Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21319

Hankkeen nimi: Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilinjärvi)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 31

Puhelinnumero: 017182111

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiia Hentunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiia.hentunen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447182226

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopio ja Siilinjärvi ovat yhteisellä työryhmällä valmistelleet työhyvinvointiin liittyvää hankesuunnitelmaa syksystä 2017 lähtien. Taustalla ovat kuntien toimintaympäristön, kuntien henkilöstön ikärakenteen ja työn sisällön muutokset sekä tarve pienentää henkilöstön sairauspoissaolojen määrää. Suunnitellun hankkeen kohdentamiseksi on molemmissa kunnissa tehty 2017 syksyllä kyselyt henkilöstölle ja kartoitettu työhyvinvointia parantavia kehittämiskohteita. Saadun palautteen perusteella on tarvetta uusille työhyvinvointia parantaville toimintamalleille. Tarvitaan malleja yksilöllisten ratkaisujen tueksi sekä työyhteisöjen kehittämiseksi. On mm. tarvetta kehittää työyhteisökeskusteluja, yhdessä tekemisen ja kehittämisen työkaluja sekä työn tekemisen toimintatapoja.

TAVOITTEETT

"Yhdessä työhyvinvointia - kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio, Siilinjärvi)" -hankkeessa tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja sekä levittää kokeilluista malleista saatuja tietoja kuntien välillä, kokeiluun osallistuvien sektoreiden välillä, kokeilun ulkopuolelle jäävien sektoreiden hyödyksi sekä kunnista ulospäin. Tavoitteena on myös tuottaa ratkaisumalli, kuinka työhyvinvoinnin uusia toimintamalleja ylläpidetään hankkeen jälkeisenä aikana ja kuinka työhyvinvoinnin hyvien käytänteiden levittämisestä huolehditaan yli palvelualuerajojen sekä myös yli organisaatiorajojen.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteissä painopiste on arjessa tapahtuvissa kokeiluissa, vertaiskehittämisessä, kokeilujen arvioinnissa sekä valmennuksissa ja työpajoissa. Kokeiluja tuetaan myös tiedonhankinnalla, benchmarking-tiedoilla sekä asiantuntijayhteistyöllä.

Hankkeeseen on suunniteltu kaksi kokeilukokonaisuutta: yksilöllisten ratkaisujen uudet toimintamallit ja työyhteisön uudet toimintamallit. Niiden sisällöt perustuvat kunnissa tehtyihin työhyvinvointikyselyihin, valmisteluvaihteessa käytyihin asiantuntijakeskusteluihin ja kuntien strategioiden toimintatapoihin (Kuopion strategian toimintatapa ”lupa tehdä toisin” ja Siilinjärven ’ratkaisukeskeinen asiakaspalvelu’). Hankkeeseen on tarkoitus palkata kokeiluja kentällä tukeva työhyvinvointikoordinaattori, joka osallistuu ja tukee työyhteisöjä kentällä tapahtuvassa toiminnassa. Kokeilujen pilotit vahvistetaan hankkeen alkuvaiheessa.

TULOKSET

Kokeiluista saadut kokemukset ja tiedot on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman laajasti, kehittää edelleen ja pyrkiä juurruttamaan uusina työhyvinvoinnin toimintatapoina ja malleina. Kokeilujen vaikutuksia on tarkoitus mitata, sekä testata hankkeen aikana kokeiluihin osallistuville työntekijöille suoritettavan sähköisen kyselyn nk. itsearviointimittarin avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopion ja Siilinjärven kuntien henkilöstö ja johdon edustajat erityisesti kokeiluihin valittavilla pilottisektoreilla

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kuntien muu henkilöstö sekä myös asiakkaat, oppilaat, sidosryhmät, jotka eivät suoraan osallistu hankkeen aikana toteutettuihin toimenpiteisiin, mutta saavat niistä tietoa tai hyötyvät kehittyvistä toimintamalleista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 347 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 150

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 496 635

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 471 652

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio, Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset kohdentuvat sekä miehiin että naisiin. Eri palvelualueilla miesten ja naisten suhteelliset osuudet vaihtelevat. Hankkeesta saadut kokeilumallit voidaan hyödyntää yhdenvertaisesti sukupuoleen katsomatta erilaisissa työyhteisöissä läpi organisaation.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet eivät erottele naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi. Hankkeen toimet edistävät työhyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja avointa keskustelukulttuuria organisaatiossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimet eivät erottele naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeella ei ole varsinaisesti vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Toisaalta etätyömallien kehittäminen, missä se on mahdollista, vähentää liikkumistarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hanke tavoittelee parempaa työn organisointia jolla on kytkentää myös kestävään resurssien käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Työn organisointien arvioinnissa huomioidaan myös asiakasnäkökulmaa ja asiakastarpeita sekä muuta toimintaympäristöä, tämä tukee välillisesti myös elinkeinoelämän edellytyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa luodaan uudenlainen kokeileva toimintamalli työhyvinvonnin edistämiseksi mm. työhyvinvoinnin edistäminen mentor/tutor-periaatetteella, ns työhyvinvoinnin lähettiläät, lupa tehdä toisin - ajattelumalli
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Työn tekemisen tapaa arvioidaan ja mahdollista tarpeetonta liikkumista pyritään vähentämään ja esimerkiksi etätyön mahdollisuuksia tarkastelemaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke tähtää välittömästi pilottikohteiden henkilökunnan työhyvinvoinnin, työmotivaation, työssäviihtymisen, keskustelukulttuurin ja tuottavuuden parantumiseen. Pitemmällä aikavälillä hyväksi todetut kokeilut ja käytännöt jalkautetaan koko organisaation työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeella on hieman välittömiä ja välillisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämisen mm. yksilöllisten ratkaisujen edistämisessä ja henkilöstön osallistamisessa ja siinä että kunnalla on mahdollista vakiinnuttua toimintamalleja koko organisaatiotaan vastaavaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hanke edistää välillisesti yksilöiden ja ryhmien yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöosaamiseen, lähinnä etätyön vaikutukset liikkumista vähentävänä tekijänä (vähähiilisyystavoitteet).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhdessä työhyvinvointia- kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio, Siilinjärvi)

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa kuntien käyttöön työhyvinvointia parantavia toimintamalleja, joiden pohjalta työnantajapolitiikkaa organisaatioissa voidaan edelleen kehittää. Kohderyhmiä hankkeessa on ollut opetustoimen, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen alueilta yhteensä 14. Työntekijöitä on kirjautunut järjestelmään hankkeen keston aikana 637.

Työhyvinvoinnin mallien kehittämisessä painopiste on ollut arjessa tapahtuvissa kokeiluissa, vertaiskehittämisessä sekä asiantuntijoiden tuottamissa valmennuksissa hankkeen kahden kokeilukokonaisuuden (Työyhteisön uudet toimintamallit ja Yksilöllisten ratkaisujen uudet toimintamallit) sisällöissä.

Hankkeen konkreettisena tuloksena on kirjattu mm. Korvaavan työn toimintamalli. Hanke on tuottanut myös kohderyhmien oivallusten pohjalta videoita ja artikkeleja asiantuntijoiden avustuksella organisaatioiden käyttöön esim. työyhteisön kehittämiseen (vuorovaikutussopimus, puheeksi ottaminen sekä erilaisten viestijöiden huomioiminen), ajanhallintaan, haastaviin asiakastilanteisiin sekä oman johtajuuden vahvistamiseen liittyen. Lisäksi hanke on tuonut etätyön ja ikä-ohjelman huomioita keskusteluun sekä rakentanut yhteistyötä Savonia AMK:n kanssa työhyvinvointipalveluiden tuottamisen osalta.

Hanke on kokeilujen pohjalta kirjannut, kuinka mm. työhyvinvoinnin vaikuttavuutta voi lisätä käytännössä. Näillä toimilla organisaatioissa voidaan ylläpitää työhyvinvointia hankkeen jälkeenkin.