Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21320

Hankkeen nimi: Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2018 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ornamo ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0202422-5

Jakeluosoite: Annankatu 16 B 35-36

Puhelinnumero: 09 687 7740

Postinumero: 01200

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ornamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Rikkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.rikkinen(at)ornamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447433577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rakennustietosäätiö RTS sr, 0201937-0
Riihimäen kaupunki, 0152563-4
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr / Cupore, 1771249-3
Frei Zimmer Oy, 2100113-3
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Taideyliopisto, 2500305-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja rakennusalan yritysten luovan suunnittelun eli taiteen ja muotoilun hankintoja. Hankkeessa tehdään näkyväksi ne hallinnolliset, rakenteelliset ja taloudelliset ketjut, jotka ovat taidehankintojen taustalla. Luovan suunnittelun tilaajan tunnistaminen on keskiössä. Taidekonsultoinnin käyttämisellä rakennushankkeissa on suora vaikutus taidetoimialan palveluiden kysynnän kasvuun.

Hankkeessa rakennetaan toimintaprosesseja rakennus- ja taidealan yhteistyöhön. Pyrkimyksenä on kehittää käyttäjälähtöinen palvelukonsepti, joka palvelee kaavoittajien, kuntien ja yritysten tarpeita luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla. Hankkeessa edistetään luovien alojen osaajien ja rakennusalan verkottumista. Tarkoituksena on päästä sirpaleisesta toiminnasta jatkuvaan ja moniosaamista hyödyntävään yhteiskehittämiseen.

Hanke jakautuu osa-hankkeisiin, joiden sisällöt tukevat taiteen ja luovan suunnittelun nivomista kaavoitukseen ja rakennushankkeisiin:

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
- Palveluiden ja sitä kautta markkinoiden kehittäminen sekä konseptointi, jotta rakennuttajat pystyvät alan normaalien käytäntöjen mukaisesti paremmin hankkimaan tarvitsemansa taide- ja muotoilupalvelut.

TILAAJAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
- Prosessoituja toimintamalleja taiteen ja luovan suunnittelun sisällyttämiseksi kuntien ja kaupunkien rakennushankkeisiin.

TYÖKALUT
- Työkaluja kunnille, jotka auttavat luovan suunnittelun ja taiteen hankinnoissa ja joiden avulla voi seurata elinympäristön laadun kehittymistä.

Tuloksena on elinvoimainen ekosysteemi ja toimiva elinkeinorakenne, jossa taidekonsulttiyritykset ja muut taiteen välittäjät voivat tarjota palveluja kunnille, rakennusalalle ja taiteilijoille. Työtilaisuuksien lisääntyessä luovan suunnittelun ammattilaiset työllistyvät monimuotoisesti rakentamisen kentälle erityisasiantuntijoiksi, palvelun tuottajiksi tai osana kaupunkisuunnittelun tiimejä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmä ovat
- Rakennuttajat: kunnat ja muut julkiset sekä yksityiset rakennuttajat, asunto-osakeyhtiöt
- Rakennusalan toimijat: rakennusliikkeet, urakoitsijat, arkkitehdit, insinööri- ja isännöintitoimistot sekä kiinteistöjen käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta vastaavat tahot.
- Taidekonsultit ja muut luovan alan markkinoiden välittäjäorganisaatiot
- Luovien alojen ammattilaiset (kuten taiteilijat, muotoilijat ja suunnittelijat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat
- Luovien alojen ammattilaiset ja koulutusorganisaatiot
- Rakennetun ympäristön loppukäyttäjät, asunto-osakeyhtiöiden omistajat, asuntosijoittajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 571 883

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 564 246

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 686 604

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 681 483

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan sukupuolijakauma luovilla aloilla on keskimäärin tasainen. Ala on kehittynyt tasa-arvoiseen suuntaan, mutta johtavissa asemissa on enemmän miehiä kuin naisia. Rakennusalalla sukupuolijakauma ei ole tasainen. Miesten osuus on selkeästi suurempi kaikissa työtehtävissä. Rakennusalalla naisten osuus ylemmistä toimihenkilöistä kasvaa hitaasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus ja erilaiset osaamisalat).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankeen päämääränä on elinympäristön laadun ja pitkäikäisyyden parantaminen. Tavoitteena on ratkaista kuntien ongelmia rakennetun ympäristön kehittämisessä ja luoda uusia toimintamalleja, joiden avulla aluesuunnittelusta saadaan laadukkaampaa. Pitkän jänteen huomioiminen suunnittelussa, uudis- ja korjausrakentamisessa säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 4
Hanke tukee luovan osaamisen intergoitumista muille toimialoille sekä innovaatioden ja toimintamallien oppimista luovien alojen ammattilaisilta. Palvelujen kehittäminen rakennusalalle ja aineeton arvon luonti ovat hankkeen keskeisiä alueita. Luovien alojen ammattilaisilla on aineetonta arvoa luovaa osaamista, joka halutaan hankkeen toimenpiteiden avulla tuoda vaikuttamaan yhteiskunnan kehittymiseen. Hankkeen tulokset ja hankeessa tuotettavat työkalut julkaistaan digitaalisesti, jonka kautta niitä voidaan hyödyntää laajasti. Lisäksi hanke tukee kuntien pyrkimystä rakentaa kuntien asukkaille ja käyttäjille palveluja, joita kunnan henkilöstö, asukkaat, yritykset ja organisaatiot voivat käyttää yhteiskehittämistyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 7
Kulttuurisia resursseja ei vielä ole otettu riittävästi huomioon rakennetun elinympäristön suunnittelussa. Ammattitaiteilijoiden ja muotoilijoiden osaaminen näyttäytyy monenlaisina innovaatioina, sekä palveluina, tapana nähdä uusia ratkaisuja. Taidelähtöisillä menetelmillä mm. osallistetaan käyttäjiä, jotta tietoisuus kuluttuuriympäristöstä kasvaa ja tulee rakennusprosessien käyttöön. Rakennusalan tuote- ja palvelukehityksen menestymisen kivijalka on ottaa loppukäyttäjä jo rakennushankkeen suunnittelun alussa mukaan suunnitteluprosessiin. Näin rakennetaan kestävämpää ympäristöä joka ottaa huomioon kulttuuriset resurssit.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kestävää elinympäristöä tehdään huomioiden sekä unelmat että arkiset tarpeet

Elinympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen, arjen sujumiseen ja viihtymiseen. Taide ja muotoilu ovat varteenotettavia keinoja luoda parempaa arkea ihmisille. Viime vuosina taidetta on tuotu yhä useampiin rakennushankkeisiin, jonka myötä taide on lisääntynyt arkiympäristössä. Monet suomalaiset saavat nauttia taiteesta julkisissa tiloissa kuten sairaaloissa ja oppilaitoksissa sekä ulkoilualueilla ja kaupunkien keskustoissa.

Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeessa on vuosina 2018–2020 kehitetty työkaluja ja ohjeita, jotta luovaa osaamista hyödynnettäisiin aluesuunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa laajemmin. Hankkeessa kehitetyt mallit ja tietopaketit tuovat asiakkaalle syvempää ymmärrystä muotoilu- ja taidepalveluiden sekä hankintojen mahdollisuuksista.

Monialaisessa hankkeessa olemme tuoneet julkista taidetta rakentamisen alalle ja kuntiin: pyrkimyksenä on ollut kasvattaa kysyntää ja nostaa tarjonnan laatua. Alojen lähentämisessä olemme tarjonneet ja tuottaneet mm. koulutuksia, uutta tietoa, ohjeita taitavaan julkisen taiteen asiantuntijapalvelun tilaamiseen, esitteitä ja kohtaamisia luovan suunnittelun ammattilaisten ja tilaajien kuten kuntien ja rakennusyhtiöiden kanssa.

Luovan alan ammattilaisten taitoja tarvitaan rakentamisen alalla juuri inhimillisen ja esteettisen näkökulman lisäämiseen. Muotoilun ja taiteen menetelmät auttavat erilaisten käyttäjäryhmien osallistamisessa, yhteistyön ja kommunikaation lisäämisessä. Sosiaalisesta osallisuudesta syntyy arvoa, joka kannattelee yhteiskuntaamme monin tavoin.

Muotoilulla saadaan laatua ja kustannustehokkuutta julkiselle sektorille. Laatu tarkoittaa kestävämpää ja tarvelähtöisempää suunnittelua, palveluita ja rakennettua ympäristöä. Julkiselle sektorille muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Keskeistä taiteilijan osaamisessa on nähdä enemmän, ajatella inhimillistä mittakaavaa ja yllätyksellisyyttä, joka vie arkemme toiselle tasolle. Taiteen monipuolinen läsnäolo arjessa on erityisen tärkeää digitalisoituvassa maailmassa. Yhteiskunnassamme tarvitaan taidetta, sillä se ohjaa meitä keskusteluun, jossa toiseus ja uudet mahdollisuudet saadaan esiin.

TAUSTA
Rakentaminen ja yhdyskuntien kehittäminen on murroksessa. Niihin vaikuttavat voimakkaat muutosilmiöt: niukkenevat resurssit, kiristyvä talous, kestävän rakentamisen vaatimukset ja väestön ikääntyminen. Rakennusalan prosesseihin on löydettävä uusia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Rakennetun ympäristön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeisiin. Luova suunnittelu tarjoaa keinoja elinympäristön kehittämiseen sekä vastaa kiinteistö- ja rakennusalalla vaikuttaviin muutosilmiöihin. Lähde: Rakennetun omaisuuden tila - ROTI 2017

Yhteiskunnalliset muutokset muovaavat elinympäristöämme voimakkaasti. Taide käyttöön-hankkeen taustalla on pyrkimys tuoda esiin luovan suunnittelun ratkaisuja tilanteeseen.

Rakennusalan tulevaisuus
Rakennusalan oman arvion mukaan nykyinen tapa suunnitella, rakentaa ja korjata on tullut tiensä päähän. Rakennemuutos, kaupungistuminen ja kestävän rakentamisen haasteet edellyttävät uusia kaupunki-, rakennus- ja korjaussuunnittelun ratkaisuja. Tähän tarvitaan uutta otetta kuten eri toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä ja kokonaisuuksien suunnittelua.

Kuntien tulevaisuus
Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat Suomen kaikkiin kuntiin. Talous on tiukalla ja samalla kuntien täytyy pysyä elinvoimaisina ja kehittää toimivia palveluja asukkaille. Erilaiset alueet ja paikkakunnat vaativat räätälöityjä ratkaisuja.

Ymmärrys käyttäjien tarpeista
Rakennusalalle tarvitaan lisää asiantuntijoita, joilla on tietoa asiakasymmärryksen kartoittamisesta. Vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin sekä markkinoiden ja resurssien muutoksiin luovaa osaamista hyödyntäen rakennetaan entistä toimivampaa ja kestävämpää elinympäristöä.

HANKKEEN TULOKSET: Luovan suunnittelun hyödyt rakentamisessa
Luova suunnittelu – taide ja muotoilu – auttaa rakennusalaa parantamaan tuotteitaan, palveluitaan ja suunnittelemaan parempaa elinympäristöä.

Hankkeen myötä kunnat ja yritykset saivat käyttöönsä työkaluja ja tietoa luovan suunnittelun integroimiseksi kaavoitukseen ja rakennusprosesseihin.

Hankkeen tarjoamat koulutukset tarjosivat tietoa julkisen taiteen hankinnoista sekä malleja julkitilojen kehittämiseen asukkaat huomioiden. Kunnissa on tarve lisätä vuorovaikutusta ja luoda asukas- tai käyttäjälähtöisiä ratkaisuja. Osallistaminen on osa ratkaisua ja lisää kuulumisen sekä kuulluksi tulemisen tunnetta.

Hankkeessa lisättiin kuntien julkisen taiteen hankintaosaamista osana strategista päätöksentekoa sekä luotiin yhteyksiä kunnan eri toimialojen välille. Poliittisten päättäjien, kuntien virkamiesten ja toimihenkilöiden, vaikuttajaelinten ja asukasryhmien välistä yhteistyötä tiivistettiin hallintorajat ylittävissä taidetyöryhmissä. Julkisen taiteen hankkeita laajennettiin julkisista tiloista infrahankkeiden ja rakennusinvestointien puolelle. Konkreettisena tuloksena saatiin mm. kunnan strategiaan sidottuja päätöksiä taiteen käyttöönotosta. Ohjaamalla ja koordinoimalla taiteen toteutusta, saatiin useita uusia pysyväisluonteisia ja väliaikaisia taideteoksia ja taidesuunnitelmia.

Hankkeen viestinnässä nostettiin esiin kehitettyjä malleja ja ohjeita sekä julkisen taiteen taideasiantuntijapalveluita, luovan suunnittelun eri osa-alueita, muotoilun ja julkisen taiteen vetovoimaisia, eri kokoisia case-esimerkkejä ja julkisen taiteen taloudellisen merkityksen arviointia. Aihepiireistä puhuttiin mm. seminaareissa, verkkohaastatteluissa, tiedotteissa, videoiden ja somepäivitysten muodossa.

HANKKEEN JULKAISUT
Koonti kaikista julkaisuista sekä Taide käyttöön -esite ja hankeraportti: https://www.ornamo.fi/fi/

Rakennetaan yhdessä -esite kertoo luovan suunnittelun eli muotoilun ja taiteen mahdollisuuksista, hyödyistä ja etenemisestä kunnissa. Esitteeseen on koottu hankkeessa luodut mallit, jotka auttavat sovittamaan taidehankintoja rakennushankkeisiin. Mallit antavat käsityksen mikä on taiteen rooli ja paikka kunnallisessa päätöksenteossa. Julkisen taiteen työkalupakki avaa taidetyöryhmän, taideohjelman ja taideasiantuntijan rooleja. Toimintamallit julkisen taiteen toteutukseen ja osallistamiseen esittelevät prosessit tiiviistetyssä muodossa.
https://www.ornamo.fi/fi/

Tilaa taitavasti -hankintaohje on koko alaa hyödyntävä ja eri asiantuntijoiden hyväksymä ajanmukainen ohjeistus siitä, kuinka julkisen taiteen asiantuntijapalveluja tulisi hankkia ja kilpailuttaa. Ohjeistus julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden kilpailutukselle on työväline, jota voivat jatkossa hyödyntää monet eri toimijat ja tahot.
https://www.julkinentaide.fi/loyda-asiantuntija

Taiderakentamisessa.fi -verkkosivusto kokoaa ammattimaiset tekijät tilaajan ulottuville. Sivustolla näkee taiteen moninaisuuden ja löytää sekä taiteilijoiden että julkisen taiteen asiantuntijoiden referenssejä ja yhteystietoja. Palvelusta löytyy kattava kooste kuvia erikokoisista infrahankkeista ja julkisista tiloista. Rakennustiedon RT 01-11147 Taide rakennushankkeessa -ohjeessa on linkkejä hankkeessa työstettyihin materiaaleihin. https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2001-11147?external_s
https://taiderakentamisessa.fi/

Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja on työkalu luovan alan palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Työkirja ohjaa tunnistaman omia vahvuuksia, tilaisuuksia tarjota palveluja sekä tarpeellisia verkostoja. Julkisen taiteen välittäjäpalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen on tärkeää, kun halutaan kasvattaa taidekentän palveluiden toiminnan laatua. Ammattimaisilla palveluilla lisätään valmiuksia yhdistää julkinen taide sujuvasti rakentamisen prosesseihin. Valmennuksien sparraamana luovan alan ammattilaisten käyttöön tuotettiin palveluliiketoiminnan työkirja.
https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/taide-kayttoo

Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä: Taloudellisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät -selvityksessä on tunnistettu menetelmiä, joiden avulla voidaan asettaa tavoitteita ja arvioida julkisen taiteen vaikutuksia.
- Tavoitteena oli osoittaa menetelmiä ja tuottaa työkaluja rakentamisen yhteydessä hankittavan julkisen taiteen sosiaalisten, esteettisten ja taloudellisten vaikutusten arviointiin ja mittaamiseen.
- Prosenttiperiaatteen uusien sovellusten myötä taiteen hankinta on yleistynyt viimeisten 10–20 vuoden aikana Suomessa laajoissa rakennushankkeissa (kuten uudet sairaalat ja kokonaiset asuinalueet). Isoissa, monivuotisissa hankkeissa taideinvestoinnit voivat nousta useisiin miljooniin, mutta niiden taloudellisista vaikutuksista ei ole ollut tutkimustietoa. Lisäksi on laajalti vallinnut käsitys, että tutkimuksella ei olisi keinoja erottaa taidetta muista vaikuttavista tekijöistä.
- Julkisen taiteen taloudellisista vaikutuksista tunnistettiin hankkeessa keskeisesti seuraavat: 1) taiteilijoiden, luovien suunnittelijoiden ja taideasiantuntijoiden työllistyminen, 2) kaupunkikehittäminen ja imagovaikutukset ja 3) aluetaloudelliset vaikutukset.
- Julkinen taide on rakennuttajalle investointi, jonka kannattavuutta voi tarkastella erilaisin menetelmin. Julkisen taiteen vaikutusten arvioinnin ensimmäinen askel on sisällyttää ajatus vaikutusten arvioinnista ja ennakoinnista julkisen taiteen periaatteisiin ja alueellisiin taideohjelmiin.
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/julkinen-taide-aluera

Näiden lisäksi hankkeen aineistoja jaetaan https://www.julkinentaide.fi/ -sivustolla.