitteena oli kehittää ja mallintaa urheiluakatemian tukea urheilijan kaksoisuralla ja vakiinnuttaa uudet toimintamallit käytäntöön pysyvästi. Hankkeessa oli kaksi isompaa kokonaisuutta, joihin ratkaisuja haettiin uusien toimintamallien avulla:
1. Opiskelevien urheilijoiden joustavat ja siirtymävaiheita tukevat koulutuspolut ja toimintatavat
2. Urheilu-uran päättymisen tukeminen – työelämään siirtyminen

Opiskelevien urheilijoiden elämäntilanne on hyvin yksilöllinen riippuen opiskelupaikasta ja alasta, urheilulajista ja urheilullisesta tasosta. Yksilöllisten ratkaisujen löytäminen on keskeistä yksilön arjen sekä laajemmin elämänuran näkökulmasta. Opiskelevan urheilijan valintojen ja päätösten tueksi tulee tuottaa ajantasaista ja oikeaa tietoa kaksoisuran tekemisen realiteeteista, reunaehdoista mutta myös mahdollisuuksista sen eri vaiheissa. Kilpa- ja huippu-urheilu vaatii vuosia kestävän mittavan panostuksen, jolloin ajatukset ja toimenpiteet työelämään siirtymisestä jäävät usein taka-alalle. Haaste työelämään siirtymisestä on tunnistettu Suomessa laajasti, joten myös urheiluakatemian toiminta ja rooli tulisi tässä kohtaa konkretisoida. Työelämäosaamista ja -kontakteja tulisi hankkia jo opintojen aikana.

Tarpeiden kartoittaminen ja havainnot
Työ käynnistettiin lähtötilanne- ja tavoitekartoituksilla. Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenoppilaitosten opinto-ohjaushenkilöstöä, urheilijoita ja valmentajia kuultiin heidän tarpeisiin liittyen. Yhtäaikaisesti hankkeen aikana valmistui myös suomalaisten ammattiurheilijoiden kokemuksia uran päättymiseen liittyen selvittänyt opinnäytetyö (Pajari Kati, Salomäki Elina 2019), jonka havaintoja hyödynnettiin yhteistyössä luomalla käytännön ratkaisuja urheilijan arkeen. Lisäksi kartoitettiin muun muassa urheiluakatemian korkea-asteen oppilaitosten kanssa jo olemassa olevat urheilijoille sopivat joustavat opintokokonaisuudet.

Tärkeimpiä havaintoja kartoituksissa olivat seuraavat: huolellinen urasuunnittelu, opiskelu urheilun lomassa ja henkinen tuki koko uran ajan muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla urheilijan urasiirtymää voidaan tukea parhaiten (Pajari Kati, Salomäki Elina 2019). Lisäksi tarpeissa korostui joustavien, verkko-, monimuoto ja kesäopintojen tarve, laaja kiinnostus jatko-opintoihin useissa lajeissa, yksilölliset kiinnostuksen kohteet jatko-opintoja ajatellen, joustavien jatko-opintomahdollisuuksien runsaus sekä urheiluakatemian ja kaksoisuran vaihtoehtojen tunnettavuuden kasvattamisen tarve. Lisäksi tarpeissa nousi esiin tuki urheilu-uralta opitun osaamisen sanoittamiseen, työelämän ja urheilijoiden kohtauttamisen tarve sekä lajiyhteisöön vaikuttaminen, sillä seuran ja valmentajalla on suuri merkitys muun muassa opintoihin suhtautumisessa. Tarpeissa kaivattiin myös urheilutoimijoiden ja oppilaitosten molemminpuolisen ymmärryksen kasvattamista sekä urheilun että opiskelun reunaehdoista ja mahdollisuuksista.

Ratkaisujen hakeminen havaintojen pohjalta
Havaintojen pohjalta alettiin toteuttaa yksilöllisten, läpi uran kestävien tukimuotojen ja toimintamallien kehittämistä. Luotiin toimintamalli urheilijan kaksoisuran tukimuotoihin läpi uran, jossa kehitettiin osittain olemassa olevia tukimuotoja sekä luotiin ja vakiinnutettiin täysin uusia tukimuotoja. Hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin urheiluakatemian tukea urheilijan kaksoisuran opinto- ja uraohjaukseen. Lisäksi työelämäyhteistyötä urheilu-uralla sekä sen jälkeen edistettiin urheilijoiden tueksi pilotoimalla ja luomalla käytännönläheinen Sports meet Business -konsepti. Myös yksilölliset tarpeet huomioivia työkaluja kehitettiin ja luotiin niiden hyödyntämismalli urheilijan kaksoisuran ja elinikäisen menestyksen tukena.

Urheilijan opinto- ja uraohjausta kehitettiin jäsenoppilaitosten opinto- ja uraohjaajien sekä opiskelevia urheilijoiden tukemiseksi lisäämällä tietoisuutta kaksoisuran rakentamisesta eri koulutusasteet, urheilulaji ja urheilijan taso huomioon ottaen. Säännölliset Kuopion alueen urheiluakatemian maakunnallisen jäsenverkoston urheilijoiden opinto-ohjausverkoston tapaamiset järjestettiin yhteensä kolme kertaa. Tapaamisissa tarjottiin muun muassa koulutusta ja tietoa urheilusta ja urheilijan uraohjauksesta. Tapaamiset edistävät käytänteiden, kokemusten ja tiedon jakamista sekä yhteistyötä verkoston oppilaitosten välillä yläkouluista korkeakouluihin saakka. Etenkin korkea-asteelle siirtyminen voi olla urheilijalle haastava vaihe, jolloin urheiluakatemian toimijoiden tulisi yhdessä auttaa urheilijaa löytämään itselleen soveltuva opiskeluvaihtoehto.
Hankkeessa kehitettiin lisäksi työkaluja urasuunnitteluun ja -ohjaukseen. Hankkeella tuotettiin joustavat urheilijan urasuunnittelun ja työnhaun verkkotyökalut sekä urheilijoiden että ohjaajien tueksi. Paikkaan sitomattomat, joustavat oppimateriaalit ja verkkotyökalut ovat hyödynnettävissä helposti suoraan käytäntöön muun muassa omien vahvuuksien sekä urheilusta opitun osaamisen tunnistamiseen, sanoittamiseen sekä soveltamiseen vaikkapa työnhaussa. Lisäksi ohjaustyökaluja kehitettiin laajentamalla hyväksi havaittujen Reiss Motivaatioprofiilien (RSMP, RMP) käyttöä yksilöllisen ohjauksen tukena ja luomalla siihen hyödyntämismalli. Aiemmin jo Kuopion seudun toisen asteen oppilaitoksissa opinto-ohjauksessa käytössä olleen menetelmän käyttöä laajennettiin nyt myös myöhempiin uravaiheisiin, sekä lisäksi urheiluvalmennukseen ja valmentajien ohjausosaamisen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteisiin kuului myös urheiluakatemiakoordinaattorien ohjauskoulutus urheilijoiden tukemiseksi entistä vahvemmin kaksoisuralla.

Siirtymistä työuralle edistettiin pilotoimalla ja luomalla työelämäyhteistyötä urheilu-uralla sekä sen jälkeen tukeva Sports meet Business -konsepti. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä seitsemän pienryhmä työpajaa, joissa tarjottiin käytännönläheistä ja yksilöllistä sparrausta urheilijan brändin rakentamiseen ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen. Työpajojen kiinteänä jatkona toteutettiin yhteensä kolme kertaa verkostoitumistapahtuma urheilijoille ja työelämän edustajille. Tapahtumat kokosivat satoja osallistujia yrityksen edustajista, urheilijoihin ja muihin taustatoimijoihin. Työpajojen opit vakiinnutettiin amk-tasoiseen verkko-opintojaksoon yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa käynnistettiin yhteistyö Pohjois-Savon Business Centerin kanssa, jonka kanssa toteutettiin myös yhteistyötyöpaja urheilijoille, yrityksille ja seuratoimille, ja jonka kanssa vastaavanlaista yhteistyötä tullaan jatkamaan myös hankkeen jälkeen. Lisäksi Business Centerin kanssa yhteistyössä lanseerattiin verkko-opintojaksoa seuraavaksi vaiheeksi myyntipuheen käytännön harjoittelumahdollisuus opiskelijoille ja urheilijoille Tahko Ski Lift Pitch -kilpailutapahtuman yhteyteen. Jatkuva toimintamalli mahdollistaa huippuvaiheen urheilijoiden täysipainoisen kansainvälisen menestyksen tavoittelun ja varmistamisen yhteistyössä työelämän kanssa.

Hankkeessa kehitettiin joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja. Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja jatko-opintoihin siirtymistä edistämään luotiin urheilijan uraa tukeva verkko-opintojakso: Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen. Hankkeessa mallinnettiin urheiluakatemian toiminta kesälukukauden aikana yhdessä oppilaitosten kanssa. Koska kesäopinnoille oli havaittu selvityksissä kysyntää opiskelevien urheilijoiden joustavien koulutuspolkujen tehostamiseksi, ja alueella on kattavasti erilaisia kesäopintomahdollisuuksia eri-ikäisille, kesäopintomahdollisuuksien koontia ja tiedotusta alettiin toteutettaa vuosittain ja vakiinnutettiin käytäntö jatkuvaksi myös tulevaan. Etenkin talvilajien urheilijoille tämä on hyvä mahdollisuus rytmittää opintoja entistä paremmin. Hankkeessa rakennettiin myös pilottia urheilijan yrittäjyysopinnoista 24h leirin muodossa. Alueen korkeakoulujen kanssa tehtiin pitkäjänteistä yhteistyötä ja luotiin pohjaa entistä joustavampien, uusien opintojen kehittämiselle.

Hankkeessa toteutettiin erilaisia viestintätoimenpiteitä ja kasvatettiin kaksoisuran näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Hankkeessa tuotettiin pääteemoista seuraavia videoita urheilijoiden valintojen tueksi, joita hyödynnettiin suoraan muun muassa oppilaitosten ohjaus- ja opintosisällöissä:
- Urheilijatarinat: Urasiirtymä, urheilu-uralta siviiliuralle & työelämään
- Urheilijatarina: Kaksoisurapolku ja onnistuneet siirtymävaiheet
- Työnantajan näkemys urheilijoista työntekijänä
- Urheiluakatemian tarjoamat verkostoitumistapahtumat ja -mahdollisuudet (3 kpl)
Lisäksi urheilijan tukiverkoston ja -toimintojen tunnettavuuden kasvattamiseksi toteutettiin urheilijan ohjaushenkilöstön markkinointivalokuvaukset. Tiedotusta toteutettiin jatkuvasti urheiluakatemian verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostotapahtumissa sekä median kautta. Näkyvyys kasvoi, uusia kohderyhmiä tavoitettiin ja kiinnostuneita sitoutettiin.

Tuloksena hankkeen tavoitteiden mukaiset toimintamallit ja käytännöt luotiin ja vakiinnutettiin urheiluakatemian toimintaan suurelta osin.