Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21320

Hankkeen nimi: Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0202422-5

Jakeluosoite: Annankatu 16 B 35-36

Puhelinnumero: 09 687 7740

Postinumero: 01200

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ornamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Rikkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.rikkinen(at)ornamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447433577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rakennustietosäätiö RTS sr, 0201937-0
Riihimäen kaupunki, 0152563-4
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr / Cupore, 1771249-3
Frei Zimmer Oy, 2100113-3
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Taideyliopisto, 2500305-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja rakennusalan yritysten luovan suunnittelun eli taiteen ja muotoilun hankintoja. Hankkeessa tehdään näkyväksi ne hallinnolliset, rakenteelliset ja taloudelliset ketjut, jotka ovat taidehankintojen taustalla. Luovan suunnittelun tilaajan tunnistaminen on keskiössä. Taidekonsultoinnin käyttämisellä rakennushankkeissa on suora vaikutus taidetoimialan palveluiden kysynnän kasvuun.

Hankkeessa rakennetaan toimintaprosesseja rakennus- ja taidealan yhteistyöhön. Pyrkimyksenä on kehittää käyttäjälähtöinen palvelukonsepti, joka palvelee kaavoittajien, kuntien ja yritysten tarpeita luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla. Hankkeessa edistetään luovien alojen osaajien ja rakennusalan verkottumista. Tarkoituksena on päästä sirpaleisesta toiminnasta jatkuvaan ja moniosaamista hyödyntävään yhteiskehittämiseen.

Hanke jakautuu osa-hankkeisiin, joiden sisällöt tukevat taiteen ja luovan suunnittelun nivomista kaavoitukseen ja rakennushankkeisiin:

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
- Palveluiden ja sitä kautta markkinoiden kehittäminen sekä konseptointi, jotta rakennuttajat pystyvät alan normaalien käytäntöjen mukaisesti paremmin hankkimaan tarvitsemansa taide- ja muotoilupalvelut.

TILAAJAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
- Prosessoituja toimintamalleja taiteen ja luovan suunnittelun sisällyttämiseksi kuntien ja kaupunkien rakennushankkeisiin.

TYÖKALUT
- Työkaluja kunnille, jotka auttavat luovan suunnittelun ja taiteen hankinnoissa ja joiden avulla voi seurata elinympäristön laadun kehittymistä.

Tuloksena on elinvoimainen ekosysteemi ja toimiva elinkeinorakenne, jossa taidekonsulttiyritykset ja muut taiteen välittäjät voivat tarjota palveluja kunnille, rakennusalalle ja taiteilijoille. Työtilaisuuksien lisääntyessä luovan suunnittelun ammattilaiset työllistyvät monimuotoisesti rakentamisen kentälle erityisasiantuntijoiksi, palvelun tuottajiksi tai osana kaupunkisuunnittelun tiimejä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmä ovat
- Rakennuttajat: kunnat ja muut julkiset sekä yksityiset rakennuttajat, asunto-osakeyhtiöt
- Rakennusalan toimijat: rakennusliikkeet, urakoitsijat, arkkitehdit, insinööri- ja isännöintitoimistot sekä kiinteistöjen käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta vastaavat tahot.
- Taidekonsultit ja muut luovan alan markkinoiden välittäjäorganisaatiot
- Luovien alojen ammattilaiset (kuten taiteilijat, muotoilijat ja suunnittelijat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat
- Luovien alojen ammattilaiset ja koulutusorganisaatiot
- Rakennetun ympäristön loppukäyttäjät, asunto-osakeyhtiöiden omistajat, asuntosijoittajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 571 883

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 657

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 688 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 713

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan sukupuolijakauma luovilla aloilla on keskimäärin tasainen. Ala on kehittynyt tasa-arvoiseen suuntaan, mutta johtavissa asemissa on enemmän miehiä kuin naisia. Rakennusalalla sukupuolijakauma ei ole tasainen. Miesten osuus on selkeästi suurempi kaikissa työtehtävissä. Rakennusalalla naisten osuus ylemmistä toimihenkilöistä kasvaa hitaasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus ja erilaiset osaamisalat).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankeen päämääränä on elinympäristön laadun ja pitkäikäisyyden parantaminen. Tavoitteena on ratkaista kuntien ongelmia rakennetun ympäristön kehittämisessä ja luoda uusia toimintamalleja, joiden avulla aluesuunnittelusta saadaan laadukkaampaa. Pitkän jänteen huomioiminen suunnittelussa, uudis- ja korjausrakentamisessa säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hanke tukee luovan osaamisen intergoitumista muille toimialoille sekä innovaatioden ja toimintamallien oppimista luovien alojen ammattilaisilta. Palvelujen kehittäminen rakennusalalle ja aineeton arvon luonti ovat hankkeen keskeisiä alueita. Luovien alojen ammattilaisilla on aineetonta arvoa luovaa osaamista, joka halutaan hankkeen toimenpiteiden avulla tuoda vaikuttamaan yhteiskunnan kehittymiseen. Hankkeen tulokset ja hankeessa tuotettavat työkalut julkaistaan digitaalisesti, jonka kautta niitä voidaan hyödyntää laajasti. Lisäksi hanke tukee kuntien pyrkimystä rakentaa kuntien asukkaille ja käyttäjille palveluja, joita kunnan henkilöstö, asukkaat, yritykset ja organisaatiot voivat käyttää yhteiskehittämistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 7
Kulttuurisia resursseja ei vielä ole otettu riittävästi huomioon rakennetun elinympäristön suunnittelussa. Ammattitaiteilijoiden ja muotoilijoiden osaaminen näyttäytyy monenlaisina innovaatioina, sekä palveluina, tapana nähdä uusia ratkaisuja. Taidelähtöisillä menetelmillä mm. osallistetaan käyttäjiä, jotta tietoisuus kuluttuuriympäristöstä kasvaa ja tulee rakennusprosessien käyttöön. Rakennusalan tuote- ja palvelukehityksen menestymisen kivijalka on ottaa loppukäyttäjä jo rakennushankkeen suunnittelun alussa mukaan suunnitteluprosessiin. Näin rakennetaan kestävämpää ympäristöä joka ottaa huomioon kulttuuriset resurssit.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-