Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21323

Hankkeen nimi: Osaavat ohjelmoijat

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: +358294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Halttunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Project Manager

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.v.halttunen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401801488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Oulun talousalueen yritysten ICT ja ICT:tä hyödyntävien yritysten teknologiaosaamistarpeet sekä suunnitella että toteuttaa tarpeisiin perustuvat koulutukset joustavien, aikuiskoulutukseen sopivin menetelmin. Koulutuskokonaisuudet hyödyntävät olemassa olevaa yliopiston koulutustarjontaa. Hankkeessa koulutetaan ammattitaitoista työvoimaa ICT osaajapulasta kärsiville yrityksille.
Tavoitteena on
- luoda koulutusohjelma, jonka osuvuus on varmistettu suunnittelemalla koulutuksen sisältö alueen yritysten esille tuomien osaamistarpeiden perusteella
- joustava koulutus, jonka sisältö ja ajallinen kesto perustuu koulutettavan henkilön osaamiseen, työkokemukseen ja aikeisempaan koulutukseen
- tuloksellinen koulutus, josta koulutukseen osallistuvat työllistyvät suoraan alueen yrityksiin
- innovatiivinen koulutus, jossa hyödynnetään aikuiskoulutukseen sopivia menetelmiä ja monimuotoisia innovatiivisia oppimisympäristöjä
- kouluttaa alueen yrityksille ja yrityksien työvoimaa, jonka osaaminen vastaa yritysten esille tuomia tarpeita ja joka tiedostaa oman osaamisensa jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja joilla on edellytykset osaamisensa ylläpitämiseen
- varmistaa koulutuksen työelämäyhteys huomioimalla työssä oppiminen ja toteuttamalla työhön liittyvä harjoitustyö alueen yrityksissä
- luoda kaupungin, yliopiston, oppilaitosten ja yrityselämän välinen yhteinen osaamistarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa, jolla alueen yritysten osaamistarpeet päivitetään säännöllisesti.
Hankkeessa syntyy 3:sta 9:ään eri sisältöistä koulutuskokonaisuutta, jotka vastaavat yritysten osaamistarpeita.Hankkeen tavoite on kouluttaa työssä tai työelämän ulkopuolella olevat 180 henkilöä viimeisimmän ICT-alan tiedon osaavaksi ammattilaiseksi. Hankkeen avulla korjataan pääasiassa Oulun seudun yritysten akuuttia ICT osaajapulaa.Pitkällä aikavälillä yliopistojen koulutusohjelmat muuntuvat paremmin vastaamaan työelämän tarpeita sekä toiminta luo pysyvän yhteyden työelämän ja yliopistomaailman välille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat 1) työttömät ICT alan osaajat ja 2) työssä olevat ICT-alan ammattilaiset jotka tarvitsevat päivitystä osaamiseensa 3)Oulun alueen ICT osaajapulasta kärsivät yritykset.
(Lähde Taulukot 12.2 ja 12.4 TE-hallinnon tietojärjestelmä, syyskuu 2017)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat työllisyydenhoidon viranomaistahot, kaupungin yrityskehitysorganisaatiot, yliopiston koulutusohjelmista vastaavat työntekijät sekä yritysjärjestöt että ammattiliitot ja muut koulutusten järjestäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 343

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 271

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 855 936

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 590

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven, Koillismaan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Utajärvi, Tyrnävä, Siikajoki, Kärsämäki, Ylivieska, Muhos, Ii, Reisjärvi, Hailuoto, Kalajoki, Merijärvi, Oulu, Taivalkoski, Alavieska, Oulainen, Pyhäjärvi, Lumijoki, Sievi, Kempele, Raahe, Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Pyhäntä, Vaala, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 123

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun yliopisto tekniikan alan tiedekuntien (TTK ja TSTK) läsnä olevista opiskelijoista tällä hetkellä miehiä on 2579 ja naisia 768 eli naisten osuus opiskelijoista on 23%. Naiset hakeutuvat siten huomattavasti vähemmän tekniikan alan koulutuksiin.Hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa tämä pitää huomioida.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee erityisesti naistyönhakijoiden oman osaamisen tunnistamista ja pyrkii nostamaan osaamisen arvostusta. Näin pyritään edistämään naisten parempaa työllistymistä. Hankkeen markkinoinnissa otetaan huomioon miesten tyypillisesti heikompi hakeutuminen työllistymistä tukevan koulutuksen pariin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet ovat riippumattomia hankkeeseen osallistuvien ja hankkeen sidosryhmien sukupuolesta. Hankkeessa edistetään sekä työttämien naisten että miesten työllistymistä. Toimenpiteissä huomioidaan naistyönhakijoiden tyypillisesti miehiä heikompi oman osaamisen arvostus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke tukee paperittomia kulutustottumuksia. Hankkeesssa tehtävä aineisto tuotetaan digitaalisessa muodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Osa koulutuksesta toteutetaan etäopiskeluna tai verkko-opiskeluna, joka vähentää matkustustarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeesssa tehtävä aineisto tuotetaan digitaalisessa muodossa. Dokumentit jaetaan sähköisesti. Näin minimoidaan materiaalien käyttö ja syntyvä jäte.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 4
Hankkeessa paikallisille yrityksille koulutetaan osaavaa työvoimaa, jonka puuttuminen hidastaa yritysten kasvun, kestävän kehittymisen ja kansainvälistymisen. Hankkeessa yrityksiin työllistyvät tukevat alueen elinkeinoelämän ja yritysten elinvoimaisuutta. Hankkeessa toteutettavassa koulutuksessa hyödynnetään paikallisia koulutuspalveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeessa koulutetaan työvoimaa elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavaksi, mikä luo edellytykset osaamisen innovatiiviseen hyödyntämiseen yrityksissä ja paikallistalouden vahvistamiseen. Esimerkkinä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Työnhakijan osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin tukee välittömästi hänen työllistymistä ja edistää hyvinvointia. Yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman kouluttaminen paikkaa työvoimapulaa ja parantaa alueen työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Hankkeessa koulutettavien työttömien osaaminen kartoitetaan yksityiskohtaisesti. Tämä edistää erityisesti naisia, jotka ovat heikompia tunnistamaan ja arvostamaan omaa osaamsitaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa n.130 Pohjois- Pohjanmaan yritysten ICT:n osaamis- ja työvoimatarpeet sekä suunnitella että toteuttaa tarpeisiin perustuvat koulutukset. Koulutukset perustuisivat joustaviin aikuiskoulutukseen sopivin menetelmiin. Koulutus kokonaisuudet hyödyntäisivät olemassa olevaa yliopiston koulutustarjontaa. Hankkeessa tavoite oli kouluttaa 180 henkilöstä ammattitaitoista työvoimaa ICT osaajapulasta kärsiville, etenkin Oulun talousalueen, yrityksille.
Hankkeessa kartoitettiin 121 Oulun talousalueen yrityksen ICT ja ICT:tä hyödyntävien yritysten
teknologiaosaamistarpeet sekä suunniteltiin tarpeisiin perustuvat koulutukset. Kehitystyössä hyödynnettiin myös Oulun Kauppakamarin tekemää osaajatarve kartoitusta. Koulutus kokonaisuudet koottiin olemassa olevasta yliopiston koulutustarjonnasta siten, että syntyi 7 eri sisältöistä ja pituista koulutuskokonaisuutta, jotka vastasivat yritysten osaamis- että työvoimatarpeisiin.
Hankkeen koulutuksia markkinoitiin eri kanavissa kuten lehdistö, sosiaalinen media, verkkosivut että suoraan TE-toimisto asiakkaille sekä alueen yrityksille. Laajasta markkinoinnista huolimatta kiinnostuksen koulutukseen ilmaisi hiukan yli 60 henkilöä, jakautuen pääosin ohjelmistokehitys kurssin osalle. Tämän takia kursseja karsittiin ja vain yksi kokonaisuus, Ohjelmointi alkeista lähtien, käynnistettiin, kun hakijoita oli tarpeeksi.
Lopulta kurssille tuli vain 13 osallistujaa, joista 5 keskeytti ja ainoastaan 3 suoritti kaikki osiot. Pääsyy osallistujien vähyyteen johtui siitä, että vastaavia koulutuksia tuli tarjolle laajasti Oulun alueella ja valtakunnallisesti.
Hankkeen kursseista osa tarjotaan meneillään olevassa FITECH ICT hankkeessa jo alkavana syksynä. Saatuja oppeja hyödynnetään jatkossa jatkuvan oppimisen koulutusten kehittämisessä ja tarjonnassa.