Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21336

Hankkeen nimi: NextStep - työ- ja opintopolkuja nuorille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Kiekko ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0834550-5

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 6

Puhelinnumero: 0405217126

Postinumero: 96440

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemenkiekko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Koski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: akoski(at)hotmail.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407368481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NextStep -hankkeen tavoitteena on tukea alle 30 -vuotiaiden nuorten työllistymistä kehittämällä heidän työelämvalmiuksia. Tavoitteena on katkaista nuorten työttömyysjakso mahdollisimman nopeasti joko työllistymisen tai työllistymistä edistävien opintojen kautta. Hankkeen tavoitteena on luoda työkokeiluympäristöjä, joissa nuoret pääsevät tutustumaan työelämän vaatimuksiin ja odotuksiin sekä arvioimaan tuetusti omaa osaamista vahvuuksien ja kehittämiskohteiden näkökulmasta. Lähtökohtana on luoda hankkeen aikana puitteet, jossa nuori saa kiireettömässä, itselleen luontevassa ympäristössä riittävän määrän yksilöllistä ohjausta ja työllistymistä edistävää tukea.

Työkokeilujaksojen yhteydessä nuori on tiiviin ohjaustoiminnan ja tuen piirissä. Nuorelle tarjotaan toiminnallinen työkokeilujakso, jonka yhteydessä laaditaan arvioinnin ja ohjauksen kautta työllistymis- tai opintosuunnitelma. Tavoitteena on, että työkokeilujakson jälkeen nuori joko työllistyy, löytää palkkatuetun työpaikan tai ohjautuu työllistymistä edistäviin opintoihin.

Työkokeilujaksoja toteutetaan yhteistyössä hankkeessa mukana olevien yhdistysten kanssa. Ohjaustoiminnan tueksi hankkeessa toteutetaan ohjausosaamisen koulutus, joka on suunnattu ohjaustyössä mukana oleville yhdistysten työntekijöille ja toimijoille. Koulutuksen lisäksi hanke tukee yhdistysten henkilöstöä nuorten ohjaamisessa erilaisilla ohjaukseen liittyvillä tukitoimilla.

NextStep –hanke on valmisteltu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden, Nuorten Ohjaamo Rovaniemen, Lapin TE-palveluiden kanssa, oppilaitosverkoston ja yhdistysten kanssa.

Hankkeen tuloksena 50 nuorta on osallistunut kolmannen sektorin toteuttamaan työkokeilutoimintaan. Nuorille on laadittu työllistymis- tai opintosuunnitelma. Nuorten työllistymistä edistävien tuloksien lisäksi tuloksena syntyy laajemmin hyödynnettävä työvoimaviranomaisten, yritysten ja kolmannen sektorin välinen verkosto- ja toimintamalli, joka on tulevaisuudessa yksi osa nuorten työllistymistä edistävää palvelukokonaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työllistyneet ja joiden työttömyysjakso uhkaa jatkua. Kohderyhmän nuorilla on lähtökohtaisesti vähintään toisen asteen tutkinto. Kohderyhmään voi kuulua myös nuoria, joilla opinnot ovat keskeytyneet ja tämän vuoksi on ajankohtaista tarkastella esimerkiksi omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja opiskeluvaihtoehtoja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat työvoimapalveluja tuottavat julkishallinnon palvelutuottajat, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja alueen oppilaitokset. Kohderyhmät ovat mukana hankkeen aikana toteutettavissa kokeiluissa verkostoyhteistyökumppaneina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 462

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 206 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 228

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 6

Postinumero: 96440

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Suunnittelukokouksissa on keskusteltu suunnitteluryhmän toimesta sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja siitä, että hankkeeseen ohjattavien nuorten valinnassa tulee huuomioida sukupuolten välinen tasa-arvo. Osaltaan tähän pyritään vaikuttamaan myös yhteistyöseurojen valinnan kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolten välinen tasa-arvo asettamalla kohderyhmän osalta määrälliseksi tavoitteeksi 25 naista ja 25 miestä. Tämän tavoitteen saavuttamista tuetaan mm. valitsemalla yhteistyöseuroiksi toimijoita, joiden toimintaympäristö tukee tämän tavoitteen saavuttamista. Hankkeen prosessiarvioinnissa pyritään tunnistamaan naisten ja miesten työllistymiseen liittyviä tekijöitä, joiden taustalla on sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Päätavoitteena on nuorten työllistymisen edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta ovat vähäiset, mutta kuitenkin positiiviset. Hankkeen puitteissa toteutettavissa työkokeiluissa ja työmenetelmissä kiinnitetään soveltuvissa kohdin huomiota luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset ilmaston muutokseen ovat vähäiset. Hankkeessa toteutettavissa työkokeiluissa ja työmenetelmissä kiinnitetään soveltuvissa kohdin huomiota ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset kasviston, eliöstön ja luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Hankkeessa toteutettavissa työkokeiluissa ja työmenetelmissä kiinnitetään soveltuvissa kohdin huomiota mm. luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset vesistöön, maaperään ja ilmaan ovat vähäiset. Hankkeessa toteutettavissa työkokeiluissa ja työmenetelmissä kiinnitetään soveltuvissa kohdin huomiota tähän näkökulmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura -alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hankkeen välittömätä ja välilliset vaikutukset ovat kohtuullisen suuret. Hankkeen toteutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkälle uusiutuvia luonnonvaroja ja kiinnittämään huomiota jätteiden määrään. Näkökulma huomioidaan myös työkokeilujaksojen toteutuksesssa ja työtehtävien suunnittelussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Hankkeen tavoitteiden vuoksi projektilla on vähäiset vaikutukset uusiutuvien energialähteiden edistämiseen. Näkökulma huomioidaan myös työkokeilujaksojen toteutuksesssa ja työtehtävien suunnittelussa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Kestävä kehittäminen tullaan ottamaan huomioon tehtäessä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Työkokeilujaksoihin liittyvässä toiminnassa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen näkökulmaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää nuorten ohjaustoimintaan liittyviä uusia aineettomia palveluja. Uusissa palveluissa pyritään löytämään toimintatapoja, joissa huomioidaan paikallistalouden merkitys ja ympäristönäkökulma.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Hankkeen luonteen vuoksi sillä voidaan arvioida olevan vähäinen positiivinen vaikutus energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Nuorten työllistymistä edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä hankkeena hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien vaikutusten voidaan arvioida olevan merkittävät sekä välittömästi että välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Hankkeessa on huomioitu tasa-arvon edistämiseen liittyvä näkökulma ottamalla erikseen tarkasteluun naisten ja miesten työllistymistä edistävät tekijät. Tätä näkökulmaa tullaan tarkastelemaan hankkeeseen sisältyvässä prosessiarvioinnissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hankkeen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on yksilöllisyyden huomiova palvelujärjestelmä. Kehitettäessä nuorille suunnattuja ohjauspalveluja huomioidaan yksilöiden erilaisuus. Monikulttuurisuuden näkökulma pyritään huomioimaan mm. hakemalla tietoisesti hankkeen piiriin maahanmuuttajataustaisia nuoria.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristöön ovat vähäiset.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeella ei lähtökohtaisesti ole juurikaan vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-