Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21343

Hankkeen nimi: Elämää varten -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.6.2018 ja päättyy 15.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Opisto Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0188756-3

Jakeluosoite: Tahvintie 4

Puhelinnumero: 0400 731 305

Postinumero: 88380

Postitoimipaikka: Mieslahti

WWW-osoite: http://www.kainuunopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ramona Grönstrand

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ramona.gronstrand(at)kainuunopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447001062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
Elämää varten -hanke parantaa Kainuussa asuvien romanien työllistymistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja tutkintojen loppuun saattamista, sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta. Hanke pyrkii tavoittamaan 25 nuorta ja aikuista romania sekä 200 kainuulaista viranomaista ja työnantajaa.Tavoitteena on vähentää ja puuttua ennakkoluuloihin, joita työnantajilla ja työyhteisöillä mahdollisesti on romaneita kohtaan. Lisäksi tuetaan myönteistä kuvaa romaneista kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille.

Hankkeessa tavoitteena on edistää romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tehostaa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja kohdentumista. Lisääntynyt hyvinvointi tukee työllistymismahdollisuuksia ja työelämässä etenemistä. Erityisenä tavoitteena on päihde- ja rikostaustaisten romanien saaminen tuen ja koulutuksen piiriin.

Hanke jalkauttaa kuntia koskevan Romanipoliittisen ohjelman toimenpiteitä (2). Tämän avulla juurrutetaan romanityö vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

TOIMENPITEET
Hanke tarjoaa "räätälöityä" koulutusta ja ohjausta romaneille, joka tukee opiskelu- ja työnhaku- sekä työelämätaitoja . Hankkeelle rakennetaan verkkosivu tiedotusta varten. Hankehenkilöstö osallistuu hanketta edistäviin koulutuksiin. Toteutetaan etsivää romanityötä Kainuun alueella, tehdään tiivistä yhteistyötä Kainuun alueen ja valtakunnallisten romanitoimijoiden kanssa.

Työnantajaa rohkaistaan avoimeen keskusteluun romanityöntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioita. Hankeasiantuntija on työntekijän ja työnantajan käytettävissä työsuhteen aikana. Hankehenkilöstö tukee osallistujia myös koulutukseen hakutilanteissa ja koko koulutuksen keston ajan. Hanke edistää romaniväestön hyvinvointia ja tehostaa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Kohdentunut tuki on romaneille erityisen tärkeää muutostilanteessa, jonka Sote-uudistus tuo Kainuuseen. Ennakkoluuloihin, joita työnantajilla ja oppimisympäristöillä on romaneita kohtaan, puututaan avoimella dialogilla sekä luomalla myönteistä kuvaa romaneista erityisesti työmarkkinoilla. Alueen viranomaisia tiedotetaan kuntia koskevasta Romanipoliittisesta ohjelmasta(2).Hanke edistää ja toteuttaa em. ohjelman toimenpiteitä.

Hanke tukee romanien sitoutumista koulutukseen ja työhön sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta monipuolisesti. Hankkeen erilaisilla toimenpiteillä nostetaan kohderyhmän ammatillista koulutustasoa ja edistetään työllistymistä. Suunnitteilla oleva hanke edistää ja tukee sekä toteuttaa Romanipoliittisen ohjelman toimenpiteitä, joita on mm. romanien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa koulutusmuodoissa ja kaikilla tasoilla, romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja työmarkkinoille integroitumisen edistäminen ja romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen.

Hankeen aikana järjestetään eri toimijoille koulutusta romanikulttuuriin ja romanien kohtaamiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyen. Hankkeen aikana toteutetaan rinnakkaishanke liittyen työvoimakoulutuksen ja palkkatukeen.

TULOKSET
Hankkeen tuloksena Kainuun romanien osallisuus yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä kasvaa sekä työllistymismahdollisuudet ja työuralla eteneminen paranee.Kainuun romanit tulevat tietoisemmiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden tuntemus lisääntyy. Viranomaisten taito kohdata romaniasiakkaita vahvistuu. Hankeyhteistyön avulla työnantajat ja yrittäjät näkevät romanit työvoimana nykytilanteessa, jossa pula osaavasta työvoimasta on kainuulaisten yritysten huolena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kainuussa asuvat 15-65-vuotiaat romanit ja toimenpiteet on kohdennettu pääasiassa heille. Kohdennettuja toimenpiteitä on kohderyhmän sisällä huomioitu toiminnassa (esim. naiset, rikostaustaiset miehet jne.).

Hankkeen aikana järjestetään "Työllisyystreffit", jonka kohderyhmänä romaneiden lisäksi ovat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat.

Kainuun alueen oppilaitosten, TE-palveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

Kainuun työvoimapulasta kärsivät yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuvan perhe ja lähipiiri sekä koko Kainuun romaniyhteisö. Kainuun alueen oppilaitosten, TE-palveluiden sekä sosiaali-ja terveysalan henkilöstö.

Kainuun työvoimapulasta kärsivät yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 861

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 361

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Ristijärvi, Suomussalmi, Paltamo, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tahvintie 4

Postinumero: 88380

Postitoimipaikka: Mieslahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 209

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kainuun opiston tasa-arvosuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana, hanke noudattaa tätä suunnitelmaa toiminnassaan. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Valtakunnallinen romaniasiainneuvottelukunta on tarjonnut mahdollisuutta hankkeelle osallistua eurooppalaisen Phenjalipe-strategian (liittenä ks.liite) toim.suunnitteluun, toimeenpanoon ja siitä tiedottamiseen. Hanke aikoo osallistua tähän yhteistyöhön. Tämän myötä verkostoidutaan naisten asioilla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja Kainuussa asuvien romaninaisten ääni saadaan kuuluville. Hankkeen kohderyhmän kanssa osallistutaan tasa-arvo tilaisuuksiin, jossa tieto kohtaa romaninaiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sisällössä ja toimenpiteissä on huomioitu romanikulttuurin asiantuntijan avulla romanimiesten ja naisten erityispiirteet. Romanit itsenäistyvät ja perustavat perheen usein liian nuorena, joten erityisesti romaninaisten koulutus ja työllistyminen vaikeutuu koska jäävät kotiin hoitamaan pieniä lapsia ja näin syrjäytyvät koulutuksesta. Hankkeeseen palkataan naistyöntekijän lisäksi osa-aikainen miestyöntekijä kulttuurisista syistä. Romanikulttuurissa arkaluontoisia asioita käsitellään mielellään samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ja arvostetaan kokemusasiantuntijuutta. Näin voidaan saada toimivat, mieluiset sekä luottamukselliset suhteet työntekijöiden ja kohderyhmän välille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat romanitaustaisia henkilöitä heidän sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomiodaan miesten ja naisten ja erityistarpeet, se on yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista. Hankeyhteistyö STM:n THL:n ja oikeusministeriön olemassa olevien ja tulevien romanihankkeiden kanssa tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa verkostoja ja lisää tietoisuutta tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa käytetään sähköisiä työvälineitä ja vältetään paperitulostamista. "Sähköisyyttä" suositaan tiedottamisessa ja yhteydenpidossa aina mahdollisuuksien mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kun romanit pääset osaksi työyhteisöjä niin he tuovat uutta osaamistaan organisaatioihin. TYövoima lisääntyy Kainuussa Kohderyhmälle tarjottavissa tarjoiluissa suositaan paikallisia tuotteita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia monipuolisesti. Hankkeen toimenpiteet (esim. koulutuspäivät elämänhallintataidoista: terveysliikunnasta, ravitsemuksesta, työelämätaidoista, opiskelutaidoista, vertaistukiryhmät,jne.) kasvattavat kohderyhmän yhteiskunnallista ja osallisuutta ja antavat valmiuksia parempaan arkeen sekä erityisesti parantaa heidän työ- ja toimintakykyä
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa, se on yksi sen tärkeistä tavoitteista ja hankkeen toimenpiteiden välitön seuraus. Hanke kautta lisätään koulutuksilla kohderyhmän tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta uuden tasa-arvolain näkökulmasta. Kohderyhmälle järjestetään ryhmäkeskusteluja mm. Romanikulttuurin sukupuoliroolien sovittamista nyky-yhteiskuntaan. Hankkeen avulla lisäämään nuorten romaninaisten hakeutumista 2. asteen opintoihin. Kohderyhmän osallistuminen eurooppalaisen penjalipe -strategian tavoitteiden toteuttamiseen osana hanketta kasvattaa tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon merkityksestä ja lisää romaninaisten vaikutusmahdollisuuksia laajemmin tasa-arvoasoissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen perusarvo.
Kulttuuriympäristö 10 10
Romanien voimaantuminen vahvistaa kainuulaista kulttuuria.
Ympäristöosaaminen 5 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Kainuun Opiston ja Elämää varten- hankkeen arvojen mukaista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elämää varten -hanke oli toinen ESR -hanke Kainuun alueella jossa pääkohderyhmänä oli Kainuun alueen romanit. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoiteohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toimintalinjasta 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hanketta rahoitti lisäksi Kainuun Opisto Oy, Kajaanin kaupunki, Kainuun Liitto ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hanketta hallinnoin Kainuun Opisto Oy.

Elämää varten -hankkeen tavoitteena oli parantaa Kainuussa asuvien romanien kouluttautumista ja työllistymistä. Edistää romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tehostaa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja kohdentumista. Vahvistaa romaninaisten ja tyttöjen osallisuutta sekä ehkäistä syrjintää kaikilla osa-alueilla. Vähentää ja puuttua ennakkoluuloihin, joita työnantajilla ja työyhteisöillä mahdollisesti on romaneita kohtaan. Tukea myönteistä kuvaa romaneista kaikilla mahdollisilla osa-alueilla sekä kasvattaa luottamusta romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille. Toteuttaa Romanipoliittisen ohjelman toimenpiteitä, jonka avulla juurruttaa romanityötä vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

Hanke tuki romanien kouluttautumista kannustamalla ja ohjaamalla heitä opintoihin ja työnhakuun, seuraamalla tiiviisti opintojen etenemistä ja tarjoamalla konkreettista apua mm. opiskelutehtävissä sekä etsimällä opintojen etenemiseen tarvittavia työssäoppimispaikkoja. Näillä toimenpiteillä estettiin opiskelevien osallistujien opintojen keskeytyksiä sekä nostettiin kohderyhmän ammatillista koulutustasoa. Osa hankkeen osallistujista työllistyi hankkeen tuen ja ohjauksen avulla palkkatöihin ja lähes kaikki nuoret jotka olivat mukana hankkeessa saivat kesätyöpaikan. Osa kesätyöpaikoista jatkui kesätyösetelin jälkeenkin.

Näiden edellä mainittujen toimintojen tuloksena kohderyhmän romaneista työllistyi palkkatyöhön 12 Kainuussa asuvaa romania, toisen asteen koulutuksen ja/tai muun koulutuksen aloitti 15, kesken jääneiden tutkintojen loppuun saattamisia oli 1 ja hankkeen aikana ammattiin valmistuneita oli 2. Hieman hankkeen päättymisen jälkeen ammattiin valmistui vielä 2 aikuista ja 1 nuori sai päättötodistuksen. Heidänkin kohdallaan hankkeen tuki on ollut merkittävää.

Osallistujien hyvinvointiin liittyvä kokemus ja tietoisuus terveellisistä elämäntavoista lisääntyi toimenpiteiden johdosta ja se on motivoinut romaninaisia terveellisempiin valintoihin omassa arjessa myös toiminnan jälkeen.

Sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi ja romanipotilaiden/asiakkaiden tueksi julkaistiin SOTE:n ja DIAK:in kanssa yhteistyössä tuotettu kattava koulutus- ja perehdytysmateriaali Romani-asiakkaan/potilaan kohtaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa. Tuotos on tehty erityisesti Kainuun SOTE:lle mutta se on myös avoimesti kaikille kuultavana you tubessa. Koulutuspaketti sai heti paljon positiivista palautetta ja se on koettu hyödylliseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työtä toteutettiin hankkeessa koko sen toiminnan ajan. Työn tuloksena saatiin Kajaanin paikallisromanityöryhmän toimintaan mukaan uusia romanitaustaisia henkilöitä ja lisää viranomaisedustajia eri toimialoilta. Merkittävä saavutus oli yhteistyössä laadittu Kajaanin alueen MAARO -toimenpideohjelma, joka on paikallisille toimijoille tarkoitettu opas romanipoliittisen ohjelman tueksi. Paikallinen MAARO -ohjelma edistää romanien osallisuutta ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan heitä itseään koskevissa asioissa. MAARO -ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on juurruttaa vahvemmin käytäntöön romanipoliittisen ohjelman toimenpiteet aluetasolla ja tätä työtä ja tavoitteisiin pääsyä jatkaa hankkeen päätyttyä Kajaanin paikallisromanityöryhmä.

Näillä kaikilla edellä mainituilla toimilla on suora yhteys osallistujan työkyvyn paranemiseen sekä yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.