Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21329

Hankkeen nimi: Pidä huolta frendistä!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Kyrönmaa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2840576-3

Jakeluosoite: Jokivarsitie 4

Puhelinnumero: 0503424244

Postinumero: 66500

Postitoimipaikka: VÄHÄKYRÖ

WWW-osoite: http://www.viadiakyronmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Turunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.turunen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503424244

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pidä huolta frendistä! -hankkeessa kehitetään päivystävät Frendi –kohtaamispaikat seuraaviin Pohjanmaan kuntiin: Vaasa ja Laihia.

Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Pohjanmaalla. Ratkaisuja haetaan 17 – 29 -vuotiaiden nuorten syrjäytymisestä aiheutuviin ongelmiin, sosiaaliseen eristäytymiseen ja toivottomuuteen, jotka johtavat monialaisiin ongelmiin, päihteiden käyttöön, masennukseen, vakaviin mielenterveysongelmiin ja pahimmassa tapauksessa nuoren ennen aikaiseen kuolemaan. Palveluissa tuetaan erityisesti niitä nuoria, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Pitkällä tähtäimellä hanke parantaa kohderyhmän työhön osallistumista ja työllistymistä.

Tavoitteena on kehittää uusia, syrjäytymisuhan alla olevia nuoria saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia –yhdistysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Käynnistää 24/7 päivystävän Frendi-kohtaamispaikan toiminta
2. Tarjota tervettä ja haastavaa vapaa-aikaa nuorille: rakentaa toisistaan huolehtiva verkosto ja aktivoida toimimaan kolmannen sektorin järjestöissä
3. Tarjoja ”Yhden luukun" periaatteella toimiva palvelu, jossa asiakkaan negatiivinen kierre pystytään tehokkaasti katkaisemaan
4. Sosiaalisen isännöinnin käynnistäminen

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:
1. Perustetaan 24/7 päivystävät Frendi -kohtaamispaikat, joihin ohjautuu asiakkaita muun muassa yhteistyössä nuorisotoimen, sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen kautta. Frendi –kohtaamispaikassa toimii ohjaaja, joka yhdessä viranomaistahon kanssa rakentaa kuntoutus- ja työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Aukioloaika on n. klo 19-02. Virka-ajan ja aukioloaikojen ulkopuolella päivystys toteutetaan mm. somepäivystyksenä (esim. whatsapp) ja liikkeelle lähdetään tarvittaessa. Uutta hankkeessa on se, että toimitaan myös virka-ajan ulkopuolella.

2. Passiivisen tukien nostamisen sijaan aktivoidaan toimimaan kolmannen sektorin järjestöissä, vapaaehtoistyössä ja kannustetaan/aktivoidaan huolehtimaan toisista (esimerkkinä Nälkä-Whatsapp, jonka kautta saa/voi pyytää syötävää, kun jääkaappi on tyhjä ja rahaa ruokaan ei ole). Luodaan ja kokeillaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja: tehdään alkukartoituksen kautta henkilökohtainen etenemissuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi, valokuvataan nuori unelmansa kanssa ja ohjataan oikeisiin valintoihin. Yhteistoiminnallisia ryhmiä nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

3. Helpottaa nuorta löytämään oikean asiointitahon ja tarvittaessa mennään viranomaiselle yhdessä hänen kanssaan, nuoren rinnalla kulkeminen. Solmussa olevien asioiden hoitaminen ”kädestä pitäen” yhteistyössä viranomaisten kanssa, esim. ViaDian toimesta sovittu yhteispalaveri asiakkaan asioiden hoitamiseksi kuntoon sosiaalitoimen, terveystoimen, vuokranantajan, poliisin yms. tarvittavien viranomaistahojen kanssa. Toteutetaan mm. koulu- ja vankilavierailuja, joissa kerrotaan palvelusta.

4. Kuntien sosiaalitoimi ohjaa hankkeeseen sellaisia asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja kunnan sosiaalityöntekijöiden ym. asiakaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua. Kohderyhmän asiakkaat voivat ohjautua myös muuta kautta hankkeeseen.

Toimenpiteitä seuraavat tulokset:
Hankkeen tuloksena syntyvät 1) päivystävä, nuoria aktivoiva Frendi –kohtaamispaikka -toimintamalli, 2) Toisistaan huolehtivien nuorten verkosto, jolle on saatu synnytettyä luontevia polkuja yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa ja myös työharjoittelupaikkoihin 3) ”yhden luukun” periaatteella toimiva palvelu nuorille sekä 4) sosiaalinen isännöinti siirtyy pysyväksi käytännöksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja koulutusasemassa olevat 17 - 29 -vuotiaat henkilöt, joille ei vielä ole olemassa palveluja tai jotka ovat syrjäytyneet tai ovat syrjäytymässä olemassa olevasta palvelujärjestelmästä. Kohderyhmät täsmentyvät hankepaikkakunnilla kunkin kunnan/kaupungin tarpeiden pohjalta.

- haasteellisessa ja tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa olevat nuoret
- pitkäaikaistyöttömät nuoret
- kuntouttavan työtoiminnan elämänhallinnan ongelmien vuoksi keskeyttäneet nuoret
- päihde- ja rikostaustaiset nuoret
- avovankilasta työharjoitteluun pääsevät nuoret
- yhdyskuntapalveluksen suorittaneet nuoret
- kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät nuoret
- sosiaalista osallistumista sekä sosiaalista isännöintiä tarvitsevat nuoret, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat,
- sairauksien vuoksi työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat nuoret

Kohderyhmien asiakkaat tulevat asiakkaiksi ja sosiaalisen isännöinnin piiriin kuntien sosiaalitoimen, nuorisotoimen, rikosseuraamuslaitoksen ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaamina. Lisäksi asiakkuuteen voi ohjautua suoraan esimerkiksi tulemalla Frendi -kohtaamispaikkaan tai ruoka-avun kautta. Myös itse ohjautuvien asiakkaiden kohdalla keskeistä on yhteistyö erityisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Kohderyhmän asiakas voi tulla Frendi-kohtaamispaikkoihin myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan tai ryhmiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat ne monet toimijat, jotka tarjoavat palvelujaan myös tämän hankkeen kohderyhmälle. Heidän kanssaan verkostoidutaan mahdollisuuksien mukaan.

Näitä ovat hankealueen kuntien nuoriso- ja sosiaalitoimen henkilöstö, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, kohderyhmää palvelevat järjestöt, mm. Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden työpaja Varikko, Etsivä nuoristyö, Osallisuuden askeleet -hanke, paikalliset ViaDia -yhdistykset ja alan kolmannen sektorin toimijat Vaasassa ja Kyrönmaalla, alueen oppilaitokset Vamia, lukioot, ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto..

Sosiaalisen isännöinnin ja välivuokrauksen osalta välillisiä kohderyhmiä on KOY Pikipruukki ja muut asuntoja vuokraavat tahot sekä mahdollisesti Vaasaassa käynnistettävä asumisneuvonta-hanke. Sitä tä ei Vaasassa vielä ole, mutta Seinäjoella jo on. Myös erilaiset muiden organisaatioiden ja järjestöjen hankkeet, esim. Rikosseuraamusvirastolla on meneillään AUNE-hanke, jossa tehostetaan vapautuvien vankien asunnonsaantia. Frendi-hankkeen kohderyhmässä saattaa olla henkilöitä, jotka lukeutuvat myös tähän joukkoon.

Välillinen kohderyhmä on lisäksi mm. Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry ja Sininauhaliitto. Kehitetyistä toimintamalleista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä hyötyvät kaikki varsinaiseen ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat toimijat jo hankkeen aikana.

Välillinen kohderyhmä on myös sellaiset yritykset, jotka ovat halukkaita investoimaan sosiaaliseen pääomaan siten, että tarjoavat esimerkiksi tämän hankkeen nuorille työharjoittelumahdollisuuksia ja mahdollisesti kehittävät kanssamme heidän ohjaustaan työharjoittelujaksolla. Tällaisella investoinnilla on yritykselle lähinnä myönteinen imagovaikutus siinä missä esimerkiksi investoinneilla sellaisiin menetelmiin, joissa hyödynnetään luontoa ja ympäristöä säästävää vihreää energiaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 686 277

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 591 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 832 046

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 711 007

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Laihia, Vaasa, Isokyrö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vähänkyröntie 4

Postinumero: 66500

Postitoimipaikka: VÄHÄKYRÖ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (12/2011) opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Jatkossa osallistutaan aiheeseen liittyviin koulutuksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten väliset erot asemassa, tarpeissa, elämäntilanteissa ja odotuksissa hankkeen toimintoihin liittyen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään ottamalla sukupuolinäkökulma mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin, tavoitteisiin ja toimintoihin.¨ Hankkeessa toimitaan sukupuolisensitiivisesti huomioimalla esimerkiksi naisten ja miesten erilaiset elämäntilanteet, suhteet perheisiin ja lapsiin sekä päihteidenkäytön sukupuolisidonnaisuus ja erilaisuus. Nais- ja mieserityisyyttä huomioiden suunnitellaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen asikaslähtöisesti. Hankkeen asiakaskunnassa on miesenemmistö, naisia on n. 25 %. Alkukartoituksesta lähtien huomioidaan asiakkaan elämäntilanne ja arvioidaan myös mies- tai naisohjaajan tarvetta yksilöllisesti. Esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa tms. kohdanneen naisasiakkaan ohjaajana toimii naisohjaaja tai vastaavasti väkivaltarikostaustaista miesasiakasta ohjaa miesohjaaja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Eivät liity hankkeeseen kuin lähinnä mahdollisten työkokeilu-/työharjoitteluyritysten kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen ruoka-aputoiminta perustuu kauppojen ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön ja edistää elintarvikkeiden hävikin pienenemistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Nuorten perehdyttäminen innovatiivisten työpajojen kautta uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin. Ja sitä kautta myös mahdollisesti työllistymään alalle. Huom! Vaasan seudun energiaklusteri, joka on Pohjoismaisessa mittakaavassa suurin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Liittyvät hankkeeseen lähinnä mahdollisten työkokeilu-/työharjoittelu-yritysten kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitettävät Frendi-kohtaamispaikkamalli, "yhden luukun" palvelumalli sekä sosiaalisen isännöinnin malli ovat tuotteita, jotka mahdollistavat kuntien ja ViaDia -yhdistysten yhteistyön haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Edistetään hyvinvointia motivoimalla liikuntaan ja kannustetaan liikkumiseen esim. kunnostamalla polkupyörät osallistujien käyttöön
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävät yksilölliset ja yhteisölliset toimintamallit edistävät monipuolisesti kohderyhmien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilateissa, työmarkkina-asemassa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien nuorten kulttuurinen yhdenvertaisuus kohenee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 5 5
Työpajatoimintaa voidaan osin kohdistaa valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (pienimuotoiset esim. punamultamaalaustyöt, risusavotta) jolloin käsitys niiden säilyttämisen merkityksellisyydestä tulee ainakin jollakin tavoin ilmi.
Ympäristöosaaminen 5 5
Vaasanseudulla on valtakunnallinen ja Pohjoismaisesti mittavin energiayritysten keskittymä. Mahdollinen työkokeilu tai -harjoittelu näissä edistää käsitystä ympäristöystävällisistä menetelmistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

17-29 -vuotiaille syrjäytyneille tai syrjäytymisuhan alaisille nuorille tarkoitettua Pidä huolta frendistä! -hanketta hallinnoi ViaDia Kyrönmaa ry. Hankkeessa pyrittiin tukemaan erityisesti niitä nuoria, joiden sosiaalinen osallisuus oli uhatuin, ja jotka tarvitsivat työ- ja toimintakyvyn parantamista sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamista, jotta opiskelu ja työllistyminen olisi mahdollista. Toiminnalla pyrittiin tukemaan hyvää mielenterveyttä, arjenhallintaa ja päihteetöntä elämää. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan kaupunki, Laihian kunta ja ViaDia ry.
Hankkeen alussa perustettiin kolme matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, jotka olivat auki virka-ajan ulkopuolella, klo 17-1.00. Hankkeessa oli lisäksi ympärivuorokautinen päivystys. Toiminta-alueina olivat Vaasa ja Vähäkyrö sekä Laihia. Palkattuja työntekijöitä oli viisi, ja he auttoivat nuoria tarpeen mukaan sekä virka-ajan ulkopuolella että virka-aikaan.
Nuorille järjestettiin erilaista toimintaa mielekkään päihteettömän vapaa-ajan mahdollistamiseksi, mm. harrastusten sekä päivä- ja viikonloppuretkien, kurssien ja työpajojen merkeissä. Suhteen rakentamisessa nuoriin sovellettiin järjestystä: löytäminen, tutustuminen, luottamuksen saaminen ja auttaminen. Nuorten keskuuteen pyrittiin luomaan toisistaan huolehtiva verkosto ja heitä tuettiin kehittymään autetusta auttajaksi. Informaation jakaminen koulutuksesta, työmahdollisuuksista sekä yhteiskunnan palveluista on kuulunut hanketyöskentelyyn, kuten myös auttaminen palveluiden piiriin. Nuorille tarjottiin puitteet ja toimintaa, joka edisti sosiaalista osallisuutta sekä kannusti päihteettömyyteen ja omien vahvuuksien löytämiseen.

Hankkeen aikana järjestetttiin verkostopalaveri netissä yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi. Yhden luukun mallissa eri auttamistahojen edustajat ovat samanaikaisesti tietoverkon kautta läsnä sen sijaan, että asiakkaan olisi oltava kuhunkin yhteydessä erikseen. Ensimmäiseen nettipalaveriin osallistui edustajia aikuissosiaalityöstä, psykososiaalisia palveluita tarjoavasta Klaarasta ja Horisontista, TE-toimistosta, Vaasan ammattiopistosta ja rikosseuraamuslaitoksesta. Yhteistyö jatkuu siten, että tarpeen mukaan kootaan eri toimijoista nettiverkostopalaveri, johon myös kulloinkin kyseessä oleva nuori osallistuu. Tässä yhden luukun toimintamallissa syrjäytymisvaarassa oleva nuori voi yhdessä asiantuntijajoukon kanssa löytää rakentavia keinoja negatiivisen kierteen katkaisemiseen. Nuoret ovat omien tarpeidensa asiantuntijoita ja he voivat avoimen vuorovaikutuksen kautta myös vaikuttaa hyvinvointia parantavien palveluiden ja innovatiivisten toimintojen kehittämiseen.
Sosiaalista isännöintiä haluttiin kehittää vaikeasti asutettavien tueksi. Hankkeen aikana ehdittiin saada kokemusta vasta yhden nuoren osalta, jolle ViaDia Kyrönmaa ry:n välivuokrausasunto toimi parin vuoden ajan tarpeellisena ponnahduslautana itsenäiseen asumiseen. Palvelun laajentamiseen on tarvetta erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Nuoria opastettiin asumiseen liittyvissä ongelmissa ja autettiin tarvittaessa muuttoasioissa.

Hankkeeseen kirjattiin 118 nuorta tavoitteen ollessa 120. Lopettamisilmoitus saatiin 82 nuorelta. Työttömänä oli 21 ja opiskelijoina 43. Muutama syrjäytynyt nuori innostui vapaaehtoistyöstä, mikä vahvisti elämän mielekkyyden kokemusta. Peruskansalaistaidot kehittyivät myös esim. luonnossa liikkumiseen ja ympäristön suojelemiseen liittyen, ja elämän virikkeellisyys muutenkin lisääntyi. Hankkeen kautta syntyneet sosiaaliset kontaktit auttoivat ulos yksinäisyydestä. Työntekijät ohjasivat palveluihin ja olivat tarvittaessa nuorten tukena viranomaisten kanssa asioinnissa. Nuoria rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita tuettiin heidän olleessaan yhdyskuntapalveluksessa, ja Vaasan vankilassa järjestettiin musiikkiryhmätoimintaa. Joitakin syrjäytyneitä pitkäaikaistyöttömiä ohjattiin kuntouttavaan työtoimintaan. Yhteyttä pidettiin nuorten kanssa mm. WhatsApp- ja Discord-sovelluksilla, jotka koronarajoitusten aikana osoittautuivat erityisen tarpeellisiksi.