Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21335

Hankkeen nimi: Avaimet elämään

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2260721-7

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 12

Puhelinnumero: 0443556941

Postinumero: 70150

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pohjois-savo/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Matias Tourunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.tourunen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443556941

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vangille siviiliin paluu ja tuomion päättyminen ovat keskeisiä taitekohtia. Vapauteen liittyy ahdistusta ja riski pudota takaisin päihde-ja rikoskierteeseen on suurin ensimmäisten kuukausien aikana. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa nivelvaiheen tuella edistetään vankien onnistunutta jatkopoluttamista siviiliin. Keskeistä on vangin päihteettömyyden tukeminen ja työmarkkinaedellytysten vahvistaminen auttamalla asumiseen liittyvissä asioissa ja vangille sopivan työtoimintapaikan löytymisessä sekä tukemalla sekä vankia että työtoimintapaikkaa. Hankkeen kohderyhmää Kuopion, Sukevan ja Naarajärven vankiloista Pohjois-Savoon vapautuvat vangit, erityisesti pitkäaikaisvangit ja uusintarikolliset sekä ne ensikertalaiset, joiden riski rikoksenuusintaan arvioidaan korkeaksi.

Nivelvaihe alkaa vankeuden viimeisistä kuukausista ja loppuu kolme kuukautta tuomion päättymisen jälkeen. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti koordinaattori kartoittaa jo vankila-aikana vangin kanssa yhdessä tämän elämäntilanteen, toiveet vapautumisen suhteen ja palvelutarpeet sekä keskustelee eri vaihtoehdoista vangin ja vankilatyöntekijöiden kanssa. Loma-aikoina hankekoordinaattori auttaa vankia asioiden hoitamisessa sekä käy tämän kanssa tutustumassa mahdollisiin työtoimintapaikkoihin ja tukipalveluihin. Valmistelemalla vapautumista ja antamalla vangin tehdä itseään koskevia valintoja tuetaan vangin toimijuutta ja vähennetään vapautumiseen liittyvää ahdistusta.

Asunto ja mielekäs tekeminen ovat onnistuneen siviiliin paluun avainkohtia. Siksi vankia autetaan sekä asunnon että mielekkään työtoimintapaikan löytämisessä tukemalla työtoiminnan onnistumista. Työtoimintapaikkoja tuetaan tarjoamalla niille valmennus vankien kanssa työskentelystä sekä toimimalla yhteyshenkilönä, kunnes vanki on ollut työtoimintapaikassa kolme kuukautta tuomion päättymisen jälkeen. Alussa hankkeen tuki vangille on vahvaa ja vankia tuetaan asioinnissa, työtoimintapaikan ja tukipalvelujen löytämisessä ja niihin sopeutumisessa. Hankkeen edetessä tuki vähenee asteittain.

Hankkeella on selkeä uutuusarvo, sillä koko nivelvaiheen kattavaa tukea ei ole tarjolla, vaan vangin tukipolku katkeaa siviiliin siirryttäessä. Katkos nostaa vangin riskiä pudota palveluverkon ulkopuolelle kriittisessä kohdassa. Riittävän pitkään jatkuvalla nivelvaiheen tuella edistetään vankien kiinnittymistä palveluverkkoon sekä autetaan heitä vakiinnuttamaan asemansa siviilissä. Näin pyritään katkaisemaan vankilakierre ja ehkäisemään uusintarikollisuutta.

ViaDia Pohjois-Savon pitkä kokemus vankityöstä antaa hyvät edellytykset hankkeen onnistumiselle. Hankkeeseen palkattavalla koordinaattorilla on itsellään kokemusta vankilaympäristöstä, mikä edesauttaa luottamuksellisen suhteen luomista vankiin. Hanketta myös valmisteltu yhdessä alueen vankiloiden kanssa, ja se on suunniteltu tukemaan vankiloiden omia käytäntöjä. Hankkeet käytännöt kirjataan ylös ja siitä pyritään kehittämään valtakunnallinen toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat Sukevan, Kuopion ja Naarajärven vankiloista vapautuvat vangit, erityisesti uusintarikolliset ja pitkäaikaisvangit. Lisäksi kohderyhmään kuuluu Laukaan ja Hammaslahden vankiloista Pohjois-Savoon vapautuvat vankiasiakkaat.
Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti hankkeessa tuetaan myös ensikertalaisia, joiden riskin rikoksen uusintaan voi arvioida kohonneeksi esimerkiksi päihde/mielenterveysongelmien tai puuttuvan koulutuksen ja työkokemuksen takia. Tällöin hankkeessa pyritään varhaisen tuen periaatteen mukaisesti ehkäisemään vankilakierteen syntymistä heti vankilauran alkuvaiheessa.

Pohjois-Savoon vapautuu vuosittain noin 180 vankia, joista arviolta noin 50-60 kuuluu hankkeen kohderyhmään. Kaikki Sukevan, Kuopion ja Naarajärven vankiloiden vangit ovat miehiä. Osa hankkeen kohderyhmästä saattaa vapautua ensin koevapauteen ja osa suorittaa ehdonalaista tuomiota. Tällöin hanke tekee tiiviisti yhteistyötä koevapauden/ehdonalaisen valvojan kanssa.

Hankkeen kohderyhmä on yhteneväinen ESR-toimintalinja 5:ssä määritellyn kohderyhmän kanssa. Vangeilla on usein päihde- ja mielenterveysongelmia, heidän koulutuksena on puutteellista, heidän työhistoriansa on heikko tai olematon ja heihin kohdistuu työmarkkinoilla ennakkoluuloja ja syrjintää. Kohdistamalla hankkeen vapautuvilla vangeille annettavaan tukeen hanke kasvattaa osallisuutta, alentaa syrjäytymisriskiä sekä ja edesauttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työelämän ulkopuolella olevien miesten työvoimavalmiuksien kasvattamista.

Hankkeen kohderyhmiä ovat myös valmennettavat työtoimintapaikat ja kuntien sosiaalitoimen työntekijät. Hanke kasvattaa työtoimintapaikkojen valmiuksia vankien kanssa työskentelyyn.
Sosiaalitoimen työntekijöille hanke antaa valmennuksissa paremmat edellytykset toimia haastavan kohderyhmän kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat vankien omaiset. Omaisten tilannetta helpottaa, kun he tietävät hankkeen kulkevan vangin tukena. Omaiset myös hyötyvät vangin elämäntilanteen kohentumisesta ja tämän elämänhallinnan kasvusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 157 279

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 556

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 157 279

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 556

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Rautalampi, Tuusniemi, Suonenjoki, Rautavaara, Kaavi, Vesanto, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Siilinjärvi, Keitele, Kuopio, Vieremä, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 41

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukevan, Kuopion ja Naarajärven vankiloissa on vain miesvankeja. Siten hankkeen toiminta kohdistuu vain miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmään kuuluu pelkästään miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Tosin miehet ovat yliedustettuina pitkäaikaisvangeissa ja uusintarikollisissa, joten tukemalla heitä, hanke tukee kaikkein heikoimassa asemassa olevien miesten tasaarvoisia mahdollisuuksia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hanke pyrkii edesauttamaan vankien sopeutumista yhteiskuntaan, heidän työmarkkinavalmiuksiensa kohentumista, päihteiden käyttönsä vähentymistä ja heidän osallisuutensa ja hyvinvointinsa kasvua. Siten se tukee vahavsti heikimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämistä. Välillisesti hanke edistää myös vankien omaisten hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Pitkäaikais- ja uusintarikollisissa miehet ovat yliedustettuina naisiin nähden, joten hanke tukee tältä osin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien miesten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Vankeihin kohdistuu runsaasti ennakkoluuloja ja syrjintää. Hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tukemalla vankien siviiliin paluutta ja heidän työtoimintaansa, siten että vangeille syntyy onnistumisen elämyksiä, heidän osallisuutensa kasvaa ja heihin kohdistuvat ennakkoluulot vähenevät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-