Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21331

Hankkeen nimi: Aktiivisuutta, sosiaalista osallisuutta ja arjenhallintaa Kuopiolaisille 40-65 vuotiaille miehille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0207872-5

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Puhelinnumero: 050 572 5461

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.paok.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanni-Mari Larronmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanni-mari.larronmaa(at)paok.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 572 5461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Huoltoliitto ry, 0109030-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen tavoitteena on luoda miesnäkökulmasta houkutteleva malli kohderyhmän aktivoimista ja sosiaalisen osallisuuden lisäämistä varten, antaa valmiuksia osallisuuden lisäämiseen sekä mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa polkua opiskeluun ja/tai työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen sekä käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen.

Hankkeen käytännön toimet koostuvat kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta
1. Viikoittainen kuntosaliharjoitus
2. Viikoittainen vaihtuva tapaaminen, jossa mukana työelämäasiantuntija, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija tai sosiaalisen osallisuuden asiantuntija. Vaihtuvia tapaamisia mm. saunaillat, luontoretket, vierailut tapahtumissa, liikunta asiakkaiden
mieltymysten mukaan, loppuvaiheessa opiskelu- ja ammatinvalintataidot, eteenpäin ohjaus.
3. Viikoittainen ruoanvalmistus/ oman talouden hoito käytännön työskentely

Hankkeessa toteutetaan edellä mainituista ohjauskokonaisuuksista koostuva kolmen kuukauden mittainen kokonaisuus, kolmen kuukauden kokonaisuus toteutetaan yhteensä viisi kertaa.
Hankkeen tuloksena tehdään raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.
Hankkeen vaikutukset:
-Lisätään syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien miesten aktiivisuutta ja sosiaalista osallisuutta.
-Parannetaan heidän arjen hallintataitojaan ja siten elämänhallintaa.
-Tustutetaan osallistujat Kuopion kaupungin sekä 3. sektorin toimijoiden tarjoamaan matalan kynnyksen harrastetoimintaan ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin. Tämän myötä osallistujien mahdollisuudet osallistua näihin toimintoihin lisääntyvät.
-Lisätään osallistujien tietoutta kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista.
-Annetaan mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan ja irtiottoon arjen rutiineista

Pitkän aikavälin vaikutukset:
Asiakkaiden kiinnostus terveellistä elämäntapaa kohtaan lisääntyy ja vapaa-aika muuttuu aktiivisemmaksi, joka näkyy pitkällä aikavälillä parantuneena terveytenä ja työkykynä ja sitä kautta mahdollisesti vähentyneinä käynteinä perusterveydenhuollossa ja parantuneina työnsaantimahdollisuuksina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yli 40-vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät kuopiolaiset miehet, jotka ovat syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alaisia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Kuopion kaupunki, Kevama ja Tukeva-työvalmennusäätiöt, Kuopiossa toimivat vapaaehtoistoimijat ja potilasjärjestöt, alueen koulutusorganisaatiot sekä Suomalainen yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 727

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 727

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 431

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 431

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien 40-65 vuotiaiden miesten aktivointi ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat miehiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat syrjäytyneisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin miehiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen mm. sähköisten välineiden käyttö jne. Myös ruoanvalmistus ja kodinhoito-osioissa toteutus tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista. Natura 2000 -ohjelma ei ole erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista ja se toteutetaan teknologiaa hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeen avulla pyritään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä mm. vahvistamalla syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien miesten mahdollisuuksia toimia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen tarkoituksena on lisätä osaamista ja hyvinvointia
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeesta osa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä, eri kohteet pyritään saavuttamaan esim. kimppakyydeillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
hankkeen perustehtävä hankkeen tarkoituksena on lisätä osallistujien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen yksi perustehtävä. Hankkeen tavoitteena on edistää syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien miesten osallisuutta ja hyvinvointia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeessa toiminnan lähtökohta on lisätä yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Hankkeella saattaa olla vaikutuksia kulttuuriympäristöön pitkällä tähtäyksellä
Ympäristöosaaminen 3 3
Palvelualan Opisto Kuopiolla on "Vihreä lippu"-kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeen tavoitteena oli luoda miesnäkökulmasta houkutteleva malli kohderyhmän aktivoimista ja sosiaalisen osallisuuden lisäämistä varten, antaa valmiuksia osallisuuden lisäämiseen sekä mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa polkua opiskeluun ja/tai työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena oli antaa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen sekä käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen.

Hankkeen käytännön toimet koostuivat kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta:

1. Viikoittainen kuntosaliharjoitus
2. Viikoittainen vaihtuva tapaaminen, jossa mukana työelämäasiantuntija, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija tai sosiaalisen osallisuuden asiantuntija. Vaihtuvia tapaamisia mm. luontoretket, vierailut tapahtumissa, liikunta asiakkaiden mieltymysten mukaan, loppuvaiheessa opiskelu- ja ammatinvalintataidot ja eteenpäin ohjaus.
3. Viikoittainen ruoanvalmistus/oman talouden hoito käytännön työskentelynä

Hankkeessa toteutetiin edellä mainituista ohjauskokonaisuuksista koostuva kolmen kuukauden mittainen kokonaisuus, kolmen kuukauden kokonaisuuksia toteutetiin yhteensä viisi kertaa. Hankkeen tuloksena on tehty raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.