Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21327

Hankkeen nimi: ATY-ammattiin ja työhön rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Mäkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan ATY-ammattiin ja työhön hankkeen työvoimapoliittiset palvelut.

ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Työllistymistä edistetään parantamalla työttömien työnhakijoiden ammattiosaamista, tarjoamalla yksilöllistä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja sekä koulutuksen sisältöjä. Yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen kiinnitetään erityishuomiota. Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä, siten että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään erityisesti jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

_________________________________________

25.3.2019 ATY -rinnakkaishanke on lähtenyt etenemään asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kehittämishankkeen kanssa on käyty keskustelu tarpeesta hankkeen jatkolle. Lokakuussa 2018 toimitetussa TEM kirjeessä (TEM/591/09.10.02/2017) on annettu uusia määräaikoja, mikä mahdollistaa lisäajan hankkeiden toteutukselle. Työvoimapalveluille nähdään yhä tarve sekä päähankkeen että rinnakkaishankkeen näkökulmasta, joten ATY -rinnakkaishankkeen toteutukselle haetaan jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.
_________________________________________

30.10.2019 ATY -rinnakkaishankkeen julkisista työvoimapalveluista on käyty keskustelu kehittämishankkeen kanssa ja työvoimakoulutuksille nähdään aiempaa suurempi tarve. Työvoimakoulutuksiin haetaan tällä muutoshakemuksella lisärahoitusta 118 500 €. Lisäksi palkkatukea ei ole saatu kanavoitua aiotusti, joten palkkatuesta siirretään tässä vaiheessa työvoimakoulutukseen 50 000 €.
_________________________________________

3.12.2019 ATY -rinnakkaishankkeen työvoimakoulutuksille on noussut syksyn 2019 kuluessa ennakoitua suurempi tarve ja tällä muutoshakemuksella haetaan työvoimakoulutukseen lisärahoitusta 160 000 €. Lisäksi rinnakkaishankkeelle haetaan uusi päättymispäivä 31.12.2020, jotta työvoimakoulutuksia voidaan toteuttaa voimassa olevan TEM ohjeen (TEM/591/09.10.02/2017) mukaisesti 30.9.2020 saakka ja rinnakkaishankkeen kaikki toimenpiteet saadaan vietyä hallitusti loppuun.
_________________________________________

12.5.2020 Maailmanlaajuinen koronavirus on tuonut heijasteensa vahvasti työvoimaan liittyviin kysymyksiin ja ATY -rinnakkaishankkeesta halutaan osaltaan työvoimakoulutuksen keinoin vastata tähän haasteelliseen tilanteeseen. Rinnakkaishankkeen palkkatukea ei ole ollut tarvetta sellaisenaan hyödyntää hankkeessa, joten palkkatukeen varatut 50 000 € on sovittu siirrettäväksi työvoimakoulutuksessa hyödynnettäväksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 528 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 472 394

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 528 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 472 394

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Laihia, Vöyri, Vaasa, Isokyrö, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-