Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21341

Hankkeen nimi: Onni Robo

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 068250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heli Marjala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.marjala(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250847

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen niin että opiskelijoiden osaaminen vastaa tulevaisuuden teknologioiden työelämävaatimuksia. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön robotiikka- ja ohjelmointiosaamista, sekä edesauttaa robotiikan ja uusien teknologioiden soveltamista ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on robotiikkalaboratorio-oppimisympäristön rakentaminen. Oppimisympäristössä voidaan suorittaa ammatillisia pilotointeja, innovoida uusia tuotteita ja palveluja, sekä etsiä robotiikan uusia käyttökohteita opiskelijoiden kanssa. Oppimisympäristön kehittämistä, ammatillisia pilotointeja ja koulutuksen kehittämistä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Maahanmuuttajien kielikoulutuksessa robotiikan pilotoinnit ja käyttöönotto mahdollistavat tehokkaamman suomenkielen oppimisen, joka tukee erityisesti maahanmuuttajien nopeampaa työllistymistä, jatkokouluttautumismahdollisuuksien toteuttamista ja integroitumista yhteiskuntaan.

Hankkeen toimenpiteinä lisätään opettajien osaamista robotiikan ja uusien teknologioiden opetuskäytön edistämiseksi. Opetushenkilöstö osallistuu koulutuksiin, tekee kehitystyötä ja suorittaa benchmarkkingia. Saavutettua uutta teknologiaosaamista jaetaan opiskelijoille. Hankkeessa toteutetaan siirrettävissä oleva robotiikkalaboratorio -oppimisympäristö, jossa ammatillista soveltamista kehitetään digipedagogisesta näkökulmasta. Hankkeen avulla kehitetään valinnainen paikalliseen tarpeeseen perustuva tutkinnonosa ammatilliseen peruskoulutukseen yhdessä työelämän kanssa, joka palvelee robotiikka- ja teknologiaosaamista monipuolisesti alueellisesta näkökulmasta. Hankkeessa tiedotetaan toiminnasta aktiivisesti sosiaalisen median ja verkon kautta. Koulutusaloille järjestetään tapahtumia ja innovaatiotapaamisia. Lisäksi järjestetään avoin robotiikan ja uuden teknologian seminaari.

Opiskelijoiden motivaatio kasvaa ja heidän työelämävalmiutensa paranevat kehittyvän moniosaamisen ja innovaatiotaitojen kautta. Oppimisympäristössä voi hankkia osaamista digitalisaation mahdollisuuksiin, uusien teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen työelämässä. Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus kasvaa hankkeen myötä ja alueen yritykset saavat osaavampaa sekä innovatiivisempaa uutta työvoimaa. Tietoisuus robotiikasta ja sen hyödyntämisestä lisääntyy, sekä kynnys käyttää robotiikkaa madaltuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden mahdollisuudet uusien teknologioiden ammatilliseen haltuunottoon lisääntyvät uuden oppimisympäristön ja uudistetun koulutustarjonnan kautta. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat IT- ja media-ala, liiketoiminnan ala ja hyvinvointiala, sekä kaikilla aloilla opiskelevat maahanmuuttajat. Osaamista lisätään uudella tapaa ja se mahdollistaa uudenlaisen tehokkaamman oppimisen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat opettajat, joiden osaamista lisätään robotiikan ja uusien teknologioiden ammatillisessa soveltamisessa. Kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttajat nopeamman kielellisen osaamisen saavuttamiseksi, jonka kautta integroituminen yhteiskuntaan on helpompaa. Yritysten kanssa rakennettavat uudet koulutustuotteet ja oppimisympäristö tukevat myös alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat muut ammatillisen koulutuksen toimialat. Osaamista siirtyy alueen yrityksiin muun muassa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yritysyhteistyön kautta. Muut koulutuksen järjestäjät jotka saavat hankkeessa tuotetut mallinnokset käyttöön oman toimintansa kehittämiseen. Hyvinvointialalla hankkeesta opiskelijoiden osaamisen kautta välillisesti hyötyvät esimerkiksi vanhustyön, vammaistyön, mielenterveys- ja päihdetyön alueen yritykset ja toimijat. Robotiikan hyödyntäminen tuo alueellisia säästöjä, toiminta- ja kustannustehokkuutta, josta hyötyvät palvelujen ostajat ja tuottajat sekä koko maakunta. Muut koulutuksen järjestäjät ja mahdolliset startup-yritykset hyötyvät hankkeen vaikutuksesta, tiedotettavien tulosten ja kokemusten ansiosta. Alueella yritykset jotka miettivät robotiikan mahdollisuuksia oman liiketoimintansa kehittämisessä hyötyvät hankkeen tiedottamisesta ja kokemusten jakamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 903

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 308 436

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 411 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 411 247

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 98

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke koskee tasavertaisesti kaikkia, eikä sukupuolten välillä ole tässä eroa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet ja palvelut tarjotaan kaikille tasavertaisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke koskee tasavertaisesti kaikkia, eikä sukupuolten välillä ole tässä eroa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 10
Hyvinvointiteknologiat ja niiden vieminen koulutuskäyttöön palvelee jatkossa hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Alueen ammatillisen koulutuksen parantuessa ja innovatiivisuuden lisääntyessä pysymme kilpailussa mukana. Jatkossa alueellamme opiskelijoiden on mahdollisuus hankkia osaamista tulevaisuuden teknologioihin ja vastata paremmin työelämän haasteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Maahanmuuttajien mukaan ottaminen hankkeen pilotointeihin, edistää kulttuurillista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa
Ympäristöosaaminen 0 0
Projektin toteuttamisella ei välitöntä tai välillistä vaikutusta osoitettavissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Onni Robo -hankkeessa toteutettiin liikuteltava robotiikkalaboratorio. Robotiikkalaboratoriossa on opiskelijoiden ja opetushenkilöstön mahdollista saada robotiikka- ja IOT-ohjelmointi- sekä 3D-tulostusosaamista. Hankkeen ansiosta saatiin luotua toimiva robotiikkalaboratorion, joka on opiskelijoiden ja opettajien käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Robotiikkalaboratoriossa on kolme kappaletta humanoidirobotteja, joiden avulla voi opetella ohjelmointia, hyödyntää niitä esimerkiksi asiakaspalvelussa ja kokeilla niiden käyttömahdollisuuksia eri tarkoituksiin. Niihin on hankkeessa luotu erilaisia sovelluksia kuten suomen kielen verbien opiskelu ja taukojumppa ikäihmisille. Robotiikkalaboratoriossa on drooneja, joiden käyttöä voi harjoitella valvotuissa olosuhteissa. Robotiikkalaboratoriossa voi rakentaa itse oman robotin hyödyntäen 3D-tulostusta.

Robotiikkalaboratorioon toteutettiin Arduino-oppimispaketti, jonka avulla voi opiskella IOT-ohjelmointia. Se sisältää 16 kappaletta Arduino-salkkuja, joissa on Arduinolle kehitettyjä komponenttimoduuleja. Niiden tukena on verkkomateriaali, joka sisältää ohjeita ja tehtäviä opiskelua varten. Robotiikan oppimista tukemaan kehitettiin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen robotiikan paikallinen tutkinnonosa laajuudeltaan 15 osaamispistettä. Sen voivat suorittaa eri alan opiskelijat eikä erityistä IT-alan osaamista tarvita. Hanke on mahdollistanut, että Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla pystyttiin antamaan opiskelijoille IOT-ohjelmointi- ja humanoidirobotiikkaopetusta.

Robotiikkalaboratoriossa toteutettiin pilotointeja eri aloille. Pilotointien avulla saatiin testattua robotiikan hyödyntämistä eri aloilla ja saatiin arvokasta tietoa niiden käyttömahdollisuuksista. Pilotointeja toteutettiin hyvinvointi-, media-, palvelu-, IT- ja luonnonvara-alaloilla. Pilotoinneissa havaittiin, että humanoidirobotit kiinnostavat ihmisiä. Robotteihin halutaan ottaa kontaktia sekä niistä halutaan saada tarkempaa tietoa. Humanoidirobotteja voi erinomaisesti hyödyntää informaation jakamisessa sekä viihdyttäjänä esimerkiksi messuosastoilla. Kielenopetukseen roboteille on mahdollista tehdä hyvin toimivia ja opiskelijoita motivoivia opetuspaketteja. Humanoidirobottien kuva- ja puheentunnistus tulee kehittyä, jotta niitä voisi hyödyntää tehokkaammin. Hyvinvointialan pilotoinneissa havaittiin, että lapset kuuntelevat erittäin tarkasti robottien puhetta. Ikäihmisten viriketoiminnassa pilotoitiin taukojumppaa. Robottien vetämä taukojumppa oli piristys ikäihmisten arkeen. Käytössä olevien robottien liikeradat olivat kuitenkin rajoitteelliset. Humanoidirobotit mahdollistavat ainutlaatuisen tavan opiskella ohjelmointia. Robottien avulla näkee välittömästi ja konkreettisesti ohjelmointikoodin aikaan saamat toiminnot. Haasteena humanoidirobottien pilotoinneissa havaittiin, että niiden toimintavarmuus ei ollut riittävä yritysmäiseen tuottavaan toimintaan.

Drooneja pilotoitiin media- ja luonnonvara-alan yhteispilotoinnissa. Siinä kuvattiin erämaisemaa ja havaittiin, että vähäisellä käyttöopastuksella on mahdollista saada hyvää kuvamateriaalia. Droonilla kuvattaessa on mahdollista saada kuvamateriaalia eri kuvakulmasta ja vaikeakulkuisista paikoista kuten suoalueilta ja melontareiteiltä. Talvisin drooni parantaa kuvausmahdollisuuksia huomattavasti. Kuvamateriaaleja voi hyödyntää esimerkiksi luontoreittiopastuksessa.

Kartoitusten avulla saatiin tietoa robotiikan nykytilasta. Robotiikkaa on käytössä muun muassa teollisuudessa, luonnonvara- ja hyvinvointialoilla. IT-alalla kehitetään Arduinopohjaisia tuotteita. Robotiikan innovointitilaisuuksia pidettiin hyvinvointi-, liiketoiminnan, luonnonvara-, rakennus- ja turvallisuusaloille. Innovointitilaisuuksien avulla saatiin paljon ideoita robottien ja droonien hyödyntämiseen erialoilla. Innovointitilaisuuksissa ideoitiin droonien käyttöä muun muassa ideoita hyödyntää drooneja metsäpalstojen inventoinnissa ja metsätuhojen selvittämisessä. Drooneja voisi hyödyntää piiri- ja paikallisvartioinnissa kohteen tarkistamiseen. Humanoidirobotteja voisi hyödyntää toimistoilla mm. sihteereinä kokouksissa, joissa robotti kuuntelee ja laatii muistion.