Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21324

Hankkeen nimi: POTKUA - Pelistä potkua porukalla tekemiseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Puhelinnumero: 0206110200

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Säkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: KTKI-johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.sakkinen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505957951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

POTKUA hankkeen tavoitteena on PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutetaan osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla. Tämä auttaa tunnistamaan yrityksen toiminnassa olevaa hukkaa - siis turhaa työtä tai materiaalien käyttöä josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Yrityksen henkilöstön mukaan kutsuminen kehitystyöhön parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä sekä sitoutumista yritykseen. Kehittämisen viitekehyksenä toimii LEAN-toimintafilosofia, joka koostuu yhdessä sovituista "hyvistä tavoista", päivittäisistä käytännöistä ja työkaluista.

Hankkeessa rakennetaan siirrettäviä ’todenmukaisia’ hallittuja peliympäristöjä, joissa kehittämisjakson alussa yrityksen henkilöstö työskentelee ja opettelee LEAN-toimintafilosofian periaatteita yhdessä. Pelin opit siirretään yrityksen normaaliin toimintaan hankkeeseen sisältyvien yrityskohtaisten käyttöönotto- ja seurantajaksojen aikana.

Osana hanketta hankitaan koulutusta laadunhallinnan alueelle Six Sigma menetelmälle, johon koulutukseen osallistuu alustavasti n. 30 - 60 henkilöä mukaan tulevista yrityksistä. Myös Oamk:n hankehenkilöstö kouluttaa yritysten henkilöitä LEAN-filosofian mukaiseen toimintaan.

Samalla edistetään korkeakoulun ja yritysten välisen yhteistyön menetelmiä konkreettisten pilottien avulla. Hankkeen aikana saadaan kokemuksia erilaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kehitetään toimintaa jatkuvasti mahdolliseksi toteuttaa yhä uusien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yritykset siten, että niiden toimintoja kehitetään ja niihin juurrutetaan yhteisen kehittämisen kulttuuri ja menetelmä. Näiden yritysten henkilöstön toiminta osana organisaatiota paranee yhteisen toimintamallin seurauksena, koska tietoisuus paranee yrityksen kokonaisuudesta ja omasta osuudesta yrityksen toiminnassa. Kohteiksi valitaan organisaatioita, joissa johto sitoutuu pitkäjänteiseen toiminnan kehittämisen mahdollistamiseen henkilöstölleen LEAN -filosofiaa hyödyntäen. Hanke on avoin kaikille yrityksille, jotka täyttävät tämän vaatimuksen.

Varsinainen kohderyhmä ovat näiden yritysten koko henkilöstöt. Hankkeen aikana saadaan kokemuksia erilaisista yrityksistä ja organisaatioista. Ensimmäisen toimintavuoden lopulla ja seuraavan vuoden aikana toimintamallia parannetaan ja valitaan uusia yrityksiä kehittämisen kohteeksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä ovat Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat, kohdealueen kunnat ja ihmiset, jotka hyötyvät hankkeen tuloksista paremman työllisyyden ja suurempien verotulojen muodossa yritysten tuloksellisuuden parantuessa.

Myös muut tutkimus- ja koulutusorganisaatiot hyötyvät hankkeesta saatujen kokemusten jakamisen kautta. Opiskelijat saavat mahdollisuuden seurata konkreettisia kehityshankkeita yrityksissä, mikä parantaa heidän valmiuttaan myöhempään työelämään.

Hankkeesta hyötyvät myös LEAN-osaamista tarjoavat yritykset hankkeen pelillisen toteutuksen kokemusten välityksellä sekä tietenkin koko hankkeesta tehtävien julkaisujen ja raportoinnin myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 314 145

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 236

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 681

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 375 294

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Oulu, Ii, Siikalatva, Alavieska, Utajärvi, Tyrnävä, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Muhos, Merijärvi, Taivalkoski, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Nivala, Haapajärvi, Kuusamo, Vaala, Pyhäntä, Liminka, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu hankevalmistelijan toimesta. Tekniikan alalla enemmistö on miehiä. Teknologiateollisuuden mukaan vuonna 2014 työntekijöistä kaikkiaan 14% oli naisia. Toimialoittain naisten osuus työntekijöistä oli Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 29,6%, Kone- ja metallituoteteollisuudessa 12,2 % ja Metallien jalostuksessa 7,2 %. Toimihenkilöistä naisten osuus 2014 oli 25,6 %. Toimialoittain naisten osuus toimihenkilöistä oli Teollisuudessa 24,8 %, Suunnittelu- ja konsultoinnissa 24,5 % ja Tietotekniikka-alalla 28,1 %. Sukupuoli voidaan huomioida positiivisesti viestinnän avulla, houkuttelemalla naisia mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet sisältävät sukupuolinäkökulman huomioimisen ja sukupuolivaikutusten arvioinnin. Esimerkiksi yrityksiä kanustetaan osallistamaan kaikkia sukupuolia, koko henkilöstö, toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen päätöksenteossa. Suositaan toteuttamiskelpoisista vaihtoehtoisista ratkaisuista sellaisia, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Jatkuvan parantamisen käyttöönotto parantaa laatua ja siten pienentää raaka-aineiden kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Vähentynyt raaka-aineiden käyttö pienentää energian kulutusta ja näin myös tuotteiden hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Raaka-aineiden käytön pienentyminen vähentää näiden tuotantoketjussa syntyvien kasvihuonekaasujen määrää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Lean -filosofian mukaan kaikki turha tulee poistaa. Tämä aiheuttaa raaka-aineiden yms. tehokkaampaa käyttöä. Siten jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Potkua -hanke tähtää nimenomaan vaikutusalueensa yritysten kehittäminen niin, että niihin jää pysyvä toimintamalli ja ajattelu yrityksen toiminnan kehittämiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 3
Hankkeessa tulee olemaan mukana yrityksiä, joilla on myös aineettomia tuotteita ja palveluja. Palvelutuotantoa kehitetään hankkeen aikana.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Lean -filosofian mukaan kaikenlaista hukkaa vähennetään. Kuljetus ja logistiikka on kaikissa yrityksissä huomattava tekijä, jonka kehittäminen on eräs päätavoitteista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Koko Potkua -hanke tähtää yrityksissä henkilöstön yhdessä työskentelemiseen sillä tavoitteella, että työhyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa on tavoitteena se, että koko henkilökunta kehittää toimintaa yhdessä ja kaikki toimijat ymmärtävät toistensa tehtävät ja tavoitteet. Näin tasa-arvo on oleellinen kehittyvä osa-alue hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Potkua -hankkeessa yksi päätavoite on se, että kaikki yrityksen henkilöt ovat yhdessä kehittämässä toimintaa. Tällöin kaikki erilaisuus huomioidaan ja käytetään ihmisten erilaisuuksia edistämään yhteistä tavoitetta. Tällöin on tärkeää, että kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät toistensa eroavaisuudet.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen aikana huomioidaan kaikki yhteiseen työskentelyyn vaikuttavat asiat ja kulttuuriympäristö huomioidaan hankkeessa, kun tavoitellaan koko henkilöstön yhteistä positiivista kehittämistoimintaa.
Ympäristöosaaminen 2 1
Yritys toimii aina osana ympäristöä, joten sen huomioiminen yrityksen kehittämisessä tulee huomioida.

9 Loppuraportin tiivistelmä

POTKUA hankkeen tavoitteena oli PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutettiin osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla. Tämä auttoi tunnistamaan yrityksen toiminnassa olevaa hukkaa - siis turhaa työtä tai materiaalien käyttöä josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Yrityksen henkilöstön mukaan kutsuminen kehitystyöhön paransi henkilöstön työviihtyvyyttä sekä sitoutumista yritykseen. Kehittämisen viitekehyksenä toimi LEAN-toimintafilosofia, joka koostuu yhdessä sovituista "hyvistä tavoista", päivittäisistä käytännöistä ja työkaluista.
Hankkeessa rakennettiin siirrettäviä ’todenmukaisia’ hallittuja peliympäristöjä, joissa kehittämisjakson alussa yrityksen henkilöstö työskenteli ja opetteli LEAN-toimintafilosofian periaatteita yhdessä. Pelin opit siirrettiin yrityksen normaaliin toimintaan hankkeeseen sisältyvien yrityskohtaisten käyttöönotto- ja seurantajaksojen aikana.
Osana hanketta hankittiin koulutusta laadunhallinnan alueelle Six Sigma menetelmälle, ja koulutukseen osallistui 45 henkilöä mukaan tulevista yrityksistä. Myös Oamk:n hankehenkilöstö koulutti yritysten henkilöitä LEAN-filosofian mukaiseen toimintaan.
Samalla edistettiin korkeakoulun ja yritysten välisen yhteistyön menetelmiä konkreettisten pilottien avulla. Hankkeen aikana saatiin kokemuksia erilaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kehitettiin toimintaa jatkuvasti mahdolliseksi toteuttaa yhä uusien yritysten ja organisaatioiden kanssa.
Hankesuunnitelman mukaiset koulutuspäivätavoitteet ja osallistujamäärätavoitteet ovat täynnä:
- Lähiopetuspäivien määrätavoite: 460, toteutuneet koulutuspäivät: 526
- Ohjaus- tai konsultaatiopäivien tavoite: 450, toteutuneet konsultointipäivät: 187
- Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä tavoite: 160, osallistuneita on 309 hlöä
Hankkeessa kehitettyä koulutusmateriaalia ja Lean-johtamisen käyttöönottoa tukemaan kirjoitettuja artikkeleita käytetään jatkokoulutuksessa.